بخشی از مقاله

جعبه دنده هاي هيدراماتيک

وقتي موتور زير بار مي رود ، خلا چند لايه تقريبا ً به صفر کاهش مي يابد . در اين زمان ، فشار تقريباً در دو محفظه ي تعديل کننده ي خلا يکسان است ، و نيروي شر شفقه ي دريچه را در تمام مسير به درون لوله حرکت مي دهد . سپس مايع مستقيما ً از طريق دريچه ي ساسات عبور مي کنند ، و فشار ساسات با فشار مسير اصلي يکسان است .
فشار گاورنر بريا کمک به تنظيم فشار ساسات در رابطه با سرعت وسيله ي نقليه به در يچه ساسات مي رود . اين بدان علت انجام مي شود که فشار کمتر ساسات با افزايش سرعت لازم است . فشار گاورنر بين دو زمين دريچه ي ساسات عمل مي کند و روي زمينه ي بزرگتر عمل مي کند تا دريچه را در مقابل نيروي تر حرکت دهد.اين با افزايش سرعت وسيلهي نقليه و فشار گارونر فشار ساسات را کم مي کند .


فشار دتنت نيز از وقتي دريچه عبور مي کند که دريچه ي دتنتطي يک کاهش دندهي ساسات کامل باز شود . اگر فشار گاورنر دريچه يساسات را به حد کافي در سرعت هاي بالا تر حرکت دهد ، روغن دتنت به مقدار فشار ساسات وارد مي شود تا حداقل topsi (463kpa) از فشار ساسات را نگهدارد . اين به طور مفصل تر در بخش مربوط به مونتاژ دريچه ي دتنت بحث مي شود .
بعضي جعبه دنده هاي اوليه ( تا 1976) از تنظيم کننده ي خلا استفاده مي کند که محفظه ي فلزي خلا دار شده به نام فشار هوا و تر دارد . فشار هواي کمتر در فشار کم اتمسفري ( ارتفاع زياد ) منبسط مي شود و در فشار زياد جوي ( ارتفاع کم ) منقبض مي شود ،پس اين تنظيم کننده به عنوان جبران کننده ارتفاع توصيف مي شود .


در سطح دريا زيرين و تر فشرده مي شود و خلا چند لايه در بالاترين ميزان مصرف ممکن است ، پس فشار ساسات تحت تاثير قرار نمي گيرد . گر چه ، در ارتفاعات بالاتر ، خلا چند لايه بسيار کمتر است در حالي که فشار ساساتي زياد شده به تعديل کننده ي منظم مي دهد . با انواع bellows با کاهش فشار بارومتر در ارتفاعات بالاتر ، کاهش فشار در خارج از bellows باعث انبساط مي شود . فنر درون bellows روي طرف اتمسفري ديافراگم خلا فشار مي آورد و. در نتيجه کمبود خلا با کاهش فشار ساسات جبران مي کند .
با تعديل کننده يغير جبراني ، فنر روي طرف خلا دياگرام به دياگرام فشار مي آورد ، دريچه ي ساسات را به داخل حرکت مي دهد .اين عمل فشار ساسات را در ارتفاع زياد به علت عدم وجود خلا در اين ارتفاعات افزايش مي دهد . فشار زياد شده ي ساسات باعث مي شود افزايش دنده

دير شود و به علت فشار روز افزون شده ي مسير اصلي شديدتر مي شود . تعديل کننده ي جبران کننده يارتفاع به علت انبساط bellows بر اين مشکل غلبه مي کند ، ديافراگم را به سوي سمت خلا حل مي دهد که خلاء نرمال است . بنابراين ، سرعت هاي افزايش دنده و فشار مسير اصلي هماني خواهد بود که رانندگي در Denver ،کلرادو ( ارتفاع 5280 فوت ) ، يا نزديک دريا در لس آنجلس کاليفرنيا است.
فشار ساست از دريچه ي ساسات به اين مسير مي رود :
• دريچهي بوست


• انتهاي قر دريچه 2-1
• مونتاژ دريچه دتنت
فشار ساسات از طريق دريچه ي دتنت به اين مسيرها مي رود :
• مونتاژ دريچه يتغيير دنده اي 2-1
• انتهاي متر مونتاژ دريچهي تغيير دنده ي 3-2
• انتهاي فنر دريچهي 2-3
گاورنر
در مورد گسترش و کنترل فشار ساسات بحث کرده ايم ، که يکي از دو فشار هاي کمکي است که دريچه هاي تغيير دنده کار مي کنند . قبل از پرداختن به عمل دريچه تغيير دنده بايد دريچه يگاورنر ( يا گاورنر ) را توضيح دهيم ، و نحوه توليد فشار را توضيح خواهيم داد. فشار گارونر سينگال سرعت جاده براي سيستم هيدروليک تامين مي کند که افزايش دنده اتوماتيک را به وجود مي آورد که به محض افزايش سرعت جاده اي رخ مي دهد و با کاهش سرعت جاده اي کاهش اتوماتيک دنده را ممکن مي کند .


تمام جعبه دنده ها در اين فصل از گارونر پيش ران دنده ( شکل 34- 18) را استفاده مي کند . گارونر 400 thm در عقب چپ جعبه دنده سوار مي شود . گارونر425 THM رو ي بالاي جعبه دنده سوار است . دنده ي پيش ران به شفت خروجي قطع مي شود دنده را در انتهاي گاورنر تغيير مي دهد ، که باعث چرخش محفظه م جعبه مي گردد. در 425 THM ، دنده ي پيش ران سرعت سنج روي بالاي شفت گاورنر سوار است . مابقي گاورنر شامل دومجموعه وزنه ، دو قر ويک دريچه ي شفته است .
وقتي وسيلهي نقليه متوقف مي شود . ، وردي فشار اصلي بسته مي شود يا ا

ندکي باز مي شود و هر دو خروجي فشار گارونر و پورت اگزوز کاملاً باز هستند . هيچ فشار گارونري در اين محفظه گسترده نمي شود چون هر فشار که از شفته ي دريچه عبور مي کند يا از طريق ورودي مسير اصلي وارد مي شود از طريق پورت اگزوز خارج مي شود .
با شروع حرکت وسيلهي نقليه ، شفت خروجي جعبه دنده گاورنر را بر مي گرداند ونيروي گريز از مرکز وزنه ها را به طرف بيرون مي راند ، که شفته ي دريچه را به سوراخش تحت فشار قرار مي دهد . اين پورت اگزوز را مي بندد، و دريچهي فشار مسير اصلي را بيشتر باز مي کند باغث توليد فشار گارونر مي شود .
دو مجموعه وزنه براي افزايش وقت تنظيم فشار در سرعت هاي کم وسيلهي نقليه به کار مي روند هر چه وزنه اوليه در ابتدا سنگين تر حرکت کند ، و از طريق مترها در مقابل وزنه ي دوم سبک تر عمل کند شفته ي دريچه را در واقع حرکت مي دهد . در بعضي جعبه دنده ها ، کشيدگي متر

براي دو وزنه اوليه متفاوت است تا تنظيم ملايم تري از فشار گاورنر تامين کند . به محض به حد کافي زياد شدن سرعت ماشين ، وزنه هاي اوليه در مقابل نقطه ي توقفشان پايين مي روند و وزنه هاي پانويه به تنهايي براي حرکت دادن شفته ي دريچه عمل مي کنند . وزنه هاي اوليه فشار گارونر را تاحدود rpm 720 گاورنر کنترل مي کنند ، بيش از اين سرعت ، تمام تنظيمات توسط وزنه ي ثانويه تامين مي شود .
طي عمليات ، فشار گارونر از طريق يک مسير در مرکز دريچه ي شفت عبور مي کند تا به انتهاي نزديکترين دريچه به ورودي فشار مسير اصلي برسد . اين فشار در مقابل انتهاي شفته کار مي

کند و به مخالفت نيروي اهرم به کار رفته در انتهاي مخالفت دريچه کمک مي کند . در نتيجه اين نيروهاي متضاد ، فشار گاورنر با سرعت وسيله ي نقليه زياد مي شود ، هرگاه سرعت وسيله ي نقليه ثابت شد متعادل مي شود .
وقتي وسيلهي نقليه به سرعت ويژه رسيد ، هر دومجموعه وزنه هاي تا حد امکان دور مي شوند . در اين زمان ، وزنه هاي پانويه در وزنه هاي اوليه پايين مي روند ، پورت اگزوز کاملاً بسته مي شود ، و هر دورودي فشار مسير اصلي و خروجي فشار گاورنر کاملاً باز مي شوند. بنابراين فشار گاورنر با فشار مسير اصلي برابر مي شود .


فشار گاورنر به اين مسيرها هدايت مي شود :
• دريچه ي تغيير دنده 2-1
• دريچه ي تغيير دنده 3-2
• دريچه ي ساسات

مونتاژ دريچه ي دتنت
مونتاژ دريچهي دتنت ؛ شکل 35-18براي کنترل کاهش دنده ي ساسات کامل به کار مي رود . اين مونتاژ شامل شفته ي دريچه ي دتنت ، در يچهي گلاتور فشار دتنت و يک متر است .مونتاژ دريچه دتنت تحت کنترل مخالفت بين فشار مسير اصلي در يک انتها و تيري متر از طرف ديگر است .
فشار مسير اصلي به مونتاژ دريچهي دتنت با سيم پيچ استوانهاي دتنت تنظيم مي شود ، که دريچهي سوزني را حرکت مي دهد تا مسير اگزوز را باز و بسته کند . سيم پيچ استوانهاي روي جعبه دنده درون چاهک نزديک قالب بندي دريچهي فوقاني سوار است . سيم پيچ استوانهاي با سوئيچ روي اتصال ساسات عمل مي کند .


در هر موقعيت گاز غير از ساسات گشوده سيم پيچ استوانهاي توان را از دست مي دهد ومسير اگزوز بسته مي شود . فشار مسير اصلي سپس مونتاژ دريچه ي دتنت را در مقابل نيروي متر حرکات مي دهد تا به موقعيت مسدود شکل 35-18 برسد . وقتي مونتاژ دريچه ي دتنت در اين وضعيت است ، فشار ساسات از طريق دريچه ي دتنت تا دريچه تغيير دنده اي 2-1و3-2 عبور مي کند جايي که براي کنترل افزايش دنده و کاهش دنده اي نيمه ساسات 2-3 به کار مي رود .


وقتي ساسات در کل مسير باز مي شود ، سيم پيچ استوانهاي توان دار مي شود فشار مسير اصلي از طريق پورت اگزوز سيم پيچاستوانهاي خارج مي شود . سپس نيروي متر دريچه ي دتنت را باز مي کند تا وضعت را باز کند (شکل 35-18) وقتي دريچه دتنت در اين وضعيت است ، فشار ساسات از جريان در مسير دريچه مسدود مي شود .به علاوه روغن DRIVE از دريچه يدستي به دريچهي گلاتور وارد مي شود ، جايي که به حداکثر 10psi تنظيم مي شود .سپس فشار دتنت به اين مسير مي رود :
• مدار فشار ساسات


• مونتاژ دريچه ي تغيير دنده اي 2-1
• دريچه ي خازن 2-1
• مونتاژ دريچه ي تغيير دنده اي3-2
• دريچه ي 2-3
• دريچه ي سايات
فشار دتنت در مدار فشار ساسات دريچه ي2-3 را باز مي کند و روي مونتاژهاي دريچه ي تغيير دندهاي 2-1و3-2 عمل مي کند تا کاهش دنده ي2-3و1-3 را موجب شود ، يا افزايش دنده را به تاخير مي اندازد ، که به سرعت وسيله ينقليه و دنده ي گير افتاده در زمان باز بودن در يچه ي دتنت بستگي دارد .در عين حال ، فشار دتنت در دريچه ي خازن 2-1 فشار خازن براي آماده سازي افزايش دنده ي 2-1 ساسات را زياد مي کند .


به ياد داشته باشيد که فشار ساسات با فشار گاورنر در سرعت هاي زياد کاهش مي يابد . اين بدان معناست که جعبه دنده به نقطه اي مي رسد که فشار ساسات به کمتر از 10psi (kpa 463 ( حتي در ساعات کامل نزول مي کند . اين عمل با مونتاژ دريچه يدتنت جلوگيري مي شود که فشار دتنت را طي کاهش دنده اي فول ساسات مي فرستد تا فشار ثابت ساسات 10psi را حفظ کند . روغن دتنت را همچنين مي توان از طريق دريچه يساسات و به مدار فشار ساسات که قبلاً توضيح داده شد فرستاد .


2-1 چينش دريچه ي تغيير دندهاي 2-1
دريچه ي تغيير دندهاي 2-1 افزايش دنده از سنگين به 2 و کاهش دنده از دو به سنگين را کنترل مي کند . اين مونتاژ شامل شفته ي دريچه ي تغيير دنده اي 2-1 ، دريچه دتنت 2-1، يک متر و دريچه ي گلاتور 2-1 (شکل 35-18) است . بعضي جعبه دندها دريچهي تعديل کنندهي يک قطعه اي 2-1 دارند که دريچه ي دتنت 2-1، يک متر و دريچه ي گلاتور 2-1 (شکل 25-18) را جايگزين مي کنند .مونتاژ يا چينش دريچه ي تغيير دنده اي 2-1 تحت کنترل بين فشار گارونر دريک انتها و فشار ترکيبي ساسات و نيروي متر در انتهاي ديگر قرار دارد .
در دنده سنگين ، فشار مسير اصلي (DRIVEOIL ) از دريچ

ه ي دستي به دريچه ي تغيير دنده اي 2-1 مي رود جايي که توسط دريچهي دنده کم شده مسدود مي شود .دريچه ي دنده کم شده هم پورت اگزوز را در مسير دنده ي دوم باز مي کند . فشار ساسات براي تعديل کننده ي 2-1 يا دريچه ي گلاتور 2-1 به کار مي رود که آن را به فشار کمتر مجدداً تنظيم مي کند که هنوز با فشار ساسات متناسب است . اين فشار ساساتي تنظيم

شده براي انتهاي متر دريچه دتنت 2-1 بيا زمينه ي دريچه ي تعديل کننده ي 2-1 به کار مي رود تا با افزايش دنده مخالفت کند . وقتي سرعت وسيلهي نقليه به حد کافي بريا فشار گاورنر زياد شد تا بر فشار ساسات و نيروي متر غلبه کند ، دريچهي تغيير دنده ي 2-1 را زياد کند . روغن DRIVE سپس از طريق دريچهي دنده زياد شده به دريچه ي 3-2 جريان مي يابد جايي که مسدود است و به مدار کلاج ميان اندازه جايي که براي تغيير دنده به دنده دو از کلاج ميان اندازه استفاده مي کند .
فشار شاهراه در مدار کلاج ميان اندازه هم از طريق دهانه ي محدودي به خازن در مونتاژ خود مهار سنگين – عقب مي رود تا ترتيب کلاج را تکان گير کند . چگونگي انجام اين کار در بخش دريچه ي خازن 2-1 خواهد آمد .


فشار شاهراه در مدار کلاج ميان اندازه هم به محفظه ي مرکزي خود مهار ميان اندازه مي رود .اگر چه در drive روغن SERVO از دريچهي دستي سمت رهايي خود مهار اندازه را پر کرده است . فشار SERVO با نيروي متر ترکيب مي شود تا مادامي که انتخاب گيرنده در drive است را رها نگه دارد .
کاهش دنده ي 1-2 ساسات بسته وقتي رخ مي دهد که فشار گارونر تاسطح بسيار پاييني ( سرعت جاده اي م مي شود ) نزول کند و فشار ساسات و نيروي متر روي در يچه ي دتنت 2-1 يا دريچه ي تعديل کننده 2-1دريچه ي تغيير دنده اي 2-1 را در مقابل فشار گاورنر کار مي کنند .
کاهش دنده يدتنت 1-2 فول ساسات در فرصت هاي کمتر از حدوداً mph 20 ( 32 کيلومتر در

ساعت ) رخ مي دهد وقتي که فشار دتنت از دريچه ي دتنت 2-1 با دريچه ي تعديل کننده 2-1 جريان مي يابد . ترکيب فشار دتنت و نيروي متر دريچه ي تغيير دنده اي 2-1 ر بدون توجه به باز بودن ساسات يا سرعت جاده پايين نگه مي دارد . براي افزايش فشار شاهراه در دنده ي سنگين دستي ، روغنINTERMEDIATE از دريچهي دستي به دريچهي بوست در دريچه ي رگلاتور فشار فرستاده مي شود .
2-1 دريچه ي خازن


دريچه ي خازن 2-1 (شکل 36-18) کاربرد کلاج ميان اندازه را در رابطه با وزنه ي ساسات ضربه گيري مي کند . اين کار را به وسيله توليد فشار خازني 2-1 انجام مي دهد که براي کنترل بازده حرکت پيستون از طريق گستره ي حرکتي اش با نيروي فنر آميخته مي ود . دريچه هاي اوليه خازن 2-1 شامل يک دريچه ياصلي ، يک متر اصلي ، دريچه ي ثانويه و متر ثانوي است . جعبه دنده هاي مدل بالاتر يک دريچه ي تک قطعه اي خازن در محل جداسازي دريچه هاي اوليه و ثانويه دارد . طراحي هر دو دريچه تحت کنترل مخالفت ميان نيروي متر و فشار ساسات است .
وقتي هر جعبه دنده در هر گسترهي دنده جلو است ، فشار شاهراه ( روغن DRIVE ) به دريچه ي خازن 2-1 مي رود و وقتي ساسات بسته مي شود و هيچ فشار ساساتي وجود ندارد نيروي متر اوليه و ثانويه دريچه ي خازن 2-1 را مرکزي مي کند . در اين زمان فشار DRIVE بين دو زمينه دريچه گرفتار مي شود و مي تواند بگريزد .
به محض باز شدن ساسات براي انتهاي متر دريچه ي اوليه به کار مي رود تا دريچه ي خازن 2-1 را در مقابل نيروي متر ثانيه حرکت دهد . اين پورت خروجي دريچه ي خازن را باز مي کند و فشار DRIVE را تنظيم مي کند تا فشار متغير خازن 2-1 را توليد کند . وقتي فشار ساسات کم است ، فشار خازن هم زياد است .


بريا کمک به تنظيم فشار خازن فشار ساسات از طريق يک پورت در دريچهي اصلي فرستاده مي شود . سپس اين فشار روي دريچه ي اصلي عمل مي کند تا با نيروي متر اصلي مخالفت کند . به علاوه فشار خازن به انتهاي متر دريچه ي ثانويه مي رود جايي که براي افزايش نيروي متر ثانويه روي دريچه کار مي کندو مخالفت ميان نيروعاي مختلف و فشارهاي متفاوت باعث مي شود فشار خازن 2-1 روزنه و باز شدن ساسات زياد شود و وقتي ثابت مي شود که روزنه ساسات دائمي نمي باشد .


فشار خازن به ناحيه اي فوق پيستون خازن 2-1 جريان مي يابد . خازن 2-1 THM400 و 425 بخشي از مونتاژ خود مهار سنگين – عقب است ( شکل 18-36) . درون پيستون خود مهار سنگين – عقب براي پيستون خازن 2-1 شکل مي دهد فشار خازن با نيروي متر ترکيب مي شود تا پيستون خازن را در حفره اش پايين ببرد .
وقتي افزايش دنده ي 2-1 رخ مي دهد ، شکل 37-18روغن کلاج ميان اندازه به طرف پاييني پيستون خازن فرستاده مي شود جايي که بر نيروي متر و فشار خازن غليه مي کند تا پيستون خازن را حرکت دهد ، در سوراخ خود مهار به طرف بالا ببرد . مقدار زمان براي ضربه زدن به پيستون خازن به بالاي حفره اش ميزان نيروي به کار رفته ي کلاج ميان اندازه را تعيين مي کند .
وقتي فشار خازن اندک است ، نشان دهنده بار سبک روي رانشگرد دستگاه انتقال نيرو است ، روغن کلاج ميان اندازه به سرعت پيستون را بالا مي برد . اين فشار زيادي را در مدار جذب مي کند و ککربرد کلاج را راحت مي کندو وقتي فشار خازن زياد است نشان دهنده بار سنگين روي رانشگرد دستگاه انتقال نيرو ، روغن کلاج ميان اندازه براي بالا راندن پيستون زمان بسيار بيشتري مي گيرد . درنتيجه ، اکثر فشار مدار به طور آني در کلاج در دسترس است تا آن را بسيار محکم تر به کار گيرد . در هر دو مورد به محض بالا رفتن پيستون خازن ، فشار کامل شاهراه در مدار حفظ مي شود تا کاربرد ايمن کلاج را حفظ کند .


3-2 پينش دريچه ي تغيير دنده 3-2
دريچه ي تغيير دنده 3-2 افزايش دنده از 2به 3 و کاهش دنده از 3به2 را کنترل مي ند . اين چينش شامل شفته ي دريچه ي تغيير دنده 3-2 ، دريچه ي تعديل کننده ي 3-2 و دو متر است ، شکل 35-18 .دريچه تحت کنترل مقاومت بين فشار گاورنر در يک انتها و فشار ترکيبي ساسات و نيروي متر در سمت ديگر قرار دارد . فشار ساسات و نيروي متر براي مخالفت با افزايش دنده روي دريچه ي تعديل کننده ي 3-2 عمل مي کند . در دنده ي دو ، فشار شاهراه ( روغن کلاج ميان اندازه ) از دريچه ي تغيير دنده 2-1 به دريچه ي تغيير دنده 3-2 جريان مي يابد . جايي که با دريچه ي کاهش

دنده اي مسدود شده است . وقتي سرعت وسيله ينقليه براي فشار گارونر به حد کافي زياد شد تا بر فشار ساسات و نيروي فنر فعال روي درريچه يتعديل کننده 3-2 غلبه کند و دريچه ي تغيير دنده 3-2 زياد مي شود . فشار شاهراه سپس از طريق دريچه ي افزايش دنده جاري مي شود و به مدار کلاج ( مستقيم ) بلا به عقب مي رود جايي که براي قرار دادن جعبه دنده در دنده ي سه کلاج بالا – ميان اندازه را به کار گيرد.
مقداري از فشار در مدار کلاج بالا – عقب از طريق دهانه محدودي به خازن 3-2 مي رود (شکل 38

-18)که در بدنه دريچه واقع شده و بخشي از مونتاژ خود مهار ميان اندازه است . به ياد داشته باشد وقت يانتخاب گردنده در DRIVE است . فشار شاهراه در دنده يدو کلاج ميان اندازه از روغن وارزد شده به منطقه ي ميان دو پيستون استفاده مي کند ، اما به علت وجود فشار شاهراه و نيروي متر در سمت رها و آزاد نمي تواند خود مهار را به کار گيرد . در دنده ي سه گردانگر ، شکل 39-18 روغن کلاج بالا – ميان اندازه وارد شده به محفظه ي تحتاني سوراخ خود مهار و خازن تا وقتي به طرف بالا حرکت مي کنند به استپ و متر در محفظه اي رهايي برخورد کنند . در اين نقطه براي به کار انداختن خود مهار فشار ناکافي وجود دار ، پس باند ميان اندازه رها باقي مي ماند .
کاهش دنده 2-3 ساست بسته وقتي رخ مي دهد که فشار گاورنر به نقطه اي نزول مي کند ( کاهش سرعت جاده اي ) که فشار ساسات و نيروي متر روي دريچه تعديل کننده ي 3-2 عمل کنند تا دريچه ي3-2 را در مقابل فشار گارونر حرکت دهند .
کاهش دنده اي 2-3 ساسات جزيي در بعضي جعبه دنده ها در سرعت هاي حدوداً کمتر از 33 مايل در ساعت رخ مي دهد وقتي که فشار ساسات از دريچه ي 2-3 به دريچه تعديل کننده ي 3-2 جريان مي يابد . ترکيب فشار ساسات و نيروي متر دريچه ي تغيير دنده اي 3-2را در مقابل فشار گارونر حرکت مي کند تا کاهش دنده اي 2-3 را موجب شود .
کاهش دنده اي دتنت 2 -3 فول ساسات در سرعت هاي تقريباً کمتر از 70 مايل در ساعت ( 13 کيلومتر در ساعت ) رخ مي دهد وقتي فشار دتنت از دريچه ي دتنت به دريچه ي تعديل کننده ي 3-2 جريان مي يابد .ترکيب فشار دتنت و نيروي متر دريچه ي تغيير دنده اي 3-2 را در مقابل فشار گارورنر حرکت مي دهد کاهش دنده اي 2-3 را موجب شود . اگر سرعت وسيلهي نقليه کمتر از حدودا ً 20mph ( 32 کيلومتر در ساعت ) است ، فشار دتنت هم دريچه ي تغيير دنده ي 2-1 را ک

م مي کند موجب کاهش دنده اي 1-3 مي شود .
2-3 دريچه
اکثر جعبه دنده هاي THM400 وthm425 براي کنترل کاهش دنده اي 2-3 ساسات جزيي دريچه ي 2-3 دارند . دريچه ي 2-3 شامل شفته ي دريچه ، فضا ساز و متر است ( 35-18) . اين دريچه تحت کنترل مقاومت به اين فشار شاهراه ( روغن کلاج بالا –عقب ) از يک سو و فشار ساسات ونيروي متر از طرف ديگر قرار دارد . فشار ساسات بايد از دريچه ي 2-3 بگذرد تا به مونتاژ دريچه ي تغيير دنده 3-2 قطع مي کند . وقتي ساسات از حد خاصي فشرده شد ترکيب فشار زيلد شده

ساسات و نيروي متر به حد کافي زياد مي شود تا بر فشار شاهراه غلبه کند و دريچه 3-2 را باز کند . فشار ساسات سپس از طيق دريچه ي 2-3 به دريچه ي تعديل کننده 3-2 مي رور و جايي که براي حرکت دادن دريچه ي دنده ي 3-2 در مقاب فشار گارونر عمل مي کند و کاهش دنده را مو جب مي شود
بعضي جعبه دنده هاي و425THM400 يک دريچه 2-3 دارند که تحت کنترل فشار گاورنر به کار رفته براي حفظ دريچه در موقعيت بسته قرار دارد . در سرعت هاي کم ، شتاب گيري نيمه ساسات مي تواند کاهش دنده 2-3 را اعمال کند چون فشار گاورنر اندک است . در سرعت هاي زياد فشار ساسات و نيروي متر براي غلبه بر فشار گاورنر ناکافي اند . فقط شتاب گيذري فول ساسات و مونتاژ دريچه ي دتنت مي تواند کاهش دندهاي 2-3 را وادار کند . تعداد کمي دنده هاي
425THM400دريچه ي 2-3 از هيچ نوعي ندارند . در اين نوع موارد فشار ساسات هميشه در دريچه تغيير دنده وجود دارد ، و شتاب گيري نيمه ساعته در دنده سه هميشه کاهش دنده ي 2-3 را اعمال مي کند .
در يچه ي stator و سلنوئيد ( سيم پيچ استوانه اي )
بسياري از جعبه دنده هاي پيش از 1968 425THM400 تبديل کننده کوپل با استاتور شيب متغير دارند و شکل ( 40-18) . وقتي لبه هاي استاتوزر در زاويه اي زياد هستند . سرعت اتاقک تبديل کننده زياد مي شودذ . اين خريدن وسيله ينقليه در توقف را کم و چند کاربردي کوپل بري حداگثر عمل را زياد مي کند و وقتي تيغه هاي استاتور در زاويه اي کم هستند تبديل کننده براي سرعت بهينه کارامدتر خواهد بود .


وقتي سلونيد انرژي مي گيرد فشار مسير اصلي تخليه مي شود و نيروي متر دريچه ياستاتور را مي بندد تا فشار را ازپيستون استاتور بردارد . نيروي مايع در تبديل کننده مي چرخد سپس تيغه هاي استاتور را به زاويه اي زياد براي عملکرد بهتر يا خريدن کمتر وسيلهي نقليه در توقف را تغيير مي دهد . سلنوئيد استاتور تحت کنترل وضعيت ساسات است . وقتي ساسات در زاويه اي بي

ش از 40 درجه باز مي شود نشانگر سرعت گيري سريع است ، سلونيد انرژي مي گيرد تا تيغه هاي استاتور را به زاويه اي زياد براي حداکثر عملبکرد تغيير دهد . بسته به کاربرد سه متد براي کنترل استاتور براي کاهش خزش وسيله ينقليه به کار مي رود :
• وضعيت ساسات که هنگامي که به زاويه 6 درجه يا کمتر بسته مي شود سلنوييد را انرژي مي دهد

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید