مقاله در مورد پارس ژنراتور

word قابل ویرایش
25 صفحه
18700 تومان

پارس ژنراتور

شرح وظايف سازماني مديريت ها
1-مديريت ساخت و توليد ژنراتور همكاري با بخش هاي مديريت- برنامه ريزي- طراحي، مهندسي- كنترل كيفيت با كارشناسان خارجي- بررسي گزارشهاي واحدهاي توليدي- هماهنگي با واحد تعميرات نگهداري- پيش بيني بروز نارسائي و تنگناهاي ساخت و توليد و ارايه راهكار كاربري مناسب در جهت رفع تنگنا، ارتقاي سطح كيفي و كمي توليد.


2-مديريت باس راكت و سازه هاي فلزي هماهنگ كردن فعاليت هاي مربوط به كارگاه ليزر و ساخت و توليد با سراكت و سرسازه هاي فلزي و امور پيمانكاران توليد در زمينه هاي اجرا، نظارت، برنامه ريزي بررسي طرح ها، تحليل نقشه ها، برنامه ريزي‌هاي توليد پيش بيني و بروز نارسائي ها و تنگناهاي توليد و ارائه راهكار. ارائه مشاوره مديريتي به منظور ارتقاي سطح كيفي و كمي توليد، جلوگيري از ضايعات ارائه خدمات مديريتي، پيشنهادهاي مناسب در زمينه چگونگي بستن

قراردادهاي ساخت و مونتاژ با شركتهاي پيمانكاري همكاري با كنترل كيفيت در جهت بهينه كردن روش هاي آزمايشگاهي و ارتقاء سطح عمليات ساخت و مونتاژ و دستيابي به استانداردهاي جهاني- همكاري با كارشناسان خارجي- پيش بيني گلوگاههاي توليد- بررسي گزارشهاي واحدهاي توليدي- حصول اطمينان از رعايت دستورات ايمني بهداشت، هماهنگي با واحد تعميرات و نگهداري- ارائه مشاوره هاي لازم به مديريت هاي بازرگاني- مالي در زمينه تأمين بودجه بندي، تهيه و تنظيم گزارشهاي تحليلي در زمينه برنامه هاي ساخت و خطوط توليد.


3-مديريت كارخانه نظارت بر اجراي امور ابنيه و ساختمان ها، پروژه ها به منظور پيشگيري از انحراف از استانداردها. بررسي و تحليل و ارزيابي پروژه هاي صنعتي به منظور تهيه گزارش هاي توجيهي و اظهارنظر در زمينه اقتصادي بودن آنها هماهنگ كردن برنامه و فعاليت هاي امور پروژه هاي صنعتي و ابنيه و ساختمان و نگهداري و تعميرات در زمينه اجرا نظارت و تأمين هدفهاي اقتصادي شركت، بررسي طرح ها، تحليل نهائي نقشه ها، برنامه ريزي توليد تعمير و نگهداري ماشين آلات و تجهيزات و تأسيسات. پيش بيني بروز نارسائي ها و تنگناها و ارايه راهكارهاي كاربردي مناسب ارائه مشاوره هاي مديريتي به منظور ارتقاي سطح كيفي و كمي توليد، همكاري با بخش هاي مديريت برنامه ريزي طراحي مهندسي، ارائه خدمات مديريتي و پيشنهادهاي در مناسب در زمينه هاي مربوط به چگونگي بستن قراردادها ساخت و مونتاژ با شركت هاي پيمانكاري همكاري با كنترل كيفيت، بررسي گزارشهاي تعميرات و نگهداري و توليد همكاري با كارشناسان خارجي.
پيش بيني گلوگاههاي توليدي.


4-مديريت طراحي و مهندسي ايجاد هماهنگي هاي لازم بين زير مجموعه ها و پيشبردهاي سازماني اجراي كليه برنامه هاي مربوط به طراحي- ارائه خدمات مهندسي- مهندسي ساخت- مهندسي ماشين ابزار- سياستگذاري انجام شده در امور طراحي مهندسي- بررسي كليه برنامه ها، اسناد و مدارك فني در زمينه هاي طراحي، نقشه كشي، ماشين كاري- طراحي ابزارسازي، برنامه نويسي دستگاهها CNC، تجزيه و تحليل و انطباق طرح ها و برنامه پيشنهادي به واحد

طراحي مهندسي، بررسي طرح‌هاي تهيه شده در زمينه ژنراتور مطالعه اسناد و مدارك فني و محاسبات فني ژنراتور- نظارت نهائي بر اجراي كليه برنامه هاي ارائه شده از واحد مهندسي ساخت بازديد دوره اي از كارگاهها- شركت در جلسات مديران- گزارش گيري از مديران امور، اجراي برنامه هاي اداري كاركنان.
5-مديريت طرح و برنامه ايجاد هماهنگي لازم بين بخشهاي تابعه بهمنظور اجراي كليه برنامه هاي طراحي و برنامه ريزي توليد كنترل توليد، مواد و كنترل مواد، مهندسي صنايع و تحليل سيستمها، تهيه و تنظيم دستورالعمل در زمينه امور مهندسي سيستم و ارتباط با تنظيم دفترچه هاي اطلاعاتي ثبت مشخصات فني مهندسي، مديريت و نظارت بر عمليات امور مهندسي با شبيه سازي كامپيوتري- مديريت و نظارت بر عمليات بخش فناوري اطلاعات- نظارت بر امور تكنولوژي اطلاعا

ت- هدايت فعاليت هاي سخت افزاري تهيه دستورالعمل و برنامه ريزي لازم در زمينه جابجائي و نقل و انتقالات نظارت و هدايت عمليات انجام شده در زمينه برنامه ريزي توليد و كنترل توليد- كنترل و نظارت بر وضعيت كميته طرح و برنامه به منظور به روز رسانيدن برنامه هاي اطلاعاتي و ايجاد سيستم هاي اطلاعاتي- بررسي لازم در جهت خط مشي كيفيت- اهداف كيفيت- همكاري لازم با بخش طراحي مهندسي- تهيه و تنظيم گزارشهاي تحقيقاتي فني علمي كاربردي و ثبت كليه فعاليت و بررسي و تحليل گريها جهت ارائه به مديريت.
6-مديريت پروژه ها ايجاد هماهنگي هاي لازم بين پروژه ها و كارشناسان زير مجموعه تحت سرپرستي بررسي مدارك، نقشه، دستورالعمل هاي مربوط به پروژه ها و گردآوري استانداردها، بهينه سازي پروژه و گسترش مهندسي پروژه، فرآيند پروژه، زمان بندي و تنظيم برنامه هاي اجرائي، بررسيهاي مديريتي در زمينه نيازها و برنامه ريزي در جهت اجراي پروژه و طرح آن در كميسيون هاي تصويب و ارائه راهكارهاي فني و اقتصادي نظارت بر تشكيل بايگاني پروژه ها و گردآوري و نگهداري مدارك فني، نشريه ها و مقاله هاي علمي و فني كاتالوگ، دستورالعمل هاي فني، نقشه هاي فني و مكانيكي، الكتريكي و الكترونيكي به عنوان مرجع پروژه ها زمان بندي و تنظيم برنامه‌هاي اجرائي در زمينه بررسي روش هاي گوناگون پيرامون افزايش كيفيت و دوام و بهبود مشخصه هاي كيفي پروژه ها.


تجربه و تحليل فني و اقتصادي پروژه ها و تعيين و تخمين بودجه براي اجراي پروژه‌هاي جديد و پيگيري دريافت طراحي و ارائه روشهاي بهبود عمليات و هزينه پروژه‌ها.
نظارت بر تنظيم برنامه هاي بلند مدت- كوتاه مدت پژوهشي بر روي انواع روشها، مواد جايگزين شيوه هاي كنترل، روش هاي دستيابي به فن آوري و ساير عوامل اثرگذار بر امور كيفي پروژه هاي در توليد، مونتاژ، ساخت قطعه هاي جئيئ و گسترش فعاليتهاي توليد با توجه به توانمندي

دستگاهها و تخصص نيروها محصول پروژه جديد و تنظيم دفترچه هاي اطلاعاتي- نظارت بر كارها و تحليل هاي كارشناسان پروژه بر روي قطعه‌هاي مكانيكي الكتريك و مواد اوليه و كمكي مورد نياز پروژه به منظور برداشت‌هاي لازم و نوشتن آن در دفترچه هاي اطلاعاتي پروژه جديد نظارت بر امور كارشناسي در زمينه مواد، نوع پوشش و عايق و شرح فرآيندهاي عمليات حرارتي با توجه شرايط محيطي- راهنمائي و هدايت كارشناسي پروژه ها جهت تنظيم فهرست زير مجموعه ها قطعه هاي ساختي، قطعه هاي استاندارد- مواد كمكي، مواد مصرفي، تنظيم روشهاي جابجائي محصول و قطعه هاي جانبي پروژه ها- روش هاي انبارداري و بسته بندي و تنظيم شناسنامه متالوژيكي قطعه هاي پروژه ها- جمع بندي كليه اطلاعات جمع آوري شده درباره هر پروژه و تحليل هاي صورت گرفته به منظور انعكاس آن در فرآيند پروژه با روش نمودن هدفها، سياست كلي- بودجه بندي، تخمين هزينه ساخت و محاسبات قيمت تمام شده، گزارش گيري از كارشناسان و واحدهاي تحت

سرپرستي، تماس و ارتباط هاي لازم با كارفرما، پيمانكار و مهندسان ناظر و كارشناسان اعزامي از شركتهاي خارجي. تماس و ارتباط با مراكز علمي و كاربردي و دانشگاههاي خارجي و داخلي و تلاش براي دستيابي به جديدترين فن آوري جهان مورد نياز شركت حصول اطمينان از رعايت دستورهاي ايمني و بهداشتي هنگام انجام كار از سوي كاركنان تحت سرپرستي و تأييد گزارش ها و آمارهاي واحد و ارائه آن به مافوق.


مديريت مالي هماهنگ كردن برنامه فعاليت زيرمجموعه هاي سازماني در زمينه اجراي كليه برنامه هاي امور حسابداري مالي بودجه و گزارشها و حسابداري صنعتي بر اساس نظامنامه مالي.
تهيه و تنظيم دستورالعمل و صورت هاي مالي و تعيين و تبيين روش هاي عمليات مالي
نظارت و راهنمائي واحدهاي مالي در جهت انتخاب روش هاي مناسب در امور مربوط به كارشناسي مميزي اسناد رعايت مقررات و قوانين مالي در تنظيم قراردادها و پيمان نامه ها و بكارگيري اصول حسابداري قيمت تمام شده محصولات.


تهيه و تنظيم صورت هاي مالي در ارتباط با اجراي پروژه هاي مختلف بر اساس قراردادهاي ساخت با شركت هاي پيمان كاري هدايت و نظارت بر امور بودجه- تعيين مراكز هزينه يابي- بررسي طرح ها و پروژه هاي مورد سفارش ساخت ارائه مشاوره هاي لازم به مدير عامل در زمينه شرايط و خطرپذيري سرمايه گذاري سطح ها و گسترش و بستن قراردادهاي كلان ساخت با شركت هاي خارجي و داخلي ضمن تجزيه و تحليل‌هاي مالي و مستندسازي هاي لازم.
ارائه گزينه هاي لازم در غالب دستورالعمل هاي مالي و ابلاغ به رؤساي قسمت ها و واحدهاي مختلف در جهت عملكردهاي صحيح مالي نظارت نهائي بر امور هزينه يابي، تعيين بودجه- بودجه بندي مراكز هزينه- گزارش گري در ارتباط با بودجه هاي اداري و حقوق و دستمزد- تداركات دستگاهها و تجهيزات- نظارت در زمينه هزينه كردن اعتبارات برابر رديف هاي تعريف هزينه. نظارت بر قيمت هاي تمام شده و روشهاي بكارگيري در حسابداري قيمت تمام شده.


بكارگيري سرمايه هاي راكد در مولدتر و تهيه صورتها و گزارش هاي مالي جهت ارائه به مديريت محترم عامل
كنترل نهائي اسناد هزينه اسناد صادره- قراردادها و خريدهاي كلام از منظر مديريتي و تأييد كليه اسناد هزينه امضاء چك اوراق و اسناد و نامه هاي نعهد آور و نظارت نهائي بر وارد كردن اطلاعات بخش مديريت شركت در نشست هاي مالي- نشست هاي مديران مختلف- تبادل اطلاعات گزارش هاي مالي در زمينه ميزان نقدينگي موجودي حساب ها، تعهدات مالي، تشخيص نيازهاي آموزش نيروها- نظارت بر تهيه و تنظيم دستورالعمل براي نگهداري سخت افزارها و نرم افزارهاي مربوط به واحد مالي.


تهيه و تنظيم گزارش فعاليت هاي بخش هاي زير مجموعه و ارائه به مديريت محترم عامل
كيفيت ايجاد هماهنگي هاي لازم بين بخشهاي تابعه.
راهنمائي لازم به مديريت امور كنترل كيفي در زمينه رعايت كليه دستورالعمل ها و استانداردهاي تعريف شده در جهت مرغوبيت محصولات
بررسي گزارشات مربوط به نتايج تست و آزمون هاي انجام شده در زمينه كنترل قطعات ورودي كنترل مونتاژ و محصولات نهائي- ارائه مشاوره هاي لازم به مدير عامل در زمينه توليد و آماده سازي ژنراتورهاي حرارتي و آبي با كيفيت مؤثر- تهيه و تنظيم دستورالعمل و تبيين اهداف كيفي توليد راههاي تجزيه و تحليل و دستيابي به مشخصه‌هاي كنترل بهينه و اعمال آن در مراحل مختلف و انجام آزمايشات فيزيكي بر روي مواد و اجزاي محصول
اعلام نظريه نهائي در مورد چگونگي مرغوبيت مواد اوليه، محصولات واسطه و توليدات نهائي با توجه نتايج حاصل از آزمايشات تهيه و تنظيم دستورالعمل در ارتباط با اعمال سيستم هاي كنترلي و نظارت كيفي بر مصرف و نگهداري مواد و پروسه توليد درخواست تشكيل كميته فني و طرح موانع و ايجاد اشكالات در سيستم كنترل كيفي و عمليات آزمايشگاهي و در نهايت توليد.
بررسي و مطالعه مستمر در جهت بهره برداري از تكنيك هاي جديد كنترل كيفي و امور آزمايشگاهي و ارائه آموزش هاي لازم به مديريت هاي امور مربوطه و بهبود روش‌هاي موجود و ارتقا سطح كيفي توليد.


نظارت بر تشكيل آرشيو در بخش آزمايشگهها و جمع آوري كاتالوگ دستگاهها و تجهيزات آزمايشگاهي، تفسير كاتالوگ، آموزش كارشناسان، بازبين ها و آزمايشگرها.
تهيه و ارائه گزارش هاي تحليلي و آماري با توجه به مبادي ذيربط در زمينه وضعيت كيفي مواد خام و اوليه ورودي و ضايعات مواد و محصول و عوامل صنعتي مؤثر در كيفيت آنها.
همكاري هاي لازم با حوزه مديريت به منظور تبادل اطلاعات و اتخاذ راهكارهاي مناسب جهت كاهش هزينه ها كاهش ضايعات پائين آوردن زمان آماده سازي ژنراتورها.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 25 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله شاعران و نثر نویسان پارسی گوی قرن هفتم و هشتم

word قابل ویرایش
15 صفحه
18700 تومان
شاعران و نثر نويسان پارسي گوي قرن هفتم و هشتم استاد مربوطه:جناب آقاي دكتر عباسياعضاءگروه:نگين مهاجري مقدم ساغر ظهوريان رؤيا قدردان سيما شكوه سرنوازي طاهره سيدي سمانه طالبي زاده منابع: 1. دايره المعارف ادبي. ترجمه و تأليف عبدالحسين سپديان2. تاريخ ادبيات ايران. دكتر صفا. جلدسوم. ص 3443. زندگي نامه شاعران اي ...

مقاله در مورد کارورزی دفتر فنى پارسه خرمدره

word قابل ویرایش
23 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقدمه :در روز اول كارورزي با محيط دفتر آشنا شديم . سپس پس از گرفتن كروكي زمين ، كم كم شروع به ترسيم پلان مسكوني نموديم . پس از كشيدن نقشه بطور دستي و مشخص نمودن قسمت ها و فضاهاي مختلف ، تغييراتي در نقشه داديم و به نحوي رفع اشكال نموده و شروع به ترسيم اصلي نموديم . و نقشه را توسط AUTO CAD رسم كرديم.پس از ترسيم ...

دانلود مقاله کارخانه پارس متال ( تاریخچه و محصولات )

word قابل ویرایش
45 صفحه
21700 تومان
كارخانه پارس متال (تاريخچه و محصولات)مقدمه:شركت پارس متال در سال 1343 واقع در كيلومتر 7 جاده مخصوص كرج تاسيس گرديد و در سال 1347 به بهره برداري رسيد. فعاليت كارخانه در زمينه توليد انواع لوله هاي چدني به روش ريخته گري گريز از مركز و اتصالات به روش ريخته گري در قالبهاي ويژه شروع گرديد و طي ساليان متمادي راه اند ...

دانلود مقاله نگاهی به کلاه پارسیان

word قابل ویرایش
55 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته تاریخ
نگاهي به كلاه پارسيانشناسايي كلاه‌هاي گوناگون اقوام مختلف تاريخي و باستاني، مبحثي است بسيار شيرين و جالب زيرا در طي مطالعه آن، نكات سودمندي مطرح و روشن مي‌گردد كه از ديده تاريخ پوشاك و تاريخ تمدن يك ملت بسيار مهم و ارزنده است و اعتقادات، تشكيلات،ابتكارات و پيشرفتهاي آنان را در راه زندگاني نشان مي دهد بدين منظ ...

دانلود مقاله سیماى یهود در ادب منظوم پارسى

word قابل ویرایش
9 صفحه
18700 تومان
بررسى آثار منظوم ادب پارسى در ارتباط با يهوديان، گذشته از اين كه ما را با نحوه‏ى تفكر شعرا و سخنوران در مورد يك گروه اقليت فكرى و مذهبى آشنا مى‏كند، مى‏تواند ما را به درك بهتر اوضاع زندگى يهوديان آن دوره‏ها رهنمون سازد. آثار اين بزرگان كه در واقع، بخش مهمى از هويت ملى و فرهنگى ما را تشكيل مى‏دهد، ارزش زيادى د ...

دانلود مقاله سیر تحول و تطور زبان پارسی در گذر زمان

word قابل ویرایش
28 صفحه
18700 تومان
سیر تحول و تطور زبان پارسی در گذر زماندر حقيقت زبان فارسي يك شاخه از تنه ي السنه ي ( زبانهای ) آريايي است كه در نتيجه ي تبادلات و تغييرات سياسي و اجتماعي كه در سرزمين ما روي داده است به تدريج ساخته شده و به شكل فعلي درآمده است .قديمي ترين آثار ادبي كه از زبان مردم در دست است، گاتاهاي زردشت مي باشد كه با قديمي ...

دانلود مقاله بررسی پارامترهای ژنراتور جدید تکنسیم - ( PARSTEC II ) 99m تولید شده در شرکت پارس ایزوتوپ

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
مقدمه :امروزه ژنراتور 99 m Tc معمولترین ژنراتور به کار رفته در کاربرد های دارو سازی هسته ای و پزشکی هسته ای می باشد. ایزوتوپ مادر ( 99 Mo )یک رادیو ایزوتوپ محصول راکتور با نیمه عمر 66,7 ساعت است که به روش گاما و بتا فروپاشی می کند( شکل 86 .( 1 درصد مادر به 99m Tc ایزوتوپ دختر مورد نظر فروپاشی می کند که تک انر ...

مقاله تعمیرات پیشگیرانه و مقاوم سازی تاسیسات و سازه های آبی از قبیل تصفیه خانه آب ( با مطالعه موردی تصفیه خانه تهرانپارس )

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تعمیرات پیشگیرانه و مقاوم سازي تاسیسات و سازه هاي آبی از قبیل تصفیه خانه آب (با مطالعه موردي تصفیه خانه تهرانپارس) چکیده: نگهداري و بهسازي در تاسیسات مختلف از اهمیت ویژه اي برخوردار است ولی در تاسیسات آبی و شریان هاي حیاتی از اهمیت بیشتري برخوردار است. ولی این اهمیت براي شهري مثل تهران با وسعت حدود بیش از ...