گزارش کار اموزی درجهاد کشاورزی

Word قابل ویرایش
76 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده مطالب :
از آنجایی که هزینه حقوق دستمزد و مخارج مربوط به آن در صد تقریبا بالایی از عزینه هر موسسه ای را تشکیل می دهد که لازم است منابع به این امره اختصاص داده شود . یک سیستم حقوقی و دستمزد دارای اجزا و تشکیلاتی است که هر یک کار بخصوصی را انجام می دهند که به طور کلی به شرح زیر است :
۱- دایره کارگزینی

۲- دایره ثبت ورود و خروج پرسنل
۳- دایره حسابداری حقوق و دستمزد
که بحث اصلی و اساسی این پروژه نحوه عملکرد دایره حسابداری می باشد
این دایره وظیفه تهیه و تنظیم لیست حقوقی و دستمزد و تهیه مبلغ ناخالص و خالص حقوقی و دستمزدی قابل پرداخت به هر یک از کارکنان را دارد
که نحوه محاسبه پارامتر های موجود در یک لیست حقوقی و دستمزد به شرح زیر است

مقدمه:

دیریت فرآیند تصمیم گیری است و تصمیم گیری نیازمند اطلاعات است. از میان اطلاعات گوناگونی که مدیران برای اخذ تصمیمات خود بدان نیازمندند، اطلاعات مالی جایگاه ویژه ای دارد، چرا که اکثر قریب به اتفاق تصمیمات مدیران مستقیما آثار و پیامدهای مالی داشته و یا بطور غیر مستقیم وضعیت مالی موسسه را تحت تاثیر قرار می دهند. اطلاعات مالی و حسابداری ابزار ارزشمندی جهت تصمیمات مربوط به تامین، تخصیص و کنترل منابع اقتصادی در اختیار مدیران قرار می دهد.
هر یک از دستگاههای اجرایی کشور عهده دار انجام برخی از وظایف دولت هستند و لذا برای ایفای وظایف محوله، بودجه ای در قالب اعتبار مصوب از محل بودجه کل کشور در اختیار آنها گذاشته می شود تا پس از تخصیص اعتبار و دریافت وجه از خزانه براساس مقررات موضوعه و جهت تحقق اهداف معین دستگاه آن را به مصرف برسانند.
حسابداری فقط با وقایعی که بتوان آن را با پول اندازه گیری کرد، سروکار دارد. باین ترتیب بسیاری از رویدادها و واقعیتهای مهم یک سازمان که قابل بیان به زبان پول نیستند در دفاتر مالی آن ثبت و ضبط نمی شوند.
حسابداری یک نظام اطلاعاتی مالی است:
این نظام اطلاعات مالی مجموعه ای از روشها و قواعدی است که از طریق آن اطلاعات مالی مربوط به یک موسسه، جمع آوری، طبقه بندی و به نحو قابل فهم و ساده ای در قالب گزارشهای مالی خلاصه و گزارش می شود تا بتواند در تصمیم گیریهای مدیران و در تحقق اهداف موسسه مورد استفاده قرار گیرند.
نتیجه آنکه حسابداری ابزار تصمیم گیری و مدیریت است و نظام حسابداری هر سازمان تابع نیازهای اطلاعاتی آن سازمان می باشد.

تعریف حسابداری دولتی:
حسابداری دولتی نظامی است که اطلاعات مالی مربوط به فعالیتهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی را بمنظور تصمیم گیری صحیح مالی و کنترل برنامه های مصوب بودجه سالانه و منابع مالی مورد استفاده دولت، جمع آوری، طبقه بندی، تلخیص و گزارش می نماید.
در تعریف بالا تاکید بر برنامه های مصوب سالانه و منابع مالی دولت شده است به دلیل آنکه کنترل بودجه و منابع مالی دولت از اصول بنیادین حساباری دولتی است.
در حسابداری دولتی مراحل حسابداری برای کنترل برنامه مصوب سالانه و نیز جلوگیری از تداخل منابع مالی مورد استفاده به کار گرفته می شود. پس کنترل بودجه از اصول بنیادی حسابداری دولتی است .

 

فصل اول

مشخصات یک موسسه دولتی:
موسسه دولتی بایستی حتما همه مشخصات ذیل را داشته باشد وگرنه موسسه دولتی نیست:
۱- تشکیلات و سازمان مشخصی داشته باشد.
۲- به موجب قانون تشکیل شده باشد.
۳- زیر نظر یکی از قوا باشد.
۴- عنوان وزارتخانه نداشته باشد.
شرکت دولتی : به واحد سازمانی مشخصی گفته می شود که با اجازه قانون تشکیل شده و بیش از پنجاه درصد از سرمایه آن متعلق به دولت باشد.
تفاوت سازمانهای انتفاعی و بازرگانی با سازمانهای غیر انتفاعی دولتی:
۱- انگیزه: هدف اصلی تشکیل سازمانهای بازرگانی عموما سود است اما سازمانهای دولتی بنا به ضرورتهای اجتماعی و قانونی تاسیس می شوند و سود نمی تواند انگیزه ای برای تشکیل آنان باشد.
۲- مالکیت: مالکیت سازمانهای دولتی اصولا عمومی است و سهامداران آن همه مردم کشور می باشند و مالکیت فردی یا بصورت سهام قابل خرید و فروش در سازمانهای دولتی وجود ندارد.
۳- منابع مالی :
در موسسات دولتی عموما از طریق مالیات تامین می شود.
در موسسات بازرگانی از طریق سهامداران خصوصی تامین می شود.
۴- در سازمانهای دولتی هزینه ها با درآمدها مربوط نیستند.
۵- هدف از وصول مالیات بیشتر توسط دولت تمرکز ثروت نیست بلکه هدف توزیع عادلانه ثروت و تقویت بنیه مالی برای خدمات بیشتر به جامعه است.
مقایسه حسابداری دولتی و حسابداری بازرگانی :

الف- موارد افتراق :
۱- صورتهای مالی آنها با هم متفاوت است چون انگیزه تاسیس سازمانهای بازرگانی تحصیل سود است و لذا صورت سودو زیان یکی از صورتهای مالی اساسی موسسات بازرگانی است، در حالیکه در حسابداری موسسات دولتی به صورت دریافت و پرداخت یا صورت درآمد و هزینه اکتفا می شود. همچنین در حسابداری بازرگانی، ترازنامه وضعیت دارائیها و بدهیها و حقوق صاحبان سهام را در یک تاریخ معین نشان می دهد، در حالیکه در حسابداری دولتی دارائیهای ثابت به محض خرید به حساب هزینه منظور می شوند و انعکاس آنها در ترازنامه میسر نیست لذا این ترازنامه نمی

تواند وضعیت مالی موسسه را در یک تاریخ معین نشان می دهد.
۲- لزوم رعایت کنترل بودجه ای : در حسابداری دولتی نگهداری حساب درآمد و هزینه عمدتا به منظور کنترل بودجه مصوب صورت می گیرد، لذا اهمیت کنترل بودجه در سازمانهای دولتی کمتر از اهمیت اندازه گیری سود ویژه در حسابداری بازرگانی نیست. کنترل بودجه در موسسات بازرگانی به اندازه حسابداری موسسات دولتی قابل ملاحظه نمی باشد.
۳- لزوم نگهداری حسابهای مستقل : در حسابداری دولتی هر منبع مالی یک حساب مستق

ل محسوب و از نقطه نظر حسابداری مانند یک موسسه مستقل با آن برخورد می شود. لزوم نگهداری حسابهای مستقل موجب می شود که سیستم حسابداری مورد استفاده متناسب با این ضرورت تغییر نماید. بنابراین حسابداری حسابهای مستقل در دولت با حسابداری بازرگانی تفاوتهایی دارد.

۴- تفاوت در نحوه ثبت دارائیهای ثابت: در حسابداری دولتی دارائیهای ثابت به محض خرید به حساب هزینه منظور می شوند در حالیکه در حسابداری بازرگانی دارائیها در موقع خرید به بهای تمام شده به حساب دارایی منظور می گردند و سپس به تدریج و براساس عمر مفید به حساب هزینه منعکس می شوند.
۵- تفاوت در مبنای حسابداری: در حسابداری دولتی مبنای نقدی یا نقدی تعدیل شده و یا نیمه تعهدی مورد استفاده قرار می گیرد لیکن در حسابداری بازرگانی به لحاظ رعایت اصل وضعیت هزینه های یک دوره از درآمدهای همان دوره فقط از مبنای تعهدی کامل استفاده می شود. در سیستم نقدی دریافت و پرداخت وجه مبنای ثبت درآمد یا هزینه است، در حالیکه در سیستم تعهدی کامل تحصیل درآمد یا تحقق هزینه مبنای ثبت درآمد یا هزینه در دفاتر می باشد و زمان دریافت و پرداخت وجه آنها مورد توجه قرار نمی گیرد.
کاربرد حسابداری دولتی:

۱- اطلاعات مفید و قابل اعتمادی را برای تعیین و پیش بینی ورود، خروج و مانده منابع مالی دولت تهیه و در دسترس مسئولین دستگاههای دولتی یا مسئولین ارشد مالی دولت قرار می دهد.
۲- اطلاعات مالی معتبری برای تعیین و پیش بینی وضعیت مالی دولت و واحدهای تابعه آن تهیه و در اختیار تصمیم گیرندگان قرار می دهد.
۳- اطلاعات لازم و مفیدی را برای برنامه ریزی، بودجه بندی، جمع آوری و پس از قابل استفاده نمودن آن در اختیار مسئولین رده های مختلف مدیریت دولتی قرار می دهند تا آثار تحصیل و مصرف منابع مالی را در تحقق اهداف عملیاتی دولت بررسی و مورد ارزیابی قرار دهند.
۴- سیستم حسابداری دولتی ابزار قابل ملاحظه ای برای ارزیابی کارائی مدیران اجرایی به حساب می آید. سیستم حسابداری دولتی از سیستم بودجه بندی پیروی می نماید و اطلاعات مالی را با اطلاعات مالی قابل پیش بینی شده در بودجه مقایسه و به افشای انحرافات مطلوب و یا نامطلوب بودجه می پردازد.
به عنوان مثال در سیستم بودجه بندی عملیاتی که یک سیستم بودجه بندی پیشرفته است، بهای تمام شده یک فعالیت یا پروژه با قیمت ها ی استاندارد پیش بینی و در بودجه سالانه منظور می شود. سیستم حسابداری دولتی به پیروی از سیستم بودجه بندی عملیاتی، اطلاعات مالی واقعی مربوط به بهای تمام شده فعالیت یا پروژه را جمع آوری نموده و پس از طی مراحلی با بهای تمام شده استاندارد مقایسه و انحرافات مطلوب یا نامطلوب را نشان می دهد. لازم به توضیح است ک

ه انحرافات مطلوب در مورد بهای تمام شده طرح یا پروژه و یا فعالیت به پائین بودن بهای تمام شده واقعی در مقایسه با بهای تمام شده پیش بینی شده می گویند، به شرط آنکه در کیفیت طرح، پروژه یا فعالیت تغییری حاصل نشود. در این صورت می توان کاهش بهای تمام شده واقعی را به شرط ثابت بودن قیمت کالاها و خدمات مورد نیاز، نتیجه مدیریت صحیح بر اجرای پروژه ها، طرحها و فعالیتها دانست.
۵- یکی دیگر از موارد استفاده حسابداری دولتی، ایجاد ارتباط صحیح بین واحدهای اجرائی دولت تامین می گرددو این اطلاعات بر حسب نیاز بین واحدهای اجرایی دولت مبادله می شود.

استفاده کنندگان حسابداری دولتی:

الف: استفاده کنندگان داخل سازمان مانند:‌

۱- مسئولین برنامه ریزی :

مسئولین برنامه ریزی هر سازمان دولتی برای هر چه بهتر تنظیم کردن بودجه سالانه سازمان از اطلاعات مالی واقعی یا عملکرد بودجه استفاده می نمایند. لذا امور مالی سازمان دولتی اطلاعات واقعی در مورد اجرای بودجه سالانه را در اختیار مسئولین برنامه ریز قرار می دهد.
۲- وزیر یا رئیس موسسه:
اطلاعات مالی وزارتخانه یا موسسه بصورت خلاصه در اختیار وزیر یا رئیس موسسه قرار می گیرد تا به نحوی از جریان امور مالی سازمان تحت مسئولیت خود مطلع شوند و به ترتیبی بر فعالیتهای مالی و کارائی مدیران اجرایی نظارت نمایند.
۳- مدیران سطوح میانی:
این مدیران متناسب با نیاز از اطلاعات حسابداری و مالی برای برنامه ریزی واحد تحت سرپرستی خود استفاده می کنند .
۴- بازرسان و حسابرسان داخلی:
بازرسان و حسابرسان داخلی سازمان دولتی برای ارزیابی تاثیر کنترلهای مالی و گزارش آن به مقامات مجاز وزارتخانه یا موسسه دولتی به طریقی از خدمات حسابداری استفاده می کنند.
ب: استفاده کنندگان خارج از سازمان یا وزارتخانه :

۱- هیات دولت:
هیات دولت بمنظور نظارت و کنترل سازمانهای دولتی از اطلاعات مالی و حسابداری استفاده می کند.
۲- مجلس نمایندگان :
نظارت پارلمانی در ایران از طریق گزارش تفریغ بودجه که توسط دیوان محاسبات کشور تهیه می شودصورت می گیرد. گزارش تفریغ بودجه براساس صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور تنظیم می شودو صورتحساب عملکرد سالانه بودجه از تلفیق اطلاعات مالی استخراج شده از صورتحسابهای سالانه دستگاه دولتی حاصل می گردد. بنابراین نمایندگان مجلس هر کشور از سیستم حسابداری دولتی برای نظارت بر اجرای بودجه سالانه دولت و در نهایت کنترل برنامه های مصوب دولت استفاده می نمایند.
۳- حسابرسان مستقل
طبق اصل ۵۵ قانون اساسی دیوان محاسبات کشور مسئول رسیدگی به حسابهای وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی است. و نتیجه این حسابرسیها در گزارش تفریغ بودجه منعکس و به اطلاع نمایندگان مجلس می رسد. بنابراین حسابرسان دیوان محاسبات کشور به عنوان حسابرس مستقل نیز از حسابداری دولتی در جهت پیشبرد اهداف خود که همان حراست از بیت المال است استفاده می نمایند.

 

۴- مردم:
عموم مردم نیز از طریق دسترسی به گزارش تفریغ بودجه که حاصل حسابرسیهای انجام شده دیوان محاسبات کشور، از چگونگی اجرای بودجه سالانه دولت مطلع می شوند پس عموم مردم نیز از اطلاعات مالی و حسابداری استفاده می کنند.
مبانی حسابداری

مبانی حسابداری یعنی اینکه درآمدها و هزینه ها را در چه زمانی شناسایی و در دفاتر حسابداری

ثبت نمائیم.
به بیانی ساده تر مبنای حسابداری یعنی استفاده از یکی از روشهای زیر برای شناسایی و ثبت درآمد و هزینه در دفاتر حسابداری:
الف- روش شناسایی و ثبت درآمد و هزینه در زمان وصول وجه درآمد یا پرداخت هزینه.
ب- روش شناسایی و ثبت درآمد و هزینه در زمان تحقق یا ایجاد درآمد و یا در زمان تحقق یا ایجاد هزینه، صرفنظر از زمان دریافت وجه درآمد یا پرداخت وجه هزینه.
ج- روش شناسایی و ثبت درآمد در هنگام وصول وجه بدون توجه به زمان تحصیل یا تحقق درآمد و شناسایی و ثبت هزینه در موقع تحقق یا ایجاد هزینه بدون توجه به زمان پرداخت وجه هزینه.
مبنای نقدی
حسابداری نقدی یک سیستم حسابداری است که اساس آن بر دریافت و یا پرداخت وجه نقد استوار است و هر گونه تغییر در وضعیت مالی موسسه مستلزم مبادله وجه نقد است . درآمد زمانی شناسایی و در دفاتر ثبت می گردد که وجه نقد آنها دریافت شود و هزینه ها زمانی شناسایی و ثبت می شوند که وجه آنها به صورت نقد پرداخت گردد.
هزینه **
بانک **
بانک **
درآمد **

مبنای تعهدی :

الف- شناسایی و ثبت درآمدها :
درآمدها در زمانی که تحصیل می شوند یا تحقق می یابند مورد شناسایی قرار گرفته و در دفاتر حسابداری منعکس می گردند. در این مبنا زمان تحصیل یا تحقق درآمد هنگامی است که درآمد به صورت قطعی تشخیص می شود و یا بر اثر ارائه خدمات حاصل می گردد. لذا زمان وصول وجه در این روش مورد توجه قرار نمی گیرد.
شهریه دریافتنی **
درآمد **
بانک **
شهریه دریافتنی **
ب- شناسایی و ثبت هزینه ها :

در حسابداری تعهدی مبنای شناسایی و ثبت هزینه ها، زمان ایجاد و یا تحقق هزینه هاست به بیانی دیگر زمانی که کالا تحویل می گردد و یا خدمتی انجام می شود، برای موسسه معادل بهای تمام شده کالای تحویلی و یا خدمت انجام یافته بدهی قابل پرداخت ایجاد می شود.
هزینه **
اسناد هزینه پرداختنی **
اسناد هزینه پرداختنی **
بانک **

مبنای نیمه تعهدی :
در این سیستم حسابداری هزینه ها بر مبنای تعهدی و درآمدها بر مبنای نقدی شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند. این سیستم ترکیبی از دو مبنای تعهدی و نقدی است. بنابراین با رعایت اصل محافظه کاری در حسابداری توصیه شده است که در ثبت و شناسایی درآمدها از مبنای نقدی استفاده شود.

بانک **
درآمد **

هزینه **
بانک **
حسابهای پرداختنی **
مبنای تعهدی تعدیل شده :
هزینه ها در هنگام ایجاد، شناسایی و بر مبنای تعهدی کامل در دفاتر ثبت می شوند. لیکن درآمدها در این مبنا بر حسب ماهیت آنها به دو دسته تقسیم می شوند. درآمدهایی که قابل اندازه گیری بوده و در عین حال در دسترس باشند و لذا در زمان کوتاهی پس از تشخیص قابل وصول خواهد بود. این قبیل درآمدها با استفاده از حسابداری تعهدی شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند.
شهریه دریافتنی **
درآمد **
بانک **
شهریه دریافتنی **
دسته ای دیگر از درآمدها فاقد ویژگیهای فوق بوده، لذا اندازه گیری و تشخیص آنها مشکل و عملا غیر ممکن می باشد و یا وصول آنها در مدت کوتاهی پس از تشخیص امکان پذیر نمی باشد، این قبیل درآمدها با استفاده از حسابداری نقدی شناسایی و در دفاتر ثبت می گردند.

مبنای نقدی تعدیل شده :
درآمدها هم در مبنای نقدی کامل و هم در مبنای نقدی تعدیل شده فقط در زمان وصول وجه شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند. تفاوت در شناسایی هزینه هاست . شرط لازم و کافی برای شناسایی و ثبت هزینه در مبنای نقدی کامل منحصرا پرداخت است و این موضوع موجب اشکالاتی در شناسایی دقیق هزینه و تفکیک آن از سایر پرداختها می شود، زیرا هر پرداختی لزوما هزینه نیست، به عنوان مثال در قانون محاسبات عمومی کشور چهار نوع پرداخت شامل هزینه، پیش پرداخت، علی الحساب و تنخواه گردان پرداخت تعریف شده است. در هر یک از تعاریف مشخصاتی ارائه گردیده که آنها را از هم متمایز می نماید، به این ترتیب در نظام مالی ایران که پرداختها را از همدیگر تفکیک نموده است استفاده از مبنای حسابداری نقدی کامل در مورد هزینه ها کاربردی قانونی ندارد به همین دلیل مبنای نقدی مختصر اصلاح شده و متناسب با تعریف قانونی هزینه به کار گرفته شده است.
سیستم حسابداری مورد توجه قانون محاسبات عمومی کشور در مورد پرداختها یک سیستم نقدی تعدیل شده است، لیکن در خصوص شناسایی و ثبت دریافتها کاملا نقدی است. بعبارت ساده تر ثبت و شناسایی هزینه یا خرج طبق قانون محاسبات عمومی کشور مستلزم تحقق دوشرط لازم و کافی است:
الف- تحویل کالا یا انجام خدمات
ب- پرداخت به صورت قطعی
این دو شرط دلیل قانع کننده برای اثبات بکارگیری مبنای حسابداری نقدی تعدیل شده در مورد شناسایی و ثبت هزینه است. عدم تحقق هر یک از شرایط فوق مفهوم هزینه را تغییر خواهد داد. به عنوان مثال اگر کالا تحویل شود یا خدمت انجام گردد لیکن پرداخت صورت نگیرد هیچ هزینه ای شناسایی نمی شودو انعکاسی در دفاتر نیز نخواهد داشت. نیز اگر وجهی پرداخت شود لیکن کالا یا خدمت تحویل نگردد نوع دیگری از پرداختها تحقق یافته است که در ماده ۲۸ قانون محاسبات عمومی کشور عنوان پیش پرداخت را بخود اختصاص داده است.
با این ترتیب مفهوم هزینه در قانون محاسبات عمومی کشور عبارتست از بهای پرداخت

شده کالایی که تحویل شده و یا خدمتی که انجام گرفته است. این مفهوم هزینه با سیستم حسابداری نقدی تعدیل شده سازگار است. در صورتیکه مفهوم هزینه در سیستم حسابداری تعهدی کامل یا تعهدی تعدیل شده عبارتست از بدهیهای قابل پرداخت بابت کالای تحویل شده یا خدمت انجام شده که لزوما پرداخت آن همزمان صورت نگرفته است.
بودجه بندی :
آنچه که بعنوان بودجه بندی معروف است، تبدیل برنامه های کوتاه مدت (معمولا یکساله) موسسه یا سازمان به زبان پول می باشد.

کنترل بودجه:
بخش مهمی از وظیفه کنترل بودجه، از طریق مقایسه ارقام بودجه بندی شده با نتایج واقعی عملیات، صورت می گیرد. مقایسه عملکرد واقعی با بودجه مصوب و تجزیه و تحلیل انحرافات را کنترل بودجه می نامند.صرف مقایسه ارقام بودجه با ارقام ناشی از عملکرد واقعی، نشاندهنده موفقیت یا عدم توفیق واحدهای اجرایی در رسیدن به اهداف تعیین شده نیست. لذا در ارزیابی عملکرد موسسه به دو مفهوم ذیل بایستی توجه کرد:

مفهوم کارایی و اثر بخشی در بودجه :
شاخصی که عملکرد سازمان را در قیاس با استانداردها و معیارهای از پیش تعیین شده نشان می دهد، در حالی که اثر بخشی درجه توفیق سازمان را در انجام ماموریت به نحو مطلوب و در راستای اهداف موسسه ، ارزیابی می کند.
امکان تجزیه و تحلیلهای فوق زمانی فراهم می شود که موسسه دارای یک سیستم مناسب بهای تمام شده بوده و اقلام درآمد و هزینه نه تنها براساس مراکز مسئولیت بلکه براساس فعالیتهای فرعی این مراکز جمع آوری، ثبت و گزارش شود.

مراحل اساسی در تهیه بودجه بر مبنای صفر:
۱- شناسایی و تعریف هر یک از فعالیتهای سازمان در یک ” مجموعه تصمیم گیری”
۲- تجزیه و تحلیل، ارزیابی و رتبه بندی این ” مجموعه ها” و تعین اولویت آنها براساس تحلیل هزینه و فایده
۳- تخصیص منابع با توجه به رتبه بندی و اولویت هر یک از مجموعه ها
تصمیم در ساخت یا خرید:
تصمیم در مورد اینکه کالایی را در داخل موسسه ساخت یا آن را از تولید کنندگان دیگر خریداری کرد به عوامل کیفی و کمی بستگی دارد. عوامل کیفی شامل اطمینان از مرغوبیت کالای تولیدی و همچنین حفظ روابط بلند مدت تجاری با تامین کنندگان کالای مصرفی موسسه است. اما عوامل کمی عمدتا به بهای تمام شده کالای مورد نظر مربوط می شود.

نقطه سر به سر:
بعضی از اقلام بهای تمام شده با افزایش یا کاهش حجم تولید رابطه داشته و متناسب با آن تغییر می کند، این اقلام را هزینه های متغیر می نامند(مانند هزینه مواد اولیه )
برخی دیگر از اقلام که در مقابل تغییرات سطح فعالیت، ثابت هستند هزینه های ثابت می نامند( مانند هزینه اجاره کارگاه)
نقطه سربه سر، سطحی از تولید و فروش است که درآن درآمد حاصل از تولید و فروش مساوی هزینه های ثابت و متغیر موسسه است یعنی در این سطح از فعالیت جمع هزینه ها با جمع درآمد مساوی بوده و واحد تجاری سود وزیانی ندارد.

هزینه های ثابت هزینه های متغیر
سطح تولید سطح تولید
حسابداری بهای تمام شده:
چه چیزی را به چه قیمتی به دست آورده ایم؟ پاسخ این سوالات در حسابداری به وسیله تکنیکها و روشهایی داده می شود که به آن حسابداری بهای تمام شده یا حسابداری صنعتی می گویند.
شناخت و طبقه بندی صحیح هزینه ها، تعیین محل وقوع آنها و تخصیص درستشان به انواع فعالیتهای سازمان و نهایتا تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده را می توان به عنوان هدف اصلی سیستم بهای تمام شده ( صنعتی ) نامید.
– قبول یا عدم قبول سفارش مشتریان
– تعیین قیمت فروش محصولات
– تولید یا عدم تولید یک محصول خاص

– افزایش یا کاهش حجم تولید محصولات
– ایجاد یک خط تولید جدید و یا توسعه واحد صنعتی
– حذف و یا ایجاد تغییر در خط تولید موجود
– تغییر در کیفیت محصولات و یا تغییر در فرآیند تولید
تصمیم گیری در مورد هر یک از موارد فوق و دهها مورد دیگر از این قبیل، بدون داشتن یک سیستم مناسب حسابداری بهای تمام شده، اگر غیر ممکن نباشد، بدون شک خالی از اشکال نخواهد بود. محاسبه بهای تمام شده در بدو امر کاری ساده به نظر می رسد. چرا در هر موسسه تولیدی، حداقل برای محاسبه سود و زیان سال، ناچارند که هزینه ها را ثبت و در مقابل درآمدها قرار دهند. حال کافی است که مشخص شود در طی سال چه محصولاتی و با چه کمیتی تولی

د شده است که با تخصیص این هزینه ها به تولیدات، قیمت تمام شده هر محصول بدست خواهد آمد. آنچه که گفتیم، اساس کار حسابداری بهای تمام شده است ولی انجام این کار به مراتب از گفتن آن مشکل تر است!!
در سازمانهای دولتی انجام حسابداری بهای تمام شده بمراتب پیچیده تر است چون ما بایستی به سوالات مشکلی پاسخ دهیم از جمله:
– آیا تاثیر تمام سرمایه گذاریهای سنوات گذشته در اقلام سرمایه ای و منابع انسانی سازمان در تعیین بهای تمام شده کالا یا خدمت سالجاری لحاظ شده است؟
– آیا میزان استهلاک اقلام سرمایه ای و منابع انسانی فوق الذکر در محاسبات ما منظور شده است؟
– آیا تاثیر سرمایه گذاری سالجاری در اقلام سرمایه ای و تکنولوژی و منابع انسانی در بهای تمام شده کالاها و خدمات سالهای آتی بتفکیک مشخص شده است؟
– آیا سازمانهای دولتی رقبایی در بازار برای تولید خدمات و کالاهای مشابه دارند که بتوان از بهای تمام شده کالا یا خدمات آنها بعنوان مقیاس استفاده کرد؟
– آیا بخش خصوصی تمایلی به سرمایه گذاری در تولید کالا یا خدماتی که توسط سازمانهای دولتی انجام می شود دارند؟
– آیا دلایل پاسخ مثبت یا منفی بخش خصوصی به سوال فوق بررسی و مشخص شده است یا خیر؟
پاسخ به سوالات فوق و دهها سوال دیگر علاوه بر سوالات مشترک با بخش خصوصی در زمینه تعیین بهای تمام شده باعث پیچیده تر بودن این موضوع در سازمانهای دولتی شده است که پاسخ به آنها مستلزم هزاران نفر ساعت کار بی وقفه و مستمر کارشناسان خبره دارد.

روشهای طبقه بندی هزینه ها:
الف: طبقه بندی هزینه ها به تفکیک عوامل اصلی بهای تمام شده
موسسات تولیدی در جریان عملیات خود، مواد اولیه را با کمک تکنولوژی و کار نیروی انسانی به محصول تبدیل می کنند . پس عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده محصولات یک موسسه تولیدی را می توان در سه بخش کلی هزینه مواد، هزینه کار و هزینه سربار طبقه بندی کرد.
ب: طبقه بندی هزینه ها به مستقیم و غیر مستقیم:
هزینه های مستقیم هزینه های هستند که بتوان آنها را به سهولت به واحد محصول تخصیص داد مثل هزینه مواد اولیه، هزینه پرسنلی که مستقیما با مواد و ماشین آلات سازنده محصولات کار می کنند و بقیه هزینه ها غیر مستقیم تلقی می شوند یعنی هزینه های مواد اولیه و پرسنلی که در تعریف فوق به صورت مستقیم تلقی نمی شوند.

ج: طبقه بندی هزینه های متغیر و ثابت

د: طبقه بندی هزینه ها با توجه به وقایع سازمانی : هزینه های تولیدی – خدماتی – اداری – فروش
ه: طبقه بندی هزینه ها به روش ترکیبی: در سطح حسابهای کل از یک روش و در سطح حسابهای معین از دیگر روشهای طبقه بندی هزینه ها استفاده کرد.
مراکز هزینه :
عملیات ساخت محصول در یک موسسه تولیدی ممکن است توسط قسمتهای مختلفی صورت گیرد در این حالت هر قسمت،مسئولیت بخشی از فرآیند تولید را بعهده داشته و محصول با عبور از این قسمتها بتدریج تکمیل شده ونهایتا بصورت محصول آماده برای فروش در می آید. بمنظور کنترل هزینه های تولید ومحاسبه بهای تمام شده محصولات به شکلی که بتوان مشخص کردکه هر یک از قسمتهای تولید چه مبلغی از عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده را به خود اختصاص داده اند،می بایست این قسمتها به دقت شناسایی شوند. در حسابداری صنعتی هر یک از این قسمتها را مرکز هزینه می نامند. تعیین مراکز هزینه باید بنحوی صورت گیرد که تخصیص هزینه ها به آنها امکان پذیر بوده و حوزه مسئولیت سرپرستان این مراکز مشخص باشد. در حسابداری بهای تمام شده اصطلاح مرکز هزینه به هر یک از واحدها و قسمتها اعم از تولیدی، پشتیبانی، اداری و فروش اطلاق می شود. مراکز پشتیبانی، خدماتی- سرویس دهنده مانند مراکز تهیه آب و برق و گاز، تعمیرگاهها و انبارها. این مراکز با خدمت خود عملیات تولید را تسهیل می کنند و بدون وجود آ

نها اصولا عمل تولید امکان نخواهد داشت .

انواع هزینه ها در هر یک از مراکز هزینه:
اولین گام در جهت محاسبه بهای تمام شده محصولات، جمع آوری هزینه های انجام شده در

هر یک از مراکز هزینه است.
الف: هزینه مواد اولیه : هر ماده ای که در تولید محصول نقش مستقیم داشته و قسمتی از محصول نهایی را تشکیل دهد، ماده اولیه نام دارد. برخی مواد را در فرآیند تولید نقش کمکی و تسهیل کنندگی را دارند نمی توان بعنوان مواد اولیه طبقه بندی کرد بلکه آنها سایر هزینه های تولید محسوب می شوند.
ب: هزینه کار: مثل هزینه های حقوق و دستمزد نیروی انسانی بکار گرفته شده که می تواند بصورت هزینه کار واقعی ” لیست حقوق” و هزینه کار جذب شده باشد.
ج : هزینه سربار : مثل هزینه استهلاک – سوخت – تعمیرات ماشین آلات – هزینه مواد و کار غیر مستقیم و بطور کلی هزینه های مراکز خدماتی که مجموعا هزینه های سربار یا بالاسری می نامند.

آشنایی کلی با مکان کار آموزی:
تشکیل وزارت کشاورزی در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ۶/۱۰/۱۳۷۹مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ ۱۰/۱۰/۱۳۷۹به تایید شورای نگهبان رسید . که در راستای اصلاح وبهسازی تشکیلات دولت و به منظور فراهم اوردن موجبات توسعه پایدار کشاورزی ومنابع طبیعی و افزایش کمی وکیفی محصولات کشاورزی در جهت امنیت غذایی ،عمران و توسعه وزاتخانه های کشاورزی و جهادکشاورزی و جهاد سازندگی ادغام و وزارت جهاد کشاورزی با کلیه اختیارات و وظایفی که وزاتخانه های مذکور به موجب قوانین ومقررات مختلف دارا بوده اند تشکیل گردید که کلیه مسئولیت ها و اختیارات مربوط به وزیر وزارت کشاورزی ووزیرووزارت جهاد سازندگی به وزیر ووزارت جهاد کشاورزی محول گردید.

 

قانون ومقررات:
قیمت تضمینی خرید محصولات کشاورزی از قبیل گندم ،برنج،شکر،خرما،ذرت،پنبه وسایر محصولات تضمینی را با موافقت وزیر جهاد کشاورزی تعیین نماید .با خرید به موقع تولیدات داخلی موضوع بند (الف)این ماده و جلوگیری از توزیع بی موقع محصولات وارداتی کشاورزی و تنظیم بازار، درحمایت از تولید کنندگان داخلی بخش کشاورزی اقدام نماید.

 

 

وظایف اصلی جهاد کشاورزی:
توسعه کشاورزی و امنیت غذایی،خود کفایی در محصولات اصلی کشاورزی توسعه روستایی،حذف وبهره برداری بهینه از منابع طبیعی ،ایجاد اشتغال ،توسعه و مشارکتهای مردمی ،توسعه صادرات غیر نفتی و…

اهداف و استراتژی توسعه کشاورزی:
۱-افزایش عملکرد تولید
۲-بهبود کیفیت محصولات کشاورزی
۳-پایداری در تولیدات کشاورزی
۴-ارتقاع سطح سلامت جامعه
۵-تامین امنیت غذایی
۶-محافظت از محیط زیست

مدیریت مالی:
مدیریت مالی که در بعضی از سازمان ها به عنوان ذیحساب ان را میشناسند (مامور است از طرف دارایی در ان سازمان کار کند به نیروی مامور شده دارایی حقوق ومزایای خود از دارایی می گیرد) شامل اداره اعتبارات هزینه (جاری) و اداره اعتبارات تملک سرمایه ای (عمرانی)
اداره اعتبارات جاری :
اداره اعتبارات جاری هزینه های مانند حقوق پرسنل و اب و برق ومواد مصرفی سازمان که بر سند اقتصادی هزینه پرداخت می شود
اداره تملک دارایی وسرمایه (عمرانی):
اداره تملک دارایی وسرمایه پروژه های عمرانی را با توجه به وظیفه ایی که بر عهده سازمان باشد مانند راه سازی ،اداره اموال که مسئولیت حفظ ونگهداری اموال سازمان از قبیل میز وصندلی وسایر وسائل اداری و ماشین آلات.
کار حسابداری (اعتبارات هزینه ،طبقه بندی اقتصادی )بر هفت فصل است که شامل :
فصل اول:حقوق و دستمزد – فوق العاده ومزایای شغلی
نحوه پرداخت حقوق و دستمزد پایان هر ماه توسط امور اداری و گزارش کارکرد پرسنل و کارکنان به امور مالی ارائه میشود امور مالی هم بر اساس کارکرد افراد واحکام کارگزینی حقوق ماهانه پرسنل را صادر میکنند . فوق العاده شغلی هر حکم کارگزینی شامل حقوق مبنا ، فوق العاده شغل ، فوق العاده سختی کار و اب و هوا و فوق العاده محرومیت از تحصیل وزندگی ، کمک هزینه

عائله مندی واولاد
فصل دوم: شامل ماموریت ، حمل و نقل ، حمل و نقل کارکنان و اعتبارات (هزینه بیمه کالا – نگهداری دارایی ای ثابت ) چاپ نشریات و مطبوعات ، تصویر برداری وتبلیغات و تشریفات و هزینه های غذایی هزینه های بانکی (آب و برق وسوخت) مواد ولوازم مصرف شدنی – حق الزحمه برای افراد شرکتی :
وقتی این مدارک به دست حسابداری جاری رسید بعد از بررسی مدارک هقدام به صدور حوله جهت گرفتن مجوز میکند و بعد از گرفتن مجوز اقدام به صدور سند حسابداری و صدور چک میکند که ثبت ان به صورت زیر است:
هزینه**
معین از فصل دوم
بانک**
فصل سوم: هزینه های اموال ودارایی که شامل سود و کارمزد وام ها و تسهیلات بانکی (سود و کارمزد وام های داخلی و خارجی – سود اوراق مشارکت ) و اجاره وکرایه (اجاره زمین و اراضی و اجاره ماشین الات و تجهیزات ) کرایه لوازم و ابزار مختلف که بیشتراجاره ساختمان که اگرسازمان از سازمان دیگر محلی رابه عنوان استیجاری اجاره نمایدهزینه ان زان محل پرداخت میشود
هزینه**
معین از محل فصل سوم
بانک **
فصل چهارم :شامل یارانه است که(کمک وزیان شرکت های دولتی وموسسات انتفاعی وابسته است) پرداخت ما به التفاوت قیمت کالا ها(یارانه کالاهای اساسی –یارانه کود شیمیایی وبزر وسموم –یارانه دارو)پرداخت انتقالی غیر سرمایه ای به شرکت های دولتی وموسسات انتفاعی وابسته(شرکت دولتی-موسسات انتفاعی وابسته به دولت)

فصل پنجم:شامل کمک های بلا عوض است (کمک های بلا عوض به دولت های خارجی –سرمایه موسسات انتفاعی وابسته به دولت )کمک بلا عوض به سازمانهای دولتی(سرمایه وغیر سرمایه ای ) کمک بلا عوض به سایر سطوح دولتی (سرمایه ای وغیر سرمایه ای )
توضیح:هزینه های فصل پنج مانند کمک های دولت به کشاورزان بابت خشک سالی وسیل که ثبت ان به صورت بالا میباشد
فصل ششم:شامل(بیمه اجتماعی کارمندان دولت بیمه درمانی کارمندان دولت بیمه درمانی اقشار اسیب پذیر……)
کمک رفاهی کارمندان دولت (کمک هزینه مواد غذایی ونگهداری-کمک هزینه بیمارستان زایمان-پاداش پایان خدمت)
کمک های رفاهی گروه خاص(متمری اقشار اسیب پذیر-کمک به معلولین جسمی –سالمندان)
کمک رفاهی دانش اموزان دانشجویان(صندوق رفاه دانشجویی کمک هزینه نقدی دانشجویی کمک هزینه تحصیلی)
کمک رفاهی بازنشستگان(حقوق وظیفه ومستمری بازنشستگان موظفین سال ۱۳۵۴ حق عائله مندی اولاد بازنشستگان پرداخت بینه درمانی مکمل بازنشستگان)

ده-کمک هزینه ازدواج و سایر هزینه های رفاهی )

فصل هفتم: شامل هزینه ها (عوارض اجباری مانند عورض شهرداری باز خرید خدمات پرداخت دیون اگر در سالهای گذشته به هر دلیلی یکی از موارد فصل ۱تا۶ پرداخت نشده باشد ازمحل فصل ۷ پرداخت نماید)ثبت ان هزینه**
بانک**
نمونه وظایف حسابدار
۱٫ توانایی تشخیص حسابها در حسابداری دولتی و مقایسه آن با حسابداری بازرگانی
۲٫ توانایی تنظیم اسناد مالی
۳٫ توانایی تهیه، تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت بودجه
۴٫ توانایی تهیه، تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت بودجه
۵٫ توانایی عملیات حسابداری پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین
۶٫ توانایی عملیات حسابداری سپرده ها
۷٫ توانایی عملیات حسابداری بانک و تهیه صورت مقایرت بانک
۸٫ توانایی تنظیم حساب درآمد و هزینه اختصاصی
۹٫ توانایی بستن حسابها و تنظیم حسابهای نهایی
۱۰٫ توانایی تهیه انواع صورتهای مالی طرحهای عمرانی
۱۱٫ توانایی انجام عملیات مالی ادارات دولتی شهرستانها در ارتباط یا ادارات ذیحسابی
۱۲٫ توانایی انجام عملیات مالی و حسابداری شهرداریها

۱۳٫ توانایی تهیه لایحه تفریغ بودجه
۱۴٫ توانایی تشخیص حسابها در حسابداری دولتی و مقایسه آن با حسابداری دولتی و مقایسه آن با حسابداری بازرگانی
۱۵٫ آشنایی با تعریف حسابداری
۱۶٫ آشنایی با تعریف دفترداری
۱۷٫ آشنایی با خصوصیات حسابداری دولتی
۱۸٫ آشنایی با اصول و موازین حسابداری بطور اخص

۱۹٫ آشنایی با روشهای حسابداری دولتی
۲۰٫ شناسایی اصول تشخیص حسابها و تنظیم سند حسابداری

۲۱٫ توانایی تنظیم اسناد مالی
۲۲٫ آشنایی با اسنادی که در خارج از واحدهای مالی تنظیم می شوند
۲۳٫ آشنایی با اسنادی که در داخل واحد مالی تنظیم می شود
۲۴٫ آشنایی با دفاتر مالی

• دفتر صدور برگه
• دفتر روزنامه
• دفتر روزنامه عمومی
• دفتر روزنامه دریافتی صندوق
• دفتر روزنامه پرداختی صندوق
• دفتر ثبت اسناد هزینه
۲۵٫ شناسایی اصول ثبت فعالیتهای مالی در دفاتر
۲۶٫ شناسایی وصول تنخواه گردان حسابداری
۲۷٫ برقراری تنخواه گردان پرداخت
۲۸٫ عملیات حسابداری مربوط به ثبت رقم تنخواه گردان دردفاتر
۲۹٫ شناسایی اصول پرداخت های علی الحساب و پیش پرداخت
۳۰٫ شناسایی اصول پرداخت بهای کالای خریداری شده
۳۱٫ شناسایی پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان
۳۲٫ شناسایی اصول واریز اسناد تنخواه گردان پرداخت
۳۳٫ شناسایی اصول درخواست وجه به خزانه
۳۴٫ شناسایی اصول واریز اسناد تنخواه گردان پرداخت
۳۵٫ آشنایی با دفتر معین
۳۶٫ آشنایی با انواع فرمهای دفاتر معین
۳۷٫ آشنایی با دفتر کل
• سر فصل های حساب دفتر کل
• حسابهای مستقل برای وجوه عمومی
• تراز عملیات دفتر کل
ابزار و وسایل
۱٫ کتاب حسابداری دولتی
۲٫ اسناد حسابداری مربوطه
۳٫ انواع اسناد حسابداری و انبار
۴٫ فاکتور

۵٫ ماشین حساب
شرایط ارتقاء شغل
شرایط ارتقاء شغل حسابداری دولتی می پردازد و مشغول است تابع میزان تحصیلات و تجربه وی است و حقوق وی طبق جدول تنظیم از طرف سازمان امور استخدامی کشور تعیین می شود.
ویژگی های شخصیتی
به جهت حجم بالای حساب های دولتی، حسابداری دولتی اهمیت دو چندان پیدا می کند.
اگر در این شغل تنظیم حساب درآمد و هزینه اختصاصی، تهیه ،تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت بودجه، عملیات حسابداری سپرده ها، عملیات مالی طرح های عمرانی و عملیات مالی و حسابداری سازمان ها و ادارات و شهرداری ها را جزئی از توانایی های حسابداری دولتی بدانیم می بینیم که امانتداری اعتماد به نفس بالا، معلومات و دانش فراوان، دقت و مدیریت توانمند و انضباط و نظم رفتاری و نوشتاری بسیار

شفافیت بودجه ایی و نقش حسابداری دولتی

ارتباط حسابداری، بودجه و پاسخگویی
حلقه ارتباطی حسابداری و بودجه، حسابداری دولتی است. حسابداران، استانداردهای حسابداری دولتی را برای ارائه خدمات به بودجه و امور مالی دولت تدوین کرده¬اند. درحال حاضر بودجه در مراحل مختلف تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت وابستگی کامل به اطلا‌عات سیستم حسابداری دولتی دارد، به‌گونه¬ای که می¬توان حسابداری دولتی را حسابداری بودجه¬ای نامید.
استاندارد کنترل بودجه¬ای در حسابداری دولتی، حسابداران را موظف می¬کند سیستم اطلا‌عات مالی دولت را به‌گونه¬ای مستقر کنند که اعمال نظارت بر درامدها و هزینه¬های دولت (بودجه) فراهم شود.
چارچوب نظری حسابداری را می¬توان براساس تصمیمگیری یا پاسخگویی تشریح کرد. در چارچوب مبتنی بر تصمیمگیری هدف حسابداری فراهم کردن اطلا‌عات مفید جهت تصمیمهای اقتصادی است یعنی استفاده-کنندگان از اطلاعات، شامل سرمایه¬گذاران، اعتباردهندگان و دیگران، با استفاده از صورتهای مالی بتوانند تصمیمهای صحیح در جهت بیشینه ساختن منافع خود بگیرند.

درچارچوب نظری مبتنی بر پاسخگویی، هدف حسابداری ایجاد سیستم مناسب جریان اطلا‌عات بین حسابده و حسابخواه است، به صورتی که منافع طرفین تامین شود. امروزه در زمینه حسابداری دولتی و غیرانتفاعی، چارچوب پاسخگویی است که چیرگی کامل دارد و می¬توان گفت:”حسابداری دولتی ابزار پاسخگویی دولت به ملت است.” و اگر در استانداردهای حسابداری دولتی دقت کنیم این مسئله آشکارا مشخص است. اهمیت نقش مسئولیت پاسخگویی عمومی در بیانیه مفهومی شماره ۱(GC۱) هیئت استانداردهای حسابداری دولتی امریکا (GASB) از بندهای تفصیلی بیانیه مذکور به شرح زیر استخراج می¬شود:

 مفاد این بیانیه مورد استفاده قرار گرفته است. مسئولیت پاسخگویی، دولت را ملزم می¬کند در مورد اعمالی که انجام می¬دهد به شهروندان توضیح دهد و براین عقیده استوار است که شهروندان حق دارند بدانند و حق دارند [بخواهند که] حقایق به صورت علنی و به طریق مطمئن به دست آنها و نمایندگان قانونی آنها برسد. گزارشگری مالی نقش عمدهای در ادای وظیفه پاسخگویی در یک جامعه آزاد ایفا می¬کند.”
شرایط لا‌زم برای تحقق حداقل استاندارد شفافیت بودجه¬ای
سازمانهای بین¬المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، بانک جهانی، برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) و بانکهای توسعه منطقه¬ای بر شفافیت مالی تاکید دارند. این سازمانها کنجکاوند که بدانند کمکهای اقتصادی و فنی آنها حتماً در جای صحیح به کار رود و به وسیله افراد صلا‌حیتدار اداره و سیاستگذاری شود. به همین دلیل نسبت به تدوین شرایط شفافیت بودجه¬ای اقدام کرده¬اند. استاندارد زیر توسط صندوق بین¬المللی پول ارائه شده است:
” بخش دولت باید در قالب نظام حسابهای ملی۸ یا درقالب ضوابط صندوق بین‌المللی پول در مورد آمارهای مالی دولت۹ مشخص شود و تحت همین سیستمها به گزارشگری مالی بپردازد.”
سیستم حسابهای ملی
سیستم حسابهای ملی از یک مجموعه منسجم، سازگار و یکپارچه حسابها، ترازنامه¬ها و جدولهای مبتنی بر تعریفها و مفهومها، طبقه¬بندیها و قواعد حسابداری پذیرفته¬شده در س

طح بین¬المللی تشکیل شده است. در این سیستم، چارچوب حسابداری جامعی طراحی شده که در آن داده¬های اقتصادی در قالبی تنظیم می¬شود که برای برنامهریزیها، سیاستگذاریها، تجزیه و تحلیلها و تصمیمگیریهای اقتصادی مورد استفاده قرار می¬گیرد. حسابهای پیشبینی شده در سیستم به‌نوبه خود مجموعه وسیعی از اطلا‌عات تفصیلی و سازمان یافته را درباره عملکرد اقتصادی کشور ارائه می¬دهد. این حسابها اطلا‌عات جامع و مفصلی از فعالیتهای مختلف اقتصادی انجام شده در کل اقتصاد کشور و مبادلا‌ت صورت گرفته بین بنگاههای اقتصادی در بازار یا محل

دیگر را فراهم می‌کند.
حسابهای ملی برای یک دوره زمانی معین تنظیم می¬شود و بنابراین عملکرد اقتصاد یک کشور از طریق دادههای حاصل از آن به تصویر کشیده شده و مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار می¬گیرد. در فرایند تهیه و تنظیم حسابهای ملی افزون بر ارائه تصویر روشن از عملکرد فعالیتهای اقتصادی، اطلا‌عاتی در زمینه ثروت و داراییهای متعلق به اقتصاد کشور در دوره زمانی مربوط فراهم می¬شود. همچنین اطلا‌عات حاصل از آن ارتباط بین اقتصاد کشور با دنیای خارج را نشان می‌دهد.
سیسم حسابهای ملی برمحور یک سلسله حسابهای متوالی و مرتبط با یکدیگر تنظیم می‌شود، به طوری که داده-های ثبت شده در آنها را داده¬های مربوط به جریانها و موجودیها تشکیل می¬دهند. متغیرهای جریانی اطلا‌عات مربوط به انواع مختلف فعالیتهای اقتصادی انجام شده در طول دوره معینی از زمان را بیان می¬کنند و متغیرهای موجودی ارزش موجودی داراییها و بدهیها را در مقطعی از زمان یعنی آغاز و پایان دوره در قالب ترازنامه¬ها نشان می¬دهند.
هریک از حسابها به نوع خاصی از فعالیتهای اقتصادی نظیر تولید، ایجاد درامد، توزیع درامد، توزیع مجدد درامد و مصرف درامد مربوط می¬شود. دادههای اقتصادی مربوط به هر یک از حسابها به صورت منابع و مصارف در آنها ثبت می¬شود و هرحساب به¬وسیله یک عنصر ترازکننده حاصل از مابه‌التفاوت منابع و مصارف، تراز می-گردد. این عنصر از یک حساب به حساب دیگر منتقل می¬شود و از نظر اقتصادی دارای اهمیت زیادی است نظیر ارزش افزوده، درامد قابل تصرف، پس‌انداز و… از طرف دیگر بین حسابها و ترازنامه‌ نیز ارتباط قوی وجود دارد. تهیه حسابهای ملی از سال ۱۳۷۳ در برنامه کار مرکز آمار ایران قرار گرفته و فعالا‌نه پیگیری می‌شود.

سیستم آمارهای مالی دولت
مهمترین تغییر و تحول حسابداری دولتی ایران در سالهای اخیر که میتواند زمینه¬ای برای تحقیقات باشد، بحث اعمال سیستم آمارهای مالی دولت است. نظام یادشده می¬تواند هدفهایی را که در حسابداری دولتی کشور دنبال میشود براورده سازد و مراجع بین¬المللی را نیز در مورد صحت و کارایی فعالیتهای اقتصادی و بودجهای دولت متقاعد کند. افزون بر این باعث پشتیبانی تحلیلهای مالی و بالابردن ارزش تجزیه و تحلیل¬پذیری گزارشهای مالی دولتی می¬شود. همچنین

می¬تواند شرایط لا‌زم برای حداقل استاندارد شفافیت بودجه¬ای صندوق بین¬المللی پول را ایجاد کند.
در زمینه ارزیابی عملکردها، سیستم آمارهای ملی دولت، آمارهایی ارائه می¬کند که سیاستگذاران و تحلیلگران را قادر می¬سازد تا پیشرفتهای ایجاد شده در فعالیتها، موقعیت مالی و وضعیت نقدینگی بخش دولت را در قالب روشی پایدار و نظام‌مند مطالعه کنند. چارچوب تحلیلی آمارهای مالی دولت، میتواند برای تجزیه و تحلیل فعالیتهای سطح مشخصی از دولت و دادوستدهای بین سطوح دولتی و همچنین کل بخش عمومی مورد استفاده قرار گیرد. “مفاهیم، طبقه¬بندیها و تعاریف پایه¬ای مورد استفاده در سیستم آمارهای مالی دولت، صرفنظر از شرایط

کاربرد آن به اصول اقتصادی و استدلا‌لهایی بستگی دارد که از نظر جهانی معتبر است. بنابراین این سیستم برای اقتصاد کلیه کشورها کاربرد پیدا می‌کند. کاربرد عمومی این سیستم توسط کشورهای مختلف باعث ایجاد قابلیت مقایسه بین اقتصاد کشورها شده و استفاده از تجربیات اقتصادی کشورهای دارای شرایط مشابه را تسهیل می¬کند. در این سیستم اقلا‌م آماری به‌گونه¬ای انتخاب شده است که از یک طرف بررسی و تحلیل مالی و اقتصادی جهت تصمیمگیریها فراهم شود و از طرف دیگر این اقلا‌م حالت ترازکننده داشته باشد و دریک نظام حسابداری دو طرفه گنجانده شود.”
استقرار سیستم آمارهای مالی دولت در ایران، با صدور حکم قانونی در تبصره ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ مبنی بر اصلا‌ح ساختار نظام بودجه¬ریزی کشور توسط سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی شروع شد. سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی نحوه طبقه¬بندی اقلا‌م بودجه¬ای کشور را در لا‌یحه بودجه سال ۱۳۸۱ -البته به صورت ناقص- برمبنای نظام یادشده تغییر داد. بهرغم اهمیت این تغییر تاکنون متون تخصصی اندکی در این زمینه موجود است و زمینه-های پژوهشی زیادی در مورد چگونگی این نظام، منافع مترتب بر استقرار آن، امکان‌سنجی اجرای آن در سیستم مالی دولتی کشور و موانعی که در استقرار آن می¬تواند باعث به تعویق افتادن یا عدم اجرای صحیح آن شود، وجود دارد.
صورتهای مالی اساسی در سیستم آمارهای مالی دولت
گزارشهای مالی مورد نیاز جهت هدفهای سیستم یادشده باید به‌گونه¬ای باشد که تجزیه و تحلیل مالی و اقتصادی را امکانپذیر کند. به عبارت دیگر شاخصهای مالی مختلف برای بررسی و مقایسه عملکرد دستگاهها و دولتها فراهم آورد. بدیهی است گزارشهای سنتی حسابداری دولتی براساس گروه حسابهای مستقل نمی¬تواند چنین زمینه¬ای را ایجاد کند. به همین دلیل سیستم آمارهای مالی دولت تمایل به استفاده از گزارشهایی شبیه به صورتهای مالی حسابداری انتفاعی دارد تا بتواند شاخصهای مورد نظر خود را که از آنها به عنوان معیارهای تحلیلی یاد می‌کند، به دست آورد.

صورتهای مالی اساسی در سیستم آمارهای مالی دولت عبارتند از:
• صورت وضعیت عملیات دولت،
• صورت وضعیت سایر جریانهای اقتصادی،
• ترازنامه،
• صورت وضعیت منابع و مصارف وجوه نقد.

سه صورت وضعیت اول در تلفیق با یکدیگر نشاندهنده کلیه تغییرات در انباشتها (دارایی و بدهیها) ناشی از جریانها (رویدادهای مالی) هستند. صورت وضعیت چهارم ورودی و خروجیهای نقدی را با استفاده از طبقه¬بندی مشابه صورت وضعیت عملیات دولت ثبت می‌کند.
تغییر نظام بودجه‌ریزی در ایران
در جهت استقرار سیستم آمارهای مالی دولت طبقه¬بندیهای بودجه¬ای از بودجه سال ۸۱ به بعد تغییرات اساسی پیدا کرد. به‌گونه¬ای که مفاهیم اساسی بودجه¬ریزی مانند درامد و هزینه متفاوت از مفهوم آن در بودجه سالهای گذشته شد. درامد در بودجه ۸۱ برخلا‌ف سالهای گذشته که شامل وجوه حاصل از فروش و واگذاری داراییها و سرمایه¬ها از قبیل نفت و گاز و معادن می¬شد دراین سال صرفاً شامل “آن دسته از دادوستدهای بخش دولتی بود که ارزش خالص را افزایش می‌داد” و وجوه حاصل از فروش داراییها و سرمایه تحت عنوان واگذاری داراییهای سرمایه¬ای طبقه¬بندی شده بود.
مفهوم هزینه هم که در گذشته به انواع پرداختهایی اطلاق می¬گردید که به¬طور قطعی در وجه ذینفع در ازای تعهد یا تحت عنوان کمک، انجام می¬شد، درحال حاضر “آن دسته از دادوستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را کاهش می¬دهد” در نتیجه پرداختهای بابت خرید و ساخت دارایی ثابت و موجودی انبار به جای هزینه تحت عنوان تملک دارایی سرمایه¬ای منظور می

فصل دوم

کارهایی که کاراموز در مدت کاراموزی انجام داده است:
از انجایی که قسمت حسابداری یکی از قسمت های مهم سازمان می باشد به خاطر اینکه اشتباهی در حسابها انجام نگیرد به کاراموزان کار نمی دهند ولی اینجانب با تلاش بسیار و مساعدت مسئولین توانستم یکسری کارهای زیر را انجام دهم که به اختصار در ذیل توضیح داده شده است :

۱-نوشتن حواله وفاکتورها(اب-برق-گاز-لوازم مصرفی):
بعد از انکه مدارک به تایید مسئولین رسید اقدام به نوشتن سند (حواله یا فاکتور) حسابداری ان بر طبق ایین نامه و ضوابطی که در سازمان جهاد کشاورزی بود کرده وبعد از پایان نوشتن ان را به مسئولان مربوطه داده تا نسبت به تایید و پرداخت ان اقدام نمایند.

۲-درخواست وجه برای شخص تنخواه گردان:
همانطور که میدانید در هر سازمان واداره ای برای خریدهای جزیی از شخصی (حسابی)به نام تنخواه گردان استفاده می کنیم که تنخواه گردان برای خریدهایی که می خواهد بکند پول نیاز دارد و مبلغی پول به عنوان تنخواه گردان به او داده میشود . تنخواه گردان پس از هزینه کردن این پول مدارک مربوطه را تحویل داده و بعد از بررسی مدارک درخواستی به اندازه مدرک تحویل شده جهت دریافت وجه برای تنخواه تنظیم کرده با نظارت مسئولین به انها تحویل داده شده.

۳-نوشتن سند حسابداری:
همان طور که می دانیددر سازمان جهاد کشاورزی ودیگر سازمان ها برای پرداخت هر وجه ومبلغی سند حسابداری تنظیم می شودو اینجانب با نظارت مسولان کاراموزی خود وآموزش هایی که آنها داداند اقدام به سند زدن در بعضی موارد کرده .

۴-نظارت برنحوه صدورچک:
از آنجایی که چک وصدور آن جزء مدارکی هستندکه به کار اموزان اجازه داده نمی شودانجام دهند اینجانب فقط به صورت نظارت نظارت ونگاه کردن این امر راآموزش دیدام.

۵-کار با برنامه کامپیوتری حسابداری سازمان جهاد کشاورزی:

از آنجایی که کار با برنامه های رایانه ای بسیار مهم است وسازمان جهادکشاورزی دارای برنامه جامع وکاملی است که دارای راهنما بوده در ساعت هایی از کاراموزی به کمک مسئولان خود به آموزش برنامه رایانه پرداخته که یکی از مفید ترین کارهای اینجانب ذر کار اموزی بوده است.

۶-نوشتن لیست وسندکمک هزینه کفن ودفن و ازدواج برای شاغلین وباز نشسنگان:
طبق دستورالعمل بعضی از سازمان ها هزینه ای به عنوان هزینه کفن دفن و کمک هزی

نه ازدواج به شاغلین و بازنشستگا ن پرداخت می شودپس از انکه اشخاص استفاده کننده مدارک مذبور را تحویل دادن وبه تایید سازمان رسید مدارک به قسمت حسابداری جاری ارسال شده و اینجانب بعد از تفکیک کمک هزینه های کفن ودفن و ازدواج وشاغل وباز نشسته بودن اشخاص به دستور مسئول کاراموزی اقدام به لیست کردن انهاوسپس سند کردن انها به کمک مسئولان کاراموزی فرموده وجهت تایید وپرداخت به مسئولان داده شده .

۷-نظارت به نحوه تاییدیه برای پرداخت :
صدور چک وارسال برای ریاست امور مالی وتایید آن وارسال اسناد و چک به معاون اداری مالی وامضاء نهایی وبعد واریز وجه به حساب بانک جهت پرداخت چک .

۸-نوشت اسناد اضافه کاری واسناد کنگره و جلسات ریاست :
چون در سازمان جهادکشاورزی سند های متفاوتی تنظیم می شود که یکی از انها نوشتن سند های اضافه کاری است وهر سه ماه یک بار تنظیم می شود و سند های کنگره وجلسات ریاست است با کمک مسئول کاراموزی وبا استفاده از مدارک ارسال شده به قسمت حسابداری جاری اقدام به صدور سند برای پرداخت موارد فوق کردم.

۹-بررسی اسناد ومدارک ارسل شده به قسمت حسابداری:
قسمت دیگر از کاراموزی اینجانب به اموزش زیر نظر مسئول محترم جهت بررسی اسناد ومدارک ارسال شده به قسمت حسابداری که ایا تمام مراحل را طی کرده ودرست است بعد از تایید مسئول کاراموزی به کمک ایشان اقدام به زدن سند کرده.

۱۰-پرداخت حقوق مشمولین براساس خدمت وساعات کار انجام شده :
کمک ونظارت به نحوه پرداخت حقوق به مشمولین براساس ساعات کار انجام شده وغیره که در فصل اول به صورت جامع وکامل توضیح داده شد که یک سری از کارهای فوق را اینجانب به کمک مسئولان انجام داده ام

۱۱-توضیح خلاصه در باره پرداخت حقوق ودستمز وبرخی سند های دیگر :
طبق لیست یا گزارش امور اداری کارکرد افراد به امور مالی (حقوق و دستمزد ) کنترل کسورات و خالص پرداختی را به حسابداری جاری انتقال داده می شود بعد از بررسی در صورت صحت،سند زده می شود بعد از تامین اعتبار چک می کشیم و چک طی نامه ایی به بانک داده می شود بعد بانک طی نامه ای اعلام شده وجه نقدی را به حساب یا شماره حساب های اعلام شده واریز می کند (بعد چک ها را طی نامه به رابط بانک داده می شود حواله ها حواله می شود و واریزی ها را واریز می نماید وبعد دوباره سند زده می شود و برای بیمه و غیره نامه زده می شود که اعتراضی ندارند و اعلام وصولی کار انجام شده درست است و در پایان مدرک را اورده و پیوست سند اصلی می نماید.
۱۲- توضیح توسط مسئول کارآموزی در باره نحوه محاسبه بیمه تامین اجتماعی بیمه صندوق بازنشستگی و مالیات و محاسبه موترد فوق به کمک سرپرست برای کارمندان اداره

 

۱۳- نحوه محاسبه بیمه عمر و درمانی به کمک سرپرست خود برای سازمان جهاد کشاورزی
۱۴- نحوه محاسبه درصد سختی شرایط کار و نحوه محاسبه عائله مندی و حق اولاد که به ترتیب ۷۰% و ۱۴% حقوق مبنا می باشد
۱۵- به کمک سرپرست کارآموزی اقدام به نوشتن فوق العاده شغلی ،فوق العاده بدی آب و هوا و محرومیت های زندگی و نحوه به دست آمدن آنها

۱۶- به توضیح مسول کارآموزی اقدام به محاسبه اضافه کاری و نوشتن اسناد مربوط به ان که هر سه ماه یک با انجام می شود
۱۷- طبق اسناد دریافتی از قسمتهای مربوطه در باره هزینه نگهداری دارایی ثابت و بررسی آنها بعد از آنکه مطمئن شدیم که فاکتورها درست بوده اقدام به صدور سند و ثبتهای لازم گردید و بعد اقدام و صدور چک و پرداخت آن گردید .

به طور کامل یکی ازفعالیت ها را توضیح میدهیم:
نحوه محاسبه لیست اطلاعات حقوقی:
۱-ردیف
نام ونام خانوادگی
روزهای کارکرد (دراین ستون تعداد روزهای کارکرد فرد که حضورداشته ثبت می شود)
حقوق:حقوق که با رعایت قانون وباتصویب هئیت دولت هرساله بااعلام جدول پرداختحقوق بر اساس نظام هماهنگ کارفرما را موظف به پرداخت ان می کنند که یکی از پارامترهای مهم لیست حقوق ودستمزدمی باشد که نحوه محاسبه ان به شرح زیر است.
در ابتداباتوجه به گروه فردحقوق مبنای او را از جدول پرداخت نظام هماهنگ کشوری استخراج کرده و با افزایش سنواتی فرد جمع کرده که نحوه محاسبه ان به شرح زیر است.
افزایش سنواتی فعلی فرد+حقوق مبنا ی=حقوق
افزایش سنواتی سال قبل+حقوق مبنای سال قبل=افزایش سنواتی فعلی
به استناد ماده ۱۰ا یین نامه استخدامی پیمانی از تاریخ۱/۱/۷۸ کلیه حقوق ومزایای کارکنان پیمانی همانند کارکنان رسمی خواهدبود
جدول پرداخت حقوق نظام هماهنگ سال۱۳۸۶

گروه حقوق مبنا گروه حقوق مبنا گروه حقوق مبنا گروه حقوق مبنا
یک ۱۸۱۶۰۰ شش ۳۰۸۲۰۰ یازده ۴۶۳۰۸۰ شانزده ۶۲۱۹۸۰
دو ۲۰۴۳۰۰ هفت ۳۳۵۹۶۰ دوازده ۴۹۴۸۶۰
سه ۲۲۷۰۰۰ هشت ۳۶۷۷۴۰ سیزده ۵۲۶۶۴۰
چهار ۲۵۴۰۰۰ نه ۳۹۹۵۲۰ چهارده ۵۵۸۴۲۰
پنج ۲۸۱۴۸۰ ده ۴۳۱۳۰۰ پانزده ۵۹۰۲۰۰

فوق العاده شغل:
این پارامتر نیز بر اساس حقوق مبنا و درصد مدرک تحصیلی جدول زیر محاسبه میشود
درصد مدرک تحصیلی*حقوق مبنا=فوق العاده شغل

جدول درصدهای فوق العاده شغل

درصد مدرک تحصیلی
۷۵% تکنسین
۹۰% کاردان
۱۲۵% کارشناس رشته اداری و مالی

۱۳۵% کارشناس رشته فنی

فوق العاده بدی اب هوا:
در صدفوقالعده بدی آب وهوابر اساس جدول محل جغرافیای خدمت فردمحاسبه میشودکه برای شهرستانهایسنندج وقروه و بیجار۵%وبرای مابقی شهرستانهای استان۱۰%می باشد

درصد فوق العاده*حقوق مبنا =قوق العاده بدی اب وهوا

محرومیت های زندگی:
درص این پارامتر نیز بر اساس جدولی ازپیش تعین شده محاسبه می شود که برای شهرستان های بانه ودهگلان ۴۵%وبرای سایر شهرستانها ۲۵% درنظر گرفته می شود.
در صد محرومیت*حقوق مبنا=محرومیت زندگی

سختی شرایط کار :

محاسبه این ستون براساس جدول زیروحقوق مبنا است.
درصد سختی کار *حقوق مبنا =سختی شرایط کار
جدول درصد سختی شرایط کار

درصد مهارت کار
۲۰% تکنسین
۱۵% کاردان
۱۰% کارشناس
۱۵% راننده
۳۵% کاردان حفظ نباتات
۲۵% کارشناس حفظ نباتات

عائله مندی:
این پارامتر از دو فاکتور عائله مندی و حق اولاد اثر می پذیرد.
رقم ثابتی است که هر ساله بستگی به ضریب حقوقی که توسط دولت تعیین می شود وتا سه اولاد می توان پرداخت کرد ووابستگی محاسباتی به سایر ردیفهای حقوقی ندارد و مشمول مالیات می شود.
محاسبه عائله مندی و حق اولاد به شرح زیر است:
۷۰%*حقوق مبنای گروه یک جدول=عائله مندی
۱۴%*حقوق مبنای گروه یک جدول= حق اولاد

حق جذب:
برای محاسبه این ستون ابتدا حقوق مبنا را با افزایش سنواتی جمع کرده اگر از حداقل دریافتی که ۲۷۶۰۰۰۰ ریال است کمتر باشد ما به التفاوت را با عنوان حداقل دریافتی به دو بند اخر حکم اضافه کرده وسپس انرا با درصد از پیش تعیین که بر اساس مدرک تحصیلی و پست سازمانی می باشد ضرب و حق جذب محاسبه می شود ولی اگر از حداقل دریافتی بیشتر باشد مستقیما انرا با درصد ضرب میکنیم.

 

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 76 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد