تحقیق در مورد گزارش کار اموزی توزیع برق مرکز تهران

word قابل ویرایش
8 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

گزارش کار اموزی توزیع برق مرکز تهران

بسمه تعالی
مقدمه :
ورود نخستین مولد برق در ایران به ۱۲۰سال پیش یعنی زمان ناصرالدین شاه برمی گردد در آن زمان فقط ده سال از اختراع اولین ماشین تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی (ماشین گرام )می گذشت .

تاسیس وزارت آب وبرق (وزارت نیرو فعلی )در سال ۱۳۴۳هجری شمسی به مرور صنعت برق ایران بصورت صنعت یکپارچه دولتی درآمد که از آن زمان تا کنون سرمایه گذاری عطیمی برای پیشرفت وتوسعه این صنعت بوجود آمده است .

برق منطقه تهران در سال ۱۳۷۲هجری قمری به دو شرکت برق منطقه تهران وشرکت توزیع نیروی برق تهران تقسیم گردیدکارهای اجرائی در ارتباط با برق رسانی به مشترکین اصلاح وبهینه سازی شبکه روشنایی معابر به شرکت توزیع تهران واگذار گردید
در سال ۱۳۷۵شرکت توزیع تهران به ۷شرکت به شرح ذیل تقسیم گردید :

۱-شرکت توزیع نیروی برق شمال شرق تهران
۲-شرکت توزیع نیروی برق شمال غرب تهران
۳-شرکت توزیع نیروی برق مرکز
۴-شرکت توزیع نیروی برق جنوب غرب تهران
۵-شرکت توزیع نیروی برق جنوب شرق تهران
۶-شرکت توزیع نیروی برق استان قم
۷-شرکت توزیع نیروی برق کرج

که هرکدام ازاین شرکتها شامل چند منطقه می باشند که به این وسیله کل شهر تهران را پوشش می دهند به عنوان نمونه شرکت توزیع نیروی برق مرکز تهران مرکب از شش منطقه :‍ بوعلی ؛ فردوسی ؛ خیام ؛ مولوی ؛ فارابی ؛ سهروردی.می باشند که در فعالیت اجرائی در این مناطق دستور کارها می باشد .
دستور کارها عبارتند از برگه که بر طبق آن

اولاََ:نوع کار مشخص می گردد.
ثانیاََ:محل اجرای کار :شرح کالا ها وخدمات وتاریخ شروع وخاتمه کار نیز تعیین می گردد.
واحد انبار وتدارکات
هدف :

تهیه وتدارک کلیه کالاها وخدمات مورد نیاز شرکت برای واحدهای مختلف فنی واداری وبرنامه ریزی بر اساس فعالیتها و برنامه های عملیاتی حال وآینده که به این منظور می بایست پس از کسب مجوزهای لازم از مدیرتها ی مختلف نسبت به خرید آنها اقدام گردد.
محدوده اعتبار:

محدوده اعتبار واحه انبار وتدارکات در خصوص تهیه کالاهای مورد مصرف در واحدهای فنی واداری وبرنامه ریزی برمبنای فعالیتهای حال وآینده وهمچنین خریدهای متفرقه جزئی واحدهای اداری واجرائی .

مسولیتها وشرح وظایف :
نظارت بر کلیه عملیات تدارکاتی بمنظورسفارش ؛ خرید انواع ماشین آلات وسایر کالاها فنی وغیر فنی مورد نیاز از بازرهای داخلی وخارج از کشور .
دقت ومراقبت در تکمیل مدارک حمل کالا وتحصیل پروانه صادرات و وادرات وبیمه کردن کالا. توزیع در عملیات تحویل کالا وملزئمات به سفارش دهنده
سفارشات بر عملیات انبارهای لوازم ووسایل فنی بورس وتاییداحتیاجات ولوازم فنی وغیر فنی انبار واقدام در تهیه آنها .
برنامه ریزی جهت خرید وخدمات با توجه به نیازهای شرکت .

اقدامات مربوط به خرید کالاهای مورد نیاز شرکت از داخل وخارج کشور .
اقدامات مربوط به فروش یا مبادله کالاهای مازاد برمصرف شرکت .
شرکت در جلسات مناقصه ومزایده بمنظور خربد وفروش اجناس واموال .
مفاهیم :

استعلام:عبارتست از خریدکالا با اخذ استعلام کتبی به کمترین بهای پیشنهادی فروشنده.
مناقصه :عبارتست از خرید کالاوخدمات به پایین ترین قیمت پیشنهادی از شرکتهای معتبر.
مزایده :عبارتست از فروش کالاها اسقاطی واز رده خارج به بالاترین قیمت پیشنهادی .
حراج :عبارتست از نوعی مزایده که بصورت حضوری با مشخص شدن قیمت پایه انجام می گیرد.

قراردادها
شرکتهای پنجگانه به عنوان پیمانکار برای برق تهران درقالب ۵قراردادبرای برق تهران کار انجام می دهند قراردادها در اول سال از نظر ریالی تامین اعتبار می شوند وروی آنها کار صورت می گیرد برای جلوگیری از چندگانگی یک فهرست بها برق تهران در ابتدای سال به شرکت توزیع یک فهرست ovمی دهد که بهای واحدکالاهارا انبار بطور یکسان برای همه شرکتها تعیین می کند.

برق منطقه تهران به عنوان کارفرما در قالب ۵قراردادبه پیمانکار خود یعنی شرکت توزیع برق مرکز پول پرداخت می کند ۵قراردادعبارتند :
۱-توسعه واحداث .
۲-بازسازی وبهینه سازی .
۳-قراردادخدمات مشترکین .
۴-طراحی ونظارت .
۵-بهره برداری.
به طور مثال یکی از اینها را توضیح می دهیم :

قرارداد توسعه واحداث :
موضوع این قرارداد در خصوص تهیه موادولوازم وتهجیزات مورد لازم جهت توسعه واحداث (افزایش خطوط هوایی و زمینی؛ پستهای زمینی وهوایی ؛ خطوط فشار ضعیف زمینی وهوایی ؛ روشنایی معابروساختمانها وانشعبات مشترکین )براساس مشخصات و استانداردهای اجرائی ؛همچنین پذیرش مشترکین واقدام در مورد درخواستهای در قدرت انشعابات ویا تفکیک وادغام انشعابات.

بادر نظر گرفتن نیاز مشترکین ؛پیشنهاد احداث ساختمان های عملیات توزیع وبرآورد هزینه های مربوط را به کارفرما اعلام می نماید پس از کسب موافقت کارفرما نسبت به اجرا پروژه اقدام خواهد نمود .

خدمات مالی واداری
۱-هدف:
بعنوان مسول هماهنگ کننده در حافظ منافع شرکت در خصوص حفظ ونگهداری وحراست از اموال ونظارت کامل بر خرج کرد وهزینه های مالی عمل می نماید
۲- مسولیتها:

۱-۲)رئیس اداری مالی :
وظیفه کنترل ونظارت وهماهنگ کننده کلی کارهای اداری مالی می باشد.
۲-۲)مسول تنظیم اسناد حسابداری :
ثبت وکنترل کایه اسناد تنخواه وپیمانکاری ونگهداری حساب بانک وثبت ونگهداری آمار ماهانه ونظارت وکنترل مستقیم بر حسابداری تاسیسات (دستورکارها).
۳-۲)مسول حسابداری تاسیسات :

تهیه وتنظیم دستورکارها پروژه های نوسازی وبهینه سازی وتعمیرات وجمع آوری مدارک ولوازم مصرفی دستورکارها تا مرحله بستن دستورکارها وصورت وضعیت مربوطه و وصول کلیه حواله های انبار وقبض برگشت وارسال کلیه مدارک ودستورکارها به امور مالی مرکز .
۴-۲)مسول حسابداری درآمد:

ثبت وضبط ونگهداری وارسال کلیه حسابها در آمد وحساب در آمدهای متفرقه وارسال ماهیانه به امور مالی مرکز وبرق تهران ودریافت صورتحساب درآمد از بانک وتنظیم دفتر در آمد ورفع مغایرت وارسال به برق تهران .

۵-۲)کارپرداز:
کارپرداز تحت نظارت مستقیم اداره مالی ومسول نگهداری وضبط وثبت تنخواه منطقه می باشد که با مجوز های صادره خریدهای جزئی ومتفرقه انجام می گیرد.
۳-انواع دستورکارها :
۱-دستورکارهای تاسیساتی پروژه.
۲-دستورکارهای اختصاصی .
۳-دستورکارهای تعمیراتی .
۴-دستورکارهای برکناری .
قیمت تمام شده

۱-هدف:
محاسبه قیمت تمام شده پروژهای اجرائی وکلیه فعالیتهای شزکت ودر نهایت تشخیص سود یا زیان هر پروژه.
۲-محدوده اعتبار:
اعتبار این واحددر برگیرنده حوزه ستادی ومناطق ۴گانه شرکت می باشد.
۳-مفاهیم:

قیمت تمام شده :سودزیا ناشی از قیمت تمام شده پروژهای(هزینه ها )وصورت وضعیت (درآمدها)
۴-شرح وظایف :
۱-۴)شناخت لوازم اجناس مصرفی کلیه تاسیسات دردست اقدام شرکت مانند: تاسیسات توزیع نیرو وتاسیسات عمومی .
۲-۴)کنترل اسناد و هزینه اسناد پرداخت تاسیسات در دست اقدام مانند: دستمزدها.
۳-۴)کنترل ورسیدگی موادومصالح مصرفی ازانبار وبرگشت به انبار بر اساس دستورکارهای مصوبه وتائید حواله جات وقبوض برگشتی .
۴-۴)دریافت کارتهای ثبت ریالی دستورکارها ومقایسه با برگ بر آوردهای ریالی .
۵-۴)ایجاد دستورکارهای تاسیساتی که در حال نصب می باشند .
۶-۴)تهیه فهرستودستورکارها ی ناقص ودریافت کلیه مدارک تکمیلی هر دستورکار .
۵- شرح عملیات :
۱-۵)صدور حواله انباربه قسمت حسابداری قیمت تمام شده .
۲-۵)ثبت مقداری حواله ها وسایر قبوض انبار در نرم افزارها مالی .
۳-۵)تهیه لیست مغایرت انبار .
۴-۵)ایجادسوابق دستورکارها به طور مکانیزه ودستی .
۵-۵)مطابقت اقلام انبار با عماکرد اظهاری مناطق .
۶-۵)رسیدگی به کلیه اسناد ارسالی به مناطق وتائید حسابهای دستورکارها .
۷-۵)دریافت صورت وضعیت از مناطق ومطالیات با مستندات موجود وصادر های انبار وتائیدهانبار وارسال آن به واحد برنامه ریزی وتهیه گزارشات مدیریتی .
۸-۵)محاسبه قیمت تمام شده پروژه های با استفاده از اسناد انبار میزان مواد مصرفی هر پروژه اسناد پیمانکاران هر پروژه هزینه های توزیع نشده انبار وهزینه های سرشکن(سربار)که در پایان سال به نسبت موادهردستورکار تهیه شده ومحاسبه می گردد.
۹-۵)محاسبه سود زیان هر پروژه یا مقایسه در آمدحاصل از صورت وضیتها وقیمت تمام شده هر پروژه.
۶-مواد:
۱-۶)تنظیم قراردادها پنج گانه با برق تهران .
۲-۶)ابلاغ این قراردادها در قالب طرح به متاطق شرکت.
۳-۶)شناسایی هرطرح تحت عنوان شمارهای به نام شماره دستورکار.

۴-۶)تنظیم فرم ارا (فرم براورد دستورکارها).
۵-۶)براورد شرح دستورکارومبالغ هزینه های مترتب به آن وتاریخ شروع وخاتمه پروژه .
۶-۶)شروع پروژه با امضاهای مجاز درذیل برگ دستورکار.
۷-۶)خارج شدن اجناس مورد نیاز از انبار توسط حواله انبار که در قسمت دستورکار هزینه آن مشخص شده است
۸-۶)نصب اجناس مورد نیاز در پروژه.

بسم الله الرحمن الرحیم

نام.
عباس حسنلو

موضوع.
گزارش کار اموزی

محل کار اموزی.
توزیع برق مرکز تهران

استاد راهنما.
جناب استاد صالحی

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 8 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد