تحقیق در مورد گزارش کار اموزی توزیع برق مرکز تهران

word قابل ویرایش
8 صفحه
18700 تومان

گزارش کار اموزی توزیع برق مرکز تهران

بسمه تعالي
مقدمه :
ورود نخستين مولد برق در ايران به 120سال پيش يعني زمان ناصرالدين شاه برمي گردد در آن زمان فقط ده سال از اختراع اولين ماشين تبديل انرژي مكانيكي به انرژي الكتريكي (ماشين گرام )مي گذشت .


تاسيس وزارت آب وبرق (وزارت نيرو فعلي )در سال 1343هجري شمسي به مرور صنعت برق ايران بصورت صنعت يكپارچه دولتي درآمد كه از آن زمان تا كنون سرمايه گذاري عطيمي براي پيشرفت وتوسعه اين صنعت بوجود آمده است .


برق منطقه تهران در سال 1372هجري قمري به دو شركت برق منطقه تهران وشركت توزيع نيروي برق تهران تقسيم گرديدكارهاي اجرائي در ارتباط با برق رساني به مشتركين اصلاح وبهينه سازي شبكه روشنايي معابر به شركت توزيع تهران واگذار گرديد
در سال 1375شركت توزيع تهران به 7شركت به شرح ذيل تقسيم گرديد :


1-شركت توزيع نيروي برق شمال شرق تهران
2-شركت توزيع نيروي برق شمال غرب تهران
3-شركت توزيع نيروي برق مركز
4-شركت توزيع نيروي برق جنوب غرب تهران
5-شركت توزيع نيروي برق جنوب شرق تهران
6-شركت توزيع نيروي برق استان قم
7-شركت توزيع نيروي برق كرج


كه هركدام ازاين شركتها شامل چند منطقه مي باشند كه به اين وسيله كل شهر تهران را پوشش مي دهند به عنوان نمونه شركت توزيع نيروي برق مركز تهران مركب از شش منطقه :‍ بوعلي ؛ فردوسي ؛ خيام ؛ مولوي ؛ فارابي ؛ سهروردي.مي باشند كه در فعاليت اجرائي در اين مناطق دستور كارها مي باشد .
دستور كارها عبارتند از برگه كه بر طبق آن


اولاََ:نوع كار مشخص مي گردد.
ثانياََ:محل اجراي كار :شرح كالا ها وخدمات وتاريخ شروع وخاتمه كار نيز تعيين مي گردد.
واحد انبار وتداركات
هدف :


تهيه وتدارك كليه كالاها وخدمات مورد نياز شركت براي واحدهاي مختلف فني واداري وبرنامه ريزي بر اساس فعاليتها و برنامه هاي عملياتي حال وآينده كه به اين منظور مي بايست پس از كسب مجوزهاي لازم از مديرتها ي مختلف نسبت به خريد آنها اقدام گردد.
محدوده اعتبار:


محدوده اعتبار واحه انبار وتداركات در خصوص تهيه كالاهاي مورد مصرف در واحدهاي فني واداري وبرنامه ريزي برمبناي فعاليتهاي حال وآينده وهمچنين خريدهاي متفرقه جزئي واحدهاي اداري واجرائي .


مسوليتها وشرح وظايف :
نظارت بر كليه عمليات تداركاتي بمنظورسفارش ؛ خريد انواع ماشين آلات وساير كالاها فني وغير فني مورد نياز از بازرهاي داخلي وخارج از كشور .
دقت ومراقبت در تكميل مدارك حمل كالا وتحصيل پروانه صادرات و وادرات وبيمه كردن كالا. توزيع در عمليات تحويل كالا وملزئمات به سفارش دهنده
سفارشات بر عمليات انبارهاي لوازم ووسايل فني بورس وتاييداحتياجات ولوازم فني وغير فني انبار واقدام در تهيه آنها .
برنامه ريزي جهت خريد وخدمات با توجه به نيازهاي شركت .


اقدامات مربوط به خريد كالاهاي مورد نياز شركت از داخل وخارج كشور .
اقدامات مربوط به فروش يا مبادله كالاهاي مازاد برمصرف شركت .
شركت در جلسات مناقصه ومزايده بمنظور خربد وفروش اجناس واموال .
مفاهيم :


استعلام:عبارتست از خريدكالا با اخذ استعلام كتبي به كمترين بهاي پيشنهادي فروشنده.
مناقصه :عبارتست از خريد كالاوخدمات به پايين ترين قيمت پيشنهادي از شركتهاي معتبر.
مزايده :عبارتست از فروش كالاها اسقاطي واز رده خارج به بالاترين قيمت پيشنهادي .
حراج :عبارتست از نوعي مزايده كه بصورت حضوري با مشخص شدن قيمت پايه انجام مي گيرد.

قراردادها
شركتهاي پنجگانه به عنوان پيمانكار براي برق تهران درقالب 5قراردادبراي برق تهران كار انجام مي دهند قراردادها در اول سال از نظر ريالي تامين اعتبار مي شوند وروي آنها كار صورت مي گيرد براي جلوگيري از چندگانگي يك فهرست بها برق تهران در ابتداي سال به شركت توزيع يك فهرست ovمي دهد كه بهاي واحدكالاهارا انبار بطور يكسان براي همه شركتها تعيين مي كند.


برق منطقه تهران به عنوان كارفرما در قالب 5قراردادبه پيمانكار خود يعني شركت توزيع برق مركز پول پرداخت مي كند 5قراردادعبارتند :
1-توسعه واحداث .
2-بازسازي وبهينه سازي .
3-قراردادخدمات مشتركين .
4-طراحي ونظارت .
5-بهره برداري.
به طور مثال يكي از اينها را توضيح مي دهيم :


قرارداد توسعه واحداث :
موضوع اين قرارداد در خصوص تهيه موادولوازم وتهجيزات مورد لازم جهت توسعه واحداث (افزايش خطوط هوايي و زميني؛ پستهاي زميني وهوايي ؛ خطوط فشار ضعيف زميني وهوايي ؛ روشنايي معابروساختمانها وانشعبات مشتركين )براساس مشخصات و استانداردهاي اجرائي ؛همچنين پذيرش مشتركين واقدام در مورد درخواستهاي در قدرت انشعابات ويا تفكيك وادغام انشعابات.


بادر نظر گرفتن نياز مشتركين ؛پيشنهاد احداث ساختمان هاي عمليات توزيع وبرآورد هزينه هاي مربوط را به كارفرما اعلام مي نمايد پس از كسب موافقت كارفرما نسبت به اجرا پروژه اقدام خواهد نمود .


خدمات مالي واداري
1-هدف:
بعنوان مسول هماهنگ كننده در حافظ منافع شركت در خصوص حفظ ونگهداري وحراست از اموال ونظارت كامل بر خرج كرد وهزينه هاي مالي عمل مي نمايد
2- مسوليتها:


1-2)رئيس اداري مالي :
وظيفه كنترل ونظارت وهماهنگ كننده كلي كارهاي اداري مالي مي باشد.
2-2)مسول تنظيم اسناد حسابداري :
ثبت وكنترل كايه اسناد تنخواه وپيمانكاري ونگهداري حساب بانك وثبت ونگهداري آمار ماهانه ونظارت وكنترل مستقيم بر حسابداري تاسيسات (دستوركارها).
3-2)مسول حسابداري تاسيسات :


تهيه وتنظيم دستوركارها پروژه هاي نوسازي وبهينه سازي وتعميرات وجمع آوري مدارك ولوازم مصرفي دستوركارها تا مرحله بستن دستوركارها وصورت وضعيت مربوطه و وصول كليه حواله هاي انبار وقبض برگشت وارسال كليه مدارك ودستوركارها به امور مالي مركز .
4-2)مسول حسابداري درآمد:


ثبت وضبط ونگهداري وارسال كليه حسابها در آمد وحساب در آمدهاي متفرقه وارسال ماهيانه به امور مالي مركز وبرق تهران ودريافت صورتحساب درآمد از بانك وتنظيم دفتر در آمد ورفع مغايرت وارسال به برق تهران .


5-2)كارپرداز:
كارپرداز تحت نظارت مستقيم اداره مالي ومسول نگهداري وضبط وثبت تنخواه منطقه مي باشد كه با مجوز هاي صادره خريدهاي جزئي ومتفرقه انجام مي گيرد.
3-انواع دستوركارها :
1-دستوركارهاي تاسيساتي پروژه.
2-دستوركارهاي اختصاصي .
3-دستوركارهاي تعميراتي .
4-دستوركارهاي بركناري .
قيمت تمام شده


1-هدف:
محاسبه قيمت تمام شده پروژهاي اجرائي وكليه فعاليتهاي شزكت ودر نهايت تشخيص سود يا زيان هر پروژه.
2-محدوده اعتبار:
اعتبار اين واحددر برگيرنده حوزه ستادي ومناطق 4گانه شركت مي باشد.
3-مفاهيم:


قيمت تمام شده :سودزيا ناشي از قيمت تمام شده پروژهاي(هزينه ها )وصورت وضعيت (درآمدها)
4-شرح وظايف :
1-4)شناخت لوازم اجناس مصرفي كليه تاسيسات دردست اقدام شركت مانند: تاسيسات توزيع نيرو وتاسيسات عمومي .
2-4)كنترل اسناد و هزينه اسناد پرداخت تاسيسات در دست اقدام مانند: دستمزدها.
3-4)كنترل ورسيدگي موادومصالح مصرفي ازانبار وبرگشت به انبار بر اساس دستوركارهاي مصوبه وتائيد حواله جات وقبوض برگشتي .
4-4)دريافت كارتهاي ثبت ريالي دستوركارها ومقايسه با برگ بر آوردهاي ريالي .
5-4)ايجاد دستوركارهاي تاسيساتي كه در حال نصب مي باشند .
6-4)تهيه فهرستودستوركارها ي ناقص ودريافت كليه مدارك تكميلي هر دستوركار .
5- شرح عمليات :
1-5)صدور حواله انباربه قسمت حسابداري قيمت تمام شده .
2-5)ثبت مقداري حواله ها وساير قبوض انبار در نرم افزارها مالي .
3-5)تهيه ليست مغايرت انبار .
4-5)ايجادسوابق دستوركارها به طور مكانيزه ودستي .
5-5)مطابقت اقلام انبار با عماكرد اظهاري مناطق .
6-5)رسيدگي به كليه اسناد ارسالي به مناطق وتائيد حسابهاي دستوركارها .
7-5)دريافت صورت وضعيت از مناطق ومطاليات با مستندات موجود وصادر هاي انبار وتائيدهانبار وارسال آن به واحد برنامه ريزي وتهيه گزارشات مديريتي .
8-5)محاسبه قيمت تمام شده پروژه هاي با استفاده از اسناد انبار ميزان مواد مصرفي هر پروژه اسناد پيمانكاران هر پروژه هزينه هاي توزيع نشده انبار وهزينه هاي سرشكن(سربار)كه در پايان سال به نسبت موادهردستوركار تهيه شده ومحاسبه مي گردد.
9-5)محاسبه سود زيان هر پروژه يا مقايسه در آمدحاصل از صورت وضيتها وقيمت تمام شده هر پروژه.
6-مواد:
1-6)تنظيم قراردادها پنج گانه با برق تهران .
2-6)ابلاغ اين قراردادها در قالب طرح به متاطق شركت.
3-6)شناسايي هرطرح تحت عنوان شمارهاي به نام شماره دستوركار.


4-6)تنظيم فرم ارا (فرم براورد دستوركارها).
5-6)براورد شرح دستوركارومبالغ هزينه هاي مترتب به آن وتاريخ شروع وخاتمه پروژه .
6-6)شروع پروژه با امضاهاي مجاز درذيل برگ دستوركار.
7-6)خارج شدن اجناس مورد نياز از انبار توسط حواله انبار كه در قسمت دستوركار هزينه آن مشخص شده است
8-6)نصب اجناس مورد نياز در پروژه.


بسم الله الرحمن الرحیم

نام.
عباس حسنلو

موضوع.
گزارش کار اموزی

محل کار اموزی.
توزیع برق مرکز تهران

استاد راهنما.
جناب استاد صالحی

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 8 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

گزارش کار اموزی اداره برق استان زنجان

word قابل ویرایش
7 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته برق
مقدمه مهندسان برق با خلق وعملکرد سیستمهای بسیار متنوعی سروکار دارند که به منظور بدست آوردن نیازها و خواسته های جامعه طراحی می شوند . این سیستم ها دامنه گسترده ای دارند واز سیستم های مربوط به تولید ،انتقال وکنترل مقادیر کم انرژی سیستم های کنترل و بهره وری از مقادیر بسیار زیاد انرژی رادربرمی گیرند ،درایران سیست ...

گزارش کار آموزی امور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد

word قابل ویرایش
13 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته برق
گزارش کار آموزی امور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهدگزارش دوره كار آموزي مقدمه : اين دوره مربوط به درس کارآموزی مي باشد من اين دوره را درامور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد ، برق 2 به مدت 240 ساعت گذرانده ام. اين گزارش در سه قسمت تهيه وتنظيم شده است.واشاره ايست به انچه دراين دوره فرا گرفته ام. بخش اول :شرح م ...

گزارش کار آموزی شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

word قابل ویرایش
31 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته برق
مقدمهشرکت برق منطقه ای خراسان که حدود 13 شرکت زیر مجموعه آن می باشد در سال 1371 فعالیت جدید خود را شروع کرد و در سال 1373 و بنام شرکت توزیع رسماً از برق منطقه ای بعلت اینکه فعالیت بهتری ارائه دهد جدا گردید با شناخت تقریبی این شرکت به تاریخچه شرکت برق می پردازم.روشنائی برق در ایران را می توان از سال 1313 به بع ...

گزارش کار اموزی کاجهای مناسب کشت در استان تهران

word قابل ویرایش
24 صفحه
18700 تومان
گزارش کار اموزی کاجهای مناسب کشت در استان تهرانپيشگفتارکاجها گروه بزرگي از سوزني برگان هستند که کاشت آنها بعلت امتيازاتيکه دارند،هم از نظر پارک سازي و کاشت درختان درميادين ،خيابانهاي شهرها و هم از نظر جنگلکاري و ايجاد فضاي سبز و توليد چوب حائز اهميت بسيار است. جنس کاجها(pinus) داراي بيش از 900 گونه و واريته و ...

گزارش کارآموزی مرکز مخابرات دیجیتال سلمان

word قابل ویرایش
118 صفحه
34700 تومان
گزارش کارآموزی مرکز مخابرات دیجیتال سلمانپيشگفتاراينجانب شهین احمدپور گزارش كارآموزي خود را درمرکز مخابرات دیجیتال سلمان واقع درشیراز بلوار امیرکبیر کوچه 1 ( تاکسیرانی ) گذرانده ام .این پروژه شامل گزارش ها ، و تجربیاتی است که در مرکز مخابرات دیجیتال سلمان به مدت 240 ساعت کارآموزی ، ثبت شده است و مقایسه اطلاعا ...

گزارش کاراموزی رشته روابط عمومی ‌

word قابل ویرایش
92 صفحه
34700 تومان
فصل اولمقدمه:اولين چيزي كه به ذهن بيشتر مردم خطور مي كند وقتي كه كلمه رهبري را مي شنوند رهبري تجارت نيست بلكه رهبري مذهبي، سياسي و اجتماعي است.رهبران به شكل گيري اهداف گروهها كمك كرده و اعضاي گروهها را تحت تاثير قرار داده و تشويق مي كنند تا در رسيدن به اهداف صرف كنند. ويژگي رهبري يكي از مهمترين عوامل در تعيين ...

گزارش کار اموزی دراداره برق

Word قابل ویرایش
29 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته برق
گزارش کار اموزی دراداره برق 1-1: تاريخچه صنعت برق در استان كردستانتولید واستفاده از برق در سال 1326 بانصب دو دستگاه مولد 125 کیلوواتی در محل فعلی دبستان پروین اعتصامی شهرشروع گردید که این تاسیسات در سال 1330 بکلی از بین رفت ومجددا در سال 1332 با سرمایه گذاری مسئولین ومالکین شهروهمکاری شهرداری در باغ ملی محل ف ...

گزارش کار اموزی درشرکت سهامی خاص توزیع نیروی برق استان کردستان ( حسابداری امور مالی و انبارداری )

Word قابل ویرایش
73 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته برق
مقدمه :سيستم حسابداري نقش عمده و بزرگ در ادارة امور مؤسسات و راهنمايي مديران آنها و بسياري ديگر از مردمي كه با مسائل اقتصادي يك اجتماع در تماس هستند بعهده دارد ، يك سيستم حسابداري فارغ از اندازه و نوع آن مانند هر سيستم ديگر از مجموعه اي از عوامل كه نظام ارتباطي مشخص دارند تشكيل مي شود . مهمترين عامل و يا در و ...