دانلود مقاله بررسی عملکرد باربری شمع ها با مقطع واگرا دارای چندین پداستال در خاکهای لایه ای

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان


.1 مقدمه

شاید به جرات بتوان گفت یک سازه نمی تواند قوی باشد مگر آنکه اتصالاتش قوی باشد.اگرچه این بیـان شـاید

1دانشجو کارشناسی ارشد ، دانشگاه شهید باهنر کرمان 2 استاد بخش مهندسی عمران ، دانشگاه شهید باهنر کرمان

1

اطلاق به اجزای تشکیل دهنده یک سازه بشود اما می تواند به اتصال سازه و خاکی که آن را تحمل می کند نیز تعمـیم داده شود. پی های عمیق (شمع ها) به آن دسته از سازه های چوبی، بتنی یا فولادی گفته می شود که بـا اسـتقرار در زمین، بارهای سطحی را به لایه های عمیق تر منتقل می کنند. یک شمع مثل پی های سطحی توانایی تحمـل بارهـای قائم را علاوه بر عکس العمل کف توام با عکس العمل جانبی (مقاومت جداری) دارا می باشد. هم چنین پی های عمیـق با اطمینان بیشتری نسبت به پی های سطحی نیروهای جانبی، کششی و برکنش را تحمل مـی کننـد.[1] از آنجاییکـه نوع و رفتار شمع ها مختلف است و هم چنین خاکها نیز دارای تنوع بسیار می باشند، پژوهشگران اخیرا به طرح شمع ها با اشکال و کاربردهای گوناگون روی آورده اند، که در این میان طرح شمع هـایی بـا مقـاطع زنگولـه ای، کـوره ای و شمع با مقاطع طولی متغیر در ارتفاع و ... پیشنهاد شده است. در این مقاله سعی بر آن است که عملکرد شمع با مقطـع واگرا دارای یک یا چند کوره (پداستال) که دارای مزایای عمده ای می باشد و تاکنون کمتر مـورد توجـه قـرار گرفتـه است، در خاک لایه ای مورد بررسی قرار گیرد.[2] از مزایای شمع های کـوره ای مـی تـوان بـه بـالاتر بـودن ظرفیـت کششی ، طول کمتر و ظرفیت باربری بیشتر به دلیل بالاتر بودن سطح مقطع انتهایی نسبت به شمع ها با مقطع طولی ثابت و متغیر اشاره کرد.

.2 معرفی فونداسیون های عمیق

طبق تعریف، پی عبارت است از سازه زیرین و بخشی از خاک مجاور آن که تحت تاثیر این سازه و بارهـای وارد بر آن می باشد. هر شمع در طول عمر خود دارای سه دوره نصـب، رهاسـازی (تحکـیم (set up و بارگـذاری دائـم مـی باشد.[2] استفاده از شمع در مقایسه با سایر انواع پی باید به دقت بررسی گردد و در صورت نیاز به اسـتفاده از آن بایـد توجه داشت که طول یا عمق قرارگیری شمع در خاک، سطح مقطع، جنس، روش استقرار و چگونگی عملکرد شمع هـا از متغیرهای اصلی بوده که با توجه به شرایط و نیازهای پروژه تعیین می گردند.از شمع ها زمانی استفاده می شـود کـه حداقل یکی از شرایط زیر را دارا باشد:

-1لایه های سطحی خاک فاقد مقاومت کافی باشد و لایه های مقاوم تر در اعماق پایین تر باشد. -2بارهای متمرکز بزرگی باید از سازه به خاک منتقل شود به طوریکه تحمل آنها توسط پی هـای سـطحی حتی به صورت گسترده امکان پذیر نیست.

-3مقاومت در برابر نیروهای کششی یا واژگونی برای پی های زیر سطح آب و یا جلوگیری از واژگونی سازه های بلند.

-4مقابله با عواقب آتی حاصل از ساخت و سازها در مجاورت پروژه یا بناهای موجود و .[3]...


.3 مکانیزم انتقال بار توسط شالوده های عمیق

بارگذاری روی شمع را می توان به دو دسته بارهای محوری و بارهای جانبی تقسـیم نمـود. بارهـای محـوری از نوع کششی یا فشاری بوده که به موازات محور طولی شمع قائم وارد شده که در سازه شمع موجب فشار یا کشش شـده ولی خمش را در بر ندارد. بار فشاری از طریق عکس العمل کف و جداری در اطراف شمع تحمل مـی شـود. در صـورتی
2

که بار کششی با عکس العمل جداری و وزن شمع تامین می شود. برای شمع ها با انتهای پهن نسـبت بـه کـل مقطـع، مقاومت سقف قسمت کوره ای نیز در مقاومت دخیل می باشد. بارهای جانبی شامل نیروهای افقی و لنگر وارده بر شمع قائم است. این نوع بار در شمع جابه جایی جانبی ایجاد نموده که باعث بسیج شدن عکس العمـل جـانبی خـاک مجـاور شمع می شود.[4] میزان مقاومت برشی خاک به مقاومت مصالح سازه ای عنصر شمع و سختی خـاک و شـمع بسـتگی دارد. جهت تعیین توان باربری شمع باید مقاومت جداری و کف را از هم تفکیک نمود و با محاسبه هر یک توان باربری نهایی شمع را که مجموع مقاومت های کف و جداری می باشد را به صورت زیر بدست آورد.[5]

× (1)

× (2)

× (3)

در روابط بالا:

: مقاومت واحد (تنش) در کف

: مقاومت واحد (تنش) در جدار شمع

: توان باربری نهایی کف

: توان باربری نهایی جداری

: سطح مقطع کف شمع

: سطح جانبی شمع در طول یک متر

: عمق استقرار شمع در زمین : مقاومت نهایی و یا توان باربری شمع

هر یک از پارامترهای مقاومت واحد در کف و جدار شمع طبق روابطی محاسبه می شوند که در اینجا به علت اختصار از ذکر آنها خودداری شده است.

.4 روش تحقیق و بررسی عملکرد شمع ها به کمک نرم افزار Plaxis

دراین قسمت جهت مقایسه عملکرد شمع ها، یک شمع با مقطع طولی ثابت و سه شمع با مقطـع واگـرا شـامل شمع واگرا بدون پداستال، با یک پداستال و سه پداستال ، در خاک سه لایه ای متشکل از دو لایه ماسه و یک لایه رس در نظر گرفته شده است. علت در نظر گرفتن خاک در سه لایه با مشخصات فیزیکی و مکـانیکی متفـاوت، نزدیکـی هـر چه بیشتر مدلسازی ها به محیط های خاکی موجود در طبیعت می باشد. مشخصـات هندسـی شـمع هـا در شـکل((1 نشان داده شده است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 7 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

بررسی حداکثر لنگر خمشی در طول شمع با عمق لایه های متغیر

حداکثر لنگر خمشی در طول شمع با عمق لایه های متغیر شکل 13 تغییرات لنگر خمشی حداکثر بوجود آمده در امتداد طول شمع در مقایسه با نیروی وارده بر انتهای شمع به ازاء ضخامت لایه ها برای خاک لایهای نوع اول را نشان میدهد. با مراجعه به این منحنیها مشخص میشود که حداکثر لنگر خمشی بوجود آمده در شمع، مربوط به حالتی است که ت ...

تاثیر افزایش ضخامت لایه در رفتار جانبی شمع

نتیجه گیری -1 میزان جابجایی درامتداد طول شمع برای شمع در داخل خاک رس بیشترین مقدار و برای شمع در داخل خاک ماسه ای کمترین مقدار را داشته است و این به خاطر سختی کمتر خاک رس و سختی بیشتر خاک ماسه ای می باشد. -2 نقطه دوران شمع (نقطه شروع انحنای شمع از حالت قائم) در داخل خاک رس یکنواخت در عمق 12 تا 14 متری قرار ...

مقاله بررسی عملکرد روشهای دمایی در برآورد تابش خورشیدی ماهانه و تعیین تبخیر و تعرق مرجع

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** بررسی عملکرد روشهای دمایی در برآورد تابش خورشیدی ماهانه و تعیین تبخیر و تعرق مرجع چکیده: تابش خورشیدی رسیده به سطح زمین از پرکاربردترین پارامترهای مورد استفاده در پروژهها و مدلسازیهای هیدرولوژیکی، کشاورزی، هواشناسی و اقلیمی می باشد که تن ...

مقاله مدلسازی فیزیکی اثر گیرش خاک بر ظرفیت باربری شمعهای کوبشی در رس

word قابل ویرایش
7 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مدلسازي فيزيکي اثر گيرش خاک بر ظرفيت باربري شمعهاي کوبشي در رس خلاصه با گسترش روزافزون استفاده از شمعهای كوبشي، تعيين عوامل موثر بر ظرفيت باربری نهایي اینگونه از شمعها در ساليان اخير مورد توجه قرارگرفته است. از جمله این عوامل ميتوان به پدیده گيرش خاک اشاره كرد. تا كنون تحقيقات گستردهای در زمينه پدیده گيرش ...

مقاله مروری بر عملکرد انواع اتصالات کاهش یافته در مقطع تیر ( RBS )

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** مروری بر عملکرد انواع اتصالات کاهش یافته در مقطع تیر (RBS) چکیده زلزله 1994 نورتریج و 1995 کوبه سبب گردید تا اتصالات گیردار قابهای خمشی فولادی در ناحیه جوش بال تیر به ستون شکست ترد را تجربه کرده و موجب عملکرد ضعیف اتصال و قاب گردند که عل ...

مقاله بررسی کارایی روش های ارزیابی عملکرد منابع انسانی سازمان با استفاده از مدلDEA

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بررسی کارایی روش های ارزیابی عملکرد منابع انسانی سازمان با استفاده از مدلDEA خلاصه نیروی انسانی یکی از ارزشمند ترین منابع سازمان ها محسوب می شود که با بکارگیری صحیح از آنان می توان اهداف سازمانی را تحقق بخشید.عملکرد منابع انسانی هرسازما ...

مقاله تاثیر تغییر آرایش مهاربند در قابهای دارای مهاربند مهاربند واگرا ( EBF ) بر عملکرد لرزه ای ساختمانهای کوتاه

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تاثیر تغییر آرایش مهاربند در قابهای دارای مهاربند مهاربند واگرا (EBF) بر عملکرد لرزه ای ساختمانهای کوتاه چکیده سیستم مهاربندی واگرا نیز یکی از سیستم های رایج باربر جانبی بسیار خوب در حالت ارتجاعی و شکل پذیری بالا در محدوده عملکرد غیر ارتجاعی است که رفتار جانبی لرزه ای سازه در آن ترکیبی از عملکرد خمشی- برشی ...

مقاله ارزیابی ظرفیت باربری پیهای رینگی واقع بر خاکهای لایهای با استفاده ازتحلیل عددی

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ارزیابی ظرفیت باربری پیهای رینگی واقع بر خاکهای لایهای با استفاده ازتحلیل عددی خلاصه در این تحقیق به بررسی ظرفیت باربری پیهای رینگی (حلقوی) واقع بر خاکهای لایهای با استفاده از روش تفاضل محدود، پرداخته شده است. به ازای نسبت شعاع داخلی به خارجی پی رینگی (ri/ro) در حالت بهینه که بیشترین مقدارظرفیت باربری را به ...