دانلود مقاله بررسی تاثیر تدوین استانداردهای ملی حسابرسی بر کیفیت اظهارنظر حسابرسان مستقل

word قابل ویرایش
25 صفحه
5700 تومان

چکیده :

هدف ازاین مقاله بررسی تاثیر استانداردهای ملی حسابرسی بر کیفیت اظهارنظر حسابرسان مستقل است . به منظور آزمون کیفیت حسابرسان مستقل ، هفت پرسش طراحی شده است . در این پژوهش برای تجزیه وتحلیل اطلاعات بدست آمده از پژوهش از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده می شودو با استفاده از آزمون دوجمله ” تاثیر” و ” عدم تاثیر” استانداردهای ملی حسابرسی بر استفاده t کیفیت اظهارنظرحسابرسان مستقل مورد بررسی قرار می گیرد . همچنین برای آزمون هریک از پرسش ها هفت فرضیه ارائه شده است ، که بر اساس نتایج حاصل از فرضیه ها همگی تاثیر تدوین این استانداردها براظهارنظر حسابرسان مستقل را تایید کرده اند .همچنین این پژوهش نشان می دهد که استانداردهای ملی حسابرسی که سازمان حسابرسی آن را تدوین و الزامی نموده است باعث افزایش کیفیت کار حسابرسان مستقل شده است از آنجا که افزایش کیفیت اظهارنظر حسابرسان مستقل به منزله بهبود نقش اعتباردهی آنان است ، می توان نتیجه گرفت که تدوین استاندارهای ملی حسابرسی گامی مهم در جهت پیشرفت حرفه حسابرسی است و باید کار با قوت و جدیت هرچه بیشتر ادامه یابد.

واژه های کلیدی : استانداردهایحسابرسملیحسابرسی، ،

‐۱ مقدمه

حسابرسی در زبان انگلیسی به معنی گوش دادن است و زمانی که هنوز خواندن و نوشتن به اندازه کافی رواج نیافته بود با گوش دادن به اظهارات مسئولان مالی،درستی وصحت مطالب ابراز شده آنان مورد بررسی قرار می گرفت . در دنیای صنعتی امروز اطلاعات مالی واقتصادی اهمیت حیاتی دارند، اقتصاد کشورهای صنعتی در کنترل شرکتهای سهامی بزرگی قرار دارند که سرمایه مورد نیاز خودر را ازمیلیونها سرمایه گذار تامین کرده اند . این

٢

شرکتها هم منابع اقتصادی آن کشورها وهم منابع اقتصادی دنیا را کنترل می کنند مدیرت این شرکتها معمولا از مراکز عملیاتی کارخانجات و شعبه آنها دور بوده و با اتکا به گزارشات مالی و سایر اطلاعات اقتصادی منابع شرکتها را کنترل می کنند .میلیونها نفراز مردم دنیا پس اندازهای کوچک خود را بر اساس صورتهای مالی تهیه شده توسط شرکتها صرف خرید سهام آن شرکتها می کنند و به منظور حصول اطمینان از معقول بودن هزینه های انجام شده به اطلاعات مالی متکی می شوند . از آنجائیکه هدفهای تهیه کنندگان اطلاعات مالی شرکتها متفاوت از هدفهای استفاده کنندگان از صورتهای مالی می باشند، لذا گزارشگری اطلاعات از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

آنچه گفته شد نشانگر اهمیت گزارشگری مالی در دنیای حاضر است که نیاز جامعه به حسابرسان مستقل افراد حرفه ای با صلاحیت مستقلی که بتوانند در مورد مطلوبیت صورتهای مالی تهیه شده توسط شرکتهای سهامی و موسسات دولتی اظهار نظر کنند، روشن می سازد .(عرفی ،(۱۲:۱۳۸۹

وظیفه اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی بر عهده حسابرسان مستقل است. (ارباب سلیمانی و نفری، ۱۹:۱۳۸۴

هدف حسابرسی مستقل ، انجام حسابرسی در چهارچوب استانداردهای حسابرسی جهت کسب اطمینانی معقول از نبود اشتباه یا تحریفی با اهمیت در صورتهای مالی و اظهارنظر نسبت به ارائه مطلوب آن در انطباق با استانداردهای حسابداری ،از کلیه جنبه های با اهمیت و نهایتا اثربخشی به آن است (عرفی،(۱۰:۱۳۸۹ آگاهی حسابرس از اصول پذیرفته شده حسابرسی باعث میشود که حسابرسی به نحو کارایی انجام شود. این اصول باعث می شود تا حسابرسان مبنای بهتری جهت اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی داشته باشند

(گاپتا ، .(۲۱ :۱۹۹۸ به عبارت دیگر، استانداردهای حسابرسی مبنایی جهت کیفیت حرفهای حسابداران رسمی و کنترل کیفیت موسسات حسابرسی در انجام عملیات حسابرسی است و اگر حسابرسان آگاهی کافی نسبت به این استانداردها داشته باشند و

٣

آموزش لازم دیده و حسابرسی را با مهارت، دقت و قضاوت حرفهای انجام دهند، در این صورت جامعه به اظهارنظر حسابرسان اهمیت بیشتری داده و هویت حرفه افزایش خواهد یافت (ویتینگتون و پنی ، (۳۴ :۲۰۰۱

فقدان استانداردهای ملی حسابرسی در ایران، در گذشته، موجب شده بود تا حسابرسان به منظور تهیه گزارش حسابرسی از استانداردهای سایر کشورهاخصوصاً امریکا، انگلستان و کانادا استفاده کنند. در سال ۱۳۷۵، با تصویب هیأت عامل سازمان حسابرسی، کمیتهای به نام “کمیته تدوین رهنمودهای حسابرسی” تشکیل شد. این کمیته، بر مبنای استانداردهای بینالمللی حسابرسی، ۳۳ رهنمود حسابرسی را در قالب نشریه شماره ۱۱۴،

در سال ۱۳۷۶، به عنوان پیشنویس استانداردهای حسابرسی برای نظرخواهی منتشر کرد.

این مجموعه پس از تجدیدنظر و بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۹ مجمع عمومی سازمان حسابرسی به عنوان استانداردهای حسابرسی در قالب نشریه ۱۲۴، در سال ۱۳۷۷،

منتشر و رعایت آن از ابتدای سال ۱۳۷۸ الزامی شد. استانداردهای ۲۴، ۵۰ و ۷۰ از مجموعه استانداردهای مزبور در سال ۱۳۸۴، مورد تجدیدنظر قرار گرفت. استاندارد شماره

۵۰ در مورد شواهد حسابرسی در تیرماه سال ۱۳۸۵تصویب شدو برای صورتهای مالی که دوره های مالی آنها از ۱۳۸۵/۱/۱ به بعد شروع می شود لازم الاجراست. و آخرین استاندارد مورد تجدید نظر قرار گرفته استاندارد شماره ۵۴۰ در سال ۱۳۹۱ بوده است.

علاوه بر استانداردهای مزبور، استانداردهای ۷۱، ۷۲ و ۳۴۰ در سال ۱۳۸۳ تدوین و منتشر شد. اکنون پس از گذشت بیشتر از یک دهه از لازم الاجرا شدن اولین مجموعه استانداردهای ملی حسابرسی و همچنین با توجه به اهمیت این استانداردها به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی کیفیت کار حسابرسان، بررسی تأثیر استانداردهای مزبور بر کیفیت اظهار نظر حسابرسان مستقل ضروری به نظر میرسد. بنابراین، در این پژوهش به بررسی

۴

تأثیر استانداردهای ملی حسابرسی بر کیفیت اظهارنظر حسابرسان مستقل پرداخته میشود.

‐۲ مسأله پژوهش

رشد فزاینده اقتصادی و پیچیدگیهای جامعه، نیاز به اطلاعات اقتصادی مربوط و به دنبال آن سیستمهای اطلاعاتی و همچنین فرایندهای مولد اطلاعات را توجیه کرده و نیاز به حسابرسی را به عنوان بخشی از فرآیند گزارشگری افزایش داده است. استفاده بخشهای مختلف یک جامعه از خدمات حسابرسی در شرایطی به حداکثر خواهد رسید که با تلاشی همه جانبه نقش حسابرسی به روشنی مشخص شود (نیکخواه آزاد، (۱ :۱۳۷۹

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 5700 تومان در 25 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد