بخشی از مقاله

مقدمـه‌
فرايند تدوين‌ استانداردهاي‌ حسابرسي‌، فرايندي‌ مستمر و پوياست‌ كه‌ در واكنش‌ به‌ تغيير شرايط‌ و تحولات‌ محيط‌ داخلي‌ و بين‌المللي‌، تغيير و تجديدنظر در استانداردهاي‌ موجود يا تدوين‌ استانداردهاي‌ جديد را ايجاب‌ مي‌كند. در اين‌ فرايند يكي‌ از سياستهاي‌ اصلي‌ سازمان‌ حسابرسي‌ پذيرش‌ استانداردهاي‌ بين‌المللي‌ حسابرسي‌ به‌ عنوان‌ پايه‌ تدوين‌ استانداردهاي‌ حسابرسي‌ و در صورت‌ لزوم‌ تعديل‌ آن‌ براي‌ انطباق‌ با شرايط‌ داخلي‌ كشور مي‌باشد.

با عنوان ” گزارش‌ حسابرس‌ مستقل‌ درباره‌ صورتهاي‌ مالي‌“ استفاده‌ و در موارد لازم‌ اصلاح‌ شده‌ است‌. پيش‌ نويس‌ اين‌ استاندارد براي‌ نظرخواهي‌ عمومي‌ منتشر گرديد و تمام‌ نظرات‌ و پيشنهادات‌ دريافت‌ شده‌ در كميته‌ تدوين‌ استانداردهاي‌ حسابرسي‌ بررسي‌ و اصلاحات‌ لازم‌ اعمال‌ گرديد.
اين‌ استاندارد پس‌ از بررسي‌ و تصويب‌ توسط‌ هيئت‌ عامل‌ سازمان‌ به‌ موجب‌ مصوبه‌ مورخ ‌ 29/4/1384 مجمع‌ عمومي‌ سازمان‌ حسابرسي‌ لازم‌الاجرا شده‌ است‌.

اين‌ استاندارد با نظارت‌ جناب‌ آقاي‌ هوشنگ‌ نادريان‌ مديرعامل‌ و رئيس‌ هيئت‌ عامل‌ سازمان‌ حسابرسي‌ و توسط‌ كميته‌ تدوين‌ استانداردهاي‌ حسابرسي‌ با عضويت‌ (به‌ ترتيب‌ الفبا) آقايان‌ عباس ارباب سليماني‌، دكتر موسي‌ بزرگ‌ اصل‌، علي‌اكبر جابري‌، سيروس‌ شمس‌، علي‌ صاره‌راز و مجتبي‌ عليميرزايي‌ تدوين‌ شده‌ است‌.

سازمان‌ حسابرسي‌ از تمام‌ كساني‌ كه‌ در فرايند تدوين‌، نظرخواهي‌ و تصويب‌ اين‌ استاندارد مشاركت‌ داشته‌اند صميمانه‌ تشكر و قدرداني‌ مي‌نمايد و از مشاركت‌ گسترده‌تر جامعه‌ حرفه‌اي‌ براي‌ ارتقاي‌ كيفي‌ استانداردهاي‌ حسابرسي‌ استقبال‌ مي‌كند.

فهرست‌

كليات‌
اجزاي‌ اصلي‌ گزارش‌ حسابرس‌
گزارش‌ حسابرس‌ - مقبول‌
گزارشهاي‌ تعديل‌ شده‌
شرايطي‌ كه‌ ممكن‌ است‌ به‌ نظري‌ غير از نظر مقبول‌ منجر شود
تاريخ‌ اجرا

كليات‌
1 . هدف‌ اين‌ بخش‌، ارائه‌ استانداردها و راهنماييهاي‌ لازم‌ درباره‌ شكل‌ و محتواي‌ گزارشي‌ است‌ كه‌ حسابرس‌ مستقل‌ براساس‌ حسابرسي‌ صورتهاي‌ مالي‌ واحد مورد رسيدگي‌ صادر مي‌كند. اغلب‌ مطالب‌ ارائه‌ شده‌ در اين‌ بخش‌، علاوه‌بر گزارش‌ حسابرس‌ نسبت‌ به‌ صورتهاي‌ مالي‌، در مورد گزارشهاي‌ حسابرس‌ مستقل‌ درباره‌ ساير اطلاعات‌ مالي‌ نيز كاربرد دارد.

2 . حسابرس‌ بايد نتايج‌ حاصل‌ از شواهد حسابرسي‌ كسب‌ شده‌ را به‌ عنوان‌ مبناي‌ اظهارنظر درباره‌ صورتهاي‌ مالي‌، مورد بررسي‌ و ارزيابي‌ قرار دهد.
3 . بررسي‌ و ارزيابي‌ مزبور مستلزم‌ حصول‌ اطمينان‌ از تهيه‌ صورتهاي‌ مالي‌، طبق‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ است‌.
4 . گزارش‌ حسابرس‌ بايد شامل‌ اظهارنظر صريح‌ و كتبي‌ درباره‌ صورتهاي‌ مالي‌ باشد.

اجزاي‌ اصلي‌ گزارش‌ حسابرس‌
5 . اجزاي‌ اصلي‌ گزارش‌ حسابرس‌ و ترتيب‌ معمول‌ آن‌ به‌ شرح‌ زير است‌ :
الف‌- عنوان‌.
ب - مخاطب‌.
پ‌ - بند مقدمه‌، شامل‌ :
(1) مشخص‌ كردن‌ عناوين‌ صورتهاي‌ مالي‌ حسابرسي‌ شده‌.
(2) مشخص‌ كردن‌ مسئوليت‌ مديريت‌ واحد مورد رسيدگي‌ و مسئوليت‌ حسابرس‌.
ت - بند دامنه‌ رسيدگي‌ (توصيف‌ ماهيت‌ حسابرسي‌) شامل‌ :
(1) اشاره‌ به‌ استانداردهاي‌ حسابرسي‌.
(2) توصيف‌ اهم‌ كارهاي‌ انجام‌ شده‌ توسط‌ حسابرس‌.
ث - بند اظهارنظر، شامل‌ :
(1) اشاره‌ به‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ مورد استفاده‌ در تهيه‌ صورتهاي‌ مالي‌.
(2) اظهارنظر درباره‌ صورتهاي‌ مالي‌.

ج - تاريخ‌ گزارش‌.
چ‌ - نام‌ و امضاي‌ حسابرس‌.
ح‌ - نشاني‌ حسابرس‌.

يكنواختي‌ شكل‌، جمله‌بندي‌ و ترتيب‌ اجزاي‌ اصلي‌ گزارش‌ حسابرس‌ همواره‌ مطلوب‌ است‌؛ زيرا، درك‌ آن‌ را براي‌ استفاده‌كننده‌ تسهيل‌ و شرايط‌ غيرعادي‌ را، در صورت‌ وقوع‌، مشخص‌ مي‌كند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید