تحقیق در مورد ساختار فولادها

word قابل ویرایش
18 صفحه
18700 تومان

ساختار فولادها

ریز ساختار فولادها و شرحی بر ساختار آنها
نيتال %2 ، X500 در ميلة فولادي رگه‌هايي از سولفيد منگنز وجود دارد (سياه) و باقيماندة آن را ذرات كاربيد كروي در زمينة فريتي تشكيل مي‌دهد . عكس ميكروسكوپي در جهت نور گرفته شده است .


1090 : ساختارهاي ميكروسكوپي
الف) پيكرال ، X2000 ميله حاصل از نورد گرم به قطر in1 (mm245) قطعه از دماي نور نهايي 1600 تا oF1650 ( 870 تاoC900) سرد شده است . تصوير ميكروسكوپي الكتروني . ساختار : پرليت لايه‌اي


ب) پيكرال ، X1000 ميلگرد به قطر in343 (mm872) كه مدت 2/1 4 دقيقه در دماي oF1750 (oC955) آستنتينه شده است . قطعه به مدت 70 ثانيه در دماي oF940 (oC505) در حمام سرب تندسرمايي شده و پس از آن در هوا سرد شده است . ساختار : بيشتر بينيت و پرليت حل نشده .
ج) پيكرال ، X8000 بعد از نورد گرم ، نوار ورق 80 درصد نورد سرد شده است . جهت عمودي قطعه نورد شده در تصوير ميكروسكوپي الكتروني نشان داده شده است .


ساختار: پرليت لايه‌اي تغيير شكل يافته .
د) نيتال 2 ، X100 سيم فولادي بهينه شده با 38 ، منگنز كه با 75 كاهش در سطح مقطع استحكام آن تا Ksi263 (Mpa1813) افزايش يابد . ساختار : پرليت تغيير شكل يافته ؛ ساختار اوليه پرليت نرم .


ه) نيتال 2 ، X500 مانند حالت (د) اما با بزرگنمايي بيشتر . ساختار : جهت كشش مفتول افقي است . ساختار اوليه با سرد كردن در سرب مذاب حاصل مي‌شود .
1025 : ساختار ميكروسكوپي
الف) پيكرال ، X500 در دماي oF2000 (oC1095) قطعه با آستنيته كردن ، يكنواخت شده و سپس در هوا سرد مي‌شود . ساختار : دانه‌هاي درشت پرليت (قسمت‌هاي تيره) در زمينة آهن (قسمت‌هاي سفيد) قرار گرفته است .
ب) پيكرال ، X500 در دماي oF1700 (oC925) با آستنيته كردن ، يكنواخت شده و سپس در هوا سرد مي‌شود . ساختار : به دليل پايين بودن دماي آستنيته دانه‌ها ريزتر هستند


1010 : ساختار ميكروسكوپي
الف) نيتال ، X200 در دماي oF1450 (oC790) كربونيتروره شده و سپس در روغن تندسرمايي شده است . اين شكل پوستة پركربن و كم نيتروژن را نشان مي‌دهد . ساختار: حداكثر ساختار داخلي فريت است (نيمه راست) .


ب) نيتال %2 ، X700 به مدت يك ساعت در حمام نمك نيتروره (تهويه شده) در دماي oF1060 (oC570) نيتروره مايع مي‌شود . عمق لاية نيتريده شده in0003/0 (mm0076/0) است . ساختار داخلي : فريت قطعه‌اي و كاربيد مرز دانه‌اي منطقة انتقال واضح نيست .
1020 : ساختار ميكروسكوپي


الف) نيتال ، X500 قطعه كربونيتروره شده در روغن تندسرمايي شده است . اين شكل تأثير زياد پتانسيل كربني را نشان مي‌دهد . ساختار : لايه سفيد بيروني شمنتيت است كه در ادامة آن مخلوط مارتنزيت و آستنتيت باقيمانده وجود دارد و در سمت راست زمينة مارتنزيتي وجود دارد .
ب) نيتال %2 ، 550 قطعه به مدت يك ساعت تا دماي oF1550 (oC845) در حمام نمك ساتيده شده و سپس در آب تندسرمايي شده است . ساختار : قطعه تندسرمايي شده شامل ، مارتنزيت دانة درشت با ذرات كاربيد و فربيت آزاد است .


ج) نيتال %2 ، X100 شرايط مثل حالت (ب) است و ساختار پوسته و ناحية مركزي و ناحية انتقالي را نشان داده است . سختي در حفره‌ها سياه رنگ g500است . فاصلة آنها in003/0 (mm0762/0) است . سختي معادل در پوسته HRC61 و در مركز HRC255 است .
1030 : ساختار ميكروسكوپي


الف) پيكرال ، X1000 به مدت يك ساعت در دماي oF1700 (oC925) آستنيته شده و سپس در دماي oF1430 (oC755) به مدت 2 ساعت و 40 دقيقه اين عمل تكرار مي‌شود . جهت انتقال تك دماي آستنيت ، قطعه را به مدت 4 ساعت در دماي oF1305 (oC710) نگهداري مي‌كنند . قطعه در آب تندسرمايي مي‌شود .
ساختار : در تصوير فريت و دانه‌هاي درشت پرليت مشاهده مي‌شود .


ب) پيكرال ، X1000 به مدت 40 دقيقه در دماي oF1475 (oC800) آستنيته شده و سپس به مدت 15 دقيقه در دماي oF1300 (oC705) نگهداري مي‌شود . براي انتقال تك دما ، قطعه تا دماي oF1305 (oC710) مجدداً گرم مي‌شود و به مدت 192 ساعت در همين دما نگهداري مي‌شود . ساختار : پرليت كروي در زمينة فريت
1117 : ساختار ميكروسكوپي
الف) پيكرال ، X200 ميله فولادي با آستنيته شدن در دماي oF1650 (oC900) به مدت 2 ساعت يكنواخت شده و پس از آن در هواي ساكن سرد شده است .
ساختار : تكه‌هاي فريت (روشن) ، اثرات فريت و يدمانشتتن ، پرليت ريز (تاريك) ذرات كروي سولفيد منگنز .
ب) نيتال %3 ، X200 قطعه در دماي oF1550 (oC845) به مدت 4 ساعت در آمونياك ، 3 پروپان 6 و باقيمانده آن گاز گرماگير ، كربونيتروره شده و سپس در روغن تندسرمايي شده است در دماي oF300 (oC150) به مدت 2/1 1 ساعت بازپخت شده است . ساختار : آستنيت باقيمانده (سفيد) و ذرات سولفيد منگنز (تاريك) در زمينة مارتنزيت بازپخت شده.


ج) نيتال ، X200 قطعه كربونيتروره شده و سپس در روغن تندسرمايي شده است . ساختار : لايه‌اي از فريت كربن‌زدايي شده كه از ساختار مارتنزيتي به وجود آمده است (طرف چپ عكس ميكروسكوپي) مواد اصلي محصول تكه‌هايي از فريت مي‌باشد (سفيد) .
1078 : ساختار ميكروسكوپي


پيكرال ، X550 ميلة حاصل از نورد گرم كه از دماي نورد در هوا سرد شده است . ساختار : بيشتر آن پرليت و مقدار زيادي پرليت لايه‌اي حل شده و همچنين مقداري فريت آزاد مرز دانه‌اي وجود دارد .
1055 : ساختار ميكروسكوپي


الف) پيكرال ، X1000 ميلگرد به قطر in4/1 (mm 35/6) به مدت 3/1 2 دقيقه در دماي oF1710 (oC930) آستنيته شده سپس به مدت 35 ثانيه در حمام سرب با دماي oF1020 (oC550) تندسرمايي شده و پس از آن در هوا سرد شده است . ساختار : پرليت نامحلول (سياه) فريت (سفيد) در مرز دانه‌هاي آستنيت اوليه .
ب) پيكرال ، X1000 سيم به قطر in132/0 به مدت 2/1 1 دقيقه در دماي oF1890 (oC1032) آستنيته شده سپس به صورت مرحله‌اي در هوا سرد شده است . ساختار : پرليت لايه‌اي با رسوب‌هاي ناپيوسته فريت در مرز دانه‌هاي آستنيت اوليه .


1039 ساختار ميكروسكوپي :الف) نيتال %1 ، X750 . غلتك‌ها براي استفاده در آزمايش خستگي كربن‌دهي گازي شده‌اند. درون بار و تغييرات پروانه‌اي شكل در مركز كه به فاصله in005/0 (mm127/0) از سطح تماس قرار گرفته است . ساختار : آن فريت سخت‌كاري شده كه در اثر تقيل مارتنزيت به وجود آمده است .
ب) پيكرال %2 ، X1950 . مانند (الف) اما تصوير الكتروني از كاربيدهاي كروم به صورت نقش برگردان و بزرگتر است عمل ظاهر سازي كمتر از قسمت (الف) است . تغييرات پروانه‌اي شكل در مركز و در ابتدا تنش‌هاي اصلي تشكيل شده است .
1038 : ساختار ميكروسكوپي


الف) نيتال %2 ، X50 مقطع طولي پس از آهنگري مُك داخلي از ميلگرد اصلي (قسمت‌هاي سياه) . فريت (سفيد) .
ب) نيتال %2 ، X100 مقطع عرضي پس از آهنگري قطعه شديداً داغ شده است كه اين شكل اولين مرحلة داغ‌زدگي را نشان مي‌دهد . ساختار : فريت (سفيد) در امتداد دانه‌هاي درشت آستنيت است . زمينة فريت (سفيد) و پرليت (سياه) .
ج) نيتال %2 ، X550 . مانند قمست (ب) با بزرگنمايي بيشتر . ساختار : فريت متراكم و دانه‌هاي درشت آستنيت همچنين شامل ذرات ريز اُكسيد است (نقاط سياه) . زمينة فريت (سفيد) و پرليت (سياه) .


1077 : ساختار ميكروسكوپي :الف) نيتال %2 ، X100 . مقطع طولي سيم فولادي كه تحت كشش سرد قرار گرفته است . استحكام كششي آن Ksi245 (Mpa689) است كه با 80% كاهش سطح مقطع به دست آمده است . ساختار : پرليت تغيير شكل يافته در زمينه پرليت لايه‌اي نرم .
ب) نيتال %2 ، X1000 . سيم فولادي كشيده شده كه تندسرمايي و بازپخت شده است . قطعه در دماي oF1600 (oC870) آستنيته شده است و پس از آن در روغن تندسرمايي شده ، سپس در دماي oF850 (oC455) بازپخت شده است . ساختار : مارتنزيت بازپخت شده ، مقداري فريت آزاد وجود دارد .
1524 : ساختار ميكروسكوپي


پيكرال و نيتال ، X500 . ورق با ضخامت in8 /1 (mm175/3) در دماي oF2000 (oC1095) آستنيته شده و پس از آن در هوا سرد شده است .
ساختار : در مناطق تاريك پرليت نرم و مقداري بينيت و در مناطق روشن فريت در مرز دانه‌هاي آستنيت اوليه و در بين دانه‌هاي فريت با صفحات ويدمان‌اشتيتن وجود دارد .


1215 ساختار ميكروسكوپي
الف) قطعة صيقل كاري شده (عملظاهر سازي انجام نشده) 1000X . ساختار : لوله فولادي كه كشش سرد شده است تكه‌هاي ناخالص سولفيد موجود در مقطع طولي .


ب) قطعة صيقل كاري شده (عمل ظاهر سازي انجام نشده) 1000X . ساختار : لوله فولادي كشش سرد شده كه با بزرگنمايي كمتر نشان داده شده است . و همين طور تكه‌هاي ناخالص سولفيد مشخص مي‌باشد .
1040 : ساختار ميكروسكوپي
الف) نيتال ، X200 . ميلگرد با قطر in1 (mm4/25) به مدت 30 دقيقه در دماي oF1675 (oC915) آستنيته شده و به آرامي در كوره سرد شده است .
ساختار : فريت (قسمت‌هاي سفيد) و پرليت (سياه) .
ب) نيتال ، X500 . مانند قسمت (الف) اما با بزرگنمايي بيشتر . ساختار : پرليت و دانه‌هاي فريت كه بيشتر حل شده‌اند . اندازة دانه‌ها در قمست‌هاي (الف) و (ب) خيلي متفاوت است .
ج) پيكرال ، X1000 . به مدت 40 دقيقه در دماي oF1475 (oC800) آستنيته شده است . جهت انتقال تك ماد ، به مدت 6 ساعت در دماي oF1305 (oC705) نگهداري شده است . ساختار : كاربيدي كروي در زمينة فريت .
د) نيتال ، X500 ميلگرد با قطر in1 (mm4/25) در دماي oF1675 (oC915) آستنيته شده و به مدت 30 دقيقه در دماي oF785 (oC420) در حمام نمك تندسرمايي شده و سپس در هوا سرد شده است . ساختار : مقدار غير نرمال فريت (سفيد) كه كربن‌گيري جزئي را در سطح مشخص كرده است (بالا) .
ه) نيتال ، X500 . مانند قسمت (ب) . قسمت داخلي ميلگرد . ساختار : فريت (قسمت‌هاي سفيد) و دانه‌ةاي آستنيت كه قبل از آن قرار گرفته است . پرليت (قسمت‌هاي سياه و خاكستري) .
و) نيتال ، X500 . ميلگرد با قطر in1 (mm4/25) به مدت 30 دقيقه در دماي oF1675 (oC915) آستنتيه شده ، سپس در روغن تندسرمايي شده و در دماي oF400 (oC205) بازپخت شده است . ساختار : مارتنزيت بازپخت شده (خاكستري) ؛ فريت (سفيد) .
1060 : ساختار ميكروسكوپي


فولادهای ماریجینگ ( 18 % Ni)
یكی از نیازهای اساسی صنایع پیشرفته احتیاج به موادی با قابلیت اطمینان بالا از استحكام و تافنس شكست می باشد . در این راستا محققان زیادی فولادهای استحكام بالای مختلفی را گسترش داده اند ؛ كه در این میان تنها فولادهای ماریجینگ توانسته اند به هر دو نیاز صنایع پیشرفته پاسخ گویند . مهمترین كاربرد این فولاد ها در صنایع نظامی ، هوافضا ، اجزاء الكترومكانیكی و ... است.


این فولادها كه تعلق به خانواده آلیاژهای پایه آهن دارند . ابتدا تحت پروسه استحاله مارتنزیت قرار می گیرند و سپس به وسیله پیری یا رسوب سختی دنبال می شوند . كه كلمه Maraging از دو كلمه Martensite و Aging گرفته شده است .


فولادهای ماریجینگ دارای 18 % Ni به دو كلاس گسترده تقسیم می شوند. كه بستگی به عناصر تقویت كننده در آنالیز شیمیایی آنها دارد . فولاد ماریجینگ اورجینال در اوایل 1960 معرفی شد ، كه كبالت به عنوان عنصر تقویت كننده و استحكام بخش ( 7-12% ) در فولاد ماریجینگ 18 % Ni بكار برده می شد . در اوایل دهه 70 كار بر روی این فولادها كمرنگ شد . كه دلیل آن افزایش قیمت كبالت بود كه منجر به نوع جدیدی از فولادهای ماریجینگ شد ، این دسته تیتانیوم را به عنوان عامل اصلی تقویت كننده به همراه داشتند. درجه تقویت كبالت یا " C-type 18 Ni Maraging " به وسیله حرف " C " در شناسائی این كلاس انتخاب می شود ؛ همچنین درجه استحكام تیتانیوم یا " T-type 18 Ni Maraging " را با حرف " T " نشان می دهند.


این دو نوع فولاد با توجه به میزان استحكام آنها به 200 ، 250، 300، 350 درجه پیری طبقه بندی می شوند و به طور C-200 و T-200 آنها را نمایش می دهند . استحكام دهی به وسیله رسوب دهی آسان اجزاء فلزی در حین عملیات پیر سازی صورت می گیرد . كه این رسوب سختی به واسطه عناصر آلیاژی همچون Co , Mo , Ti در مارتنزیت Fe-Ni با كربن بسیار كم 0.03% یا كمتر صورت می گیرد.
فولاد های ماریجینگ در شرایط آنیل محلول سازی تهیه می شوند پس دارای چقرمگی و نرمی نسبی ( 28 - 32 RC ) هستند . پس به سهولت شكل می گیرند و ماشین می شوند . خواص كامل آنها از طریق پیرسازی مارتنزیت بدست می آید .


خصوصیات فولادهای ماریجینگ :
الف ) خواص مكانیكی عالی :
1-استحكام نهایی و استحكام تسلیم بالا
2-تافنس ، داكتیلیتی و مقاومت به ضربه بالا در مقایسه با فولاد كوئنچ و تمپر شده با استحكام مشابه
3-استحكام خستگی زیاد
4-استحكام فشاری بالا
5-سختی و مقاومت به سایش كافی برای بعضی از ابزار های كاربردی


ب) خصوصیات عملیات حرارتی :
1-دمای مورد نیاز برای كوره پایین است
2-رسوب سختی و عملیات حرارتی پیری
4-حداقل اعوجاج در طول عملیات حرارتی
5-سخت شدن بدون كوئنچ كردن
6-درصد پایین كربن ، كه جلوگیری از مشكل دكربوره شدن می كند.
ج) كارپذیری عالی


1-ماشینكاری آسان
2-مقاومت بالا در برابر انتشار ترك
3-شكل پذیری آسان در حالت سرد ، گرم و داغ
4-قابلیت جوشكاری خوب به خاطر درصد پایین كربن
5-مقاومت به خوردگی خوب كه نرخ خوردگی آن در حدود نصف فولادهای كوئنچ و تمپر شده است
این فاكتورها نشان می دهد كه فولادهای ماریجینگ در كاربردهایی مثل شفت ها و اجزایی كه تحت خستگی ضربه ای همچون كلاچ ها و چكش ها بهترین استفاده را دارد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 18 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

تحقیق در مورد تورم ساختاری و ماهیت آن در اقتصاد

word قابل ویرایش
24 صفحه
18700 تومان
ماهيت تورم در كشورهاي در حال توسعه و ایراندولت هاي كشورهاي در حال توسعه در وعده هاي خود براي بالا بردن سطح زندگي مردم كه در اهداف برنامه هاي توسعه اقتصادي آنها مطرح شده اند، اغلب با مشكل تورم درگير مي شوند.در شناخت تورم و براي مقابله با آن، بحث ماهيتي آن مهم است. در همين ابتداي بحث بايد گفت كه تورم در كشور ها ...

دانلود فایل پاورپوینت مقدمه ای بر ساختار حافظه های فلش

PowerPoint قابل ویرایش
32 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : حافظه ي فلش چيست ؟ سيستم هاي كامپيوتري ، از تجهيزات ساده تا شبكه هاي پيچيده ، شامل اجزاي گوناگون و متنوعي مي باشند : پردازنده ها ، نمايشگرها ، نرم افزارها ، درايورها ، صفحه كليدها ، موشواره ها ، مدارات فيبر چاپي ، سوئيچ ها ، مودم ها ، و البته حافـظه ها تنها ...

دانلود فایل پاورپوینت بررسی و تحلیل ساختار فتنه 88

PowerPoint قابل ویرایش
109 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته تاریخ
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : پاور پوينت حاضر شامل بررسي و تجزيه و تحليل ساختار و سازمان فتنه اخير ، حاصل جلسات متعدد كارشناسان با حضور مسئولين و كارشناسان عالي  وزارت اطلاعات ، نيروي انتظامي و    سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مي باشد كه بنا بر تصويب دبيرخانه شورايعالي امنيت ملي صورت گر ...

دانلود فایل پاورپوینت ارزیابی ساختار سازمانی ( شرکت پست استان خوزستان )

PowerPoint قابل ویرایش
134 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
  اسلاید 1 : ارزيابي ساختار سازماني شركت پست استان خوزستان  از طريق مدل اندروكمپبل و مايكل گولد اسلاید 2 : كليات تحقيق اسلاید 3 : فرضيه هاي تحقيق فرضيه اصلي اول :    ساختار سازماني موجود از تصوير اوليه درستي برخورداراست . فرضيه اصلي دوم : ساختار سازماني موجود نياز به اصلاح دارد . اسل ...

دانلود فایل پاورپوینت ساختار علمی تحقیقاتی دفاعی آمریکا

PowerPoint قابل ویرایش
54 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : آمريكا برمبناي نظريه ”پيشتازي براي پيشوايي“ همواره كوشيده‌ است در تمامي زمينه‌ها سرآمد بوده و همچنان ابرقدرت‌بودن خويش را مستدام بدارد. بخش عمده‌اي از اين تلاش در وزارت دفاع آمريكا رخ مي‌دهد. اسلاید 2 : دفتر وزير دفاع داراي يك معاونت ”دستيابي, فناوري و لجست ...

مقاله تاثیر عمل آوری داخلی بوسیله پلیمرهای سوپر جاذب آب بر ریزساختار ، مقاومت و نفوذ پذیری بتن های حاوی پودر آب بند کننده بتن

word قابل ویرایش
15 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته عمران
تاثیر عمل آوری داخلی بوسیله پلیمرهای سوپر جاذب آب بر ریزساختار، مقاومت و نفوذ پذیری بتن های حاوی پودر آب بند کننده بتن چکیده: یکی از مشکلات اساسی کشور ایران قرار گرفتن در شرایط جغرافیایی نیمه خشک و کاهش بارندگی سالیانه باعث شد تا کنترل هدررفت آب بطور جدی سرلوحه کار وزارت نیرو وشرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور قر ...

مقاله مقایسه ساختارهای توربولانسی در جریان داخل لوله در رینولدزهای مختلف به روش شبیه سازی گردابه های بزرگ

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** مقایسه ساختارهاي توربولانسی در جریان داخل لوله در رینولدزهاي مختلف به روش شبیه سازي گردابه هاي بزرگ چکیده در این مقاله به حل عددي جریان سه بعدي و ناپایاي داخل لوله در رژیم آشفته و در اعداد رینولدز مختلف پرداخته می شود. میدان لحظه اي سرعت, ...

مقاله تاثیر عنصر وانادیم و عملیات حرارتی بازگشت بر ساختار و خواص مکانیکی فولادهای میکرو آلیاژی ریختگی

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تاثیر عنصر وانادیم و عملیات حرارتی بازگشت بر ساختار و خواص مکانیکی فولادهای میکرو آلیاژی ریختگی چکیده پیشرفت تکنولوژی و نیاز روزافزون به فولادهایی با استحکام بالا، قابلیت جوشکاری و چقرمگی مناسب، منجر به استفاده گسترده از فولادهای میکرو آلیاژ در صنایع امروز شده است. در پژوهش حاضر فولاد میکرو آلیاژی حاوی وان ...