بخشی از مقاله


سنسز : سرویس رای گیری الکترونیکی

چكيده:
اين مقاله يك سرويس راي گيري الكترونيكي براساس شبكه وب و پايگاه داده را ارائه مي دهد و معرفي مي كند رشد سريع اينترنت و استفاده از شبكه وب در پهنه جهان نواوريهاي زيادي را با هدف بكارگيري تازه هاي ارتباطات و اطلاعات براي خلق و ايجاد انچه دموكراسي ديجيتال يا لكترونيك ناميده شده تحريك كرده است

. راي گيري اينترنتي تقريبا به اشكال گوناكون گسترش يافته است كه برخي از انها جدي اما اغلب انها چنين نيستند. مجموعه جديدي از امكانات و موقعيت ها براي تسهيل ارتباط نزديكتر بين شهروندان و بين شهروندان و سياستمداران و مشاركت دموكراتيك مستقيم از طريق راي گيري online واخذ راي فعل و انفعالي فراهم شده است با كاربرد سرويس راي گيري الكترونيكي براي ارزيابي واكنش و پاسخ شهروندان به موضوعات معين و راه حل هاي احتمالي كه آنها در ذهن دارند و پذيرش اين عقايد توسط عموم مي توان شيوه و فرايند تصميم گيري حكومت يا مديران محلي را ارتقاء داد.


ويژگيهاي اصلي سرويس راي گيري الكترونيكي بر اساس تقابل و همكاري فعال با حكام محلي است. اين همكاري دو جانبه (تقابل)منجر به ايجاد نياز براي وجود و گسترش يك ابزار اجرايي و به سهولت قابل استفاده و كم هزينه با حداقل مجموعه مكانيسم هاي امنيتي براي بدست اوردن و تهيه نتايج معتبر مي گردد.


سرويسها يا خدمات سيستم به ترتيبي طراحي و بگارگيري شد كه به راحتي قابل گسترش و تعميم باشد. برنامه كاربردي بر اساس تكنولوژي پايه وسيستم عامل نرم افزاري به روز درآمده و جديد، و تركيب شبكه جهاني وب (www ) و پايگاه داده مي باشد. سيستم قصددارد به يك آزمايش پياده سازي تلاش هاي حمايت از روش هاي راي گيري on line تبديل شود اين سرويس توانايي ايجاد يك پرسش نامه/ اخذ راي، مرور موضوع و مشاركت در فرآيند راي گيري را ارائه مي دهد. تنها كاربران مجاز براي استفاده از سيستم در مورد راي گيري يا ايجاد يك پرسش نامه مي توانند مشاركت كنند. تمام كاربران مي توانند نتايج حاصل از فرايند يا روش راي گيري قبلي را مرور و ملاحظه كنند.
1 – مقدمه
گسترش انفجار گونه محبوبيت اينترنت و وجود ابزارهايي از قبيل شبكه جهاني وب يا www برنامه ها ي كاربردي متنوع اينترنت همچون مرور گرهاي وب (web browsers) اينترنت را حتي براي كاربران مبتدي كامپيوتر به سادگي قابل دسترس ساخته است.
علاوه بر اين شبكه جهاني وب (www ) خود را به عنوان يك ابزا ر مقرون به صرفه و سود اور براي فراهم آوردن امكان تبادل و اشتراك اطلاعات اثبات كرده است


معرفي تكنولوژي اطلاعات به عنوان يك هدف اصلي براي دولت هاي اروپا بر اساس برنامه فعاليت و نو آوري اتحاديه اروپا قرا رگرفته است [15 ] .
كاربرد تكنولوژي هاي ديجيتال به يك عامل حياتي براي رشد اشتغال در « اقتصادجديد» كه عمدتا از وجود اينترنت ناشي شده ، به يك عامل حياتي تبديل شده

است . علي رغم پيش روي سردمداري اروپا در تكنولوژي هاي ديجيتال مثلا ارتباطات موبايل و تلويزيون ديجيتال مصرف اينترنت در اروپا در مقام قياس در سطح پايين باقي مانده است. موفقيت اين اقتصاد جديد هم بستگي به توانايي مصرف كنندگان و شهروندان براي بهره گيري كامل از موقعيت هاي ارائه شده در آن دارد.
استفاده بهتر از اينترنت ميتواند دستيابي راحت تر و بهتر به اطلاعات بخش همگاني براي شهروندان اروپايي و تجارت را ارائه كند.


اطلاعات همگاني on line اينترنت را با زندگي روزمره بيشتر مرتبط مي كند و بدين ترتيب تعداد كاربران اينترنت تقويت و زياد مي شود و بدين وسيله مشاركت گسترده تر در جامعه اطلاعاتي تحريك و تشويق مي گردد. كارهاي زيادي توسط اعضاي دولت ها و مؤسسات اروپايي براي راه اندازي سايت هاي اينترنتي انجام شده است و دستيابي on line شهروندان به اطلاعات دولتي را امكان پذير مي سازد. براي مبدل ساختن اين سايت ها به ابزاري ساده براي دستيابي به اطلاعات و تقابل و استفاده از خدمات دولتي در عين لحاظ كردن وتوجه به استانداردهاي اتحاديه اروپا در مورد شخصي بودن و محرمانه بودن داده ها كارهاي زيادي انجام خواهد شد.


مبتكرين اتحاديه اروپا قصد دارند اطلاعات همگاني را به وسيله گسترش و تسهيل دستيابي به اينترنت قابل دسترسي تر بنمايند، اين فعاليت اين پتانسيل را دارد كه خدمات و سرويس هاي دولتي را به جامعه شهري نزديك كندو با كاهش بوروكراسي اداري هزينه هاي دولت را كاهش دهدو مشاغل جديد ايجاد كند و…..


به نظر مي رسد (ظاهرا ) هر تكنولوژي جديد ارتباطي و اطلاعاتي، اهداف و مقاصدي را براي كاربرد در سياست و حكومت انباشته مي كند.رشد سريع جهاني در استفاده از اينترنت و وب مبتكرين زيادي را با هدف بكارگيري تازه هاي ارتباطات و اطلاعات براي خلق انچه دموكراسي الكترونيك يا ديجيتال ناميده شده است تحريك كرده است .
دموكراسي بر اساس مشاركت شهروندان در فرايند تصميم گيري، هميشه يك اولويت اساسي براي واحدهاي اجتماعي همچون اجتماعات محلي ايالات يا حتي جوامع ملل مي باشد. امروزه واقعيت«جامعه اطلاعاتي» و جهاني سازي حاصل ازآن به طور بالقوه روش تصميم گيري با تقابل و ارتباط فعال با شهروندان را تحت تاثير قرار خواهد داد و شركت همگان (عموم)را در فرايند سياسي امكان پذير مي سازد .[10],[5]پروسه هاي تصميم گيري نقطه مركزي دموكراسي هستند زيرا آنها بايد به شيوه اي دموكراتيك عمل كنند، نه اينكه فقط تصميمات را به وجود بياورند . پروسه هاي تصميم گيري در سطوح متعدد با پيش شرط هاي عيني و شيوه هاي متداول مربوط به عملكرد متفاوت يافت مي شوند.
هواداران و طرفداران دموكراسي الكترونيك عنوان ميكنند كه دولت هاي دموكراتيك و سازمان ها مي توانند گستره توانايي ها و قابليت هاي تكنولوژيكي فراهم آمده توسط تكنولوژي هاي اطلاعاتي و ارتباطي را براي تسهيل ارتباط نزديك تر و بيشتر بين شهروندان و همچنين بين شهروندان و حكام محلي افزايش دهند .به طور

متداول و سنتي انتخابات يا راي گيري هابه عنوان مكانيسم هاي رسمي براي بيان عقايد و آراء مردم به دولت هايشان به آنها خدمت مي كند در حاليكه نظر سنجي ها نقش انتخابات را به صورت غير رسمي اما به هر حال ابزاري ارزشمند براي آراء و عقايد عموم افزايش داده است .[8]
در ساليان اخيرعلاقه ي فزاينده اي به اثر تكنولوژي هاي اطلاعاتي و ارتباطي بر اجراي حاكميت و كيفيت زندگي دموكراسي وجود داشته است [12].حكومت هاي محلي به طور فزاينده اي بر مشاهده آرا و عقايد عموم به عنوان بخشي از مديريت و گستره ديد خودآنها و به عنوان روشي براي فراهم آوردن اطلاعات مرتبط و سازگار با جنبه هاي سياسي و فرايند سياسي تكيه دارند

.
بكار گيري هاي فزاينده و برنامه هاي كاربرد ي ICT (تكنولوژي اطلاعات وارتباطات)به كيفيت حكومت هاي محلي و دموكراسي كمك مي كند . بسياري از برنامه هاي كاربردي در دموكراسي الكترونيكي سازگار با تلاشهايي در جهت حمايت از سيستم هاي نمايانگر دموكراسي از طريق اينترنت مي باشد . آنچه ما از كاربردهاي زندگي حقيقي آموخته ايم اين است كه تكنولوژ ي مورد نظر بايد به اندازه اي ساده و راحت باشد كه هر كسي بتواند از آن استفاده كند و د رعين حال استنباط و واقعيت محرمانه بودن و راز داري هم حفظ شود .
دولت ها و سازما نهاي دموكراتيك مكانيسمهاي (ساز و كار ) قابل دسترسي براي اخذ راي از اعضايشان دارند . كاربرد تكنولوژي اطلاعات – نظرسنجي ها – نوعي

كاربرد طرح هايي از راي گيري و اخذ آراء – را به عنوان مكانيسم غير رسمي افزايش داده است اما اين نظر سنجي ها هرگز معيارهاي ارزشمندي براي آراء عموم نيست. آراء عموم را مي توان به عنوان مبنايي براي برنامه ريزي و توسعه استفاده كرد

. از سوي ديگر انتخابات به طور متداول وسنتي به عنوان مكانيسم هاي رسمي براي مردم به جهت انتقال عقايد و ديدگاه هايشان به دولت ها خدمت كرده است كه اين كار با راي دادن مردم به افرادي انجام مي شود كه براي دوره زمان معيني مسؤوليت دولت را عهده دار مي شوند . تفاوت اصلي با روش انتخابات آن است كه مراحل انتخابات نياز به مكانيسم هاي تاييد و اصلاح قوي دارد كه بيشتر براي انتقال وضعيت و شرايط حقيقي راي دهي توسط اينترنت تعريف شده است و هميشه مجموعه اي پيش تعريف شده از راي دهندگان وجود دارد .


يك سيستم راي گيري الكترونيكي يا اينترنتي به عنوان يك سيستم انتخابات تعريف شده كه از برگه هاي راي الكترونيكي استفاده مي كند كه به راي دهندگان اجازه مي دهد از طريق اينترنت راي خود را به مراجع رسمي انتخابات منتقل كنند . آماده سازي و تدارك براي راي گيري الكترونيكي از طريق اينترنت ممكن است هنوز بخشي


از راه باشد اما قطعات مختلف اين پازل تكنولوژيك كه براي به واقعيت تبديل كردن آن
لازم هستند اكنون نزديك است كه در جاي خود قرار گيرند . راي گيري اينترنتي هميشه به اشكال گوناگون گسترش پيدا كرده برخي به صورت جدي و برخي نه چندان جدي . از لحاظ تكنولوژيك بكارگيري اينترنت براي ايجاد و توسعه يك روش راي

گيري كه حداقل به اندازه سيستم برگه راي مورد استفاده در حال حاضر امن باشد امكان پذير است.سري جديدي از امكانات براي تسهيل در ارتباط نزديكتر بين شهروندان و بين شهروندان و سياستمداران و مشاركت دموكراتيك مستقيم از طريق راي گيري online و اخذ راي فعل و انفعالي به وجود آمده است .


پيشرفت هاي حقيقي در گسترش دموكراسي و به خصوص دموكراسي الكترونيكي ياe-democracy بر مبناي تلاش هاي دولت هاي ملي منطقه اي و محلي و همچنين سا زمان هاي غير دولتي ( NGOها ) و فعاليت ها و حركت هاي عمومي در سطوح مختلف مي باشد .

انگلستان ( بريتانياي كبير ) نمونه خوبي از اين حركت است كه با دستور كار دولت مدرنيزه خود تمام اروپا را تحت تاثير قرا ر داده است [18].در سال 1998 دولت بريتانيا هيئتي از مردم متشكل از 5000 از نفراز شهروندان كه به طور اتفاقي و تصادفي انتخاب شده بودند را براي اخذ راي منظم و به عنوان گروه هاي متمركز برگزيد .

اين هيئت يا گروه به عنوان برشي مقطعي از جمعيت انگلستان مشخص شده با اعضا درباره اينكه سرويس ها و خدمات عمومي چگونه بايد انجام شود و اينكه چگونه اين انجام كار از ديدگاه كاربر مي تواند بهبود پيدا كند مشورت شد. هيئت هاي منتخب شهروندان و هيئت ژوري شهروندان ساليان دراز است كه در دولت هاي محلي مورد استفاده بوده است، اما اين اولين نوع اجراي ان در سطح ملي بود . به دليل گسترش مسؤوليت هاي حكام محلي در آماده سازي و ارائه سرويس ها، بخش قابل توجهي از فعاليت هاي گسترش و توسعه به بهبود سيستم هاي ارائه

سرويس از طريق مشاركت شهروندان معطوف شده است . نمونه خوبي از سازمان هاي غير دولتي يا NGOها،انستيتوي مركزي انگلستان براي تحقيقات سياست همگاني است [4].كه پيشرو توسعه و ايجاد روش هاي جديد مشاركت عموم در تصميم گيري از طريق توسعه عملي الگوهاي جديد برا ي هيئت هاي ژورري شهروندان، راي گيري هاي سنجيده، كنفرانس هاي هم فكري افراد، هيئت هاي برگزيده از شهروندان و نشست هاي الكترونيكي مي باشد .


علي رغم پيچيدگي رو به افزايش سياست هاي محلي تغييرات كمي در چگونگي انجام كارهاي سياسي از نظر سازماني، منابع و ابزارهاي تكنولوژيكي، وجود داشته است . ارتباط و ارتباطات فعاليت اصلي سياستمداران است [1]. هسته و مركز فعاليت يك سازما ن درباره تصميمات اتخاذ شده و مشكلات حل شده است .
دولت محلي با تجربه و ماهر ضوابط تصميم گيري عمومي و روش هاي مبتني بر سياست دائمي اداره كردن تجارت را گسترش داده است . كيفيت تصميم گيري بستگي به ارزيابي و پذيرش ايده هاي جديد و توصيف يك مشكل و روش حل كردن آن دارد . حكام محلي مجبور به ايجاد يك پروسه سيكل مانند (چرخشي) هستند كه


شامل تعيين و تشخيص يك مشكل، طراحي فعاليت ها، بكارگيري و ارزيابي نتايج مي باشد . هدف حل كردن مشكل فعلي و دانش پيشرفته درباره نوع خاصي از مشكل تحقيق شده مي باشد . اين فرايند را مي توان بوسيله مشاركت فعال شهروندان در


پروسه تصميم گيري از طريق بيان عقايد درباره موضوعات خاص افزايش داد .
پاسخ ها و پرسش ها فرايند اصلي تلاش حكام براي انتخاب تصميمات هستند .
براي موفق بودن در اين جنبه هاي گوناگون ارتباطات، آنها بايد عملا از زمينه اي كه يك تصميم در آن اتخاذ ميشودو به كار گرفته مي شود آگاه و با خبر باشند. سياستمداران نيازمند مكانيسم هاي آگاهي دهنده يا هشدار دهنده هستند كه اطلاعاتي را درباره آنچه صاحبان سهام به آن فكر مي كنند درباره ان بحث مي كنند و انجام
مي دهند، فراهم مي آورند .


موضوعات مديريت اجرايي وسياسي به طو ر گسترده از طريق تلفن، در نشست هاي خاص، در ميزگردهاي غير سياسي يا هنگامي كه سياستمداران و شهروندان در مسير زندگي روزمره همديگر را ملاقات مي كنند، با تشكيل يك شبكه اجرايي در كنار دستگاه هاي رسمي وروابط منتقدانه براي موثر بودن دولت هاي محلي بحث و گفتگو مي شود. سياستمداران درباره موضوعات آتي در درون و بين احزاب سياسي شان بحث مي كنند و با حكام محلي و با هم ميهنان سعي در ايجاد و تشكيل يك موقعيت پاسخ گو را دارند .
پروسه دموكراتيك امروزين از مشاركت كم شهروندان رنج مي برد . اگر چه
درصد افراد شركت كننده در انتخابات ملي و محلي در يونان كاملا بالاست اما مشاركت شهروندان در فرايند روزمره بسيار پايين و كم است . كاربرد طرح هاي راي گيري براي جمع آوري عقايد و نظرات شهروندان از طريق نظرسنجي در هر زمان از

 

هر مكان بدون هر گونه محدوديت هاي اضافي، اگاهي مردم براي افزايش مشاركتشان در تصميم گيري را ترغيب و تشويق خواهد كرد . مشاركت راي دهندگان ممكن است افزايش پيدا كند در صورتيكه افراد بتوانند به سادگي از طريق كامپيوتر در منازلشان، ادارات، مدارس، كتابخانه ها و كيوسك هاي مخصوص، راي خود را به صندوق بريزند (راي بدهند ) .
روش تصميم گيري حكام محلي را مي توان بوسيله كاربرد ابزار راي گيري براي ارزيابي واكنش شهروندان به موضوعات خاص بهبود بخشيد . از طريق يك سرويس راي گيري تصميم گيرندگان مي توانند مهمترين مشكلات را براي مردم در يك مفهوم سلسله مراتبي روشن كنند انها همچنين مي توانند راه حل هاي ممكن را كه در ذهن دارند و پذيرش انها توسط عموم را ارزيابي كنند .


نظر سنجي الكترونيكي هر روز ارتباط بين شهروندان و حكام محلي را بهبود مي بخشد و مشاركت فعال شهروندان در پذيرش تصميمات را تقويت مي كند . نياز به چنين برنامه هاي كاربردي بدليل الزام روزافزون به تشويق مشاركت هر چه بيشتر شهروندان در قبول تصميمات مورد توافق قرار گرفت . آگاهي از عقايد و آراء عموم درباره موضوعات خاص (مثلا محيط زيست يا فرهنگ ) براي هر دولت محلي در
مورد طراحي و برنامه ريزي مرتبط با مردم مهم است. اراءعموم بايد درهر حركت و فعاليت طراحي شده توسط حكام محلي به حساب آورده شود (بخصوص در مورد فعاليتي كه اكثريت يا بخش زيادي از جامعه را تحت تاثير قرار مي دهد.
توانايي جمع آوري آراء متفاوت مي تواند حاكمان و عوامل اجرايي را از عمل بر عليه خواست مردم حفظ كند و پذيرش هر فعاليت برنامه ريزي شده رابوجود آورد .


چنين سيستم هايي را مي توان براي جمع آوري عقايد شهروندان در مورد موضوعات رايج و عام مورد استفاده قرار داد . تمام شهروندان مي توانند در اين روش بوسيله اضافه كردن راي خودشان به موضوع خاص راي گيري، مشاركت كنند . پس از اطمينان از اعتبار نتايج، سيستم نتايج نهايي را استخراج مي كند . و مسؤولين اجرايي و حكام محلي مي توانند سياست هايشان را با توجه به گرايشات عمومي در مورد هر موضوع تعيين كنند . سيستم بهتر است به اندازه كافي براي استفاده كاربران كم تجربه يا غير ماهر ساده باشد .و اين امكان را فراهم اورد كه سيستم در هر ناحيه گسترده از لحاظ جغرافيايي استقراريابد .
اين مقاله به ترتيب به زير سازمان دهي شده است در بخش 2 ما ويژگي هاي اصلي سيستم هاي راي گيري الكترونيكي را ارائه مي دهيم . در بخش 3 توصيف كوتاهي از ويژگي هاي خاص سرويس ماوجود دارد . بخش 4 حاوي تحليل سيستم است كه در آن خصوصيات سيستم ارائه شده است و همچنين طراحي سيستم كه ساختار و موارد كاربرد خاص را در آن ارائه مي دهيم

. در نهايت به طور مفصل
عملكردهاي اصلي ارائه شده توسط سيستم را تشريح مي كنيم اخرين بخش نتايج حاصله از كارمان را بطور خلاصه معرفي مي كند و همچنين طرح هاي كاري آينده را ارائه مي دهد .

2- سيستم هاي راي گيري الكترونيكي :
در حاليكه تحقيقات زيادي در زمينه سيستم هاي راي گيري الكترونيكي وجود داشته است، نرم افزار هاي قابل دسترس زيادي وجود ندارد كه بتوانيد آن را خريداري يا (DOWN LOAD) كنيد و از ان براي راه اندازي فوري يك راي گيري استفاده كنيد . تعدادي از سيستم هاي توسعه يافته براي راه اندازي يك انتخابات براي يك سا زمان غير دولتي مورد استفاده است

. سيستم FREE ( مخففFree Rferenda and Election Electronically ) [ 14] براي انجام كار ساده و مطمئن در راه اندازي يك انتخابات يارفراندوم طراحي شده است و يك سيستم با منشا باز يا آزاد براي انجام راي گيري الكترونيكي است.سيستمVote Bot [21]سيستمي است كه پشتيباني از تصميم گيري ها را براي اجتماعات گسترده ارائه مي كند . اين سيستم شروع راي گيري، نظر سنجي و انتخابات را بصورت رايگان امكان پذير مي سازد . سرويس اصلي رايگان است ، تكنولوژي به سادگي قابل استفاده است و همچنين اين سرويس قابل انعطاف ، قابل اعتماد و به اندازه كافي ايمن براي استفاده مي باشد.


سيستم [16] Evote سيستمي است كه به اعضاي يك ليست يا فهرست پست
الكترونيكي اجازه مي دهد راي خود را بدهند . هر عضو ليست مي تواند يك راي گيري را شروع كند ، راي بدهد و رسيدي براي راي خود دريافت كند و تا هنگامي كه صندوق اخذ راي هنوز باز است راي خود را تغيير دهد يا پس بگيرد . در همين زمان او مي تواند آراء پيشرفت و آمارها را در ليست مخصوص مشاهده كند ، و همچنين

دريابد هر كسي چه رايي داده و طبق معمول بحثي با ديگر اعضاي ليست انجام دهد .
سيستم True Ballot از شركت [19] Democratic Governance System دستيابي On line را ارائه نمي دهد اما غرفه يا كيوسك راي گيري الكترونيكي، راي گيري توسط پست الكترونيكي و راي گيري توسط تلفن را براي استفاده در انتخابات غير دولتي حمايت مي كند. سيستم راي گيري مجتمع اكادميك ايتاليا [6] يك سيستم راي گيري ساده براي پشتيباني راي گيري در موضوعات عام در اين مجتمع است . همچنين فروشندگان خدمات و سرويس هايي وجود دارند كه تجهيزات راي گيري را ارائه مي دهند كه براي مقاصد خاص طراحي شده و قابليت وتوانايي ها يي كمي دارند

.
برخي كاربردهاي تكنولوژي راي گيري در دولت هاي محلي گزارش شده است، دولت هايي كه سعي در تبديل سيستم هاي راي گيري قديمي خود دارند . شخصي به نام R . T larsen برخي آموخته ها از كاربرد تكنولوژي راي گيري در دولت هاي محلي را در مقاله اي بنام [13] Kai ارائه مي دهد . حتي راي دهندگان يك سيستم راي گيري كه با سطح معيني از سرويس خو گرفته اند بطور ايده ال اين كار را انجام نمي دهندو تطبيق با سرويس متفاوتي كه منجر به خطاهاي ديگر و نقض مشاركت مي شود را مشكل مي دانند . در هر سيستم راي گيري كه بايد طراحي شود جمعيت كاربران را بايد به حساب آورد، از آنرو كه جمعيت كاربران و استفاده كنندگان معمولا شامل افرادي بدون دانش و تجربه يا كم تجربه در زمينه كامپيوتر هستند كه منجر به وجود يك سيستم با كاربرد ساده مي گردد . محرمانه و شخصي بودن به عنوان يك موضوع

 

مهم در نظر گرفته مي شود و هر گونه راه حل تكنولوژيك براي برقراري و ايجاد سطح مشابهي از رازداري همانند سيستم هاي انتخابات سنتي مورد انتظار است يا در غير اين صورت هر گونه تهديد واقعي يا مفهومي در مورد محرمانگي براي راي دهنده منجر به گسترش عموميت منفي مي گردد . ناكامي ها توجه بيشتري را جلب
مي كند و بايد از آنها اجتناب شود . در هر مورد بايد به خاطر بسپاريم كه هر تغيير در مراحل راي گيري، منتهي به افزايش پايداري و مقاومت از سوي افرادي كه
بيشتر ين بهره را از شرايط و وضعيت حاضر مي برند مي شود، چنين سيستم هايي منجربه افزايش مشاركت در انتخابات نمي گردند اما آگاهي عمومي افزايش خواهد يافت و در نتيجه شهروندان مطلع تري خواهيم داشت .


تعدادي از سيستم هاي راي گيري تجربي براي حمايت و پشتيباني از روش هاي راي گيري واقعي بوجود آمده اند. سيستم راي گيري [20]Vivatro سيستمي است كه هدف ان تركيب كارايي ، دموكراسي و تخصص در اداره سازمان هاي بزرگ با كمك تكنولوژي مدرن اطلاعاتي و ارتباطي است . اولين ابداعات اصطلاحا سيستم نمايانگر Vivator (يك سيستم بسيار پيشرفته راي گيري پروكسي ) و سيستم Vivatro
Netcon Ference Module كه يك سيستم جديد ، قدرتمند، سهل الاستفاده‌ ، و با ساختار ارتباطي بر مبناي اتخاذ مقاديردرجه بندي متفاوت ، كنفرانس چند وجهي يا چند سطحي، تحليل آماري و نمايش هوشمند نتايج مي باشد. سيستم [7] Sensus يك
پروتكل سه مرحله اي را به كار مي گيرد به ترتيبي كه راي خوانده و محاسبه مي شود

و استفاده از يك سيستم كليد عمومي را براي همه راي دهندگان مسلم و فرض مي داند. سيستم در زبانهايC وPerl توسعه يافته و از اسكريپت هاي CGI استفاده مي كند . سيستم E- Vox يك سيستم راي گيري الكترونيكي امن توليد شده توسط گروه تحقيقات امنيت اطلاعات و لابراتوار علوم كامپيوتر(MIT Laboratory For computer Scienre) است.

اين تحقيق توسط پيمان يا قرار داد DARPA به شماره DABTB3-96-C-OO18 با عنوان ‹ ايمني براي سيستم هاي كامپيوتري توزيع شده › و توسط ntl پشتيباني مبناي كار قرار مي گيرد . نسخه ثانوي سيتم [18] Evox هم ايجاد شده است كه از مديران اجرايي چند گانه يا چند مدير براي تاييد و تصديق راي استفاده مي كند، كه اين كار با هدف بهبود ايمني و امنيت راي توسط جلوگيري مديران از قبول راي هاي دستكاري شده مي باشد . در]20[ و]9[ سيستم هاي امن مبتني بر وب پيشرفت هايي برا ي انتخابات دانشجويان ارئه مي شود .


خصوصيات يك سيستم يا سرويس راي گيري الكترونيكي خوب بستگي به هدفي دار د كه سيستم براي ان استفاده خواهد شد . هنگام طراحي يك سرويس راي گيري الكترونيكي ، در نظر گرفتن روش هايي كه در آن امور مربوط به راي گيري را
به طور الكترونيكي بدون فدا كردن محرمانگي راي دهنده در قبال معرفي و ارائه امكانات تقلب بتوان انجام داد، لازم و ضروري است . سيستمي كه براي جايگزيني در انتخابات ملي و منطقه اي همراه با پروسه راي گيري سنتي مورد استفاده قرار خواهد
گرفت در حاليكه هويت يك راي دهنده اثبات شده است دموكراسي را تضمين مي كند بنابراين مكانيزم هاي احراز هويت مازاد نياز نيست .


با اين وجود ، مشابهت هاي كافي بين اكثر سيستم ها وجود دارد كه احتمال ايجاد يك سري از خصوصيات كه در بيشتر شرايط مطلوبتر هستند را فراهم مي نمايد. رايج ترين ويژگي ها و خصوصيات مطلوب براي يك راي گيري الكترونيكي ايده ال عبارتانداز]7[ و ]11 [:
صحت : يك سيستم داراي صحت است ( صحيح است ) در صورتيكه 1 – احتمال اينكه راي تغيير داده شود ، نيست . 2- احتمال اينكه يك راي معتبر و قانوني از شمارش نهايي حذف شود وجود ندارد 3- احتمال اينكه يك راي غير معتبر و در شمارش نهايي منظور شود ، وجود ندارد

 


دموكراسي : يك سيستم دموكراتيك است در صورتيكه 1- فقط به راي دهندگان واجد شرايط امكان راي دادن بدهد 2- تضمين كند كه هر راي دهنده واجد شرايط مي تواند فقط يك بار راي دهد.
راز داري و محرمانگي: يك سيستم راز دار است در صورتي كه 1- نه گردانندگان انتخابات و نه هيچ فرد ديگري نتواند رايي را به راي دهنده اي كه مي خواهد راي خود را به صندوق بياندازد نسبت دهد يا تحميل كند 2- هيچ راي دهنده اي نتواند ثابت كند كه به شيوه اي خاص راي داده است .
قابليت اثبات و تاييد : يك سيستم قابل تاييد است در صورتي كه هر كسي بتواند به طور مستقل اثبات كند كه تمام راي ها به طور صحيح شمارش شده است .
علاوه بر اين يك سيستم راي گيري الكترونيكي بايد داراي ويژگي هاي زير كه اغلب تضمين كننده تعداد زياد راي دهندگان است باشد . مواردي كه اغلب مطلوب است اما هميشه به دست نمي آيد .
سهولت و آساني : يك سيستم در صورتي سهل و آسان است كه به راي دهندگان امكان دهد راي هايشان را سريع در يك مرحله با كمترين تجهيزات و مهارت هاي خاص به صندوق بريزند .
قابليت انعطاف(تغيير و تبديل): يك سيستم در صورتي انعطاف پذير است كه تعداد متنوعي از فرمت هاي پرسش نامه راي را امكان پذير سازد مثلا شامل پرسش هاي تشريحي (Open-question) .
تحرك پذيري (سيار بودن): يك سيستم در صورتي سيار است كه محدوديت هايي در زمينه محلي كه راي دهنده از آنجا مي تواند راي خود را به صندوق بريزد وجود نداشته باشد. يكي از دلايلي كه افراد ( مردم ) به سيستم هاي راي گيري الكترونيكي علاقمند هستند اين است كه ميتوانند در حال جاجايي باشند .

ويژگي قابليت جابجايي از سوي ديگر يك عامل اصلي و عمده بروز برخي از مشكلات مربوط به طراحي يك سيستم راي گيري مي باشد . هم در نظر سنجي و هم در انتخابات محرمانگي و امنيت سيستم معمولا نكته اي مطلوب است، اما اين دو هميشه به طور هم زمان با هزينه اي معقول و مستدل قابل دستيابي نيست . مكانيسم هايي كه امنيت و محرمانگي يك انتخابات را تضمين مي كند مي تواند براي مجريان انتخابات مستلزم صرف زمان و هزينه باشد و براي راي دهندگان سهل و آسان نباشد . اجراي انتخابات به صورتي محرمانه و امن هنگامي كه راي دهندگان از لحاظ مكان جغرافيايي پراكنده هستند.


مي تواند حتي مشكل تر هم بشود . راي گيري الكترونيكي از طريق اينترنت براي راي دهندگان توسط يك كامپيوتر ساده و اسان است حتي اگر به لحاظ جغرافيايي پراكنده باشند .
تمام سيستم هاي بالا در تلاششان براي تضمين تمامي چهار ‹ ويژگي اصلي ›، مكانيسم هاي پيچيده اي را به كار مي گيرند كه منعكس كننده نرم ا فزارهاي اضافي براي برنامه هاي كاربردي سمت سرويس گيرنده (ClienT) واتخاذ يك رابط كاربر پيچيده مي باشد . سيستم ها هنوز براي اجرا و اداره پيچيده هستند و همچنين براي استفاده مشكل هستند، حتي هنگامي كه برخي ويژگي ها غير فعال و ارام هستند ( فقط كشف خطاهاي شمارش آرا امكان پذير مي باشد بدون اينكه باز بيني چند منظوره انجام شود ) .


در همين زمان نظر سنجي الكترونيكي به منظور ايجاد يك ابزار سودمند و مفيد بايد براي اجرا كم هزينه باشد و محرمانگي و امنيت را تا سطح قابل قبولي تضمين كند.
و همچنين براي كاربران مبتدي بدون هر گونه ملزومات فوق العاده نرم افزاري (SW) يا سخت افزاري (HW) سهل الاستفاده باشد و همچنين مكانيزم هايي براي تفسير نتايج فراهم آورد .
يك پروسه رايج براي تعيين اينكه چه كسي واجد شرايط راي دادن است استفاده مي شود .
اين ممكن است شامل يك دوره ثبت نام رسمي يا نوعي اطلاعيه باشد كه هر كسي كه عضو گروه معيني است در يك دوره زماني معين مي تواند راي بدهد .

زماني كه مراحل راي گيري شروع مي شود، عاملان اجرايي مي توانند استوارنامه هاي افرادي را كه در حال راي دادن هستند با تقاضاي كارت هاي شناسايي يا رمز عبور راي دهندگان تاييد اعتبار كنند . پس از تاييد اعتبار هر راي دهنده عاملان اجرايي برگه هاي راي را جمع آوري كرده و براي تعيين نتيجه انتخابات، آنها را شمارش و محاسبه
مي كنند .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید