بخشی از مقاله


نقاط قرائت جلو قرائت عقب
A 2204 2755
T1 2301 0255
T2 2702 0456
T3 0404 0403
T4 0259 2404
T5 0703 2504


مجموع
8573 8777

-204


مقدمه:قرائت نقاط علامت گذاري شده كه تعداد 6 نقطه مي باشد،براي تحويل پرو‌‌ژه درس نقشه برداري درجدول بالا.

هدف:هدف ازانجام كاريادگيري نقشه برداري بطورعملي وتوسط دستگاه در محوطه اي كه قبلا درنظرگرفته شده بود ميباشد.
هدف اصلي درانجام اين پروژه بدست آوردن اختلاف ارتفاع، وشيب سطح زمين
ومحوطه درنظرگرفته شده ميباشد.

ابزاروتجهيزات:
1.دوربين نقشه برداري
2.شاخص
3.سه پايه دوربين
4.تراز

روش:ابتدا نقاطي راانتخاب كرده وبااسپري آنرا رنگ مي كنيم.نقطه اول كه انتخاب شده را A مي ناميم ونقطه دوم را T1 .
دوربين رابين دونقطه قرار مي دهيم،ابتدا نقطه اول راقرائت مي كنيم كه آنراقرائت جلومي گويند.بعدنقطه دوم راقرائت مي كنيم كه آنراقرائت عقب مي گويند.
همينطورنقاط بعدي را نامگذاري كرده وجلومي رويم،وبه همينگونه دوربين رانيزبين نقاط بعدي قرارمي دهيم وعدد جلو وعقب آنهارانيزقرائت مي كنيم.
درپايان اعداد راباهم جمع مي كنيم وبعد ازهم كم مي كنيم تااختلاف ارتفاع بين نقاط مورد نظربدست بيايد.

اعدادبرداشته شده:درجدول بالا بطوركامل يادداشت شده است.

مهرداد بهبودي

پروژه درس نقشه برداري

استاد: مهندس پارسا پژوه

دانشگاه آزاد اسلامي

88-

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید