بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

كارخانه ها، مشتريان و تامين كنندگان مهمترين اعضا يك زنجيره عرضه هستند. در واقع موفقيت يك توليد كننده وابسته به اين است كه بتواند يك رابطه پيوسته ميان اين اعضا را برقرار سازد. در يك سيستم لجستيكي واقعي جهت بهبود جريان كالا ميان توليد كننده و مشتريان به تعدادي مراكز توزيع احساس نياز ميشود. بعد از ساخت اين مراكز توزيع كالاها توسط همين مراكز ميان مشتريان توزيع ميشود. يافتن بهترين مكانها جهت تاسيس اين مراكز نه تنها باعث كاهش هزينه هاي حمل آنها ميشود بلكه باعث بهره وري و سود ميگردد. بنابراين يافتن بهترين طراحي جهت ساخت اين مراكز براي توليد كنندگان ضروري به نظر مي رسد. بنابراين مساله مكانيابي مراكز توزيع شامل چگونگي انتخاب مكان مراكز توزيع از ميان مكانهاي كانديد و همچنين حمل كالاها از كارخانه به مشتريان توسط مراكز توزيع بطوريكه هزينه كل حداقل شود.

اسلاید 2 :

مسئله مكانيابي عبارت است از يافتن مكانهاي بهينه بطوريكه هزينه شامل تاسيس مكانها و حمل و نقل از مكانها به مشتريان حداقل شود. مدلهاي مختلف مسئله مكانيابي به دليل كاربردهاي عملي كه دارد حدود نيم قرن مورد مطالعه قرار گرفته شده است.
در عمل، برخي فاكتورها مانند تقاضاها، تخصيص و حتي مكان مشتريان همواره در حال تغيير هستند. در مسئله مكانيابي بدون محدوديت ظرفيت، به مشتريان توسط نزديكترين مركز سرويس دهنده سرويس دهي ميشود. اين در حاليست كه در مسئله مكانيابي با در نظر گرفتن محدوديت ظرفيت، مشتريان ممكن است فقط توسط اولين مركز سرويس دهي نشوند. در اين قسمت مدل مكانيابي غيرقطعي بررسي مي شود.

اسلاید 3 :

اگر ξ یک متغیر فازی با تابع عضویت µ باشد، امکان ،الزام، و اعتبار را برای {ξ≥r}به صورت زیر بیان می کنیم.

روش های زیادی برای محاسبه میانگین وجود دارد که ما در این مقاله از فرمول زیر برای محاسبه آن استفاده می کنیم:

از آنجا ξ یه متغیر غیر منفی می باشد پس

اسلاید 4 :

i=1,2,...,n اندیس مکان
j=1,2,…,m اندیس مشتری
(aj,bj ) مکان مشتریان
ξj تقاضا فازی مشتری
si ظرفیت مکان
(xi,yi) بردار تصمیم مختصات مکان (تامین کننده)
Zij مقدار کالایی که از مکان i به مشتری j بعد از مشخص شدن تقاضای غیر قطعی آن باید تامین شود.

اسلاید 5 :

تابع هدف به صورت زیر تعریف می شود:


كه جواب بهينه آن تخصیص بهینه نامیده می شود.اگر Z(θ) تهی باشد به این معنی است كه تقاضاي برخي از مشتريان را نميتوان تامين كرد. براي جريمه، تابع هدف را به صورت زير تعريف ميكنيم:

اسلاید 6 :

از آنجا كه تقاضاها متغيرهاي فازی هستند بنابراين تابع هزينه يعني
نيز يك متغير فازی است. ميانگين هزينه به صورت زير قابل محاسبه ميباشد.

جهت مينيموم كردن هزينه ميانگين مدل مينيموم سازي ميانگين هزينه زير را مسائل مكانيابي تصادفي را ارائه دادند.

اسلاید 7 :

كه در آن دسته محدوديتهاي gj(x,y)≤0 , j=1,2,…,p منطقه موجه تاسيس مكانها ميباشد. اين مدل يك زير مسئله مطابق زير در آن وجود دارد.


قابل ذكر است كه در مدل بالا پارامترهاي ξj(θ)، yi، xiاعداد حقيقي بوده بنابراين مدل فوق يك مدل برنامه ريزي خطي ميباشد كه ممكن است با الگوريتم سيمپلكس براحتي قابل حل باشد.

اسلاید 8 :

با توجه به پیچیدگی استفاده از تابع هدف غیر قطعی با متغیر های فازی ما از شبیه سازی فازی استفاده می کنیم
گامهای شبیه سازی در محاسبه ميانگين هزينه به صورت زیر می باشد با توجه به اینکه تابع غیر قطعی به صورت زیر است:

اسلاید 9 :

برای حل مسئله LA با تقاضاهای فازی از ترکیب الگوریتم ژنتیک و شبیه سازی فازی استفاده می کنیم.
در واقع با استفاده از این الگوریتم مکان بهینه facility را می یابیم.
گام های الگوریتم به صورت زیر است:

اسلاید 10 :

تعداد مشتریان =20
تعداد تامین کنندگان =4
ظرفیت تامین کننده ها به ترتیب 80و90و100و100
منطقه موجه، قرار گیری تامین کننده ها
≤100 0≤xi
≤100 0≤yi

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید