بخشی از مقاله

چکیده:

در این مقاله، یک روش حل مساله کنترل بهینه کسری فازی همراه با شرای  اولیه فازی به کمک –  برش ها و در نظر گرفتن هر عدد فازی به عنوان یک عدد مختل ، ارائه می شود. سپس، یک مساله کنترل بهینه کسری فازی را بیان می کنیم که برای حل آن از اصل بیشینه پونتریاگین برای مرتبه کسری استفاده می کنیم. در پایان یک مثال و روش حل آن را ارائه میگردد.

کلمات کلیدی: سیستم با مشتقات از مرتبه کسری؛ کنترل فازی؛ اصل بیشینه پونتریاگین از مرتبه کسری .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید