بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 منظور از وب چيست؟

 وب شبکه ای است متشکل از تمامی کامپيوترهای دنيا، شبکه ای از شبکه ها.

 اينترنت، وب، WWW ، web يا World Wide Web همگی يک چيزند.

 تمامی کامپيوترهای وب ميتوانند با هم ارتباط داشته باشند.

 کامپيوترهای موجود در وب با کمک استاندارد ارتباطی يا پروتوکل HTTP با هم ارتباط برقرار ميکنند .

اسلاید 2 :

 نحوه کارکرد وب چگونه است؟

 اطلاعات وب داخل فايلهائی به نام Web Pages و يا صفحات وب قرار دارند.

 اين فايلها يا صفحات روی Web Server يا کامپيوترهای سرويس دهنده وب ذخيره شده اند.

 برای ديدن صفحات وب از نرم افزاری به نام مرورگر و يا Web Browser استفاده ميشود.

 دو مرورگر Internet Explorer و Netscape Navigator جزو معروفترين مرورگرها حساب ميشوند.

 مرورگر Internet Explorer متعلق به شرکت مايکروسافت و مرورگر Netscape Navigator متعلق به شرکت نت اسکيپ ميباشد

اسلاید 3 :

 يک مرورگر با کمک يک Request درخواستی برای خواندن يک صفحه از وب سرور ميکند.

 اين Request يا درخواست بر اساس استاندارد ارتباطی يا پروتوکل HTTP بوده و شامل آدرس صفحه مورد نظر ميباشد.

 آدرس يک صفحه وب چيزی شبيه http://www.internet.com/faq.html است. بخش //:http نوع پروتوکل و يا استاندارد ارتباطی را تعيين ميکند، www.internet.com نام دومين يا Domain است و faq.html نام صفحه ای است که بايد خوانده شود.

 

 

اسلاید 4 :

 چگونگی نمايش يک صفحه وب بصورت مستتر در آن وجود دارد.

 مرورگرها از روی دستورالعملهای داخل صفحات وب و با کمک تگ ها به نمايش صفحات ميپردازند.

 وظيفه اصلی تگ های اچتمل ( HTML tags ) بيان چگونگی نمايش اطلاعات ميباشد.

 يک تگ اچتمل چيزی شبيه <p> اين تگ پاراگراف است! </p> است

  1. n.

 

اسلاید 5 :

 عناصر اچتمل (HTML Elements)

 مثال بخش مقدمه را در نظر بگيريد:

n<html><head><title>Title of page</title></head><body>This is my first html page. <b>This text is bold</b></body></html>*** نمونه ای از يک عنصر اچتمل:

n<b>This text is bold</b>عنصر اچتمل بالا با تگ <b> شروع شده و با تگ <b/> پايان می يابد. محتوای اين عنصر عبارت "This text is bold" است. لازم به ذکر است که کاربرد تگ <b> نمايش توپر يا bold متون است.

 *** مثال دوم يک عنصر اچتمل (معلوم الحال) :

n<body>This is my first homepage. <b>This text is bold</b></body>عنصر اچتمل بالا با تگ <body> شروع شده و با تگ <body/> پايان می يابد. همانطور که ميبينيد گاهی يک عنصر حاوی يک يا چند تگ ديگر ميباشد.وظيفه تگ <body> تعيين بدنه اصلی يا body يک متن اچتمل است.لازم به يادآوری است که تنها اطلاعات بخش <body> يک فايل اچتمل در صفحه مرورگر نمايش داده خواهد شد.

اسلاید 6 :

 تگ ها ميتوانند حاوی اطلاعات اضافی ديگر باشند، به اين اطلاعات شناسه يا Attribute ميگويند و وظيفه آنها بيان ديگر اطلاعات يک عنصر يا Element ميباشد. مثلا در مورد تگ <body> شناسه ای به نام bgcolor وجود دارد که رنگ زمينه متن (background) را تعيين ميکند برای نمونه اگر ميخواهيد که رنگ زمينه صفحه اچتملتان سياه باشد کافی است که به شکل زير عمل کنيد :

n<body bgcolor="black">

 در مثال زير تگ <body> دارای چهار شناسه مختلف با نامهای width، height ، align و border و مقادير center، 60، 100 و 0 ميباشد.

n<table border=0 width=100 height=60 align=center >
......
</table>

 شناسه ها به صورت کلی "مقدار=نام" يا "name=value" نوشته ميشوند و هميشه به تگ شروع يک عنصر يا Element اضافه ميشوند و نهايتا اگر در يک عنصر يا Element شناسه ها قيد نشوند از مقادير قراردادی يا default آنها استفاده خواهد شد مثلا در تگ body اگر شناسه bgcolor نوشته نشود از رنگ سفيد برای زمينه صفحه استفاده خواهد شد.
مقدار يک شناسه را ميتوانيد داخل نويسه های " و يا ' بنويسيد و اختيار دست شما است فقط در مواردی که مقدار يک شناسه شامل نويسه " هم ميشود بايد از نويسه ' استفاده شود.

اسلاید 7 :

 سر تيترها با کمک تگ های <h1> تا <h6> تعيين ميشوند. <h1> معرف بزرگترين سر تيتر و <h6> معرف کوچکترين سر تيتر است. مرورگر به هنگام نمايش يک سر تيتر بصورت اتوماتيک يک سطر خالی قبل و بعد از هر سر تيتر اضافه خواهد کرد.

n<h1>This is a heading</h1><h2>This is a heading</h2><h3>This is a heading</h3><h4>This is a heading</h4><h5>This is a heading</h5><h6>This is a heading</h6>

اسلاید 8 :

 پاراگرافها با کمک تگ <p> معرفی ميشوند.مرورگر به هنگام نمايش يک پاراگراف بصورت اتوماتيک يک سطر خالی قبل و بعد از آن اضافه خواهد کرد.

n<p>This is a paragraph</p> <p>This is another paragraph</p>مثال

اسلاید 9 :

 برای رفتن سر سطر جديد از تگ <br> استفاده ميشود.در اينحالت يک پاراگراف جديد ايجاد نميشود. تگ <br> از نوع تگ های خالی بوده و دارای تگ انتهائی (مثلا <br/> ) نميباشد.

n<p>This <br> is a para<br>graph with line breaks</p>

اسلاید 10 :

 برای نوشتن شرح و توضيحات در مورد کدهای اچتمل بايد از تگ خاصی استفاده کنيد. برای اينکار بايد متن و شرحتان را درون علائم <-- و --!> قرار دهيد. مرور تگ های comment را در نظر نگرفته و محتوی آنها را نمايش نخواهد داد و فقط شرح و توضيحات برای برنامه نويس و ديگر افرادی که احتمالا در آينده با کد اچتمل کار خواهند کرد مفيد خواهد بود. (به محل نويسه "!" توجه کنيد! فقط يکی و آنهم در ابتدا)

n<!-- This is a comment -->

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید