بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

مقدمه

تجزيه تحليل و طراحي سيستمها بخش مهمي از فرايند توليد نرم افزار و سيستمهاي نرم افزاري است.

فرايند توليد نرم افزار چگونگي ايجاد كد برنامه براي حل يك مسئلة پيچيده را كه شامل مراحل گوناگوني است توصيف مي كند.

اسلاید 2 :

وقتي مسئله بزرگ و پيچيده مي شود ، فرايند درك مسئله ، كشف راه حل و پياده سازي آنهم به همان نسبت دشوار ، طولاني و پيچيده خواهد شد.

هر فرايند پيچيده ايي در صورتيكه به درستي و با اتخاذ روشهاي و متدهاي مناسب مديريت نشود ، زمينه را براي وقوع اشتباهات بعضاً جبران ناپذير فراهم مي كند.

بسياري از پروژه هاي بزرگ  تنها به دليل اينكه تحليلگر و طراح آنها به درك دقيق و درست مسئله دست نيافته است شكست خورده و در بعضي موارد به فاجعه تبديل شده اند.

اسلاید 3 :

يكي از تلخترين شكستهاي بشر كه خسارات مادي و معنوي بسياري را به همراه داشت ، تنها تنيجة يك اشتباه در طراحي نرم افزار كنترل فضاپيماي شاتل بود.

اسلاید 4 :

تعاريف

فرايند توليد نرم افزار چگونگي تحليل ، طراحي و پياده سازي سيستمهاي اطلاعاتي را توصيف مي كند

–روش ها و متدها Methodologies

 فرايند دقيق و چند مرحله ايي جهت توليد نرم افزار

–Techniques

  مجموعه ايي از فنون مدلسازي كه امكان ايجاد محصولات هر مرحله از فرايند را فراهم مي كند

–Tools

 نرم افزارها و برنامه هاي كامپيوتري كه فرايند مدلسازي و بهره گيري از تكنيكها را امكان پذير مي كند

اسلاید 5 :

فرايند توليد نرم افزار

توليد نرم افزار فرايندي مرحله به مرحله و گام به گام است

مجموعة مراحل و گامهاي مورد نياز ، محصولات هر مرحله ، قواعد و دستوراتي كه بايد در ايجاد محصولات مياني رعايت گردد و چگونگي بدست آوردن هر يك از آنها را اصطلاحاً چرخة حيات نرم افزار ( SDLC ) مي نامند.

Software Development Life Cycle = SDLC

اسلاید 6 :

فرايند توليد نرم افزار

–مراحل فرايند توليد لزوماً ترتيبي نيستند بلكه مي توانند :

بازگشتي

 موازي

محاوره ايي

چرخشي

–هر مرحله حداقل يك محصول معين ارائه خواهد كرد

اسلاید 7 :

گامهاي اصلي در فرايند توليد نرم افزار

برنامه ريزي : شرح هدف از طراحي نرم افزار و چگونگي زمانبندي و مديريت فرايند توليد

تجزيه و تحليل : درك دقيق و كامل صورت مسئله و نيازمنديهاي كاربران و آشنايي با راه حلهاي فعلي مسئله

طراحي : ارائة راه حل ( ها ) و توصيف دقيق و كامل راه ها مورد توافق كاربران

پياده سازي : ايجاد كدهاي برنامه و ساير محصولات لازم

اسلاید 8 :

برنامه ريزي

شناسايي مجموعة موارد مهم و حياتي در محيط مسئله

امكانسنجي حل مسئله از ديدگاه ( فني ، مديريتي ، منابع )

آماده سازي برنامة كاري

جذب نيروي انساني مورد نياز

كنترل و هدايت فرايند توليد

اسلاید 9 :

اتخاذ راهبرد تجزيه تحليل و انتخاب روش

كشف و توصيف نيازمنديهاي كاربران ( ذينفعان )

مدلسازي فرايندها و توابع و عملكردهاي مورد نياز

مدلسازي داده ها و معلومات و مجهولات

اسلاید 10 :

تجزيه تحليل

–شرح نيازمنديهاي كاربران : نيازهاي جديد كاربران و ذينفعان سيستم را توصيف كرده ، شرح مي دهد.

–نمودار گردش داده ها : چگونگي گردش داده و اطلاعات بين محيط سيستم و سيستم را شرح مي دهد. داده هاي وروردي چگونه دريافت مي شوند ، خروجيها چگونه توليد مي شوند و اطلاعات چگونه نگه داري و ذخيره مي شود.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید