بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

خواص فیزیکی فلز کبالت  

نقطه ذوب کبالت 1495 C

نقطه جوشC  2870

دانسیته 8.9

شعاع اتمی 1.67

شعاع یونی A 0.745

کبالت در دماهای بالاتر از 427C بصورت FCC و در دمای پایین‌تر از آن بصورت HCP است.

اسلاید 2 :

اکسایش آلیاژهای کبالت

همانند ابرآلیاژهای نیکل مهمترین عنصری که برای بهبود مقاومت کبالت در برابر اکسایش به آن اضافه می‌شود کروم است شکل زیر نشان می‌دهد که مقدار بحرانی کروم بین 20 تا 30٪ است. که در آن ثابت پوسته شدن برای اکسایش در مقایسه با کبالت خالص کاهش می‌یابد.

 

اسلاید 3 :

آلیاژ CO-30Cr اساس بسیاری از آلیاژهای مورد استفاده در ساخت ابزارهای جراحی ودندانپزشکی است این آلیاژ در برابر خوردگی در 250 c بسیار مقاوم است تاثیر عناصر دیگر بر اکسایش و مقاومت  در برابر خوردگی را باید بررسی کرد. آلیاژهای دو تایی CO-5Si و CO-10Al مقاومت خوبی در برابر اکسایش نشان می دهند و آلیاژ CO-Al خواصی بهتری از آلیاژ CO-Cr دارد. درهر حال آلیاژهای دوتایی CO-Al در دمای بالا استحکام کافی ندارند تا بتوان آنها را پایه ای برای  ساخت آلیاژهای کبالت در نظر گرفت.

  آهن و نیکل بی‌تاثیرند ولی منگنز تمایل به پوسته شدن را افزایش می دهد. در برخی موارد مولیبدن، وانادیم و تنگستن مضرند. کروم در این آلیاژها نیز مانند آلیاژهای نیکل عنصر اصلی است.

 

اسلاید 4 :

استحاله آلوتروپیک در کبالت

واکنش تبدیل فاز  α  به فاز    ε    اترمال بوده و درسیکل گرمایش دارای طبیعت برگشت پذیری است . در حین سرد کردن استحاله در درجه حرارت  390 درجه سلسیوس اتفاق میافتد و با گرم کردن مجدد استحاله معکوس                 در درجه حرارت 430 درجه سلسیوس به وقوع میپیوندد . عوامل متالورژیکی از قبیل اندازه دانه اولیه و خلوص مواد بر مقدار فاز     Hcp     تشکیل شده موثر بوده ، به طوریکه اگر دانه ها ریز و میزان ناخالصی ها زیاد باشد ، مقدار فاز  Hcp    تشکیل شده کمتر خواهد بود. از طرفی انجام کار سرد موجب افزایش مقدار فاز  Hcp   میشود .

اسلاید 5 :

ساختار فازی آلیاژهای دو تایی پایه کبالت

سیستم دو تایی کبالت – کرم

کرم عنصر آلیاژی اصلی در آلیاژ کبالت – کرم میباشد . ساختمان کریستالی کرم مکعبی مرکز دار (       Bcc     ) میباشد که حلالیت آنرا در کبالت   Fcc   و    Hcp                                       محدود مینماید . طبق دیاگرام فاز دوتایی     Co-Cr      ارائه شده در شکل (2) حلالیت کرم در فازهای   α  و  ε     در دمای 700 درجه سلسیوس به ترتیب برابر 20 و 10 درصد وزنی میباشد . با افزایش دما حلالیت کرم افزایش یافته و در دمای 991 درجه سلسیوس به 35.1 درصد در فاز α  می رسد  . حداکثر حلالیت کرم در فاز    α  در دمای 1312 درجه سلسیوس بدست می آید که معادل حدود 39 درصد میباشد .

 

اسلاید 6 :

سیستم دوتایی کبالت – مولیبدن  

   مولیبدن اثرات مشابهی بر ساختمان کبالت داشته و همانند کرم دامنه پایداری فاز  α    را باگسترده نمودن منطقه فاز   ε کاهش میدهد ( شکل 3) حلالیت مولیبدن نیز به علت داشتن یک ساختمان کریستالی   Bcc    در کبالت محدود میباشد . ولی حلالیت آن با دما افزایش یافته و در دمای 1335 درجه سلسیوس به حداکثر مقدار خود یعنی 28 درصد وزنی میرسد . فاز ε  حلالیت کمتری برای مولیبدن نشان داده که در دمای پریتکتوید 50 ± 700 درجه سلسیوس به میزان حداکثر خود یعنی 14 درصد وزنی میرسد .

 

اسلاید 7 :

سیستم دو تایی کبالت – کربن

   قسمتی از نمودار فاز دوتایی      Co-C    در شکل (4) نشان داده شده است . درجه حرارت ذوب با افزایش مقدار کربن کاهش یافته و در دمای 1321 درجه سلسیوس طی یک واکنش اتکتیک فاز  α  را که حداکثر یک درصد وزنی کربن به صورت محلول جامد بین نشینی در خود حفظ نموده ، بوجود میاورد . حلالیت کربن در فاز   α  با کاهش دما افت نموده و در دمای  1000 درجه سلسیوس به 35/. درصد وزنی می رسد .

 

اسلاید 8 :

 استحکام بخشی آلیاژهای کبالت

.1استحکام بخشی محلول جامد

.2رسوبگذاری g'

.3عیوب چیدن صفحه‌های اتمی

.4تشکیل کاربید

اسلاید 9 :

1)  استحکام بخشی محلول جامد: W و Ta و Mo عناصر مناسبی در استحکام بخشی محلول جامد هستند. شکل زیر تاثیر شدید استحکام بخشی این عناصر را بر آلیاژهای سه تایی CO-Cr-x نشان می‌دهد.

اسلاید 10 :

2)رسوبگذاری - :g

اکنون امکان رسوب سختی آلیاژهای کبالت را بررسی میکنیم باتوجه به استحکام بخشی شدید آلیاژهای نیکل از طریق رسوب )- Ni 3AL(g در آلیاژهای کبالت نیز عامل رسوب سختی رسوب Co AL و CO3Ti می باشد

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید