بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مدار های سری و موازی

اجزاء مدار الکتریکی می‌تواند به طرق مختلفی به هم متصل شوند. ساده ترین آنها اتصالاتسری و موازی هستند. در اتصال سری قطعات پشت سر هم در یک خطی قرار داده میشوند بگونه‌ای که جریان عبوری از همه اجزای سازنده یکسان خواهد بود. در اتصال موازی ولتاژ اعمال شده به همه اجزای سازنده یکسان خواهد بود. مداری که همهٔ اجزای آن اتصال سری داشته باشند مدار سری و مداری که همهٔ اجزای آن با هم موازی باشند مدار موازی خوانده می‌شود.

در مدار سری جریان همهٔ اجزا یکسان است و مجموع ولتاژهای روی هر جزء با ولتاژ اعمال‌شده بر کل مدار برابر است. در مقابل در مدار موازی ولتاژ دو سر همهٔ اجزاء یکسان است و جریان کل مدار برابر مجموع جریان هر یک از اجزای مدار خواهد بود.

اسلاید 2 :

مدارهای سری

در مدارهای سری جریان یکسانی از همهٔ اجزای مدار می‌گذرد و تنها یک مسیر برای شارش جریان وجود دارد. در صورتی بازشدن یا شکستن مدار در هر نقطه، کل مدار «باز»‌ می‌شود و از کار می‌افتد.

اسلاید 3 :

مدار های موازی

در مدارهای موازی اجزای موازی‌شده دارای ولتاژ یکسانی در دو سر خود هستند و جریان کل با توجه به قانون جریان کیرشهف برابر مجموع جریان‌های هر یک از اجزا است.

اسلاید 4 :

مقاومت های موازی

اگر چند مقاومت را در مدار به شکلی ببندیم که ابتدا و انتهای همه ی آنها به همدیگر متصل باشند(به شکل دقت کنید)، آنها را با یکدیگر موازی کرده ایم.

اسلاید 5 :

تحلیل مدارهای سری و موازی

اغلب مدارهای الكتریكی شامل اتصالات سری و موازی هستند و از یك نوع اتصال تنها تشكیل نمی شوند. برای تعیین جریان، ولتاژ و توان در این گونه مدارها، اتصالات سری و موازی را جدا جدا در نظر می گیریم. مثال زیر روش حل مداری كه شامل هر دو نوع اتصال است را نشان می دهد.

 در این مدار، باتری ٢٤ ولت به ٤ مقاومت ١١٠، ١٨٠، ٢٢٠ و ٢٥٠ اهم متصل شده است.

 

 

اسلاید 6 :

خصوصیات مدارهای سری

در يك مدار مقاومتي هر مقاومت مي تواند مقدار و اندازه هاي متفاوت داشته باشد.

در مدار سري شدت جريان در هر لحظه از زمان در همه ي نقاط مدار يكسان است.

در مدار سري منبع تغذيه سبب جاري شدن جريان در مدار مي شود.

در مدار سري ولتاژ متناسب با مقدار مقاومت در دو سر آن افت مي كند.

ترتيب قرار گرفتن مقاومتها در مدار سري در كل مدار تأثيري ندارد.

اسلاید 7 :

خصوصیات مدارهای موازی

در مدار موازي بيش از يك مسير براي عبور جريان وجود دارد. هر يك از مسيرهاي موازي را شاخه مي گويند.

ولتاژ دوسر همه مصرف كننده ها دراتصال موازي يكسان و برابر ولتاژ منبع تغذيه است ولي در صورت متفاوت بودن مقاومت آنها جريان مصرف كننده ها متفاوت اند.

در مدار موازي با افزايش شاخه هاي مدار تعداد مسيرهاي جريان زياد مي شود و شدت جريان كل افزايش مي يابد كه افزايش شدت جريان بدين معناست كه مقاومت معادل كاهش يافته است.

اسلاید 8 :

مدارهای ترکیبی سری و موازی

مدار سري – موازي به مداري گفته مي شود كه در آن تركيبي از مقاومتهاي سري و موازي وجود داشته باشد و در اين مدارها از قوانين مربوط به مدارهاي سري و موازي استفاده مي شود.

اسلاید 9 :

برق خانه ها

 

وقتی لامپ ها در مدار طوری بسته شوند که جریان  برق بتواند هم زمان به هر دو لامپ وارد شود ، لامپ ها به صورت موازی بسته شده اند . برق خانه ها به صورت موازی بسته شده است . چون اگر یک وسیله در مدار خاموش شود ، بقیه ی وسایل کار می کنند.مدار های 1و2 متوالی و مدارهای 3و4 موازی هستند.

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید