بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

85درصد از تومورهای بدخیم اولیه کلیه را تشکیل می دهد.

با افزایش سن احتمال وقوع افزایش می یابد.

شیوع در مردان بیشتر است.

در سیاهپوستان شایع تر است.

اسلاید 2 :

اتیولوژی

سیگار

دیالیز مزمن

فاکتورهای ژنتیکی(توبروز اسکلروز,VHL)

فشار خون بالا

استروژن تراپی

رادیوتراپی

اسلاید 3 :

پاتولوژی

اندازه تومورcm 2تا25است.

ازکورتکس منشا می گیرد وتمایل به رشدبه طرف بافت پری نفرتیک دارد.

ظاهر تومور زرد تا نارنجی است (به علت مقادیر زیاد لیپید)

سودوکپسول دارد

اسلاید 4 :

RCCساب تایپ های

Clear cell

کروموفیلیک

کروموفوبیک

انکوسایتیک

کالکتینگ داکت توبول

اسلاید 5 :

پاتوژنز

توموری است با عروق فراوان که با تهاجم مستقیم به ورید کلیوی می تواند انتشار یابد

25تا30درصد بیماران در زمان تشخیص متاستاز داده اند.

اسلاید 6 :

Staging

Stage 1تومور محدود به پارانشیم کلیه است

Stage 2چربی پری نفرتیک را درگیر کرده اما محدود به فاشیای ژروتا است(که ادرنال را نیز در بر می گیرد.)

Stage 3aدرگیری ورید اصلی کلیه وIVC

Stage 3bغدد لنفاوی ناحیه ای درگیرند.

Stage 3cعروق فوکال وغدد لنفاوی درگیرند.

Stage 4aارگان های مجاور علاوه بر ادرنال درگیرند.

Stage 4bمتاستاز دوردست وجود دارد.

اسلاید 7 :

علائم بالینی

تریاد کلاسیک :هماچوری گروس,درد فلانک,توده قابل لمس

 

30درصد موارد با علائم متاستاتیک مثل سرفه,تنگی نفس,تشنج,سردرد ودرد استخوان مراجعه می کنند.

 

در موارد زیادی به طور تصادفی در CTکشف می شود.

اسلاید 8 :

واریکوسل:اگر حاد,غیر کلاسیک,درسن بالا ودر سمت راست دیده شود.

سندرم های پارانئوپلاستیک:

اریتروسیتوز,هیپرکلسمی,هیپرتانسیون,دیس فانکشن غیر متاستاتیک کبدی(سندرمStauffer)و...

اسلاید 9 :

ارزیابی پاراکلینیکی

ارزانترین وبهترین روش USاست.در98درصد موارد می تواند کیست ساده را تشخیص دهد.

CTاسکن در تشخیص کانسر حساستر از USاست

اسکن رادیو نوکلوئید

MRI

FNA

اسلاید 10 :

تشخیص افتراقی

کیست کلیه(مهمترین تشخیص افتراقی است که اگر باUSتشخیص داده شود وبدون علامت باشد اقدام دیگری لازم نیست.)

انژیومیولیپوم(افتراق باCT)

ابسه کلیه(تب ,درد پهلو ,پیوری, لکوسیتوز)

توده های خوش خیم مثل گرانولوم ها

ناهنجاری های شریانی وریدی

لنفوم کلیه

TCCلگنچه

کانسر ادرنال

بیماری های متاستاتیک

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید