دانلود فایل پاورپوینت زیست‌ شناسی‌ سلولی‌ باکتری‌ها Cell Biology of Bacteria

PowerPoint قابل ویرایش
32 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت زیست‌ شناسی‌ سلولی‌ باکتری‌ها Cell Biology of Bacteria توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت زیست‌ شناسی‌ سلولی‌ باکتری‌ها Cell Biology of Bacteria قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

هدف درس :

شناخت‌ ساختارهای‌ مختلف‌ باکتریها و نحوه‌ متابولیسم‌ مواد در باکتریها (تغذیه‌، رشد و تکثیر)، بطوریکه دانشجویان‌ در این‌ مباحث‌ دارای‌ دیدگاههای‌ تخصصی‌ گردند.

اسلاید ۲ :

رئوس مطالب :

—۱- مقدمه‌:  دنیای‌ میکروارگانیسم‌ها ـ بررسی‌ اختصاصات‌ آغازیان‌ عالی‌ و پست‌.

—۲- سیتولوژی‌ باکتریها:  روشهای‌ مطالعه‌ سلول‌ باکتری‌

—ـ ساختمان‌ سلول‌ باکتری: غلاف‌، لایه‌های‌ خارجی‌ سلولی‌ (کپسول‌، سلولز، گزانتان‌) پروتئین‌های‌ سطحی‌ (M, A)  دیواره‌، سیتوپلاسم‌، عناصر درون‌ سیتوپلاسمی‌، تاژه‌، پیلی‌ ترکیب‌ شیمیایی‌ و بیوسنتز تاژه‌، کپسول‌، دیواره‌، هسته‌ و نقش‌ آنها،

—-اسپور در باکتریها، ترکیب‌ شیمیایی‌ متمایز و نقش‌ آنها.

—- ساختمان‌ پری‌پلاسمی‌، مزوزوم‌ها، تیلاکوئیدها.

— ۳- باکتری‌ها و محیط‌ آنها:  تغذیه‌ باکتریها، نیازمندیهای‌ غذایی‌، محیط‌های‌ کشت‌ انتخابی‌، افتراقی‌، ساده‌ و مرکب‌، تأثیر عوامل‌ محیطی‌ در باکتریها، گرما، سرما، فشار اسمزی‌، کشش‌ سطحی‌ و پرتوها، تأثیر مواد شیمیایی‌ داروها و آنتی‌بیوتیکها.

—

اسلاید ۳ :

— ۴- متابولیسم‌ باکتریها:  متابولیسم‌، انتقال‌ و حفظ‌ انرژی‌ ـ واکنشهای‌ کاتابولیکی‌ در شیمیوسنتز ـ باکتریهای‌ شیمیوسنتتیک‌ ـ واکنش‌های‌ آنابولیکی‌ (بیوسنتز اسیدهای‌ آمینه‌، بیوسنتز پیش‌ مواد)، احیای‌ جذبی‌ و تجزیه‌ای‌ نیترات‌… سولفات‌ واکنش‌های‌ آنابولیکی‌ در فتوسنتز باکتریهای‌ فتوسنتتیک‌ ـ بیوسنتز ماکروملکولها.

— ۵- رشد و تکثیر در باکتریها: دوره‌ زندگی‌ و تولید مثل‌ ـ تغییرات‌ هسته‌ای‌ در دوره‌ زندگی‌ ـ محاسبه‌ رشد و تزاید باکتریها ـ رشد و نمو نامتعادل‌،  همزمان‌ و مداوم‌ باکتریها.

—

اسلاید ۴ :

—جانداران:

—۱- یوکاریوتیک: گیاهان، جانوران، پروتوزوآ، قارچها، جلبکها

—

—دارای ارگانلهای غشادار، ریبوزوم ۸۰S، DNA خطی کروموزوم و دیپلوئید

—

—۲- پروکاریوتیک: باکتریها، سیانوباکتریها، آرکئا

—

—فاقد ارگانلهای غشادار، ریبوزوم ۷۰S، DNA اکثراٌ حلقوی بنام nucleoid و هاپلوئید، دارای قطعات خارج کروموزومی پلاسمید

—

اسلاید ۵ :

طبقه بندی موجودات در چاپ جدید برگی

—۱- Eucarya

—

—۲- Bacteria

—

—۳- Archaea

اسلاید ۶ :

طبقه بندی موجودات در چاپ قدیم برگی

—Gracilicutes

—

—Tenericutes

—

—Firmicutes

—

—Mendosicutes

اسلاید ۷ :

ساختار سلولی و سیتولوژی باکتریها

—پوشش سلولی باکتریها: غشا سیتوپلاسمی، دیواره سلولی، غلاف، کپسول و لایه لعابی،

—زوائد رشته‌ای خارج سلولی: تاژک، پیلی و فیمبریه

—

—پروتوپلاست شامل غشای سیتوپلاسمی و محتویات سیتوپلاسمی

—

—محتویات سیتوپلاسم: کروموزوم یا nucleoid، اجسام درون سلولی یا ذخایر

—شکل‌های مقاوم: اندوسپور، اگزوسپور، کیست

اسلاید ۸ :

ویژگی‌های متابولیکی

—اندازه پروکاریوتها: قطر ۰/۲-۰/۱ میکرون تا ۵۰ میکرون و طول می‌تواند تا ۰/۵ میلیمتر باشد.(یوکاریوتها قطر ۲ تا ۲۰۰ میکرون دارند.)

—

—اندازه کوچک پروکاریوتها بر ویژگیهای بیولوژیک آنها اثر دارد (مثل عبور مواد غذایی به داخل و خروج مواد زائد از سلول) که میزان واکنشهای متابولیکی و میزان رشد را تحت تاثیر قرار می‌دهد و با اندازه سلول رابطه معکوس دارد.

—

—

اسلاید ۹ :

هدف از این درس:

—توصیف واحدهای شیمیایی سازنده ساختارهای سلولی است ، و بیان اینکه چگونه این ساختارها در مسیری بهم ارتباط دارند که منتهی به اعمال مشخص سلولی می‌گردد.

اسلاید ۱۰ :

ریخت شناسی سلولی پروکاریوتها

—شکل یک سلول= ریخت شناسی= مورفولوژی سلول

—

—باکتری‌های کوکوس یا کروی شکل

—

—باکتری استوانه‌ای یا باسیلی شکل

—

—باکتری‌های خمیده و مارپیچی

—

—باکتریهای با اشکال غیر معمول (مثل: باکتریهای زائده‌دار، باکتریهای رشته‌ای)

—

—ترتیب قرار گرفتن سلولها پس از تقسیم= آرایش یا arrangement سلول

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 32 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد