بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

استفاده مجدد چرا؟

اسلاید 2 :

1- جمعیت جهان در حال افزایش است

2- تهدید منابع آب سطحی و زیرزمینی با فاضلاب تولیدی

3- توزیع ناعادلانه منابع اب

4- دنبال منابع جدید تامین آب می گردیم

5- حفظ محیط زیست

اسلاید 3 :

نگاهي به تحولات آب در دنيا   

بر اساس گزارش سازمان ملل متحد در اجلاس جهاني مكزيك، در سال 2006 بيش از 2/1 ميليارد نفر از مردم جهان از دسترسي به آب شرب بهداشتي محروم بوده اند و پيش بيني شده است اين تعداد در سال 2025 به 2/8 ميليارد نفر و در سال 2050 به 4 ميليارد نفر برسد.

40 درصد از جمعيت 9 ميليارد نفري دنيا در سال 2025 به آب سالم دسترسي نخواهند داشت. در اين سال از هر 3 نفر مردم جهان، 2 نفر دغدغه ي آب خواهند داشت.

اسلاید 4 :

تحولات كلي آب در كشور 

در نيم قرن اخير ميانگين بارندگي در ايران حدود 250 ميلي متر بوده كه از يك سوم ميانگين جهاني بارش و نيمي از ميانگين بارش قاره اي آسيا نيز كمتر است.

توزيع مكاني همين بارش كم در كشور نيز بسيار ناهمگون است، بطوريكه فقط يك درصد از مساحت ايران بارش بيش از 1000 ميلي متر را تجربه نموده و 28 درصد از سطح كشور داراي بارش ساليانه كمتر از 100 ميلي متر مي باشد. ضمن اينكه 40 درصد از بارش ها نيز در زمان غير لازم انجام مي شود.

اسلاید 5 :

در 40 سال گذشته ، 15 سال تر سالي ، 5 سال نرمال و 20 سال خشكسالي وجود داشته است.

به عبارت ديگر طي چهل سال اخير حداقل 50 درصد از سالها،   در كشور خشكسالي هايي با درجه هاي مختلف وجود داشته است.

خشكسال ترين سال طي چهل سال گذشته سال 80-1379 با حدود 160 ميلي متر بارش و پر باران ترين آن سالهاي 72-1370 با حدود  340 ميلي متر بارش بوده است.

اسلاید 6 :

از ميزان 412 ميليارد مترمكعب آب كشور، 70 درصد آن بر اثر تبخير از بين مي رود و تنها 30 درصد آن يعني 130 ميليارد مترمكعب باقي مي ماند كه در حاضر 100 ميليارد مترمكعب آن در حال استفاده است.

با توجه به مشكل توزيع مكاني و زماني نامناسب آب در كشور، سهم سرانه ي منابع آب تجديد پذير كشور از 7000 مترمكعب به ازاي هر نفر در سال 1335 به 1850 مترمكعب به ازاي هر نفر در سال 1385 تقليل يافته است.

اسلاید 7 :

پيش بيني مي شود در سال 1400 ميزان سهم سرانه ي منابع آب تجديد پذير كشور به كمتر از 1000 مترمكعب به ازاي هر نفر در سال (يعني پايين تر از مرز كم آبي) برسد.

همانطور كه ملاحظه مي شود طي 65 سال ( از 1335 تا 1400 شمسي) سرانه ي منابع آبي تجديد پذير كشور به يك هفتم كاهش خواهد يافت و كشور ايران بر اساس تقسيم بندي سازمان ملل متحد به جرگه ي كشورهاي درگير با كم آبي شديد مي پيوندد و شرايط تنش و فشار ناشي از كمبود آب را تجربه خواهد كرد.

اسلاید 8 :

در حال حاضر از 95 ميليارد مترمكعب آب مصرفي كشور ، 92 درصد در بخش كشاورزي (با راندمان آبياري 30 درصد) مصرف مي شود. اين در حالي است كه بخش صنعت حدود 2 درصد مصرف را داراست و سهم آب شرب تنها 6 درصد است.

حاصل مصرف اين ميزان آب در بخش هاي مختلف، توليد 32 ميليارد مترمكعب فاضلاب مي باشد كه تصفيه اين فاضلابها و استفاده مجدد از پساب تصفيه شده اين فاضلابها پتانسيل خوبي جهت تامين بخشي از آب مورد نياز كشور است.

اسلاید 9 :

مهمترين راه حل منطقي توسعه منابع در آينده  

بطور كلي، تصفيه فاضلابهاي شهري و صنعتي بايد بتواند چنان كيفيتي توليد نمايد كه دور ريخته نشود، بلكه مصارف مطلوبي براي آن قابل پيش بيني باشد.

مهمترين راه حل منطقي توسعه منابع آب در آينده ، استفاده مجدد از فاضلابهاي تصفيه شده بعنوان يك منبع جديد است.

اسلاید 10 :

انواع مصارف استفاده مجدد از پساب   

 

استفاده مجدد برای مصارف شهری

استفاده مجددبرای مصارف صنعتی

استفاده مجدد برای مصارف کشاورزی

استفاده مجدد در تغذیه آبهای زیرزمینی

استفاده مجدد در مراکز تفریحی آبی

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید