whatsapp call admin

مقاله بررسی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب کارخانه رب گوجه فرنگی در حذف آلاینده ها و امکان استفاده مجدد از پساب آن برای آبیاری کشاورزی- مطالعه موردی: کارخانه رب گوجه فرنگی روژین تاک کرمانشاه

word قابل ویرایش
11 صفحه
10700 تومان
107,000 ریال – خرید و دانلود

بررسی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب کارخانه رب گوجه فرنگی در حذف آلاینده ها و امکان استفاده مجدد از پساب آن برای آبیاری کشاورزی- مطالعه موردی: کارخانه رب گوجه فرنگی روژین تاک کرمانشاه

خلاصه : با توجه به اهمیت دفع بهداشتی فاضلاب و تصفیه صحیح و اصولی آن در جوامع کنونی و نیز تخلیه پساب تولیدی به آب های پذیرنده جهت مصارف گوناگون از جمله استفاده در مزارع و به منظور ارزیابی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب کارخانه رب گوجه فرنگی روژین تاک کرمانشاه ، این تحقیق در سال ١٣٩٠ انجام گردید.این مطالعه به صورت تحقیق توصیفی-مقطعی بوده که طی مدت یک سال به انجام رسید. طی این بررسی پارامترهایی نظیر pH،COD ،TSS ،TDS ،DO ، نیتریت ، نیترات ، ازت آمونیاکی، فسفات و کدورت اندازه گیری گردید و در نهایت با استانداردهای زیست محیطی جهت استفاده مجدد در آبیاری کشاورزی مطابقت داده شد.نتایج نشان داد که میانگین پارامترهای COD،TSS پساب خروجی در تمام ماه های سال (به غیر از مرداد، شهریور، مهر و آبان )، میزان کدورت در تمام سال (به غیر از خرداد) از استاندارد های استفاده مجدد در کشاورزی کمتر است (٠٠۵<P). همچنین میانگین DO پساب خروجی در تمام ماه های سال (به غیر از مرداد، شهریور، مهر و آبان ) از استاندارد های استفاده مجدد در کشاورزی بیشتر است (٠٠۵<P). نتیجه بررسی نشان داد که کیفیت پساب خروجی از تصفیه خانه کارخانه روژین تاک در اکثر ماه های سال مطابق استانداردهای دفع پساب بود و در کل کارایی این تصفیه خانه در حذف آلاینده های ورودی عالی بود البته در برخی ماهها کیفیت پساب خروجی منطبق با استانداردهای استفده در کشاورزی نبود. لذا ارتقاء سیستم تصفیه موجود و یا توسعه آن برای دستیابی به استانداردهای پساب خروجی ضرورت دارد.
کلمات کلیدی: فاضلاب تصفیه شده ، استفاده مجدد فاضلاب ، آبیاری با پساب ، لجن فعال ، کارخانه روژین تاک

مقدمه
رشد روز افزون جمعیت همگام با گسترش فعالیتهای کشاورزی و صنعتی در جهت تأمین مواد غذایی از یک سو و خشکسالی های پی در پی در سالهای اخیر از سوی دیگر، موجب شده است که منابع موجود آبهای شیرین سطحی در اکثر کشورهای واقع در کمربند مناطق خشک به اوج بهره برداری خود رسیده و فشار بیش از اندازه ای به منابع آب وارد گردد[١]. از سوی دیگر افزایش جمعیت باعث بالا رفتن مصرف آب و در نتیجه افزایش تولید فاضلاب شده که منجر به آلودگی محیط طبیعی بویژه آبهای سطحی و زیرزمینی خواهد شد[٢]. بدلیل وجود آلاینده های مختلف میکروبی و شیمیایی در فاضلاب ، تخلیه بدون تصفیه آن به محیط زیست و یا استفاده از آن در کشاورزی منجر به آلودگی منابع آب ، خاک و محصولات کشاورزی شده و در نهایت خطرات سوء بهداشتی آن متوجه بهداشت و سلامت انسان می گردد.
تأثیرات نامطلوب زیست محیطی ناشی از دفع نادرست فاضلاب صنعتی در حدی است که امروزه اجرای طرح های فاضلاب در مناطق شهری و شهرک های صنعتی امری ضروری و بنیادی تلقی می گردد و در این میان روش لجن فعال با استفاده بیش از ٩٠ درصد تصفیه خانه های شهری حایز اهمیت است [۵-٣]. مهمترین حوزه های مصرف مجدد پساب شامل مصارف کشاورزی، تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی، مصارف تفریحی، مصارف صنعتی، آبیاری تفریحگاه ها و اماکن عمومی، مصارف شهری غیر آشامیدنی و آشامیدنی می باشد[٨-۶]. از میان مصارف عنوان شده برای پساب فاضلاب ، شاید کاربرد آن در کشاورزی از اهمیت بیشتری برخوردار باشد[١١-٩]. بطور کلی استفاده مجدد از فاضلاب بویژه در بخش کشاورزی دارای منافع متعددی از جمله منافع اولیه (سود حاصل از فروش پساب ، کاهش میزان گرد و غبار از طریق آبیاری، استفاده از مواد مغذی مانند فسفر و نیتروژن موجود در فاضلاب و در نتیجه کاهش مصرف کودهای شیمیایی،کاهش هزینه ها و کاهش مصرف آب سالمتر)، منافع ثانویه (اثرات متعاقب پروژه های استفاده مجدد ازفاضلاب ) و منافع عمومی(حفظ محیط زیست و بهبود کیفیت و زیبایی آن ) می باشد[٩-۶]. جنکینز و همکاران در ایتالیا دریافتند که میزان افزایش محصولات غلات آبیاری شده با پساب تصفیه شده فاضلاب در مقایسه با آبیاری با آب چاه عمیق در مورد ذرت خوشه ای و سبزیجات به ترتیب ٢۵٠ و ٣٠٠% بوده است (١٣). در هنگام استفاده از پساب برای آبیاری کشاورزی، به اثرات ترکیبات معدنی و آلی موجود در پساب ، بر رشد و نمو گیاه و تغییر ساختمان و ویژگی های شیمیایی خاک (تجمع ازت ، فسفر و فلزات سنگین ) و در پی آن بالا رفتن مواد سمی در خاک، بافت گیاهی و جانوری و در نهایت ورود آن به زنجیره غذایی انسان و همچنین آبشویی موادی مانند نیترات و مواد سمی محلول از خاک و ورود آن به آبهای زیرزمینی بایستی توجه ویژه ای شود[١٧-١۴]. در زمینه استفاده از پساب در کشاورزی و سایر حوزه های مصرفی، استانداردهای مربوطه توسط سازمان حفاظت محیط زیست کشور و منابع معتبر دیگر ارائه شده است [٢٠-١٨].
با توجه به اهمیت دفع بهداشتی فاضلاب و تصفیه صحیح و اصولی آن در جوامع کنونی و نیز تخلیه پساب تولیدی به آب های پذیرنده جهت مصارف گوناگون از جمله استفاده در مزارع و به منظور ارزیابی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب کارخانه رب گوجه فرنگی روژین تاک کرمانشاه ، این تحقیق در سال ١٣٩٠ انجام گردید.

مواد و روشها
این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی می باشد که در آزمایشگاه شیمی کارخانه رب گوجه فرنگی رژین تاک واقع در کرمانشاه در طی مدت یک سال به انجام رسید. کارخانه رب گوجه فرنگی روژین تاک کرمانشاه با ظرفیت روزانه ٢٢٠٠ تن گوجه فرنگی به تولید محصولات مورد نظر اقدام می کند. کارخانه مذکور دارای دو تصفیه خانه فاضلاب از نوع سیستم لجن فعال متعارف با ظرفیت ٣٠٠٠ می باشد که در فصل تولید و برداشت گوجه فرنگی(فصل پیک ) فقط تصفیه خانه اول با ظرفیت ١٢٠٠ فعال است . پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب کارخانه رب گوجه فرنگی روژین تاک برای آبیاری کشاورزی زمین های اطراف کارخانه مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین برای برآورده کردن استاندارد های زیست محیطی و بررسی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب کارخانه ، آگاهی از کیفیت پساب خروجی آن امری ضروری است . شکل ١ نمایی از تصفیه خانه فاضلاب کارخانه رب گوجه فرنگی روژین را تاک نشان می دهد. در طول دوره این مطالعه پارامترهای pH، اکسیژن مورد نیاز شیمیایی(COD) ، مواد جامد معلق (TSS)، مواد جامد محلول (TDS)، اکسیژن محلول DO، نیتریت ، نیترات ، آمونیاک، فسفات و کدورت اندازه گیری گردید. آزمایش های انجام شده براساس آخرین روش ارائه شده در کتاب استاندارد متد ویرایش بیست و یکم چاپ بیستم چاپ ٢٠٠۵ انجام گردید[٢٢].
با انجام آزمون آماری ANOVA یکطرفه و T-Test تک گروهی با استناد به سطح معناداری ٠٠۵=α توسط نرم افزار SPSS و Excel داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج حاصله با استانداردهای استفاده در مصارف کشاورزی مطابقت داده شد.

شکل ١: شمایی از تصفیه خانه فاضلاب کار
نتایج
در این مطالعه هر هفته ٢ بار از فاضلاب ورودی و پساب خروجی نمونه برداری شد که میانگین ماهانه نتایج آن در جدول ٣-٢ و میزان کارایی تصفیه خانه بر حسب فصل در نمودارهای ٣-١ آمده است . همانطور که در جدول ٢ ملاحطه می گردد بیشترین میزان COD ورودی مربوط به مهر ماه بوده (mg.l ٢١٢٣.٩۶) که علت آن را می توان به افزایش تولید محصول در این ماه توسط کارخانه دانست زیرا همراه با تولید محصول فاضلاب با غلظت بیشتری نیز تولید می شود. براساس این نتایج ، غلظت آلاینده های
ورودی(TSS،COD ،TDS و کدورت ) بسته به ماه های سال که مقدار تولیدی کارخانه تغییر می کرد در نوسان بود(جدول ٢).
همانطور که در جدول ١ مشاهده می گردد بیشترین مقدار آلاینده ها در ماه های شهریور، مهر و آبان (فصل تولید محصول در کارخانه ) وارد تصفیه خانه شد و حداقل آن مربوط به فروردین ماه بود.
عملکرد تصفیه خانه در حذف COD ورودی به آن در اکثر ماه های سال از استانداردهای استفاده در کشاورزی که برابر با ١٠٠ میلی گرم در لیتر است تجاوز نمی کرد. لذا این روند برای ماه های مرداد(١٩٣ میلی گرم در لیتر)، شهریور(۶٨۶ میلی گرم در لیتر)، مهر(۶٨٨ میلی گرم در لیتر) و آبان (٢٨٩ میلی گرم در لیتر) مستثنی بود که علت آن را می توان به فصل تولید محصول

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 10700 تومان در 11 صفحه
107,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد