بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

.1مقدمه

.2کاربردها

.3شبکه موردی چیست؟

.4شناسایی شبکه های موردی

.5مسائل حل نشده در MANET

.6اهداف و چهارچوب پروژه

.7پروتکل های مسیریابی ارائه شده برای MANET

اسلاید 2 :

الف- مسائل اجرا و ارزیابی پروتکل های مسیریابی

 کیفیت اندازه گیر ی ها :

1- حلقه آزاد

2-حرکت مسیریابی مورد تقاضا

3- رفتار مؤثر

4- امنیت

5- لینک های یک جهته

6- مدخواب

اسلاید 3 :

مسائل اجرا و ارزیابی عملکرد پروتکل ها

کمیت اندازه گیری ها:

1-ظرفیت پذیرش داده و تأخیر انتها به انتها

2-زمان فراگیری مسیر

3- خارج از ترتیب تحویل

4- کارآیی

اسلاید 4 :

  • پروتکل های پیشتاز (Proactive Protocols)

         1-مسیریابی لینک وضعیت بهینه شده (OLSR)

         2-پروتکل بردار مسافت ترتیبی مقصد ( DSDV)

         3-پروتکل مسیریابی تغییر وضعیت دروازه سرگروه (CGSR)

  • پروتکل های واکنشی ( Reactive Protocols)

         1-بردار مسافت مورد تقاضا موردی (AODV)

         2-پروتکل مسیریابی منبع پویا (DSR)

         3-پروتکل مسیریابی منظم زمانی (TORA)

  • پروتکل های پیوندی (Hybrid Protocols )

       1-پروتکل مسیریابی منطقه (ZRP)

       2-پروتکل مسیریابی بدون حالت محیط حریصانه (GPSR)

اسلاید 5 :

پروتکل های پیشتاز(Proactive Protocols)

  • مسیریابی لینک وضعیت بهینه شده (Optimized Link State Routing)

نمای پروتکل

 

گره های انتقال دهنده چند نقطه ای (MPR)

 

فرمت بسته و پیام ها

 

اسلاید 6 :

مسیریابی لینک وضعیت بهینه شده (OLSR)

کشف و حفظ مسیر

 

امنیت

 

نتیجه گیری

اسلاید 7 :

پروتکل بردار مسافت ترتیبی مقصد (DSDV)

نمای پروتکل

کشف و حفظ مسیر

 

 

اسلاید 8 :

امنیت

نتیجه گیری

پروتکل مسیریابی تغییر وضعیت دروازه سرگروه (CGSR)

نمای پروتکل

الگوریتم انتخاب دروازه و سرگروه در CGSR

مسیریابی

امنیت

نتیجه گیری

 

اسلاید 9 :

پروتکل های مسیریابی واکنشی (Reactive Protocols)

  • بردار مسافت مورد تقاضا موردی (AODV)

نمای پروتکل

فرمت پیام

شکل زیر فرمت پیام تقاضای مسیر(AODV)

 

اسلاید 10 :

پروتکل بردار مسافت مورد تقاضا موردی(AODV)

شکل زیر فرمت پیام پاسخ مسیر (AODV)

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید