بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 

اصول پايه نور

نور= انرژی

مستقيم تبديل به گرمامي شود.

تابش نور به يک سطح ،سطح را گرم می کند.

گرما= انرژی

نور = پديده الکترومغناطيس

خصوصيات الکترومغناطيس دارد (امواج راديويی).جريان الکتريسيته دارای فرکانس Hz60 و طول موج زياد می باشند.

نور قابل رويت رفتاری شبيه ذرات دارند(فوتونها).

اسلاید 2

شيمی- نور

نور ممکن است جذب شده و در واکنشهای شيميايی به صورت محرک شرکت کند مانند فتوسنتز گياهان

که در اين حالت فرکانس وطول موج بايد در محدوده مشخصی باشد تا در واکنش دخالت کند.بعضی مکانيزمها بايد وجود داشته باشند تا اجازه بدهند که واکنش اتفاق بيفتد که عبارتند از

کلروفيل

ساختارهای شيميايی وفيزيکی گياه

اسلاید 3 

طيفهای الکترومغناطيسی

پرتوهای الکترو مغناطيسی که به شکل امواج انتقال داده می شوند ، رابطه بين طول موج وفرکانس آنها به صورت زير است

سرعت نور در خلأ

درانتهای طيف امواج       وگاما با کمترين طول موج                وبيشترين فرکانس                     می باشند

اسلاید 4 

نور مرئی، در محدوده دريافت کننده های نوری در چشم انسان ،نسبتاً يک نوار باريک در طيف را اشغال می کند. طول موج از  350nm (بنفش) تا 760nm(قرمز) تقسيم بندی می شود.

hعدد پلانک  j-s 34- 10* 6.626

امواج راديويی و رادار نسبتا” طول موج بالا و فرکانس پايين دارند.

امواج کوتاه (مايکرو) اخيراً در مايکروويو بکار برده می شود.

اسلاید 5 

واکنش پرتو ورودی به يک جسم سه مسير می تواند داشته باشد

انعکاس

جذب

عبور

اسلاید 6 

انرژی پرتو برخورد کرده به سطوح مربع

مقدار انرژی منعکس شده

انرژی داخل جسم

انرژی برخورد کرده به سطح مقابل بعد از انتقال خطی

مقدار انرژی خارج شده از سطح مقابل

انتقال

انتقال داخلی

جذب

انعکاس کامل

برای مشخص کردن بازتاب کل، بايد تمام پرتوهای بازتابی بدون توجه به جهتی که قرار می گيرند،محاسبه شود.

اسلاید 7 

کاربردهای اندازه گيری  نوردر مواد

خصوصيت عبور وبازتاب نور در محصولات کشاورزی در سالهای اخير برای موارد زير به کار رفته است

درجه بندی و تشخيص رنگ

ميزان رسيدگی و قند 

ترتيب بندی  الکترونيکی و مطالعه ويزگيهای داخلی سبزيها وميوه ها

دورسنجی (Remot sensing)

برای نمونه

  رنگ گوجه فرنگی

  نشاسته درونی گندم و رسيدگی ميوه

  درجه آسياب برنج

  حفره های درونی سيب زمينی

  لکه های خونی وسبز در تخم مرغ ها

  آفت حشره ای در گندم و ذرت

  محتوای رطوبتی دانه ها

اسلاید 8 

سيستم اپـتو الکترونيک

اساس کار اين سيستم ها بر پايه استفاده از حسگر های نوری و ويژگيهای عبور نور از محصول يا بازتاب نور در آن می باشد .

ابتدا توسط يک منبع نور  سفيد ، نور به محصول تابانده می شود وانعکاس آن از طريق حسگر رنگ دريافت شده و سيگنال خروجی به مدار الکترونيکی تشخيص رنگ ،متناسب با شدت و طول موج نور دريافتی ارسال می شود .

به منظور حذف رنگ های ناخواسته از صافی نور (فيلتر) استفاده می شود

 طول موجهای خروجی از آنها به حسگر نوری فرستاده می شود.

اسلاید 9 

تعيين ميزان رسيدگی و قند سيب

Kawano و همکاران در سال 1993 برای تعيين محتوای قند

  mandarins تکنيک NIR را بکار بردند.

طيف سنجی در نزديک مادون قرمز (NIR) روشی است که برای آزمون غير مخرب بکار برده می شود وصفات متعددی از سيب را مشخص می کند.

تعيين کيفيت ميوه های ناقص ومعيوب يکی از مسايل صنعت ميوه است. در مورد سيب سفتی(firmness)  ومحتوای  قند در مشخص کردن کيفيت آن بکار می رود.

اسلاید 10 

اندازه گيری در محدوده قرمز در سه مد بکار می رود

 بازتاب،واکنش وعبور.

در مد بازتاب، نور به وسيله Probe ميوه ها تحويل داده می شود بر روی سطح آنها جمع آوری می شود.

 مد عبور، اطلاعات طيفی با اندازه گيری نور عبوری از تمام ميوه است . فوتونها در مسير با طول بزرگتربه خوبی پخش می شوند ودر ميوه ها جذب می شوند، اندازه گيری ميزان عبور نيازمند منبع نور قوی و حساسيت آشکار سازی برای اطلاعات طيفی است.

مد واکنشی، يک سازش بين مد بازتاب و عبور را فراهم می سازد، نور تابانده شده، نور پخش شده و بازتاب شده را از فاصله معلومی از ميوه ها دريافت می کند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید