بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

A- محتویات نرمال مدیاستن قدامی :

(1) غده تیموس   (2) شریان پستان داخلی

(3) غدد لنفاوی   (4) چربی

B- محتویات نرمال مدیاستن میانی:

(1) پریکارد قلب   (2) آئورت صعودی و عرضی

(3) SVC و IVC   (4) شریان ورید براکیوستالیک

(5) عصب فرنیک و واگ   (6) تراشه

(7) برشهای اصلی و عروق اصلی ریوی

C- محتویات نرمال مدیاستن خلفی :

(1) آئورت ترولی   (2) مری

(3) توراسیک داکت   (4) آزیگوسی و همی آزیگوس

(5) غدد لنفاوی

اسلاید 2 :

اقدامات تشخیصی

(1) شرح حال و معاینه فیزیکی: با توجه به شیوع بدخیمی (25%) باید این تومورها را جدی گرفت.

A- بدون علامت:

-بصورت کلی 3/2 تومورهای مدیاستن بدون علامت هستند.

-در ضایعات خوش خیم فرم بدون علامت شایعتر است.

-عوامل مؤثر در بروز علائم : (a) size (b) سرعت رشد (c) درجه التهاب

اسلاید 3 :

B- علامت دار:

الف- علائم فشاری:

درد قفسه سینه – سرفه – تنگی نفس فعالیتی – استرایدور – افیوژن پلور – تامپوناد – فلج فرنیک و  رکورانت (APW)

ب- سندرم پارانئوپلاستیک :

A- ضعف عمومی و پتوز با تومور مدیاستن قدامی ← تیموما

B- کاهش وزن، تب و بی حالی با تومور مدیاسن قدامی ← لنفوما

ج- آدنوپاتی

د- معاینه بیضه: تومور مدیاستن قدامی با توده بیضه ← تومور ژرم سل

اسلاید 4 :

(2) اقدامات تصویر برداری:

A- رادیوگرافی قفسه سینه و سی تی اسکن با کنترات تزریقی

B- ارجحیت MRI ، CT :

الف- درگیری ساختمان عروق

ب- درگیری spine

C- (SPECT) single photon emission computed tomography : تصویر برداری سه بعدی

اسلاید 5 :

D- اسکن تیروئید (I123-I131) ← باید زودتر از CT انجام شود.

E- اسکن اکتروتاید: جهت تشخیص فئوکروموسیتوما و نروبلاستوما

F- اسکن سستامبی: جهت تشخیص آدنوم پاراتیروئید.

G- PET scan : در staging کانسر مری و ریه توصیه می شود و در تفکیک تومور خوش خیم از بدخیم مدیاستن بکار می رود.

اسلاید 6 :

تومور مارکرها

lاغلب در تشخیص تومورهای ژرم سل کاربرد دارد.

lβ HCG, α FP در تومورهای غیر سمینومی در 90% بالا هستند. (اگر بالاتر از mg/cc 500 باشد 100% اختصاصیت دارند) ← انجام CT بدون بیوپسی

اسلاید 7 :

آیا تومور مدیاستن نیاز به بیوپسی دارد؟

l تمام تومورهای مدیاسن قدامی قبل از عمل باید بیوپسی گردند (60% درمان غیر جراحی دارند)

lتومورهای مدیاستن خلفی اکثراً نیاز به بیوپسی قبل از عمل ندارند مگر شک به بدخیمی یا درگیری spine داشه باشیم.

lتومورهای مدیاستن میانی در صورت ضرورت عمل نیاز به بیوپسی ندارد؟

اسلاید 8 :

تکنیک های بیوپسی

(1) T.T.N.B ← در تومورهای غیر کارسینومی (لنفوما، تیموما و تومورهای خوش خیم) دقت کمی دارد ولی به خوبی می تواند کارسینوما ، سمینوما یا ضایعات انتهایی را تشخیص دهد.

-در صورت نیاز به تکه بیوپسی بزرگتر از core-Neadle سود برده میشود یا از تکنیک جراحی باز

-اگر حدس ما ضایعه لنفوپرولیفراتیو است ← بیوپسی با جراحی و تکه بزرگتر

اگر حدس ما ضایعه غیر لنفوپرولیفراتیو است ← بیوپسی با FNA

-دقت T.T.N.B در ضایعات مدیاستن قدامی:

98.9% : sersevity (دقت در لنفوما ↓ )

100%: speceficity

0.7%: تهیه بافت ناکافی

اسلاید 9 :

lعارضه TTNB :

الف- پنومورتوراکس 23-8%

ب- هموپتزی 10%

اسلاید 10 :

روش استاندارد جراحی

1- حذف تومور مدیاسن قدامی ← استرنوتومی میانی

2- حذف تومور مدیاستن میانی و خلفی ← توراکوتومی پوسترولاترال

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید