بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

گندم یکی از محصولات استراتژیک و زراعی یک کشور است. تولید موفق آن در ارتباط مستقیم با:

 • کشت صحیح ، مدیریت آب و خاک ، آفت و بیماریها و علفهای هرز و استفاده از ارقام اصلاح شده، تکنولوژی و عناصر غذایی مورد نیاز
 • شرایط محیطی که از مهمترین عوامل کنترلی محسوب میشود مخصوصا دما و رطوبت که اثربخشی قابل توجهی بر بروز شدت خسارت عوامل بیماریزا دارند
 •  

اسلاید 2 :

1 - عمليات آماده سازي بستر بذر

الف ) خاك ورزي عميق با زير شكن : به منظور شكستن لايه هاي فشرده در زير عمق شخم و افزايش ميزان نفوذ آب در خاك

ب) شخم  :        

گاوآهن برگردان دار

 • جهت خارج كردن خاك از حالت چسبندگي
 • سست كردن منطقه رشد ريشه و نرم كردن لايه سطحي خاك
 • اين نوع در اراضي ديم و خشك توصيه نمي شود.

گاو آهن قلمي

 • خاك ورزي سطحي
 • باعث تسريع در خشك شدن لايه سطحي
 • زمان لازم براي ديسك و خرد كردن كلوخه ها را كاهش مي دهد
 • بستر خاك نرم تري در سطح خاك ايجاد مي شود.
 • باعث بهم زدن خاك و خرد كردن كلوخه ها
 •  

اسلاید 3 :

ج) ديسك :

براي خرد كردن و نرم كردن لايه شخم و آماده كردن بستر بذر

مخلوط كردن كودهاي شيميايي با خاك

استفاده از پره هاي كنگره اي در رديف جلوي ديسك و خرد كردن خاك تاثير بيشتري دارد.

در اراضي ديم و كم باران مي توان به جاي شخم از ديسك براي خاكورزي استفاده كرد.

2) كشت

الف) با خطي كار:

بهترين نتيجه كاشت غلات در اراضي آبي و بمنظور ابياري در مراحل مختلف رشد(8-5 بار آبياري)

قبل از اقدام به كاشت بايد خطي كار طبق ميزان بذر توصيه شده كاليبره شده و از دقت ريزش و سالم بودن     قطعات آن اطمينان حاصل نمود.

در طي كاشت به طور متناوب ريزش بذر از شيار باز كن ها را بازديد و گرفتگي احتمالي لوله هاي سقوط و شيار بازكن ها را برطرف نمود.

ب) كاشت با كمباينت (تركيب ادوات كاروزي)             

   جهت تسريع در آماده سازي زمين و استقرار بذر در خاك

در اراضي وسيع دشت و زمين هاي بزرگ

 شامل

  سیکلوتیلر در جلوي كارنده

خطی کار و شیار بازکن آن

اسلاید 4 :

3- مصرف كودهاي شيميايي:

 • اولين كار – آزمون خاك – هر 10 هكتار يك نمونه مركب

الف) كود ازته:

 • بسيار پويا و متحرك وبراحتي در خاك حركت مي كند
 • زمان مصرف آن براي موفقيت در توليد دانه و پروتئين اهميت دارد
 • بهترين زمان مصرف نزديك به زمان حداكثر نياز مطابق با مراحل رشد گندم

 مقدار مصرف:

 • در خاكهاي سبك : طي 4 مرحله:

1- قبل از كاشت

2- مرحله پنجه زني

3- تشكيل ساقه

4- در مرحله گلدهي

 • در خاكهاي سنگين : طي 3 مرحله:
 • قبل از كاشت
 • مرحله پنجه زنی

اسلاید 5 :

کود فسفاته :    

 • حتما قبل از کاشت مصرف می شود بدلیل عدم تحرک و تثبیت فسفر آن در خاک
 • بصورت نواری و در زیر بذر با فاصله 10-5 سانتی متر (نواری بهتر از دست پاش)
 • اگر امکان ندارد و وسایل نیست کود فسفاته با شخم در عمق خاک قرار گیرد.

ج) کودهای پتاسه:

 • - قبل از کاشت مصرف در زیر خاک قرار داده شود .

دو نوع کود پتاسه برای گندم           

 • سولفات پتاسیم در زمینهای شور
 • کلرید پتاسیم
 • د) کودهای ریز مغذی:
 • در صورت نیاز سریع قبل از کاشت و با شخم زیر خاک قرار داده یا مراحل:
 • پنجه دهی کامل
 • اوایل ساقه دهی
 • مرحله گلدهی

 3 در هزار محلولپاشی شود

اسلاید 6 :

4- آبیاری قبل از کاشت

بطور کلی عملکرد کل گندم در گرو سه جزء اصلی :

 1- تعداد بوته در واحد سطح

2- تعداد دانه در خوشه

3- وزن دانه

 تحت تاثیر  – آبیاری قبل از کاشت و یا بلافاصله بعد از کاشت (لازم است تا عمق cm 100-80 خاک با آب آبیاری یا باران خیس شود)

مرحله آبیاری:

 متناسب با تاریخ کاشت مناسب آن منطقه

برای رامیان مقدار آب 800لیترm3/h

 5- مقدار بذر مصرفی : بسته به نوع رقم کشت شده (جدول)

اسلاید 7 :

 • کوهدشت 160-130 کیلوگرم در هکتار
 • 19-N80 160-140 کیلوگرم در هکتار
 • زاگرس 150-130 کیلوگرم در هکتار
 • تجن 150-130 کیلوگرم در هکتار

در صورت عدم تهیه بستر مناسب بذر و تاخیر در تاریخ کاشت به دلیل خشکی یا بارندگی زیاد – میزان بذر مصرفی حداکثر تا 180 کیلو گرم در هکتار توصیه می شود.

به ازای هر روز تاخیر در کاشت از آخر آذرماه مقدار 1000-700 گرم بذر به میزان بذر توصیه شده در جدول به ازای هر هکتار اضافه می گردد.

 • 6- تاریخ کاشت مناسب:

  ارقام آبی

 • تجن (آذرماه)
 • دریا (14 –N87) و مغان و( 19-N80) (اواسط آذرماه)

ارقام دیم

 • زاگرس – کوهدشت (اوایل آذرماه)

اسلاید 8 :

7- ضدعفونی بذر:

 • از مهمترین و محوری ترین راه جهت افزایش تولید

روشهای مختلف ضدعفونی:

1- ریختن بذر روی نایلون در سر مزرعه و دادن مقدار کمی رطوبت به آن وسپس اضافه کردن سم مورد نظر و بهم زدن ومخلوط کردن سم با بذر گندم*:

2- استفاده از بشکه های ضد عفونی

3- استفاده از دستگاههای کارخانجات پیشرفته بوجاری و ضدعفونی بذر – عمدتا بصورت محلولپاشی

* استفاده از سموم سیستمیک – از بین بردن عوامل بیماریزای داخل بذر

کربوکسین تیرام(2 در هزار)- دیویدند( 2 در هزار)- بایتان

اسلاید 9 :

8- کنترل علفهای هرز

1- قبل از کاشت

 • استفاده از بذور بوجاری و عاری از بذر علف هرز
 • استفاده از علفکشهای شیمیایی

2- بعداز کاشت ، قبل از سبز شدن :

 پنتر( gr/L 500 ایزوپروتورون+50gr/ لیتر ویفلوفنیکان) :

گندم و جو

2/5-2 لیتر در هکتار

دومنظوره

علف کش تماسي و هم جذب از خاک

در آب و هوای سرد تاثیر علف کش کم می شود و رطوبت در خاک باعث افزایش تاثیر علف کش می شود.

زمان مصرف بعد از کاشت و قبل از سبز شدن سم پاشی روی سطح خاک

 

 

اسلاید 10 :

2- بعد از سبز شدن :

الف) نازک برگ کش:

1- گراسپ(تراکلوکسیدیم) 25% مایع غلیظ

1 lit/he

انواع خونی واش ( علف خونی ) یولاف در گندم و جو

از 4-2برگی تا اوایل پنجه زنی علف هرز

قابل اختلاط با بروموکسینیل

در فرمولاسیون جدید مویان atplus قبل از سمپاشی در مخزن سمپاشی به محلول اضافه شود

2- ایلوکسان (دیکلوفوپ متیل) (36% مایع غلیظ امولسیون شوند ) Lit/he 3-5/2

یولاف وحشی – چچم – خونی واش گندم و جو

4-2 برگی علفهای هرز

بعد از سم پاشی ایجاد لکه های زرد رنگ پریده در سطح برگهای گندم – با رشد حل می شود

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید