بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 

تعريف R.F؟

                                                                  

اتيولوژيR.F            Sterept.                  

        ۱- تاييد مطالعات باليني

        ۲- تاييد مطالعات اپيدميولوژيك

        ۳-­A.S.O

        ۴-درمان با A.B                                                                    

مكانيسم ايجادR.F چيست؟

 

چه مدت پس از عفونت استرپتوكوكي شخص دچار R.F مي شود؟

 

سن شيوع R.F چه موقع مي باشد؟

 

اسلاید 2 :

 

ميزان ايجاد R.F پس از فارنژيت استرپتوكوكي چقدر است؟ 

      3%    (عود 50-5%)                                                                                      

ميزان حملهR.F وشدت آن به چه عواملي بستگي دارد؟               

      1- شلوغي

      2- شدت پاسخ ايمني          

      3- عرض جغرافيايي

      4- ارتفاع

      5- ميزان رطوبت

      6- عوامل اقتصادي

      7- سن

اسلاید 3 :

 

Øمورتاليتي R.F به چه عواملي بستگي دارد؟

     1- تجمع جمعيت

     2 - فقر اقتصادي

     3-فقر بهداشتي

Øپاتولوژي R.F چه مي باشد؟        

    1 - گرفتاري تمام بدن

   2 -  ضايعات بيشتر در C.T و بافت كلاژن مي باشد       

   3 - ضايعات التهابي فوكال در دور عروق

   4- دژنرسانس فيبرينوئيد

Ø

اسلاید 4 :

 

گرفتاري اعضاء در R.F چگونه است؟                           

 قلبي- خارج قلبي

ضايعات قلبي در R.F چگونه است؟

مشخص ترين درگيري قلب؟

اجسام آشوف:اختصاصي ترين-پاتوگونوميك است

گرانولوم-سالها مي تواند باقي بماند

در  ­M.S

آندوكارديتP  و> T   Ao<   M(پولمونر درگير نمي شود)

پريكارديت(سروفيبرينو-رسوب فيبرين)C.P  (نمي دهد)

اسلاید 5 :

                                                                   

ضايعات خارج قلبي درR.F چه مي باشد؟

   1-ضايعات مفصلي

   2-ندولهاي پوستي

  3-ضايعات ريوي(پنومونيت)+پلورزي فيبريني

  4-ضايعات در C.N.S

  5-آنمي

 

اسلاید 6 :

علائم مينور:

 1- تب              2-آرترالژي             3- تب روماتيسمي قبلي

 4- ­E.S.R       5- C.R.P­        6- ­P.R

7-تاكي كاردي

 علائم ماژور:

   1- پلي آرتريت مهاجر M.P Arth               

   2- ندولهاي زيرجلدي

   3-كارديت

   4-اريتم مارژيناتوم                                  

   5-كره

 

اسلاید 7 :

 

خصوصيات پلي آرتريت در R.Fچه مي باشد؟

معيار قابل قبول براي P.A چه مي باشد؟

    1- درگيري تمام مفاصل

    2-افيوژن مفصلي غيرپایا

    3- پلي آرتريت مهاجرMigratory Poly Artheritis

خصوصيات كارديت در R.F چيست؟

سير كارديت؟

تشخيص كارديت؟

اسلاید 8 :

 

خصوصيات ندولهاي زيرجلدي از نظر معيارهاي زير چگونه است؟ درد؟ اندازه؟ محل؟

خصوصيات اريتم مارژيناتوم چيست؟

 صورتي – ناپايدار – محل – (صورت؟ - اثر فشار؟- خارش؟)

خصوصيات كره چيست؟

  محل ضايعه؟ - فرم حركات؟ - نوشتن؟ - زمان ايجاد؟ - خواب؟ - درمان؟

تشخيص R.Fچگونه است؟

وجود دو معيار ماژور و یا یک معیارماژور+ دو معيار مينور در حضور شواهد عفونت استرپتوكوكي

 

 

اسلاید 9 :

,

,يافته هاي آزمايشگاهي در R.Fكدامند؟

,تست اختصاصي؟

,آنتي بادي هاي استرپتوكوكي:

A.S.O­ 80%(ميزان غيرطبيعي:بالغين – اطفال)

Anti D N ase B

A.H  

A.St.z­ (انتي استرپتوزيم)(تست هما گلوتيناسيون است)(در عفونت جديد200u/ml)

   C.R.P ­ -E.S.R(درحاد­ -دركره¯   )

   هيپر لكوسيتوز-كمپلمان­

اسلاید 10 :

 

سير و پيش آگاهي R.F:

%75       6W

%95     12W

سالها         %5

عواملي كه در عود R.F مؤثرند كدامند؟                     شدت حمله اوليه – وجودكارديت

R.F چند درصد در سال اول عود دارد؟                 30%

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید