دانلود فایل پاورپوینت ترمودینامیک و مکانیک آماری THERMODYNAMICS

PowerPoint قابل ویرایش
334 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت ترمودینامیک و مکانیک آماری THERMODYNAMICS توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت ترمودینامیک و مکانیک آماری THERMODYNAMICS قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

گذراندن این درس برای تمام گرایشهای رشته فیزیک دوره کارشناسی الزامی می باشد.
همچنین به عنوان چهار (۴) واحد درسی تدریس می شود.

اسلاید ۲ :

ترمودینامیک و مکانیک آماری
حرارت و ترمودینامیک

اسلاید ۳ :

فصل ۱ (دما)
هدف ترمودینامیک
دیدگاههای میکروسکوپی و ماکروسکوپی
تعادل گرمایی
قانون صفرم ترمودینامیک
مفهوم دما
مقیاس دماسنجی
مثالها
فصل ۲ (سیستمهای ترمودینامیکی ساده)
تعادل ترمودینامیکی
نمودار PV مواد خالص
حالت ماده
نمودار P مواد خالص
چند سیستم ترمودینامیکی ساده
مختصاتهای فزونوری و نافزونوری

اسلاید ۴ :

فصل ۳ (کار)
کار مکانیکی
فرایند ایستاوار
کار سیستم هیدرواستاتیکی
محاسبه کار چند سیستم ترمودینامیکی
مثالها
فصل ۴ (گرما و قانون اول ترمودینامیک)
گرما
کار بی دررو
قانون اول ترمودینامیک
فرمولبندی قانون اول ترمودینامیک
انتقال گرما و ظرفیت گرمایی
انتقال گرما: رسانش
انتقال گرما: همرفت
انتقال گرما: تابش
مثالها

اسلاید ۵ :

فصل ۵ (گازهای کامل)
معادله حالت یک گاز
انرژی داخلی یک گاز
گاز کامل
فرایندهای ایستاورا بی دررو
روش روخ هارت برای اندازه گیری ضریب اتمیسیته گازها
سرعت موج طولی
دماسنج صوتی
نظریه جنبشی گازها (دیدگاه میکروسکوپی)
معادله حالت یک گاز کامل
فصل ۶ (ماشین، یخچال و قانون دوم ترمودینامیک)
تبدیل کار به گرما و بالعکس
ماشین استرلینگ
ماشین بخار
ماشینهای درونسوز
قانون دوم ترمودینامیک به بیان کلوین پلانک
یخچال
هم ارزی بیان کلوین پلانک با بیان کلاوسیوس

اسلاید ۶ :

فصل ۷ (برگشت پذیری و مقیاس دمای کلوین)
برگشت پذیری و برگشت ناپذیری
برگشت ناپذیری مکانیکی خارجی و داخلی
برگشت ناپذیری گرمایی خارجی و داخلی
برگشت ناپذیری شیمیایی
شرایط برگشت پذیری
وجود سطوح بی درروی برگشت پذیر
مقیاس دمای کلوین و تساوی آن با دمای گاز کامل
فصل ۸ (آنتروپی)
مفهوم آنتروپی
آنتروپی یک گاز کامل
نمودار TS
چرخه کارنو
آنتروپی و برگشت پذیری و برگشت ناپذیری
اصل افزایش آنتروپی
آنتروپی و بی نظمی
جریان آنتروپی و تولید آنتروپی

اسلاید ۷ :

فصل ۹ (مواد خالص)
آنتالپی
توابع هلمولتز و گیبس
روابط ماکسول
معادلات TS
معادلات انرژی
معادلات ظرفیت گرمایی
انبساط گرمایی
ضریب تراکم
فصل ۱۰ (مکانیک آماری (فصل ۱۱ کتاب مرجع))
اصول اساسی
توزیع تعادلی
تابع پارش یا افراز
تقسیم مساوی انرژی
توزیع تندیهای مولکولی
تعبیر آماری کار و گرما
بی نظمی، آنتروپی و اطلاعات

اسلاید ۸ :

فصل ۱ (دما)
هدف ترمودینامیک
دیدگاههای میکروسکوپی و ماکروسکوپی
تعادل گرمایی
قانون صفرم ترمودینامیک
مفهوم دما
مقیاس دماسنجی
مثالها

اسلاید ۹ :

در نظر نگرفتن ساختار ماده
کم بودن تعداد آنها
درک کردن مستقیم با حواس
اندازه‌گیری مستقیم
در نظر گرفتن ساختار ماده
زیاد بودن تعداد آنها
درک نکردن مستقیم با حواس
عدم امکان اندازه‌گیری مستقیم

اسلاید ۱۰ :

تعادل گرمایی:
حالتی است که دو سیستم (یا بیشتر) که با مقادیر محدود مختصاتشان مشخص شده اند، پس از اینکه توسط دیواره های گرمابر با یکدیگر در تماس قرار گرفتند، به آن می رسند.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 334 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد