بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

با افزایش حجم و پیچیدگی مدار، پیچیدگی عملیات تست افزایش می یابد.

در طرح های کوچک و متوسط از یک برنامه با عنوان TestBench برای عملیات تست استفاده می گردد.

اسلاید 2 :

فرایند کلی تست

تعریف ماژول TestBench و متغیرهای مورد نیاز

فراخوانی طرح مورد تست (DUT)

تولید بردارهای تحریک

انتقال و اعمال بردارهای تحریک

دریافت و نمایش نتایج

مقایسه نتایج شبیه سازی با نتایج مورد نظر

اسلاید 3 :

تحریک زمان مطلق:

  زمان تولید یا اعمال بردار تحریک نسبت به زمان شبیه سازی محاسبه می شود.

اسلاید 4 :

تحریک زمان نسبی

  زمان تولید یا اعمال بردار تحریک وابسته به یک رخداد است.

اسلاید 5 :

مقایسه بانک های اطلاعاتی:

 

  • ذخیره نتایج مطلوب درون فایل
  • ذخیره نتایج شبیه سازی درون فایل
  • مقایسه خروجی های شبیه سازی با نتایج مورد نظر

اسلاید 6 :

مقایسه شکل موج ها:

 

  استفاده از نرم افزار در مقایسه شکل موج های شبیه سازی و شکل موج های مطلوب

اسلاید 7 :

مقایسه خودکار

TestBench خود کنترل کننده:

 

  مقایسه نتایج شبیه سازی و نتایج مطلوب در حین اجرا

اسلاید 8 :

نکته

در تست طرح های بزرگ ابتدا زیر واحدها را باید تست کرد.

کیفیت برنامه تست، درصد پوشش اجرای برنامه می باشد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید