بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مسائل و مشكلات:

- وفور بندپایان

- مواد دور کننده حشرات كافي نیست

- امکانات دیگر کاهش نیش در دسترس نیست

اسلاید 2 :

عدم مصرف مقدار كافي پماد دورکننده مي تواند

 منجر به ” گزش“ شود.

انتوموفوبیا،    Entomo-phobia

عملكرد جسماني و ذهني راكاهش مي دهد.

اسلاید 3 :

  • امکانات چیست؟
  • پمادهای دورکننده حشرات
  • لباسهای آغشته به سم پرمترین
  • چادرهای آغشته به سم
  • پشه بند های آغشته به سم
  • امکان خوابیدن در تخت یا ننو
  • امکان خوابیدن در کیسه خواب
  • وجود توتون یا تنباکو
  • امکان سمپاشی

اسلاید 4 :

پيشگيري :

 تاكيد بر مصرف مقدار كافي رپلنت

مقدار مورد نياز بستگي به شرايط

 آب و هوايي محيط و لباس و تجهيزات دارد.

تامين لباس های آغشته با روش استاندارد بهداشتي

مصرف مقدارکافی تنباکو و یا سم كه

نقش مهمي در کاهش جمعیت بند پایان دارند.

دقت در تاریخ مصرف رپلنت!

اسلاید 5 :

مصرف نا كافي رپلنت:

كاهش دورکنندگی حشرات درمنطقه عملياتي  به دليل كاهش میزان و زمان تصعید است.

ترس از گزش بند پایان،عملكرد جسماني و ذهني افراد را مختل مي كند.

اسلاید 6 :

علل:

-دلزدگي ازرپلنت نامطبوع

نداشتن فرصت استفاده-

 در دسترس نبودن و عدم تدارک آن-

اسلاید 7 :

اگر منطقه عملیاتی در خط اول و دوم نباشد، استفاده از پشه بند معمولی توصیه میگردد.

اگر در خط دوم نظامی است ، استفاده از پماد رپلنت بهترین گزینه است.

 اگر افراد برای حمله و با پدافند به خط اول می روند ، به دلیل نداشتن فرصت کافی لباس آغشته توصیه می شود

اسلاید 8 :

شناسايي بندپايان ناقل و بررسي نوع آلودگي آنها در

صورت امكان توسط حشره شناس در منطقه ضروري است.

اسلاید 9 :

(راهكارها):

آموزش به نظامیان در ارتباط با نقش مهم حشرات 

در عملكرد جسماني( انتقال بیماری)

وکاهش کارایی ذهني و جسمی آنها( انتوموفوبیا)

اطمينان از آموزش در مورد روش استفاده از رپلنت

عدم استفاده از مواد تاریخ گذشته

 

اسلاید 10 :

كاربرد تله هاي نوراني

تله هاي چسبناك

تله هاي فروموني

تله هاي قيفي

تله هاي زنده گير و كشته گير

و توتال كچ، از روشهاي كاهش جمعيت ناقل و نيز

جمع آوري نمونه است.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید