بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

اين‌ آيين‌نامه‌ كه‌ مشتمل‌ بر 112 ماده‌ مي‌باشد به‌ استناد ماده‌ 47 قانون‌ كارتدوين‌ و در سي‌امين‌ جلسه‌ شورايعالي‌ حفاظت‌ فني‌ مورخ‌ 21/4/1340 به‌ تصويب‌ نهايي‌ رسيده‌ و قابل‌ اجرا است‌.

ماده 47 قانون كار سابق به استناد مصوبه جلسة مورخ 12/5/83 شوراي عالي حفاظت فني به ماده 85 قانون كار مصوب آبان ماه 1369 تغيير يافته است.

اسلاید 2 :

ماده 2 :  در تهيه و ساخت حفاظها بايد نكات زير مراعات گردد.

الف - عمل آنها مؤثر و قابل اطمينان باشد.

ب - از دسترسي به قسمتهاي خطرناك ماشين در موقع كار جلوگيري نمايد.

ج - براي متصدي دستگاه در هنگام كار ناراحتي و مانعي ايجاد نكند.

د - حتي الامكان موجب نقصان محصول نگردد.

هـ- عمل آن به طور خودكار يا با حداقل كوشش انجام گيرد.

و - متناسب با نوع ماشين و كار آن انتخاب شود.

ز - مانع روغن كاري، آزمايش، تنظيم و تعمير ماشين نگردد.

ح - بر حسب نوع ماشين و شرايط كار آن دوام و استقامت لازم را دارا باشد.

ط - داراي ناهمواري، زبري زواياي برنده و زوائد تيز نباشد تا ايجاد خطراتي ننمايد.

ي - بالاخره حفاظ بايد بهطرزي تهيه شده باشد كه از بروز هر گونه خطري جلوگيري نمايد.

اسلاید 3 :

ماده 3 :  حفاظها يا پوششها ممكن است از مصالح زير ساخته شده باشند.

الف - از اجزاي فلزي، قطعات ريختگي، ورق آهن پر يا مشبك، فلز رخ دار يا توري فلزي كه روي قابي از نبشي لوله يا ميله سوار شده باشد.

ب - از چوب، پلاستيك يا مصالح ديگري كه مناسب با وضع كار باشد.

اسلاید 4 :

ماده 4 :  كليه حفاظها بايد به طور محكم به ماشين يا كف كارگاه يا به ديوار يا به سقف نصب شده و در موقع كار ماشين حتماً در محل خود قرار گرفته باشند.

اسلاید 5 :

براي ساختمان حفاظها لازم است مقررات ذيل رعايت گردد مگر آن كه با مقررات آييننامههاي ديگر مغايرت داشته باشد.

الف - حفاظهاي كوچك

ماده 5 :  حفاظ كوچك حفاظي را گويند كه ارتفاع آن از سطح زمين از 75 سانتي متر كمتر بوده و سطح آن از يك متر مربع تجاوز نكند قاب اين نوع حفاظها بايد حداقل از ميله گرد         10 ميلي متري يا نبشي 3×20×20 ميلي متر يا از نيم رخهاي ديگر كه داراي مقاومتهايي نظير آنها باشند ساخته شود.

ب - حفاظهاي قيددار

ماده 6 :  براي تأمين استحكام و جلوگيري از لرزش اين نوع حفاظها بايستي تعداد لازم قيد و وسايل اتصال حفاظ به ماشين و ساختمان را در تمام ارتفاع در نظر گرفت در هر صورت فاصله اين قيدها نبايد از 90 سانتي متر تجاوز كند.

اسلاید 6 :

ماده 7 :  حفاظهايي كه ابعاد آنها بيشتر از ابعاد ماده 5 باشد قاب آنها بايستي حداقل از ميلهگرد  اينچ يا از نبشي 3×25×25 ميلي متر يا از نيمرخهاي ديگري كه داراي مقاومتي نظير آنها باشند ساخته شود.

ج - حفاظهاي بدون قيد

ماده 8 :  در موقعي كه حفاظ بدون قيد روي زمين يا سكوي كار نصب شده قاب حفاظ را ممكن است از نبشي 4 يا لوله 1  اينچ يا نيمرخ هاي ديگري كه مقاومتي نظير آنها دارند تهيه نمود.

ماده 9 :  حفاظهاي مكعبي شكل بايستي لااقل چهارگوشه آن داراي پايههاي قويتري باشند كه به توان به آساني آنها را به زمين محكم كرد.

ماده 10 :  حفاظهاي استوانه شكل بايد حداقل به وسيله 3 پايه به زمين متصل شوند.

د - اتصالات

ماده 11 :  تمام قطعات حفاظها را بايد با وسائلي بهم متصل كرد كه مقاومت آنها كافي و مناسب با ابعاد اجزاء حفاظ باشد.

اسلاید 7 :

ماده 12 :  قاب حفاظ تسمه يا زنجير كابل افقي كه در ارتفاع بيش از 6/2 متر از كف كارگاه يا سكوي محل كار قرار گرفته بايد از نبشيهايي با حداقل ابعاد زير ساخته شده باشد.

الف - نبشي 5×25×25 ميلي متر براي كابلها زنجير و يا تسمههايي كه عرض آنها كمتر از 25 سانتي متر باشد.

ب - نبشي 6×40×40 ميلي متر براي تسمههايي كه عرض آنها بين 25 تا 35 سانتي متر باشد.

ج - نبشي 6×50×50 ميلي متر براي تسمههايي كه عرض آنها بين 35 تا 60 سانتي متر باشد.

د - نبشي 10×80×80 ميلي متر براي تسمههايي كه عرض آن بيش از 60 سانتي متر باشد.

ماده 13 :  قاب حفاظهايي كه از تسمههاي آهني درست شده باشد بايد حداقل داراي ابعاد زير باشد.

الف - 6×38 ميلي متر براي كابل و زنجير و همچنين تسمههايي كه عرض آن تا 25 سانتي متر باشد.

ب - 8×50 ميلي متر براي تسمههايي كه عرض آنها از 25 تا 35 سانتي متر باشد.

ج - 10×50 ميلي متر براي تسمههايي كه عرض آنها از 35 تا 60 سانتي متر باشد.

د - 10×65 ميلي متر براي تسمههايي كه عرض آنها بيش از 60 سانتي متر باشد.

ماده 14 :  كليه حفاظها بايد مجهيز به تعداد كافي قيد و اتصال لازم براي تأمين استحكام و مقاومت باشد.

اسلاید 8 :

ماده 15 :  اگر پوشش حفاظها از ورق آهن ساخته شود بايد حداقل داراي 8/0 ميلي متر ضخامت باشد براي ورقهاي مشبك حداقل يك ميلي متر و براي ورقهاي رخ داده شده حداقل 25/1  ميلي متر ضخامت در نظر گرفته شود و اگر از توريهاي فلزي ساخته شده باشد قطر مفتولهاي آن حداقل 5/1 ميلي متر باشد.

ماده 16 : به جاي پوششهاي ذكر شده در ماده 15 ميتوان پوششهايي از نوع و جنس ديگر و با مقاومتي معادل مقاومت پوششهاي مذكور براي همان مقدار سطح حفاظ بكار برد.

اسلاید 9 :

ماده 17 : توريهاي فلزي بايد طوري ساخته شده باشند كه مفتولهاي آن در نقاط تقاطع بهوسيله جوش دادن يا لحيم كردن يا گالوانيزه كردن به طور محكم بهم متصل شده باشند مگر آن كه داراي چشمههاي لوزي يا چهارگوش به ابعاد كمتر از 20 ميلي متر بوده و قطر مفتول آن 2 ميلي متر باشد.

اسلاید 10 :

ماده 18 : شبكههاي فلزي بايد بهوسيله پرچ پيچ و مهره، جوش يا جوش نقطه به آهن نبشي قاب حفاظ به طور محكم نصب شده باشند.

ماده 19 : براي توريهايي كه از مفتول 2 ميلي متر درست شده و چشمههاي آن بيشتر از 20 ميلي متر نميباشد و همچنين براي توريهاي ضخيمتر ميتوان از قابهاي مفتولي يا لولهاي استفاده كرده و توري را دور آن بگردانند ميتوان روي قسمت پيچيده شده را از ورق خم كرده پوشانيده و يا بهوسيله بست توري را به قاب محكم نمود.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید