بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

الف) اهميت

درتشكيلات جديدكلانتري دايره تجسس راه اندازي و با آگاهي انتظامي درتقويت اقدامات ‍‍‍‍‌‍پيشگيرانه عوامل پيشگيري كلانتري نقش مؤثري داشته است

اسلاید 2 :

عوامل مهم درتعيين ميزان ثقل وظايف تجسس
                               واطلاعات

تعدادمجرمين ساكن درحوزه استحفاظي

وجوداماكن مستعدجرم خيزي درحوزه استحفاظي

وجودزمينه ناآرامي هاي اجتماعي درحوزه استحفاظي

وجودمحروميتهاي اجتماعي به صورت نسبي درحوزه استحفاظي

اسلاید 3 :

اهم وظايف رييس دايره تجسس

دريافت ماموريت

نظارت براقدامات  مربوط به دريافت اطلاعيه واخبارراجع به وظايف تجسس

نظارت براجراي اقدامات مربوط به شناسايي محل سكونت وتردد مجرمين آزادشده وكنترل آنان

نظارت برانجام تحقيقات درزمينه اخبارواطلاعيه هاي واصله در خصوص صحت وسقم آنها

 

اسلاید 4 :

نظارت براقدامات مربوط به اخذدستورات قضايي در خصوص دستگيري بازداشت افرادوبازرسي ازاماكن

نظارت برانجام تحقيقات ازمتهم وسايرافراددستگيرشده درپرونده

هدايت عمليات تعقيب ومراقبت ونظارت برحسن اجراي ماموريتهاي محوله

نظارت بر نحوه نگهداري متهمين دربازداشتگاه وتكميل پرونده ها وارسال آن به مراجع قضايي

اسلاید 5 :

اهم وظايف مسئول تحقيق وبازجويي

دريافت پرونده

مصاحبه بامتهم وسعي در جلب اعتماد آنها

طرح سوالات مناسب درراستاي كشف جرم

احضارشاكي،متهم،شهود وگواهان

انجام تحقيقات براساس اسنادومدارك وشواهدموجوددرپرونده

انجام تححقيقات محسوس وغيرمحسوس

تلاش درجهت تعيين صحت وسقم اظهارات متهم يامتهمين

اخذسوابق احتمالي متهميناز مراجع مربوطه

 

اسلاید 6 :

اهم امور مخبرين

جمع آوري اطلاعات واخبارمربوط به جرايم ازمنابع ومخبرين

انجام تحقيقات لازم پيرامون اخلاق ورفتاراشخاص موردنظرومتقاضي همكاري

ارزيابي ميزان فعالت مخبرين براساس آماروفعاليت وميزان كشفيات

پيشنهادپرداخت پاداش وسايرتشويقات مادي ومعنوي درمقابل ميزان فعاليت

انجام اقدامات مربوط به شناسايي وبكارگيري مخبرين درمحلهاي مورد نياز

برنامه ريزي وتماس با مخبرين به منظور آموزش وهدايت آنها

شناسايي مناطق آلوده ازلحاظ ارتكاب جرايم قاچاق

تهيه شناسنامه اطلاعاتي براي افسران وفعالين باندقاچاق

اسلاید 7 :


شعبه مواد مخدر

    اهمیت

   يكي ازوظايف شعبه مبارزه باموادمخدردرحوزه استحفاظي كلانتري ، جلوگيري ازتوزيع موادمخدردرحوزه استحفاظي وحفاظت ازمردم به خصوص حفاظت ازجوانان درمعرض خطر ازاعتيادمي باشد بايداذعان داشت كه اعتيادسرچشمه بسياري ازمفاسدموجود درجامعه بوده ومبارزه بامواد مخدر مبارزه باجرايم گوناگون در حوزه استحفاظي مي باشدهرچه در اين مبارزه موفق ترعمل نماييم به همان مقدار حوزه استحفاظي راازخطرات وجرايم ديگرمصون نگه داشته ايم

اسلاید 8 :

اقدامات مهم براي مقابله با معضل موادمخدر

تحويل متهمين  دستگيرشده توسط گشتيهاي كلانتري

ثبت وانعکاس روزانه عملکردشعبه به رئیس کلانتری

تهیه گزارش نوبه ای ازوضعیت کاهش یاافزایش توزیع ومصرف موادمخدر همراه باتحلیل وارزیابی وارایه آن به رییس کلانتری ومدیریت مبارزه بامواد مخدر

رسیدگی به اخبارواطلاعات واصله ازدایره اطلاعات کلانتری

ثبت مشخصات محکومین موادمخدرباقیدآخرین وضعیت آنان

کنترل محکومین آزادشده

اجرای دستورالعملهای ارسالی ازمدیریت مبارزه باموادمخدر

اسلاید 9 :

اهم وظایف کلانتری درخصوص مبارزه باموادمخدر

شناسایی وتهیه مشخصات معتادین برحسب نوع اعتیاد

شناسایی وتهیه ثبت مشخصات عناصرتامین کننده موادمخدر

شناسایی وتهیه ثبت مشخصات عناصرتامین کننده موادمخدر

شناسایی اماکن عمومی وخصوصی مشکوک به نگهداری وتوزیع موادمخدر

اقدام درجهت جذب منابع ومخبرین وایجادشبکه منابع

اقدام درجهت دستگیری عناصرتوزیع ومصرف موادمخدر

تهیه شناسنامه اطلاعاتی ازوضعیت قاچاق ومصرف موادمخدر

تحقیق وبررسی پیرامون گزارش واطلاعات بدست آمده

تحویل متهمین دستگیرشده وموادمخدروموادمکشوفه به مراجع قضایی

 

اسلاید 10 :

شرح شغل رییس شعبه مبارزه باموادمخدر

    شناسایی عناصرتوزیع کننده ومعتادین واماکن مشکوک به نکهداری موادمخدر ونقاط آلوده وارایه گزارش به موادمخدرازطرفی جذب منابع ومخبرین  و دستگیری عناصرتوزیع ومصرف مواد مخدرازوظایف رییس شعبه می باشد وهچنین رییس شعبه موظف است تانسبت به تهیه نقشه حوزه استحفاظی اقدام نموده به تفکیک بلوک موقعیت آن راازنظرنقاط آلوده به موادشناسایی نموده و شناسنامه اطلاعاتی ازوضعیت قاچاق موادمخدر ومصرف آن درهربلوک تهیه نماید.             

     ازدیگروظایف وی تحقیق پیرامون گزارش واصله ازمردم وسایت 110و مدیریت مبارزه بامواد مخدر ،کسب مجوزقضایی جهت دستگیری متهمین موادمخدروبازرسی اماکن ونقاط آلوده می باشد

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید