بخشی از پاورپوینت

 اسلاید 1 :

 • Basic
 • Pascal
 • C و C++
 • Ada
 • Java
 • Fortran
 • Matlab

اسلاید 2 :

 • Procedural
 • C, C++, Basic, Fortran, Pascal, Matlab, Maple
 • Object Oriented
 • C++, Java, Python,VB.Net, C#
 • Functional
 • Mathematica
 • Graphical
 • LabView, Simulink

اسلاید 3 :

 • تدوين زبان به طور کلي (شامل غير برنامه‌نويسي)
 • زبان مصنوعي
 • توسط
 • شخص
 • تيم
 • غالباٌ : در دانشگاهها-مراکز تحقيقاتي
 • اهداف زبان
 • خصوصيات واقعي زبان

اسلاید 4 :

 • تلريخچه
 • 1969 : سيستم عامل Unix بکمک اسمبلي بر روي PDP-7 پياده شد
 • Ken Thompson بر اساس زبانهاي Algol60 ¬ CPL ¬ BCPL ¬ B را تأليف نمود.
 • B بيش از حد ساده بود و کند
 • قابليت اجرا بر روي PDP-7 و Unix را نداشت
 • Dennis Ritchie : Bell Labs : System Programmer
 • انگيزه
 • نياز به زبان با ويژگيهاي
 • ساختار مدولار
 • سرعت بيشتر در کامپايل شدن
 • سرعت بيشتر در اجرا
 • حجم کمتر
 • تواناييهاي نرم‌افزاري/ سخت‌افزاري مناسب براي برنامه‌ريزي سيستم

اسلاید 5 :

 • حجم کم
 • يک کامپايلر C مي‌تواند KB256 حجم داشته باشد
 • تعداد دستورات
 • C اوليه تنها 27 keyword داشت
 • ANSI C 32 keyword دارد
 • C++ 77 keyword دارد
 • سرعت برنامه‌هايي که با C نوشته مي‌شوند بالاست
 • Not strongly typed
 • حمايت از برنامه‌نويسي مدولار

اسلاید 6 :

 • ساختاريافته به دليل
 • ابزارهاي
 • while
 • do-while
 • for
 • if-else
 • switch-case
 • متغيرهاي محلي-عمومي
 • سابروتينها
 • Call by value/by reference

اسلاید 7 :

 • ارتباط ساده با اسمبلي
 • کار بر روي بيتها
 • متغيرهاي اشاره‌گر
 • آرايه‌ها
 • توابع کتابخانه : طيف وسيعي در اختيار هستند
 • بازده حافظه : افزوده شدن توابع از کتابخانه‌ها در صورت نياز
 • Portability

اسلاید 8 :

 • Not strongly typed
 • Lack of run-time checking

اسلاید 9 :

 • کار هر برنامه پردازش اطلاعات و ارائة نتايج است
 • امکان دريافت اطلاعات از منبع داده
 • کاربر (user)
 • منابع سخت‌افزاري
 • بتوان مشخص کرد داده‌ها چگونه و کجا ذخيره شوند
 • بتوان بر روي داده‌ها عمليات انجام داد
 • انتساب : b ¬ a
 • رياضي : جمع، تفريق، ضرب، تقسيم، سينوس، انتگرال، ...
 • منطقي : and, or, not, xor, …
 • عمليات شرطي :تصميمگيري : بخشي از برنامه گاهي اجرا بشود/نشود
 • حلقه‌ها (تکرار عمليات)
 • سابروتينها
 • نتايج به نحو مناسب به اطلاع کاربر برسد

اسلاید 10 :

 • Edit
 • Preprocess
 • Compile
 • Link
 • Load
 • Execute
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید