بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تصميم‌گيري بکمک if و else

 • شامل
 • عبارت قابل ارزيابي منطقي (درون پرانتز)
 • عملکرد پاسخ در صورت صحيح بودن ارزش عبارت
 • if (a<b) a=a+3;
 • if (a<b) {
 • a=a+2;
 • b++;
 • }
 • مجموعة if ، عبارت مورد ارزيابي و پاسخ يک خط برنامة C را تشکيل مي‌دهند

اسلاید 2 :

 • if (a>b) b=3;
 • else b=4;
 • if (a!=b) b=3;
 • else if (a<b) b=4;
 • else b=5;
 • مجموعة ifهاي متوالي و elseها ، عبارت مورد ارزيابي و پاسخ يک خط برنامة C را تشکيل مي‌دهند

اسلاید 3 :

تشکيل حلقه

 • برچسب (Label)
 • Identifierي که (بلافاصله) به : ختم شود
 • this_line:
 • loop:
 • استفاده در تشکيل حلقه بکمک goto
 • a=0;
 • loop1:
 • a++;
 • if (a<10) goto loop1;

اسلاید 4 :

for

 • استفاده از goto توصيه نمي‌شود
 • ساختاريافتگي برنامه را از بين مي‌برد
 • ابزارهاي ايجاد حلقة کاملاٌ مؤثر ديگر در اختيار هستند
 • حلقة for شامل
 • درون پرانتز 3 بخش دارد
 • بخش اول : آماده‌سازي اوليه : هر عبارت يک خطي زبان c
 • بخش دوم : عبارتي که در ابتداي هر تکرار (شامل بار اول) ارزيابي مي‌شود
 • بخش سوم : عبارتي که در انتهاي هر تکرار انجام خواهد شد
 • عبارت يا عبارات تشکيل دهندة محتويات تکراري حلقه

اسلاید 5 :

 • for (a=0; a<10; a++) b=b+a;
 • for (a=0; a<10; a++) {
 • b=b+a;
 • c=d-a/e;
 • }
 • for (a=0; a<10; a++) ;

اسلاید 6 :

 • معمولاٌ در شرايطي که حلقة تکرار شماره‌پذير باشد بسيار مناسب است
 • نکته : هر حلقة تکرار را با هر يک از ابزارهاي تشکيل حلقه مي‌توان نوشت – تفاوتها در سهولت و خوانا بودن برنامه خواهد بود

اسلاید 7 :

while

 • شامل عبارت قابل ارزيابي و محتويات حلقه است
 • while (a--);
 • while (a<10) a++;
 • while (a<10) {
 • a+=b;
 • b=b/5;
 • }

اسلاید 8 :

 • عبارت در ابتداي هر تکرار آزمايش مي‌شود
 • براي حلقه‌هايي که تعداد تکرار بسته به شرايط برنامه تغيير مي‌کند مناسب‌تر است
 • در for و while ممکن است محتويات حلقه حتي يکبار هم انجام نشوند (حلقه‌هاي pre-test در مقابل post-test)

اسلاید 9 :

do-while

 • شامل محتويات حلقه و عبارت مورد ارزيابي است
 • ارزيابي در انتهاي حلقه انجام مي‌شود (برعکس while)
 • محتويات حلقه حداقل يکبار انجام مي‌شوند
 • do a=a+b;
 • while(a<7);
 • do {a=a+b;
 • c=d*b;
 • } while(a<7);

اسلاید 10 :

switch-case

 • گاهي براي يک متغير حالات مشخصي رخ مي‌دهد که در مقابل هر حالت پاسخ خاصي بايد داده شود
 • switch (a) {
 • case 1 :
 • b=3.5; break;
 • case 2 :
 • b=4.44; break;
 • case 3 :
 • b=9.73; break;
 • default : b=20;
 • }
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید