بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

1.Introduction to robotics mechanics and contro , second edition. By JOHN J. CRAIG, Addison Wes ey, 1989.

2.Introduction to Autonomous Mobi e Robots, Sigwart and Nourbakhsh, The MIT Press,2004

اسلاید 2 :

هدف از این درس معرفی دانش اولیه در مورد روباتها و بخصوص روباتهای متحرک است.

در این درس مباحث زیر بررسی میشوند:

.1ابتدا به بررسی روباتهای صنعتی میپردازیم

.2بدنبال آن موضوعات مربوط به روباتهای متحرک خودکار بررسی شده و تحقیقات و کاربردهای آن مطرح میشوند. سه محور اصلی این بخش عبارتند از: سینماتیک، مکان یابی و طرح ریزی

اسلاید 3 :

در بخش روباتهای صنعتی مباحث زیر بررسی میشوند:

مقدمه ای بر روباتهای صنعتی  و کاربرد آنها

سینماتیک مستقیم و سینماتیک غیر مستقیم

دینامیک

تولیدمسیر

کنترل

زبانهای برنامه نویسی روباتهای صنعتی

اسلاید 4 :

در بخش روباتهای متحرک مباحث زیر بررسی میشوند:

مقدمه

جابجائی روباتهای متحرک: روباتهای چرخدار،روباتهای پادار

سینماتیک روباتهای متحرک: درجات آزادی،محدودیتها، سینماتیک مستقیم

ادراک: انواع سنسورها، نمایش عدم قطعیت، استخراج ویژگی

مکان یابی روباتهای متحرک: نویز سنسورها، نمایش نقشه، مکان یابی احتمالاتی، روشهای مختلف مکان یابی، ساخت خودکار نقشه

حرکت و طرح ریزی: روش های مختلف مسیر یابی، فرار از مانع، ساختارهای مختلف حرکت و...

اسلاید 5 :

امروزه روباتها در انجام بسیاری از کارها به کمک انسان آمده و در برخی کارها نیز جایگزین آدمی گشته اند از جمله: کار در کارخانه، اکتشافات فضائی،  جراحی، بصورت دست آموز خانگی!

اسلاید 6 :

موسسه بین المللی استاندارد روبات را بصورت زیر تعریف کرده است:

روبات وسیله ای است که

بصورت خودکار کنترل شود،

قابل برنامه ریزی مجدد باشد،

چند منظوره بوده و

با داشتن چندین درجه آزادی قدرت جابجائی داشته باشد.

روبات میتواند متحرک و یا ثابت باشد.

اسلاید 7 :

علم مطالعه روباتها را روباتیک مینامند.

تعریف جامع تر این علم را میتوان بصورت زیر نیز بازگو نمود:

اسلاید 8 :

یک تعریف کلی از روبات هوشمند عبارت است از:

یک ماشین قابل برنامه ریزی که بتواند عمل یک موجود هوشمند نظیر انسان را تقلید کند

 

اسلاید 9 :

برای اینکه بتوانیم یک ماشین را روبات بنامیم این ماشین  باید:

قادر به حس وادراک بوده و بتواند اطلاعات را از محیط اطراف خود جمع آوری نماید

قادر به انجام اعمال مختلفی باشد: بتواند جابجائی انجام داده و یک کار فیزیکی نظیر حرکت دادن اشیا را انجام دهد.

قابل برنامه ریزی مجدد باشد بعبارت دیگر بتواند کارهای مختلفی را انجام دهد.

بتواند بطور خودکار عمل نموده و/یا با آدمی ارتباط برقرار نماید.

اسلاید 10 :

لئوناردو داوینچی در سال 1500 طراحی هائی مانند روبات انجام داده بود.

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید