بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :


رديابي انرژي و تجزيه تحليل حفاظ ها (ETBA)

ETBA يك تكنيك نسبتا جديد است كه بر پايه برخي از اصول پايش مديريتي و درخت ريسك (MORT) بنا نهاده شده است . كه يك رويداد را به صورت يك جريان انرژي ناخواسته تعريف مي كند . يك حادثه زمانی بوجود مي آيد كه يك جريان انرژي ناخواسته توليد شده و بدليل عدم حفاظ كافي در مسيران به اهداف مختلفي برخورد نموده و باعث صدمه به افراد و يا ايجاد خسارت مالي مي گردد.شكل 1-12 بنابراين جريان ناخواسته انرژي باعث ايجاد يك رويداد شده و اگر نتايج اين رويداد نامطلوب باشد حادثه ايجادمي شود .

اسلاید 2 :

 • تکنیک رد یابی انرژی و تجزیه وتحلیل حفاظها که به عنوان ابزاری جهت تجزیه و تحلیل اصولی علل حوادث مورد استفاده قرار می گیرد در اصل از تکنیک پایش مدیریتی و درخت ریسک منتج شده است.در روش mortمعمولا چند عامل به عنوان علل وقوع حادثه مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و خود حادثه نیز بصورت رها شدن جریان نا خواسته ای از انرژیکه در اثر نا مناسب بودن حفاظها بوقوع می پیوندد تعریف می شود . در منابع علمی دیگر نیز بر تعریف فوق از حادثه تاکید شده است بعنوان مثال استفن بیان میکند که حادثه بدلیل فقدان و یا نا مناسب بودن موانع و کنترلها و انتقال ناخواسته انرژی رخ می دهد .
 • تکنیک رد یابی انرژی و تجزیه وتحلیل حفاظها که به عنوان ابزاری جهت تجزیه و تحلیل اصولی علل حوادث مورد استفاده قرار می گیرد.

اسلاید 3 :

 • تکنیک رد یابی انرژی و تجزیه وتحلیل حفاظها که به عنوان ابزاری جهت تجزیه و تحلیل اصولی علل حوادث مورد استفاده قرار می گیرد.
 • با توجه به مطالب فوق می توان گفت که حوادث معمولا بدنبال اشتباهات انجام شده در برنامه ریزیها یا خطاهای عملیاتی که خود نتیجه نهایی ناتوانی درنشان دادن واکنشهای مناسب در برابر تغیرات فاکتور های انسانی یا محیطی است بوقوع می پیوندند . از طرف دیگر ناتوانی در نشان دادن عکس العملهای مناسب در برابر اینگونه تغیرات برنامه ریزی نشده مستقیما به برز شرایط و اعمال نا ایمن منجر شده که شرایط و اعمال نا ایمن نیز باعث ایجاد جریان نا خواسته ای از انرژی می شود که اگر موانع و حفاظهای مناسب برای کنترل اینگونه انرژیهای ناخواسته پیش بینی نشده باشد بدون شک نتایج ناخواسته ای (پیامدهای آن)ایجاد خواهد شد .

اسلاید 4 :

 • اضلاع مثلث حادثه كه در واقع در برنامه MORT مورد بحث مي باشد شامل جريان انرژي ناخواسته حفاظ ها و موانع در مسير عبور ايم جريان كه جهت پيشگيري و كنترل مناسب نيستند و اهداف آسيب پذير (انسان و اشياء) در مسير اين انرژي مي باشد . روش ETBA بر اين اساس استوار بوده و به صورت سيستماتيك ارتباط بين اين سه فاكتور را با يكديگر مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهد.

اسلاید 5 :


مزاياي استفاده از روش ETBA

 • از عمده ترين نقاط قوت روش ETBA ، می توان به مواردی از قبیل ، توانایی در به حداقل رساندن خطرات ارائه یک روند نظام مند به منظور تجزیه و تحلیل خطرات موشکافی این روش در ردیابی انرژی و سازگاری آن با دیگر روش های تجزیه و تحلیل ایمنی سیستم اشاره نمود . این تکنیک برای هر گونه سیستم ساده یا پیچیده مناسب بوده و روش نظام مند ، مداوم و موثر برای کشف خطرات در یک سیستم جدید می باشد . همچنین ، برای بررسی سیستم های موجود که در گذشته با جدیت تجزیه و تحلیل نشده اند نیز مناسب است . این تکنیک را می توان در هنگامی که جزئیات بیشتری به منظور تجزیه و تحلیل موانع لازم باشد به کار برد

اسلاید 6 :

.. در ضمن روش مزبور بر پایه مدل انرژی قرار داشته و همچنین روشی است که برای بررسی مفصل تر خطراتی که با استفاده از روش تجزیه و تحلیل موانع شناسایی شده اند به کار خواهد رفت.

 • ساده ترین توضیح مدل انرژی در این تکنیک ، اینگونه است که حوادث در اثر انتقال ناخواسته شکل های مختلف انرژی از یک منبع به یک ساختار حساس ایجاد می شوند . هیدن در سال 1975 ده استراتژی کنترل جهت مدیریت انرژی پیشنهاد نمود که به مدل هیدن معروف است ویژگی مهم مدل هیدن این است که انرژی را به عنوان علت بالقوه حوادث مورد توجه قرار داده و در این راستا مجموعه ای از استراتژی های کنترل را ارائه می نماید که به روش های مختلفی ، قابل اجرا می باشند
  .

اسلاید 7 :

 • دراین مدل حوادثی ناشی از انتقال ناخواسته جریان مواد را نیز می توان به طریقی مشابه بررسی نمود . از آنجا که در این نوع حوادث انتقال انرژی قابل ملاحظه ای روی نمی دهد با جایگزین کردن ساده واژه انرژی با واژه ماده می توان ده استراتژی هایدن را برای این نوع حوادث نیز به کار برد .

اسلاید 8 :

مدل انرژی سه مزیت مشخص دارد :

 • 1- این اطمینان فراهم می شود که همه اقدامات پیشگیرانه ممکن قابل شناسایی است . در استفاده از این مدل سه خط مشی اصلی جهت کنترل اولیت بندی می شود . به طوریکه خط مشی های رده اول مواردی هستند که در منبع انرژی اعمال می شوند . اگر امکان حذف خطر یا رساندن آن به سطح قابل قبول در منبع وجود نداشت هباشد موانعی مثل حفاظ های ثابت بین منبع و اهداف آسیب پذیر توصیه خواهند شد . نهایتا اقداماتی که بر روی اهداف آسیب پذیر انجام می شود مثل استفاده از تجهیزات حفاظت فردی که به عنوان آخرین راهکار توصیه می شود .

اسلاید 9 :


تکنیک ET&BA  اختصاصا برای تمرکز بر روی چهار پارامتر زیر طراحی شده است:

 • 1-منبع یا منابع انرژی در سیستم
 • 2-متناسب بودن موانع موجود در مسیر انرژیها
 • 3- تعامل عامل انسانی یا سیستم
 • 4- بررسی اهداف نهایی انرژی ناخواسته یا کنترل نشده (اهداف نهایی ممکن است افراد یا باشد )

اسلاید 10 :


مدل انرژی سه مزیت مشخص دارد :

 • 2- امکان پیشگویی پیامدهای ناشی از حوادث را فراهم می کند زیر ا بعد از رها شدن ناخواسته انرژی ، سلسله مراتب بروز حادثه ، اساسا از قوانین فیزیکی تبعیت نموده و تا حد زیادی پیامدها به مقدار انرژی رها شده بستگی دارد .
 • 3- امکان شناسایی خطرات را فراهم می کند .
 • پیشنهادات هیدن در زمینه پیشگیری از بروز حوادث ، تحت عنوان خط مشی های ده گانه ، به قرار زیر است . در این استراتژی از سیستم اره گرد و همچنین میست های روغن حاصل از گل حفاری به عنوان مثال استفاده می شود :
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید