بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

Speaking to Inform گفتگو برای اطلاع دادن                                          
                             

 

Speaking to inform is designed to helping your external stakeholders understand something, which requires that you assume the role of a teacher. 

 

اطلاع ومعلومات دادن کمک خواهد شد که ذیدخلهای خارجی را راجع بآنچه نیاز دارد بفهماند، ومقتضی این امراست که شما نقش یک معلم را ایفا کنید برای این ذیدخلهای بیرونی.

 

اسلاید 2 :

While informative speaking might appear to be easy and natural—after all, how hard can it be to share information?—truly effective informative speaking requires that you carefully attend to your audience, provide appropriate information, explain terms you might consider self-evident and treat your audience as already knowledgeable subjects.

با اینکه صحبت معلوماتی ممکن آسان وطبیعی معلوم شود – با آنهم، درمیان گذاشتن معلومات بادیگران چقدر مشکل میتواند باشد؟ معلومات درست مؤثر ایجاب می کند که شما به شنونده های تان توجه بدقت گوش دهید، معلومات درست ارائه کنید، شرایطی را که شما واضح می بینید و شنونده های تان قبلاً مطلع هستند راجع بآن. 

اسلاید 3 :

Key things to consider before preparing a presentation designed to inform include:چیز های مهمی که قبل از پرزنتیشن شما باید درنظر بگیرید شامل این موارد می شود:                    

Audience knowledge of the topic. 

معلومات شنونده راجع به موضوع

Goals for presenting this information to this audience. اهداف ارائ ای این معلومات برای مخاطبین

How much the audience needs to know to meet your goals. برای رسیدن باین اهداف شنونده چقدر باید بدانند.                                          

What types of information will best illuminate what you are trying to teach. 

چه نوع معلومات به بهترین شکل موضوع را روشن می کند.

What the key ideas are that the audience should remember at the end of your presentation. کدام معلومات کلیدی را شنونده ها در ختم کار باید بدانند.                                            

Make the information accurate, clear and meaningful to your audience.

معلومات را برای مخاطب خود تان بصورت دقیق، واضح وپرمحتوی ارئه کنید.

 

اسلاید 4 :

Audience knowledge of the topic.
آگاهی ومعلومات شنونده راجع به موضوع

 

What does your audience already know about what you are going to say and how can you connect the known with the unknown.

شنونده شما درباره موضوعیکه شما میخواهید معلومات بدهید چه میداند وشما چگونه می توانید راجع به یک چیز نامأنوس شنونده ای تانرا معلومات دهید (شنونده ای که شما را هم نمیشناسد).

اسلاید 5 :

Goals for presenting this information to this audience
اهداف یک پرزنتیشن خاصی برای شنونده ای خاص

 

 

What does the audience need to know and why? Goals are intimately connected with audience?

شنونده چه را باید بداند، وچرا؟ اهداف بشکل معنی داری، با شنونده ارتباط پیدا میکند

ازباب مثال، تفصیلاتی را که شما درباره ای تازه ای دفترتان.                                        

اسلاید 6 :

 

For example, what details you share about organization status may differ, depending on whether your audience is a tax inspector, the community of beneficiaries, a group of new employees a concurrent organization.

ازباب مثال، تفصیلاتی را که شما درباره ای وضعیت فعلی مؤسسه تان ارائه میکنید، ممکن فرق کند، بستگی دارد به شنونده، مستفید شنونده ها، کارمندهای تازه ای دفترتان.                                        

اسلاید 7 :

 

You need to share enough information with a given audience so that they understand what you are saying, but you cannot give so much information that an audience will lose your main point and get caught up in minutia.

–شما باید معلومات موردنیاز را برای شنونده ای تان  …….تا آنها گفته های شمارا بفهمند، ولی نه بقسمیکه شنونده ها مطالب عمده را بخاطر تفصیلات وجزئیات/فروعات زیاد گم کنند.

 

 

اسلاید 8 :

What types of information will best illuminate what you are trying to teach.چه نوع معلومات موضوع مورد بحث  شمارا روشن میکند                                                                      

Illuminating ideas is primarily accomplished through the use of evidence. روشن شدن نظریه ای تان درقدم اول با ارائه ای شواهد عینی انجام میگیرد.                                                               

Certain ideas are best illustrated with numerical data and other information is clarified through examples or narratives.بهترین شیوه برای روشن شدن موضوع، ارائه ای نظریات مشخص با رقم آن ومثالها است.   

Again, audience plays a primary role in determining what evidence will be considered credible to your audience. For example, employees generally care about the bottom line—financial solidity. Beneficiaries want to know that you are concerned about their welfare and quality of life.

ارائه ای شواهد عینی مورد اعتبار برای شنونده ای تان تعیین کننده است، مثلاً کارمندان عموماً موضوع مالی را درنظر دارند، مستفیدین میخواهند بدانند که شما نگران وضعیت زندگی آنها و نحوه ای بهبود بخشیدن زندگی شان هستید.

اسلاید 9 :

What the key ideas are that the audience should remember at the end of your presentation.
کدام معلومات بسیار مهم/کلیدی اند که شنونده ها باید درختم پرزنتیشن آنهارا به یاد داشته باشند. 

اسلاید 10 :

Organize your presentation—be it oral or written—into three or four main points so that the audience will remember the most important elements of your message with greater ease.

پرزنتیشن تان را به سه یا چهار بخش عمده تقسیم بندی کنید، تا شنونده مطالب مهم پیام تان را به آسانی به خاطر بسپارد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید