بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

چرخ توربین پلتن واقعی

برای یک چرخ توربین پلتن واقعی همیشه تلفات وجود دارد بنابراین

بازده هیدرولیک مقدار زیر در نظر گرفته می شود

سرعت مطلق در نازل در محدوده زیر می باشد

C1u  در هنگام طراحی می تواند 1،0 در نظر گرفته شود

که حاصل به صورت زیر خواهد بود :

اسلاید 2 :

اندازه های روتور

قوانین کلی :

  D = 10  · ds  Hn <  500 m

  D = 15  · ds  Hn =  1300 m

D < 9,5 · ds   باید پرهیز شود زیرا باعث تلفات  قدرت آب می شود. 

D > 15 · ds   این  قطر برای ارتفاع خیلی زیاد آب استفاده می شود.

اسلاید 3 :

برای اندازه قطر:   D = 10  · ds

و یک نازل:  z = 1

حداکثر سرعت برای توربین پلتن با یک نازل برابر است باW = 0,09

برای قطر مقابل   D = 10  · ds

و تعداد شش نازل      z = 6

حداکثر سرعت برای توربین پلتن با شش نازل برابر است با W = 0,22

اسلاید 4 :

مراحل طراحی اندازه های یک توربین پلتن

.1تعیین نرخ دبی و ارتفاع ( هد ) موثر :

  *H = 1130 m

  *Q = 28,5 m3/s

  *P = 288 MW

.2تعیین میزان افت سرعت :

  c1u = 1  Þ  c1u = 149 m/s

  u1 = 0,48  Þ  u1   = 71 m/s

.3تعیین تعداد نازل ها :

  z = 5

.4محاسبه  ds  برای یک نازل از طریق معادله پیوستگی :

 

اسلاید 5 :

.5انتخاب عرض پره ها

   B = 3,3 · ds= 0,73 m

اسلاید 6 :

.6پیدا کردن قطر از طریق میان یابی :

اسلاید 7 :

.7محاسبه ی سرعت

.8تعیین تعداد قطب های ژنراتور

  سرعت روتور با استفاده از فرکانس ژنراتور و شبکه مشخص می شود

  در اینجا Zp تعداد قطب های ژنراتور می باشد

  تعداد قطب ها برابر است با :

اسلاید 8 :

.9محاسبه مجدد سرعت :

.10محاسبه مجدد قطر روتور :

.11تعیین تعداد پره ها

  z = 22

اسلاید 9 :

.12قطر محفظه توربین (برای توربین های عمودی ) :

.13محاسبه ارتفاع روتور تا سطح آب از دهانه خروجی (برای توربین های عمودی)

اسلاید 10 :

مثال
یک نیروگاه آبی با مشخصات معلوم

.1نرخ دبی و ارتفاع (هد) موثر عبارتند از :

  *H = 660 m

  *Q = 2,15 m3/s

  *P = 12 MW

.2مقادیر سرعت منتخب برابر است با :

  c1u = 1  Þ  c1u = 114 m/s

  u1 = 0,48  Þ  u1   = 54,6 m/s

.3تعداد نازل های روی توربین :

  z = 1

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید