بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

آلاینده های شیمیایی

کره زمین به وسیله اتمسفر گازی شکل در برگرفته شده،که دارای ترکیب معینی است. در این اتمسفر،در حدود 78/09 درصد نیتروژن ، 20/95 درصد اکسیژن،0/93 درصد آرگون، 0/03 درصد دی اکسید کربن و اندازه ی ناچیزی نئون،هلیوم،کریپتون،هیدروژن،مواد رادیواکتیو،اکسیدهای ازت و اوزون هست،که ممکن است در هر جا با چند درصد بخار آب آمیخته شود. اگر مقدار هریک از این گازها، از حد معمول بیشتر شود و یا هر ماده ی دیگر جز آنها، در اتمسفر وجود داشته باشد،ماده آلوده کننده یا آلاینده دانسته می شود.

اسلاید 2 :

آلاینده های شیمیایی زیان آور محیط کار

عوامل شیمیایی در محیط کار در برگیرندۀ تمام مواد اولیه ، مواد خام ، مواد واسطه و فرآورده های اصلی که در صنعت بکار می روند یا تولید می شوند ، می باشند. این مواد که به شکل گاز ، مایع یا جامد هستند ، ممکن است مصنوعی یا طبیعی بوده و دارای منشاء گیاهی ، حیوانی یا  )سنتتیک ( معدنی یا آلی باشند. هر یک از این مواد دارای خطرات و زیانهای مختص به خود است که در صورت تماس فرد با آن رخ می نمایند . زیان حاصل از آنها به نوع ، راه ورود ، مقدار و طول زمان تماس بستگی دارد.

اسلاید 3 :

آلاینده های شیمیایی زیان آور محیط کار

کارگران در صنعت با مایعات زیادی سروکار داشته و در تماس اند . تعدادی از این مایعات خورنده و سوزاننده بوده و شامل برخی از اسیدهای معدنی و یا آلی ، قلیاها و تعدادی از دیگر مواد شیمیایی مانند آب اکسیژنه و ... می باشند.

شایان ذکر است که بعضی از مواد با اینکه مایع نیستند می توانند خاصیت سوزانندگی یا خورندگی داشته باشند . مواد جامد بصورت های توده ،کلوخه ، دانه و پودر بکار می روند ولی مهمترین شکل از مواد جامد که دارای اثرات فیزیولوژیک قابل توجه می باشد ، گرد و غبار آنهاست . زیرا از طریق استنشاق وارد بدن شده و اثرات خود را ظاهر می سازد.

اسلاید 4 :

دسته بندی عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار

بر پایه حالت فیزیکی

بر پایه ترکیب شیمیایی

بر پایه اثرات فیزیولوژیک                                    

 

اسلاید 5 :

بر مبنای حالت فیزیکی

گاز:موادی که در دمای 25درجه سانتی گرادوفشار یک اتمسفر حالت گازی دارند مثل هلیوم وهیدروژن

بخار :بخارها محصول تبخیر موادی هستندکه در دما وفشار اتاق می توانند به حالت مایع یا جامد باشند.

مواد معلق: انتشار وپراکندگی ذرات جامد یا مایع در هوا آئروسل نامیده می شود. مواد معلق خود نیز شامل گرد وغبار، فیوم ، دود ، مه والیاف می باشند.

    قطر واقعی فیزیکی آئروسل ها در گستره 0/001 تا 400 میکرون جا دارد.

اسلاید 6 :

تقسیم بندی آئروسل ها بر پایه ی:
 ماهیت فیزیکی ،اندازه ی ذرات و شیوه ی تولید

گرد وغبار:ذرات نامنظمی که در اثر خرد شدن ، شکسته شدن وسایش مواد آلی یا معدنی در فر آیندهای مکانیکی یا طبیعی تولید می شوند .قطر آئرودینامیک آنها بین 0/5 تا 50 میکرون می با شد.

فیوم: ذرات فلزی جامد که از سطح فلز مذاب خارج شده ودر هوا متراکم و منتشر می شوند مانند دمه های فلزی سرب، کادمیوم، روی و...قطر آئرودینامیک آنها 0/001 تا 0/2میکرون است.

اسلاید 7 :

تقسیم بندی آئروسل ها بر پایه ی:
 ماهیت فیزیکی ،اندازه ی ذرات و شیوه ی تولید

دود: در اثر سوختن مواد آلی مثل ذغال سنگ، چوب ، روغن ، چربی و ... ذراتی تولید می شود که به علت سوختن ناقص حاوی مقادیر زیادی کربن هستند.قطر آئرودینامیک ذرات دود 0/01تا 0/5 میکرون است.

مه: ذرات وقطرات ریز مایع که در اثر تراکم بخار آب وسایر مایعات در شرایط  خاص فیزیکی دما و فشار تولید می گردد. قطر آئرودینامیک میست ها 40 تا 400 میکرون می باشد.

اسلاید 8 :

تقسیم بندی آئروسل ها بر پایه ی:
 ماهیت فیزیکی ،اندازه ی ذرات و شیوه ی تولید

الیاف: ذراتی که طولشان بیش از عرضشان(طول سه برابر عرض ) می باشد. سرچشمه الیاف یا طبیعی مانند آسبست یا مصنوعی مانند پنبه می باشد. الیاف آلی نیز وجود دارند مانند کنف،رشته های به دست آمده از حیوانات.

عملکرد رشته ها در شش ها با کارکرد ذرات کروی متفاوت است.

اسلاید 9 :

دسته بندی آلاینده های شیمیایی بر پایه اثرات فیزولوژیک

در این تقسیم بندی که اثرات آلاینده ها به تراکم آنها بستگی زیادی داشته و قرار دادن مواد در دسته خاصی چندان ساده وصحیح نیست . برای نمونه یک گاز یا بخار در یک تراکم مشخص ممکن است دارای خاصیت بیهوشی آور باشد، در حالی که در تراکم کمتر، بدون اثر بیهوشی آور بوده و بر دستگاه خونساز اثر گذارد. با این حال پنج تقسیم بندی زیر در نظر گرفته می شود .

اسلاید 10 :

دسته بندی آلاینده های شیمیایی بر پایه اثرات فیزولوژیک

مواد التهاب آور ومحرک (آمونیاک ،اسید کرومیک واسید فلوئوریدریک)

مواد خفگی آور(دی اکسید ومونواکسید کربن)

مواد بیهوشی آور ومخدر همچون هیدروکربنها

سموم سیستمیک(بنزن ،فلزات سنگین وشبه فلز )

مواد فیبروز دهنده و حساسیت زا (سیلیس ،آزبست وگرده گیاه)

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید