whatsapp call admin

مقاله معرفی گونه های جدید از بالتوریهای خانواده Coniopterygidae برای ایران و استان کرمانشاه به عنوان عوامل کنترل بیولوژیک موثرکنه های زیان آور گیاهی

word قابل ویرایش
5 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

معرفی گونه های جدید از بالتوریهای خانواده Coniopterygidae برای ایران و استان کرمانشاه به عنوان عوامل کنترل بیولوژیک موثرکنه های زیان آور گیاهی

چکیده:
راسته بالتوری ها (Neuroptera) دارای خانواده های متعددی است که خانواده Coniopterygidae از جمله آنها میباشد. بالتوری های این خانواده حشراتی مفید بوده و قدرت تغذیه ای بالایی از کنه های زیان آور گیاهی هستند و به همین دلیل از آن ها در برنامه های کنترل بیولوژیک آنها استفاده می شود. باتوجه به اهمیت شناسایی بالتوری های این خانواده از راسته بالتوری ها به عنوان عوامل کنترل بیولوژیک موثرکنه های گیاهی در استان کرمانشاه، شناسایی گونه های مختلف این خانواده درطی سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ انجام شد. در این بررسی بالتوری های خانواده Chrysopidae از روستاهای مختلف شهرستان های استان جمع آوری، اتاله وکلکسیون هایی از آن ها تهیه شد. با بررسی بالتوری های جمع آوری شده با استفاده از ویژگی های ظاهری، ترسیم شکل بال ها و خصوصیات دستگاه تناسلی نرها و استفاده از کلیدهای شناسایی در نهایت تعداد ۳ گونه از این بالتوری های خانواده شناسایی شد که دو گونه از آنها جدید بوده وبرای اولین بار از ایران گزارش می شوند.

واژگان کلیدی:

مقدمه:

براساس مطالعات(Mirmoayedi(1995c دوگونه از این خانواده به نامهای Helicoconis Ohm kurdica و Coniopteryx (Xeroconiopteryx) deserta Meinander از استان هرمزگان گزارش شدند.که گونه ی C. deserta برای اولین بار از ایران گزارش شد. براساس مطالعات Mirmoayedi (1998) گونه هایConiopteryx (Xeroconiopteryx) loipetsederi Aspöck و Hemisemidalis pallida (Withycombe) از پارک ملی گلستان در ایران گزارش شدند.کهگونه ی C. loipetsederi برای اولین بار از ایران گزارش داده شد.
براساس مطالعات(Mirmoayedi (1998 از نقاط ایران گونه های زیر از این خانواده جمع آوری شده است:
Aleuropteryx ressli Rausch, Aspöck & Ohm Coniopteryx (Metaconiopteryx) lentiae Aspöck & Aspöck Coniopteryx (Metaconiopteryx) unicef Monserrat Coniopteryx (Metaconiopteryx) venustula Rausch & Aspöck Helicoconis pseudolutea Ohm Hemisemidalis kasyi (Aspöck &Aspöck) Nimboa vartianorum Aspöck & Aspöck .Semidalis aleyrodiformis (Stephens)
گونه های Nimboa asadeva Rausch & Aspöck , Coniopteryx drammonti Rousset و Coniopteryx furcata Meinander از استانهای کردستان، هرمزگان، مشهد وهمدان گزارش می شدند که گونه ی C. furcataبرای فون ایران جدید بود. Mirmoayedi,2002
مواد و روش ها:
برای جمع آوری حشرات کامل از تله نوری استفاده گردید. حشرات جمع آوری شده درون شیشه سم الکل ۷۰ درصد قرار گرفتند و به آزمایشگاه منتقل شدند و نمونه ها به تفکیک از یکدیگر جدا شدند. بال های جلو و عقب این حشرات جدا شد و کلیه رگبال ها با دقت ترسیم شدند و انتهای شکم حشرات نرنیز درون محلول پتاس ۱۰ درصد قرار گرفت و به مدت ۶-۳ ساعت روی هیتر قرار داده شد. پس از شفاف سازی اندام جنسی حشره نر جدا شد و شکل آن با دقت کشیده شد. درنهایت شناسایی گونه ها با استفاده از خصوصیات اندام جنسی نر و شکل بال ها و با استفاده از کلید شناسایی انجام شد و به تایید نگارنده سوم رسید.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 5 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد