بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مشخصات سیستمهای چندعامله

سیستمهای چندعامله سیستمهای پیچیده ای هستند که شامل چند عامل و سازوکارهایی برای هماهنگ سازی رفتارهای این عاملها می باشند و دارای مشخصات زیر هستند:

دانش کافی و لازم برای حل مساله در یک عامل وجود ندارد

کنترل سیستم توزیع شده است (یعنی یک سیستم کنترل مرکزی وجود ندارد)

داده ها توزیع شده و غیرمتمرکز می باشند

محاسبات بصورت غیرهمزمان صورت می گیرند.

اسلاید 2 :

نکاتی در مورد عاملها در سیستمهای چندعامله

یک سیستم چندعامله شامل تعدادی عامل است که

از طریق برقراری ارتباط با یکدیگر تعامل می کنند

قادر به عمل در یک محیط هستند

حوزه های تاثیر متفاوتی دارند که می توانند با هم همپوشانی داشته باشند

به سایر ارتباطات (سازمانی) متصل می باشند.

 

در سیستمهای چندعامله عاملها دانش و فعالیتهای خود را با استدلال درباره فرآیند حل مساله با یکدیگر هماهنگ می کنند.

اسلاید 3 :

تعریف فرمال سیستم چندعامله

یک سیستم چندعامله با چهارتایی MAS=<Ag,E v,Org,D} نشان می دهیم که در آن

Ag={Ag1,Ag2,,Ag} مجموعه عاملهای تشکیل دهنده سیستم چندعامله

E v محیطی که سیستم چندعامله در آن عمل می کند

Org سازمان سیستم چندعامله

D قلمروی سیستم چندعامله

می باشند

اسلاید 4 :

محیط سیستم چندعامله

محیط با چهارتایی E v=<E,vis1,,vis,τ,e0> تعریف می شود.

E={e1,e2,…} مجموعه وضعیت های محیط است

                                                تابع دید عامل i است بطوری که

 

 

                                              تابع تبدیل وضعیت محیط است که وضعیت های محیط و چندتایی اعمال را که شامل یک عمل برای هر عامل است به مجموعه ای از وضعیت های محیط که ناشی از انجام مجموعه اعمال عاملهای سیستم چندعامله است تبدیل می کند.

e0 وضعیت اولیه محیط است.

اسلاید 5 :

ویژگی های محیط در سیستمهای چندعامله

محیط در سیستمهای چندعامله یک زیرساخت برای تعیین پروتکل های ارتباطی و تعاملی فراهم می کند.

محیط ها در سیستمهای چندعامله عموما باز هستند و یک طراح مرکزی ندارند.

محیط ها در سیستمهای چندعامله شامل عاملهایی هستند که خودمختار و توزیع شده اند و ممکن است دارای نفع شخصی و یا دارای هدف مشترک باشند.

اسلاید 6 :

سودمندی و ترجیح در سیستمهای چندعامله

فرض کنید که فقط دو عامل داریم  Ag={i,j}

فرض کنید که عاملها دارای نفع شخصی هستند: آنها ترجیحاتی دارند نسبت به وضعیت محیط دارند.

فرض کنید W = {w1,w2,}  مجموعه برآمد هایی است که عاملها بر روی آنها ترجیحاتی دارند

ترجیحات را با توابع سودمندی نشان می دهیم:

                            ui : W àR

  uj : W àR

توابع سودمندی به ترتیب بین ترجیحات بر روی برآمد ها منجر می شوند:

w >=i w’ mea s ui (w) >=i ui (w’)             

   w >i w’ mea s ui (w) >i ui (w’)

 

اسلاید 7 :

مثالی از تابع تبدیل وضعیت

فرض کنید دو عامل داریم i و j که هر کدام فقط دو عمل ممکن دارند: همکاری C و ترک D

یک تابع تبدیل وضعیت می تواند چنین باشد:

t(D,D) = w1 , t(D,C) = w2, t(C,D) = w3, t(C,C) = w4

این محیط به اعمال هر دو عامل حساس است

تابع دیگر:

t(D,D) = w1 , t(D,C) = w1, t(C,D) = w1, t(C,C) = w1

هیچ یک از دو عامل نمی توانند بر این محیط اثر بگذارند

و یا

t(D,D) = w1 , t(D,C) = w2, t(C,D) = w1, t(C,C) = w2

این محیط توسط j کنترل می شود.

اسلاید 8 :

سازمان سیستم چندعامله

با دوتایی O=<Ostruct,Ostate> تعریف می شود که

Ostructساختار سیستم چند عامله است که با چندتایی زیر تعریف می شود:

Ostruct=<G,R,L,P,O t,achieves,related requires>

G مجموعه اهداف سازمانی در سیستم چندعامله می باشد

R مجموعه نقش های سازمانی در سیستم چندعامله می باشد

L مجموعه قوانین سازمانی در سیستم چندعامله می باشد

P مجموعه روابط سازمانی در سیستم چندعامله می باشد

O t واژگان شناختی سیستم چندعامله می باشد.

C مجموعه قابلیت های سیستم چندعامله می باشد.

                                                            این تابع تعیین می کند که چه نقش هایی می توانند به چه اهدافی دست پیدا کنند.

                                                            این تابع تعیین می کند که چه نقش هایی در سازمان با یکدیگر روابط سازمانی دارند.

                                                            این تابع قابلیتهای مورد نیاز برای انجام یک نقش در سازمان را تعریف می کند.

 

اسلاید 9 :

سازمان سیستم چندعامله (ادامه)

Ostate وضعیت سازمان تعریف می کند که هر عامل چه نقش هایی را در سازمان سیستم چند عامله ایفا می کند و کدام عاملها با یکدیگر در حال همکاری هستند. وضعیت سازمان با این چندتایی تعریف می شود

Ostate=<Ag,plays,coord,capable,possesses>

Ag مجموعه عاملهای تشکیل دهنده سیستم چندعامله

                                                  این تابع تعریف می کند که چه عاملهایی فعلا چه نقش هایی ایفا می کنند.

                                                  این تابع تعریف می کند که چه عاملهایی در رابطه هماهنگی با یکدیگر هستند.

                                                  این تابع تعریف می کند که عاملها چه نقش هایی می توانند انجام دهند.

                                                  این تابع مشخص می کند که چه عاملهایی چه قابلیتهایی دارند.

 

 

اسلاید 10 :

قلمرو سیستم چندعامله

D قلمروی سیستم چندعامله است که تعاملات عاملها در آن انجام می گیرد. قلمروی سیستم چندعامله را می توان به گروه هاب زیر تقسیم کرد:

قلمروهای وظیفه ای

قلمروهای وضعیتی

قلمروهای ارزشی

قلمروهای ترکیبی

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید