بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

شپش يك انگل خارجي است که قدمت آن به دوران قبل از تاريخ برميگردد . هم اکنون شپش گسترش جهاني دارد بطوريكه در دهه 1990 در ايالات متحده امريكا هر سال 6 ميليون مورد ابتلا به اين بيماري گزارش شده است .

اسلاید 2 :

اين بيماري در کودکان و در جنس زن شايعتر از بزرگسالان و جنس مذکر است .

شپش با گزش پوست ،تلقيح بزاق و خوردن خون باعث تحريك پوست وايجاد برآمدگي قرمزرنگ داراي خارش و سوزش در محل گزش ميشود.

اسلاید 3 :

شپش حشره اي است کوچك ، بدون بال و خونخوارکه
انگل خارجي بدن انسان بشمار مي آيد.
تخم شپش رشك نام دارد و بيضي شكل و سفيد رنگ و به
اندازه ته سنجاق ميباشد.و به مو ( شپش سرو عانه ) ودرز
لباس ها( شپش تن ) مي چسبد .
شپش‌ها دارای دگردیسی ناقص می‌باشند وبنابراین در زندگی آنها ۳ مرحله تخم ،نمف و بالغ دیده می‌شود.

اسلاید 4 :

در راسته فتیراپترا ۴ زیر راسته وجود دارد:
۱-آنوپلوراAnoplura
۲-رینکوفتیرینا Rhyncophthirina
۳-ایسکنوسرا Ischnocera
۴--آمبلی‌سرا Amblycera

اسلاید 5 :

از لحاظ پزشکی زیر راسته آنوپلورا اهمیت دارد که این زیر راسته به نوبه خود شامل ۲ خانواده می‌شود:
۱ خانواده پدیکولیده Pediculidaeکه دارای ۲ گونه مهم است:
۱-۱پدیکولوس هومانوس هومانوس
۱-۲پدیکولوس هومانوس کپیتیس
۲-خانواده فتیریده Phthiridaeکه شامل یک گونه به نام فتیروس پوبیس Phthirus pubisاست.

اسلاید 6 :

شپش سر
شپش تن
شپش عانه
شپش 6 پاي مفصل دار دارد که هر پا به يك زايده چنگك
مانند ختم ميشود .

اسلاید 7 :

تخم شپش بوسيله شپش ماده بالغ بطور محكم به پايه مو
( در مورد شپش سر وعانه ) و يا تار و پود لباس ( در
مورد شپش تن ) چسبيده و بصورت برآمدگي کوچك
کروي و يا بيضي شكل به نام رشك تظاهر مينمايد

اسلاید 8 :

شپش سر در دختران بيش از پسران و در کودکان شايعتر ازبالغين است.
راه انتقال 2 نوع است :
تماس مستقيم: فرد سالم با فرد آلوده
غيرمستقيم : استفاده مشترك از وسايل شخصي آلوده مانند لباسها،پتوها ، ملحفه ، شانه ، کلاه، روسري و برس

اسلاید 9 :

شپش تن اکثرا در درز لباسها تخم خود را ميگذارد و
محل زندگي آن نيز عمدتا در درز و چين لباسهاست.
اين انگل لباس را فقط براي مكيدن خون ميزبانش ترك
ميكند به نحوي که گاهي آن را شپش لباس مينامند.

اسلاید 10 :

شپش تن انگلي فعال است که ناقل بيماريهايي همچون تب خندق ، تيفوس و تب راجعه ميباشد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید