بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 • نازل یکی از دبی سنج های فشاری است که برای سنجش دبی جریان های سرعت بالا به کار میرود. افت فشار جریان نازل بین افت فشار های ونتوری واریفیس است                                         

اسلاید 2 :

 • این دستگاه شبیه اوریفیس متراست بااین تفاوت که به جای صفحه اوریفیس یک لوله همگراکننده جریان قرارداده شده است وسرعت سیال باورود به این قسمت به تدریج افزایش پیدامی کندواین قسمت به نحوی طراحی شده است که جریان در آن تقریباً بدون اصطکاک است.چنین نازل هایی دردامنه وسیعی ازشرایط دارای ضریب تخلیه بزرگ وثابت (حدود0.99%)می باشند.

اسلاید 3 :


 • ·        گلوگاه نازل دار (Flow Nozzle Restriction): گلوگاه نازل دار دارای مقطعی شبیه به یک زنگوله است ، یعنی دیواره ی آن از اطراف به تدریج جمع می شود تا به صورت یک گلوگاه در می آید و در انتهای آن استوانه ای شکل است. محور نازل نیز بر محور لوله منطبق است.مقطع نازل به گونه ای انتخاب می شود که مقطع خطوط جریان سیال پس از باریک شدن تقریبا همه ی گلوگاه را پر کند. بنابراین سطح گلویی را می توان با کمترین سطح مقطع سیال عبوری
 • برابر فرض نمود.

اسلاید 4 :


 • جریان های گردابی ایجاد شده در اطراف نازل نسبت به جریان های گردابی صفحه ی اریفیس دار ، انرژی کم تری جذب می کنند و در نتیجه افت فشار کمتری ایجاد می شود. این نکته باید یادآوری شود که در صورت یکسان بودن افت فشار و دبی صفحه ی اریفیس دار و نازل ، صفحه ی اریفیس دار دارای مقطع گلویی بزرگ تری است. محل قرارگیری مجراهای حس کننده ی فشار در گلوگاه های نازل دار شبیه به گلوگاه اریفیس دار می باشد.

اسلاید 5 :

 • در این مدل یک نازل باورودی هموار وخروجی تیز در لوله قرار داده شده است تا ناحیه جریان را تغییر دهدو افت فشاری بوجود آورد که در محاسبه سرعت به کار می رود.

اسلاید 6 :

1-افت فشار کمتری نسبت به اریفیس دارند                   

2-در سرعت های بالاودرفشاریکسان %60بیشتراز صفحه های اریفیس شدت جریان مایع راحمل می کنند.          

3-سیالات باذرات جامد معلق نیز می توانند توسط نازل اندازه گیری شوند.                                                  

 

اسلاید 7 :

 • 1 – قیمت بیشتری نسبت به اریفیس دارند.اما به طور گسترده ای درسنجش جریان مورد استفاده  قرارمیگیرند.                
 • 2 – محدود به سایز لوله هاست.
 • 3 – استفاده ازنازل جهت مایعات باویسکوزیته بالا توصیه نمی شود.
 • 4 – عمدتاً موضعی می باشند.

اسلاید 8 :

   لوله دال نوع مختصر شده ی ونتوری متر است. در هر دو دبی سنج سرعت جریان را به وسیله اندازه گیری افت فشار

    ناشی از مانعی که در مجرا وجود دارد می توان به دست آورد. این تغیرات فشار توسطمبدل های فشار دیافراگمی با نمایشگر دیجیتالی اندازه گیری می شود. این وسایل اندازه گیری نسبت به اوریفیستلفات فشارکمتری دارند و کاربردی وسیعی برای دبی های خیلی زیاد  دارند تا جائیکه حتی

   کاهشهای کوچکدر تلفات دارای بهره ی

   اقتصادی قابل ملاحظه ای می باشد.

                                    

اسلاید 9 : • افت فشار پائین در حالت پايدار -  
  -طول کلی کوتاه تر نسبت به دیگر عناصر دبی سنج اولیه      
  -اندازه گیری دبی در لوله های باسایز                          
 • mm 50تا1000

اسلاید 10 : • اندازه گیری دبی در لوله های انتقال گاز
  اندازه گیری دبی گازهای خالص
       اندازه گیری دبی گازهای هیدرو کربن تک فازی      
  اندازه گیری دبی در لوله های دایره ای شکل           
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید