دانلود فایل پاورپوینت نسب اربع

PowerPoint قابل ویرایش
18 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت نسب اربع توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت نسب اربع قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

 • مجموعه صدق:
 • تعریف وجهی: مجموعه صدق گزاره p = مجموعه جهان‌های ممکنی که p در آن‌ها صادق است.
 • تعریف ربطی: مجموعه صدق گزاره p = مجموعه حالت‌هایی که p در آن‌ها صادق است.
 • تناظر میان نسب اربع مصداقی و صدقی
 • نسبت صدقی میان دو گزاره = نسبت مصداقی میان مجموعه صدق‌های آن دو گزاره:
 • دو گزاره مساوی‌اند ات‌ا مجموعه صدق آن‌ها مساوی باشند
 • دو گزاره متباین‌اند ات‌ا مجموعه صدق آن‌ها متباین باشند
 • گزاره الف عام‌تر از گزاره ب است ات‌ا مجموعه صدق الف عام‌تر از مجموعه صدق ب باشد
 • مجموعه صدق یک گزاره همان مصداق گزاره است! (مقایسه کنید با این آموزه فرگه که ارزش گزاره مصداق گزاره است.)
 • مثال:
 • گزاره «هر الف ب است» خاص‌تر است از گزاره «برخی الف ب است» زیرا مستلزم آن است.
 • میان «الف دارای قلب است» و «الف دارای کلیه است» عموم و خصوص جزیی برقرار است نه تساوی زیرا هیچ یک از این دو مستلزم دیگری نیست.

اسلاید ۲ :

 • ۱٫ مراد از «استلزام»، استلزام ربطی است نه استلزام تابع ارزشی
 • زیرا منطق‌دانان قدیم غالبا استلزام ربطی را مورد توجه داشته‌اند.
 • ۲٫ می‌توان، مانند منطق جدید، نسب اربع صدقی را بر اساس استلزام تابع ارزشی نیز بنیان نهاد.
 • در این صورت، دو گزاره مربوط به قلب و کلیه، به دلیل هم‌ارزی در جهان واقع، مساوی خواهند شد.
 • ۳٫ در اصول فقه، به عکس (۲) عمل شده است: میان مفاهیم، نسب اربعی برقرار شده است که معنایی است نه مصداقی
 • در این معنا، میان دو مفهوم «دارای قلب» و «دارای کلیه» دیگر تساوی برقرار نیست بلکه عموم و خصوص جزیی برقرار است
 • زیرا هرچند در جهان واقع این دو مفهوم هم‌مصداق هستند اما در جهان‌های ممکن دیگر و اوضاع و احوال دیگر، مصداق‌های غیر مشترک می‌توانند داشته باشند. می‌توان تصور کرد که در جهانی دیگر، نوعی حیوان باشد با قلب و بدون کلیه و برعکس.

اسلاید ۳ :

 • ارسطو -› گزاره‌های حمل
 • منطق رواقی- مگاری –›   گزاره‌های شرطی بدون سور
 • ابن سینا —›  گزاره‌های شرطی به همراه سور
 • سورهای زمانی: «همیشه»، «هرگز»، و «گاهی»
 • سورهای زمانی شرطی: «هرگاه»، «همواره اگر»، «گاهی اگر»، «هرگز چنین نیست که اگر»، «هرگز چنین نیست که الف و ب» و «گاهی چنین نیست که اگر».
 • افزودن سور زمانی به شرطی‌ها = انحراف‌ در منطق
 • دلیل انحرافی بودن سورپردازی زمانی برای شرطیها:
 • اولا، کلیت و جزئیت زمانی اختصاصی به شرطی‌ها ندارد و در حملی‌ها نیز به کار می‌رود (همواره هر انسان حیوان است و گاهی همه دانشجویان این کلاس حاضر هستند!)
 • دلیل دوم: سورپردازی زمانی برای شرطی‌ها، اصولا، ممکن نیست زیرا شرطی‌های دارای سور زمانی، در حقیقت، گزاره‌های حملی سوردار هستند که محمول آن‌ها شرطی است: گزاره «هرگاه الف آنگاه ب» معادل است با «هر زمان، اگر الف آنگاه ب» و یا «هر زمان زمانی است که در آن، اگر الف آنگاه ب».
 • دلیل سوم: ابهام در سور زمانی جزیی: «گاهی اگر» — «گاهی و»
 • حُسن این سورپردازی:
 • بسیاری از ناگفته‌های منطق قدیم در باب تحلیل گزاره‌های حملی و سورها و جهت‌ها، در مبحث شرطی‌ها گفته می‌شود

اسلاید ۴ :

 • کلیه الحکم الایجابی فی المتصله اللزومیه بحصول التالی عند وضع المقدم فی جمیع اوقات الوضع بل و بتعمیم الاحوال التی یمکن فرضها مع وضع المقدم :
 • کلیت حکم ایجابی در شرطی متصل لزومی، معادل صدق تالی در همه زمان‌های صدق مقدم است؛ بلکه معادل صدق تالی در همه حالت‌هایی است که صدق مقدم در آنها ممکن است.
 • منطق رواقی، شرطیها، سور زمانی در برابر تعبیر زمانی
 • دیودورس، گزاره «اگر الف آنگاه ب» را به «هرگز چنین نیست که الف و نقیض ب» تعبیر کرده است
 • دیودوروس مفهوم ضرورت را با «دوام» و «همیشگی» یکی می‌دانسته است.
 • شاید به همین دلیل باشد که ابن سینا قید احوال را می‌افزاید.
 • احوال به معنای خاص = جهان‌های ممکن possible worlds
 • احوال به معنای عام = situations یا states of affairs، (چه ممکن باشد یا نباشد و چه جهان باشد یا نباشد)
 • اگر «احوال» = جهان‌های ممکن Ü کلیت شرطی = ضرورت شرطی فیلونی
 • اگر احوال = احوال به معنای عام Ü کلیت شرطی =  شرطی ربطی
 • خروسیپوس، اولین کسی که مفهوم ربط (connection) را به تعبیر شرطی ها افزوده است.

اسلاید ۵ :

 • گزاره‌های فاقد زمان یا جهت = مهمل زمانی یا وجهی
 • در گزاره مهمل، متغیرهای آزادی وجود دارد که می‌توان آن‌ها را ظاهر کرد.
 • «این گل زیبا است» = «در لحظه t، این گل زیبا است»
 • و یا بسیار دقیق‌تر، «در لحظه t و در جهان ممکن w و در وضعیت s، این گل زیبا است».
 • گزاره P = Pt، Pwt، Pwts … و Ps

 

اسلاید ۶ :

 • سالبه اللزوم مانند: «چنین نیست که هرگاه روز باشد خورشید دیده شود».
 • این ترکیب که لزوم را سلب می‌کند نقیض لزومی ایجابی است: ~”s(Ps É Qs)
 • لازمه السلب مانند: «هرگز چنین نیست که اگر روز باشد شب باشد».
 • این ترکیب معادل مانع جمع است: “s(Ps É ~Qs)
 • به زبان منطق ربط، P→~Q.
 • این قسم، نقیض لزومی ایجابی نیست.

اسلاید ۷ :

 • و اما کلیه الحکم الایجابی فی الاتفاق
 • فهی تعمیم اوقات صدق التالی مع صدق المقدم، فقط، بالاتفاق من غیر استلزام المقدم للتالی
 • اتفاق امری است که واقع شده بدون اینکه باید واقع شود.
 • مفهوم «باید» وجهی یا ربطی است.
 • کلیت گزاره اتفاقی صرفا زمانی و غیروجهی و غیرربطی است.

اسلاید ۸ :

 • شرطی خلاف واقع و شرطی اعم در منطق قدیم مورد توجه قرار نگرفته‌اند.
 • شرطی لزومی خلاف واقع را فیلسوفان علم برای اولین بار مطرح کردند
 • شرطی اتفاقی خلاف واقع و شرطی اتفاقی اعم را نگارنده برای اولین بار معرفی می‌کند.
 • مثال شرطی اتفاقی خاص: اگر دروس ادبی آسان است دروس ریاضی دشوار است
 • مثال شرطی اتفاقی عام: حتی اگر باران ببارد به گردش می‌روم
 • مثال شرطی اتفاقی خلاف واقع: اگر ایران برزیل را ببرد اسمم را عوض می‌کنم
 • مثال شرطی اتفاقی اعم: اگر هوا خوب باشد به گردش می‌روم

اسلاید ۹ :

 • سالبه الاتفاق مانند:
 • «چنین نیست که هرگاه روز است اتفاقا خورشید دیده می‌شود» زیرا گاهی در روز، آسمان ابری یا کسوف است.
 • «چنین نیست که هرگاه روز است اتفاقا خورشید در آسمان است» زیرا میان این دو لزوم است نه اتفاق.
 • این ترکیب که اتفاق را سلب می‌کند نقیض اتفاقی ایجابی است: ~[“t(PtÙQt) Ù ~”s(PsÉQs)] .
 • در نظر منطق قدیم، صدق مقدم و تالی در اتفاقی جزء معنای آن است.
 • اتفاق السلب مانند:
 • «هرگاه توان داشته‌ام از بذل و بخشش دریغ نورزیده‌ام«.
 • “t(PtÉ~Qt) Ù ~”s(PsÉQs)
 • «همواره، هرچند توان مالی کمی داشته‌‌ام از بذل و بخشش دریغ نورزیده‌ام».
 • “t(PtÙ~Qt) Ù ~”s(PsÉ~Qs)
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 18 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد