بخشی از مقاله

چکیده :

فن آوري اطلاعات در زمینه هاي سخت افزار، نرم افزار، حجم و نوع داده ها و شبکه هاي مخابراتی به سرعت در حال پیشرفت و دگرگونی است. بیشتر مدیران سازمان ها به اهمیت استفاده ازاین فن آوري در افزایش کارآیی و اثربخشی سازمان ها و رضایت بیشترمخاطبین واقف گردیده اند.عدم توجه به ظرافت هاي مدیریتی در اجراي پروژه سرویس هاي مبتنی بر پروتکل اینترنت علاوه بر آنکه باعث عدم تحقق منافع پیش بینی شده می گردد ، موجب شکست این پروژه ها نیزخواهد شد.آنچه که امروزه مهم تر از همه عناوین مدیریتی به عنوان اصلی ترین عامل تعیین برنامه ها و تصمیم گیري ها در فراهم نمودن زیر ساخت جهت گذر از سیستم سنتی آنالوگ به دیجیتال در نظر گرفته می شود، بکارگیري و استفاده از تکنیک هاي مدیریت ریسک می باشد.در ادامه به ضرورت وجود نقشه راه در گذر از آنالوگ به دیجیتال ، روش هاي کاهش ریسک در پروژه اشاره می گردد ودر نهایت مسائل کلیدي جهت موفقیت در مدیریت پروژه گذر از آنالوگ به دیجیتال در تلویزیون مبتنی بر پروتکل اینترنت ارائه می گردد.

وازگان کلیدي : سیگنال آنالوگ ، سیگنال دیجیتال، مدیریت ریسک ،IPTV


1 Internet Protocol TV


-1 مقدمه

امروزه سازمان ها و سیستم هاي آنها در محیطی پر از چالش و تحول قرار گرفته اند لذا لازمه بقاء و ادامه زیست سازمان در چنین محیطی همگامی با تحولات محیط و پاسخ درست و به موقع به آنهاست.پاسخگویی درست مستلزم تصمیم گیري درست است که همت همه جانبه مدیران و دست اندرکاران هر برنامه و تصمیم را می طلبد واضح است که در تمام شرایط کلیه جوانب کار و تصمیم مشخص نیست و بنابراین از جمله مواردي که در حین تصمیم گیريالزاماً باید مورد توجه قرار گیرد خطرات احتمالی و یا قطعی موجود است که می تواند بر نتایج تصمیم اخذ شده تأثیر گذارد و این همان حوزه بحث در مدیریت ریسک است . در دنیاي امروز وعصرارتباطات به کارگیري فناوري هاي نوین جهت گذر ازسرویس آنالـوگ به سرویس دیجیتـال امري بدیهی به شمار می رود .درسراسر دنیا سرویسهاي دیجیتال روي پلاتفرمهاي مختلف، بطور فزاینده اي با سرویسهاي آنالوگ ، جایگزین می شوند.در مقایسه با تلویزیون آنالوگ زمینی، تلویزیون دیجیتال زمینی ، باعث استفاده بهینه از فضاي فرکانسی و بکاربردن فضاي آزاد شده در راستاي ایجاد سرویسهایی با موبیلیتی و تعامل بیشترHDTV و بالا بردن کیفیت صدا و تصویر و در عین حال بالابردن قدرت انتخاب براي کاربران با افزایش تعداد شبکه ها می باشد.در کشور ما نیز تقاضاي مخاطب براي تنوع بیشتر در شبکه ها تلویزیون تعاملی مکانیزم انتقال تصاویر ویدیویی را از طریق یک شبکه که از پروتکل شبکه 2 استفاده می نماید ،[1] توصیف می کند. با بهره گیري پهناي باند وسیع ،خدمات تلویزیون دیجیتال ارائه می شود و قابلیت فراوانی را در اختیار مخاطبان قرار می دهد. ارائه دهنده سرویس ها می تواند این خدمات را با سایر خدمات ، مانند اینترنت پر سرعت3 ، راهنماي الکترونیکی پخش برنامه4 ، خدمات تلفنی در تلویزیون5 ، پیام هاي بازرگانی٦ ، بازي درخواستی 7 ، سیستم هشدار خطر8 ، ضبط دیجیتال ویدئو9 ، کانال هاي شخصی10


2 Internet Protocol 3 IPTV browsing 4 Electronic Program Guide 5 Caller ID on TV 6 IPTV advertising 7 Gaming on Demand 8 Emergency alert system
9 Digital Video Recording 10 Personalized Channels


،هواشناسی11 ، محتواي ویدئویی محلی12 ،ارسال و دریافت پیام13 ونیز ارتباطی دو طرفه با کاربر در فناوري نوینی به نام تلویزیون مبتنی بر پروتکل اینترنت برقرارمی کندبراین اساس با توجه به محدودیتهاي فرکانسی در فضاي آنالوگ و همچنین ارزش بالاي فضاي فرکانسی کشور ما را ملزم به استفاده بهتر از این فضا می نماید . در کشورهاي دیگرمعمولاً فضاي فرکانسی باقیمتهاي خیلی بالا در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد .علاوه بر این کمبود قطعات تجهیزات آنالوگ و هزینه هاي نگهداري نسبتا بالاي آنها و همچنین عدم امکان ارائه سرویس هاي جانبی و ارسال تصاویر با کیفیت بالا HD ما را به سمت دیجیتال سوق می دهد.با نگاهی به هزینه ها و با احتساب امکان پخش 8 شبکه تلویزیونی از هر فرستنده تلویزیون دیجیتال و مصرف کمتر انرژي در انتشار تلویزیون دیجیتال می توان ادعا نمود علاوه بر کمتر شدن هزین ههاي نگهداريتقریباً براي انتشار هر شبکه تلویزیون دیجیتال یک دهم یک شبکه آنالوگ انرژي مصرف می گردد .همچنین قابل ذکر است که عمر قطعات دیجیتال کهعموماًطولانی است.اما فرایند دیجیتال سازي و پایان آنالوگ، ساده نمی باشد .هر کشوري براي گذر از آنالوگ به دیجیتال و ایجاد محیطی کاملا دیجیتال بصورت هموار، نیاز به برنامه ریزي دقیق و ریسک پذیري دارد .بدلیل اینکه این مساله داراي ابعاد ملی می باشدوپیچیدگیهاي آن نیز فراتر از حیطه مسئولیتهاي برودکسترها ست .

-2 مراحل گذر از آنالوگ به دیجیتال

استفاده از فناوري اطلاعات در سازمانها متأثر از انواع مختلف ریسکهاي بالقوه میباشد.کاوش محیط فناوري اطلاعات در سازمانها و خطرات امکانپذیر را مشخص نموده و یک ساختار براي مدیریت ریسک مجتمع پیشنهاد میکند.[4]فرآیند مدیریت ریسک 4 جزء سازنده اصلی را دارامیباشد:شناسایی ریسک،آنالیز ریسک،ابزارهاي کاهش ریسک و کنترل ریسک. این چارچوب میتواند براي راهنمایی سازمانها در کاهش خسارتهایی که از عدم درك خطرات استفاده از فناوري اطلاعات ناشی میشود بکار رود.

11 Weather forecast 12 Localized video content 13 IPTVinstant messaging

پیشنهاد می گردد درحرکت به سمت دیجیتال سازي مراحل زیر رعایت گردد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید