دانلود مقاله اعتبارسنجی کد MCNP توسط نرمافزار Flexiplan

word قابل ویرایش
5 صفحه
21700 تومان

مقدمه


در براکی تراپی HDR دوز بسیار بالایی در مدت زمانی اندک و در دفعات محدودی به حجم تومور اعمال میگردد. مزیت عمده براکی تراپی، امکان اعمال دوز بالای تابشی به تومور و درعینحال دوز پایین به بافتهای سالم اطراف میباشد و همچنین احتمال اثر حرکت اعضا و خطاهای مربوط به کاشت ماده پرتوزا نسبت به روش درمان از راه دور کمتر میباشد .[1]

سرطان پروستات شایعترین بدخیمی شناختهشده در مردان و دومین علت مرگ ناشی از سرطان در جهان به شمار می رود. براکی تراپی، یکی از روشهای متداول درمان سرطان پروستات میباشد که برای این کار از نرمافزار Flexiplan و دستگاه Flexitron استفاده میشود .[2]


886


مواد و روشها:


-1 مشخصات چشمه


چشمه ایریدیوم با نیمه عمر 73,81 روز به ازای هر واپاشی در 95 درصد موارد با گسیل ذرات بتا با بیشینه انرژی 672 Kev و میانگین انرژی180,7 Kev به 192Pt واپاشی میکند و در 5 درصد موارد با جذب الکترون1 به 192Os واپاشی میکند. در هر واپاشی ایریدیوم به طور متوسط 2,3 گاما با طیف انرژی بین 61 Kev تا 1378 Kev و میانگین انرژی Kev 355 Kev ساطع میشود. با توجه به اکتیویته ویژه بالای آن، سیدهای ایریدیوم با اکتیویته بالا و اندازه کوچک، جهت مصارف براکی تراپی تولید شده است. چشمه با طیفی مطابق شکل 1، با طول و قطر ظاهری به ترتیب 4,5 و 0,9 میلیمتر و طول و قطر فعال به ترتیب 3,6 و 0,65 میلیمتر از جنس ماده ایریدیوم 192 در محیط MCNP شبیهسازی شد.


شکل :1 طیف گاماهای گسیلی ایریدیوم 4] 192،[3

-2 فانتوم شبیهسازی شده


با توجه به این که نرمافزار Flexiplan بر مبنای پروتکل TG-43 محاسبات را انجام میدهد و در پروتکل TG-43برای انجام محاسبات دوزیمتری، فانتومی از جنس آب در اطراف چشمه در نظر گرفته میشود [5]، در این کار نیز فانتومی از جنس آب با ابعاد 10cm*10cm*10cm و در مرکز آن استوانهای با شعاع و ارتفاع

1 Electron capture

887


به ترتیب 1,25 و 100 میلیمتر از جنس هوا به عنوان مسیر حرکت چشمه ایریدیوم در محیط MCNP شبیهسازی شد. (شکل (1

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 5 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله بررسی روش جنبهگرا در ساخت نرمافزار و مقایسه عملکرد آن با ساخت نرمافزار شی گرا

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان
چکیده:ساخت نرمافزار در سالهای اخیر دستخوش تغییرات بسیاری بوده است که عمدهترین علت آن پیچیده شدن نرمافزارها است. از عمدهترین روش مهار پیچیدگی، پیمانه بندی است که سبب می شود مسئله به بخشهای کوچکتر تقسـیم گردیـده و درک مسئله آسان تر شود. شی ءگرایی و استفاده از اشیا روشی است که توانایی پیمانه بندی را افـزایش مـی ...

دانلود مقاله تأمین شرایط آسایش حرارتی در اتاق با استفاده از کوپل دو نرمافزار متلب و انرژیپلاس

word قابل ویرایش
5 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته فیزیک
چکیدهانرژي مورد استفاده براي تهویه ساختمان، حدود نیمی از کـل انـرژي مصرفی در ساختمان را شامل می شود. با این شرایط، روشن است که کنترل مؤثر سیستم تهویه مطبوع مـی توانـد تـا حـد زیـادي موجـب صرفه جویی در انـرژي سـاختمان و تـأمین شـرایط آسـایش مطلـوبسـاکنین شـود.در ایـن مقالـه، مـدل محـیط تحـت تهویـه در بسـته نرم ...

دانلود مقاله کمی سازی و تحلیل آماری تغییرات خط ساحلی در جزیره قشم با استفاده از ابزار DSAS در نرمافزار Arc GIS

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان
چکیدهتغییرات خط ساحلی از مهم ترین و رایجترین تحولات مناطق ساحلی به شمار میرود. این تغییرات منطبق بر گستره منطقه ساحلی بوده و شامل کلیه تغییراتی است که از تعامل نیروهای دریایی و خشکی حاصل می شود. منطقه ساحلی قشم در بخش جنوبی بندرعباس در خلیج فارس از مناطقی به شمار میرود که به واسطه کاربریهای مختلف، نوسانات ترا ...

دانلود مقاله پیاده سازی مرکز عملیات امنیت به صورت نرمافزاری

word قابل ویرایش
5 صفحه
21700 تومان
چکیدهدر این مقاله به امکانسنجی و پیادهسازي یک مرکز عملیات امنیت نرمافزاي1 میپردازیم. در این مرکز عملیات امنیت از سیستم تشخیص نفوذ تحت میزبان OSSEC، سیستم تشخیص و جلوگیري از نفوذ تحت شبکه Snort، فایروال PFsence، سیستم تشخیص بات نت Bothunter، سیستم امنیتی کشف شبکه Nmap و سیستم کشف آسیبپذیريهاي شبکه Nessus استفا ...

دانلود مقاله تست نرمافزار با استفاده از شبکه های بیزین

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان
چکیده: هدف این مقاله ارائه یک مدل برای ارزیابی کیفیت نرم افزارهای کاربردی می باشد که فرایند توسعه مـدل پیشـنهادی در چند مرحله دنبال خواهد شد ابتدا مدل های کیفیت نرم افزار مورد بررسی ومقایسه قـرار گرفتـه و پـس از مقایسـه نقـاط قـوت و ضعف آنها، یک مدل به عنوان مبنا ا نتخاب می شود و در مرحله دوم ،صفات های کیفـی ...

دانلود مقاله گامی به سوی ایجاد سازمان نرمافزاری یادگیر با استفاده مجدد از تجارب : یک مطالعه موردی

word قابل ویرایش
11 صفحه
21700 تومان
سازمان نرمافزاری یادگیر، سازمانی است که در حوزه ساخت و نگهداری سیستمهای نرمافزاری قابلیت یادگیری دارد. ایـن یـادگیری برپایه دانش و تجارب مرتبط با فرآیندها، محصولات، ابزارها، تکنیکهـا و روشـهای متفـاوت بـه کارگرفتـه شـده در فرآینـد سـاخت نرمافزار میباشد. استفاده از تجربیات و درسهای آموخته شده در تولید نرمافزار ...

دانلود فایل پاورپوینت وارسی و اعتبارسنجی

PowerPoint قابل ویرایش
21 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 :   اهداف كلي:     هدف این فصل معرفی وارسی و اعتبارسنجی با تأکید برتکنیک های وارسی ایستا است. اسلاید 2 :. فرق بین وارسی واعتبارسنجی نرم افزار. آشنایی با بازرسی های برنامه به عنوان روشی برای کشف نقص ها . Verification & Validation اسلاید 3 : ...

مقاله ارائه مدل مارکوف فازی برای ارزیابی دقیق قابلیت اطمینان در نرمافزارهای مبتنی بر مولفه

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** ارائه مدل مارکوف فازي براي ارزيابي دقيق قابليت اطمينان در نرمافزارهاي مبتني بر مولفه چکيده قابليت اطمينان امروزه در تمام سيستم ها اهميت بسيار زيادي دارد، مانند سيستم هاي پزشکي . براي بدست آوردن قابليت اطمينان در سيستم هاي نرمافزاري مبتن ...