دانلود مقاله بررسی امکان استفاده از ترکیب عناصر سرب ، تنگستن و باریم به منظور افزایش بازدهی روپوش های محافظ در مقابل پرتوهای ایکس محدودهی تشخیصی بوسیله کد MCNP

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان

.1 مقدمه


اسـتفاده از روپوشهای محافظ توسط کارکنان بخشهای فلوروسکوپی و رادیولوژی، دز تابشی دریافتی آنها را به میزان قابل توجهی کاهش میدهد 1] تا .[4 در بســـیاری از اتاقهای رادیولوژی، روپوشهای محافظ در مقابل پرتو ایکس، میبایســت توســط این کارکنان برای زمانهای طولانی پوشــیده شــود. لذا تلاشهایی برای سـاخت روپوشهای محافظ سـبکتر که پرتوهای ایکس تولید شده در گسترهی 60-100 کیلوولتپیک را با بازده بیشتری جذب کنند، انجام گرفته است 5] و .[6

از آنجـا که توانایی ســـرب برای جذب تابش در بازهای از انرژی (بین 50 تا 88 کیلو الکترون ولت) به علت قرار گرفتن لایه K ســرب در انرژی 88 کیلو الکترون ولت، تقلیل مییابد[6]، برای کاهش وزن روپوشهای محافظ، می توان از مواد دیگری با لبههای K متفاوت و اعداد اتمی بالا همراه با ســرب اســتفاده کرد 4] و .[6 نمودار ضـریب تضـعیف جرمی برحسـب انرژی برای عناصـر باریم (Ba)، تنگستن (W)، سرب (Pb) -که لبهی K آنها به ترتیب در 37/4 ، 69/5 و88 کیلو الکترون ولت اسـت- و ترکیب آنها در شکل 1 نشان داده شـده اسـت. به علت تفاوت درانرژی های لبهی K این عناصر، خواص تضعیفی آنها در این گسترهی انرژی به نوعی مکمل یکدیگر میباشد..[6]


556

شکل .1 نمودار ضریب تضعیف جرمی برحسب انرژی برای عناصر باریم، تنگستن، سرب و ترکیب آنها .[6]

.2 روشکار

در این تحقیق برای شـبیهسـازی طیف حاصـل از دسـتگاه پرتو ایکس تشخیصی و بدست آوردن مقادیر بهینه ترکیبات حفاظتی در روپوشها از کد MCNP4C اســـتفاده گردید. MCNP4C یک کد محاســـباتی مونته کارلو است که توانایی ترابرد فوتون، الکترون و یا ترکیبی از این دو را دارد .[7]

1,2 شبیه سازی دستگاه پرتو ایکس

هندســهی دســتگاه پرتو ایکس مرکز تحقیقات تابش دانشــگاه شــیراز با مشــخصــات مندرج در جدول 1 به وسیلهی برنامهی MCNP4C شبیهسازی شد (شکل .(2

جدول.1 مشخصات دستگاه پرتو ایکس مرکز تحقیقات تابش دانشگاه شیراز

زاویهی بازشدگی تابش زاویهی جنس آلومینیوم به عنوان بریلیم به عنوان اندازهی نقطهی
خروجی از پنجرهی مادهی فیلتراسیون اضافی فیلتراسیون ذاتی کانونی (1)
آند
خروجی هدف (mm) (mm) (mm)

40 20 تنگستن 0/1 0/8 1/8

557

شکل.2 تصویر شماتیک هندسهی لامپ پرتو ایکس شبیهسازی شده به وسیلهی کد .MCNP4C

طیف خروجی دسـتگاه مذکور، با اسـتفاده از کد محاسـباتی MCNP4C و نرم افزار شبیه ساز طیف (SP) spectrum processor نیز بدست آمد و مقایسه شد .[8]

2-2 پیدا کردن ترکیب بهینه برای روپوش های محافظ

در طراحی روپوشهای محافظ ســربی، پودر ســرب (با جرمهای واحد ســطح برابر با 5/65 و4/5 کیلوگرم بر مترمربع) بـا یـک الیـاف انعطـافپذیر (که می تواند پلاســـتیک یا وینیل باشـــد)، ترکیب میگردند. در اکثر روپوشهای محافظ معمول، این الیاف پوشــشــی جرمی در حدود 2/5 تا 3 کیلوگرم بر مترمربع و تضــعیفی معادل یک قطعه سرب به ضخامت 0/25 تا 0/5 میلی متر را به روپوش اضافه می کنند .[6]

در این مطالعه، جرمهای واحد ســطح ترکیب ســرب، تنگســتن و باریم برابر با مقادیر 5/65 و4/5 کیلوگرم بر مترمربع در نظر گرفته شــد. جرم واحد ســطح کل روپوش به ترتیب برابر با 8/15 و 8/65 کیلوگرم بر مترمربع خواهد بود. برای ترکیب این فلزات با جرم ســطحی 4/5 کیلوگرم بر مترمربع و جرم الیاف پوشــشــی برابر با 2/5 کیلوگرم بر مترمربع این مقدار برابر با 7 کیلوگرم بر متر مربع اســت. ضــخامت نمونههای طراحی شــده با استفاده از فرمول (1) محاسبه گردید.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 6 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله تأثیر محلول پاشی برگی اوره ، در ترکیب با بنزیل آدنین بمنظور کاهش ریزش جوانه گل در درختان پسته

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقدمهسال آوری یا تناوب باردهی در پسته حائز اهمیت است که دلیل اصلی آن ریزش جوانههای گل ماده در سال پربار گزارش شده است (٣، ٤ ، ٩، ١٣، ١٧، ٢٠). ریزش جوانه گل در خرداد شروع شده و در طول دوره رشد سریع بذر، شدت ریزش افزایش مییابد (٥). اساس فیزیولوﮊیکی تناوب باردهی پسته تاکنون مبهم باقی مانده (٩ ، ١٣) و تمامی تلاشه ...

دانلود مقاله خصوصیات بتن سنگین حاوی سنگدانه سرباره سرب برای محافظت در برابر پرتوهای گاما

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
1 مقدمهامروزه استفاده از بتن به عنوان سپر محافظ در مقابل پرتوهای پر انرژی گاما بسیار متداول است. معمولا اگر محدودیت فضا در حفاظگذاری مطرح نباشد، بتن معمولی محافظ خوبی برای پرتوهای گاما خواهد بود ولی از آنجاییکه ضخامت بتن رابطه مستقیم با میزان تضعیف پرتو دارد و دیوارهای ضخیم بتنی هزینه زیادی در برداشته و فضای ...

بررسی امکان سنجی استفاده از مطلب عرضه شده ناشر

دیزلر-تیدمن (۱۹۹۶) امکان سنجی استفاده از مطلب عرضه شده ناشر" (مثلاً بر روی جلد کاغذی کتاب ")، به عنوان منبعی برای اطلاعات فصل ها، زمینه، گونه، و موضوع، را موردتوجه قرار داده است. به طور کلی او دریافت که در اغلب مدارک رضایتمندی حاصل خواهد آمد، اما نمونه ای که او بر آن تکیه داشت بسیار کوچک بوده است. داون" (۱۹۹ ...

مقاله بررسی کیفیت پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر سراب به منظور استفاده مجدد درکشاورزی

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی کیفیت پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر سراب به منظور استفاده مجدد درکشاورزی چکیده: امروزه با توجه به مشکل کمبود آب در کشور ایران، استفاده از فاضلاب تصفیه شده در کشاورزی برای غلبه بر مشکلات کم آبی به ویژه در مناطق دارای کمبود آب امری معمول و متداول است. استفاده مجدد از فاضلاب به منظور تامین نیازهای روز افزون ...

مقاله ارائه روش ترکیبی از اثرانگشت و مشخصات فردی با استفاده از منطق فازی برای افزایش امنیت و تشخیص هویت کاربر در سیستم های خودپرداز

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ارائه روش ترکیبی از اثرانگشت و مشخصات فردی با استفاده از منطق فازی برای افزایش امنیت و تشخیص هویت کاربر در سیستم های خودپرداز چکیده با توجه به گسترش روزافزون سیستمهای الکترونیکی بانکی هر شخص با داشتن رمز عبور وکـارت بـانکی خـود براحتـی قـادر بـه برداشت از حساب خود می باشد، اگرچه استفاده از کارت های اعتبار ...

مقاله بهینه سازی و افزایش تولید و راندمان توربین های گازی V94 . 2 با استفاده از کولر تبخیری مدیا در نیروگاه سیکل ترکیبی فارس

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بهینه سازی و افزایش تولید و راندمان توربین های گازی V94.2 با استفاده از کولر تبخیری مدیا در نیروگاه سیکل ترکیبی فارس چکیده توربین های گاز نقش بسیار مهمی در تامین برق مورد نیاز کشور مخصوصا در پیک بار شبکه برق بر عهده دارند. از معایب اص ...

مقاله بررسی امکان سنجی استفاده از سیالات هوشمند در صنعت نفت

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی امکان سنجی استفاده از سیالات هوشمند در صنعت نفت چکیده در سالهای اخیر توسعه ساختارهایی که به صورت پیوسته خود را مانیتور نموده و عملکرد خود را بهینه میسازند، پیشرفت چشمگیری داشته است. مواد و ساختارهای یاد شده تحت عنوان مواد و ساختارهای هوشمند شناخته میشوند. در حقیقت مواد و ساختارهای یاد شده با توجه ...

مقاله افزایش طول عمر شبکه حسگر بی سیم با استفاده از الگوریتم ترکیبی زنبور عسل با منطق فازی

word قابل ویرایش
17 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** افزایش طول عمر شبکه حسگر بی سیم با استفاده از الگوریتم ترکیبی زنبور عسل با منطق فازی چکیده شبکه حسگر بی سیم، شبکه ای شامل صدها یا هزاران حسگر با محدودیت محاسباتی، انرژی و حافظه هستند.. در شبکههای حسگر بیسیم، پروتکلهای مسیریابی مبتنی ب ...