بخشی از مقاله

انواع انبارهاي كارخانه هاي صنعتي


1- انبار مواد اوليه
2- انبار قطعات نيمه ساخته
3- انبار قطعات وارده
4- انبار ابزار
5- انبار قطعات يديكي دستگاهها و ماشين آلات
6- انبار آهن آلات و پروفيلها
7- انبار ملزومات و لوازم مصرفي پرسنل
8- انبار محصول
لازم به توضيح است كه تمام اين انبارها براي كارخانجات لازم نيست فقط در رابطه با فعاليت خود مي توانند انبارهايي را انتخاب كنند.


تعداد انبارهاي لازم براي يك كارخانه توليدي:
بررسي سيستم انبارداري در شركت صنايع چوب چوفا
انواع انبارهاي متفاوتي مي توانند كارخانجات براي خود انتخاب كنند ولي مهمتر براي كارخانجات دو نوع انبار مواد اوليه و انبار ابزار و انبار محصول است.
1- انبار مواد اوليه كه بايد فضاي بزرگي را داشته و به دربهاي ورود حاصل كارخانه نزديك باشد تا حمل و نقل اوليه توسط كانتينرهايي حمل مواد راحتر باشد انبار مواد اوليه مي تواند انبار ضايعات و قطعات را در خود جاي دهد.


2- انبار محصول كه در آخرين مرحله توليد هر محصولي كه توليد شده و به فروش مي رسد در اين انبار نگهداري مي شود.
كدگذاري كالا( روشهاي مختلف كد گذاري):
ايجاد دو يا سيستمي كه به وسيله آن اطلاعات و نشانه هاي مورد نياز از شخص به شخص ديگر و يا از نقطه اي به نقطه ديگر به صورت خلاصه منتقل مي گردد. كدگذاري نام دارد. كلمه كد با معني رمز و نوشته به كار مي رود عمل كدگذاري را ميتوان با استفاده از عوامل متعدد از قبيل رنگها، نورها، اشكال، اعداد، حروف، الفبا و يا بصورت تركيبي است اين عوامل انجام داد.


كدگذاري فوايد متعددي دارد از جمله جلوگيري از نوشتن جملات طويل و توصيفي و شناسايي ساده و دقيق كالا كمك به استاندارد كردن كالا كمك به جمع آوري اطلاعات صحيح و آماده و محاسباتي ثبت عمليات واردات و صادرات كالا و نگهداري حساب دقيق موجودي انبار توسط ماشينهاي محاسب الكترونيكي پيشرفته و صدرو سفارش خريد به طور ساده و مطمئن.
انواع روش كدگذاري:
1- روش ساده يا روش اعداد ترتيبي
2- روش اعداد گروهي
3- روش اعشاري يا ديوئي
4- روش حروفي يا الفباي
5- روش نيمونيك
6- روش مخفي
7- روش كدگذاري مركب يا روش مخفي


روش كد گذاري يا روش صنعتي:
امروزه روش كدگذاري مركب يا روش صنعتي متداولترين روشي است كه در موسسات و سازمانها مختلف از جمله موسسه اي كه در آن تحقيقات يا شروع نموده اند مورد استفاده قرار مي دهند. جهت اجراي روش فوق در مرحله اول بايد اقدام ذيل به صورت گيرد.


الف) – صورت برداري از انواع كالاهاي موجود در انبار در حال پيش بيني آينده بدون لزوم ذكر مشخصات دقيق اجناس ب) – گروه بندي كردن اقلام صورت برداري شده ج) – تخصيص يك عدد براي گروه اصلي و همچنين تخصيص يك عدد براي گروه فردي د) – شماره گذاري كالاي موجود در هر گروه فردي به ترتيب و با در نظر گرفتن احتياجات آنها.


نكته اي كه حتما بايد به آن توجه داشت اين است كه تعداد ارقام اعداديكه هر يك از گروههاي اصلي و فرعي و اصل كالا اختصاص داده مي شود متناسب با تعداد و تنوع كالاهاي مورد نياز سازان و تعداد گروهها مي باشد و بي جهت از ارقام چند عددي استفاده نشود هر چند ارقام استفاده شده كمتر باشد مزاياي بيشتري دارد كه مهمترين آن راحتي در به خاطر سپردن كد خاص توسط انبار داران خواهد بود.


گروه اصلي گروه فرعي اصل كالا
روشهاي مختلف استفاده از اجناس انبار:
در انبار اجناس ممكن است وجود داشته باشد كه در يك زمان معين بايستي مصرف شود ( مانند روغن) و اين زمان با نوشتن تاريخ بر روي بسته بندي مشخص مي شود ولي غلب اتفاق مي افتد كه مقادير زيادي جنس به علت استفاده نكردن به موقعه تاريخ مصرف آنها گذشته و غير قابل استفاده اند براي استفاده از اجناس دو سيستم دو روش وجود دارد.
1- سيستم FiFo
2- سيستم LIFO
در سيستم اول (فايو) جنسي كه اول وارد شده اول خارج و مصرف مي شود و در سيستم دوم ( لايفو) جنسي كه آخر از همه وارد شده اول مصرف مي شود استفاده از روش لايفو نادرتر بوده و غالبا سيستم فايفو را بكار مي برند.


مبناي تهيه صورت هاي مالي:
صورت هاي مالي اساساً بر مبناي بهاي تمام شده تهيه شده و در موارد مقتضي از ارزشهايي نيز استفاده شده است.
خلاصه اهم رويه هاي حسابداري
موجودي مواد و كالا به اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش ارزيابي مي شود. بهيا تمام شده موجودي ها براساس روش ميانگين تعيين مي شود.


درائيهاي ثابت مشهود:
دارائيهاي ثابت مشهود بر مبناي بهاي تمام شده در حسابها ثبت مي شود. مخارج بهسازي و تعميرات اساسي كه باعث افزايش قابل ملاحظه در ظرفيت با عمر مفيد دارائيهاي ثابت يا بهبود اساسي در كيفيت بازدهي آنها مي گردد. به عنوان مخرج سرمايه اي محسوب و طول عمر مفيد باقيمانده دارائيهاي مربوطه مستهلك مي شود. هزينه هاي نگهداري و تعميرات جزئي هنگام وقوع به عنوان هزينه هيا جاري تلقي و به حساب سود و زيان دوره منظور مي گردد.
براي دارائيهاي ثابتي كه در خلال ماه تحصيل و مورد بهره برداري قرار مي گيرد أاستهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور مي شود.


ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان:
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان براساس يك ماه آخر حقوق و مزاياي هر يك از كاركنان ( قراردادي) برايهر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور مي شود و در پايان سال پرداخت مي گردد.
ترتيب و تنظيم فرم هاي مختلف هنگام دريافت و خروج مواد
ابتدا توسط انباردار مواد مورد نياز براي كارخانه توسط فرم درخواست خريد مواد نوشته مي شود و طي سفارشي كه انباردار به امور مالي مي كند سفارش خريد مواد مي شود.


بعد از خريد مواد وارد انبار مي شود و طي فرم رسيد انبار كه به وسيله سرپرست انبار تكميل و سپس توسط فرد بازرسي كه توسط كارخانه انتخاب شده است به بررسي مواد وارده به انبار و تاييد مواد دارد مي پردازند و پس از تائيد آن براي خطا توليد آماده مي شود.
با سفارش دادن خط توليد براي درخواست مواد فرم درخواست مواد از انبار توسط واحد درخواست كننده تكميل و طي سفارشي به سرپرست انبار تحويل مي گردد. سرپرست انبار با خروج مواد از انبار توسط فرم حواله انبار مواد را براي واحد درخواست كننده مي فرستد و بوسيله فرم خروج مواد از انبار اين كار صورت مي گيرد و مواد به خط توليد فرستاده مي شود.


بعضي از مواد كه توسط فرد بازرس تاييد نمي شود توسط فرم برگشت از خريد به كارخانه توليد مواد برگشت داده مي شود و از موجودي مواد در انبارها كسر مي گردد.
مواد اضافي كه در خط توليد به صورت راكد يا مازاد برمصرف قرار مي گيرد توسط واحد درخواست كننده طي فرم برگشت مواد به انبار تكميل و فرستاده مي شود. در پايان هر هفته سرپرست انبار گزارشي از موجودي انبار توسط فرم موجودي انبار تكيمل مي كنند و براي امور مالي مي فرستد تا هنگام درخواست خريد مواد، انبار دار دچار مشكل نشود.


كنترل بين مدارك حسابداري و مدارك انبار
به طور كلي موجودي انبار از دو طريق افزايش مي يابد.
1- از طريق خريدهاي خارجي
2- برگشت مواد اضافي به انبار
به طور كلي موجودي انبار به روش زير كاهش مي يابد
خروج مواد براي خط توليد
هنگامي كه مواد از خارج از كارخانه خريداري مي شود به انبار تحويل داده مي شود تا به موجودي انبار اضافه گردد و طي اين ورود و خروج مواد سرپرست انبار يك نسخه از فرمهاي حواله انبار و رسيد انبار را تكميل و به قسمت امور مالي ميدهد تا در پايان هر هفته يك بار جمع آوري و نسخه ها و حواله ها از حسابداري به انبار بررسي مطابقت نمايد و بايد به تعداد نسخه هايي كه در دست انباردار است همان تعداد در دست حسابدار باشد. با موارد ذكر شده در فرمها و موارد مصرف آنها پس از انطباق فرمهاي انبار با حسابداري، حسابداري اين فرمها را براساس سدها ثبت حسابداري مي زند.


چگونگي تثبيت اطلاعات در دفاتر و مدارك انبار
حسابداري براي ثبت حسابداري بايد اسناد و مداركي در دست داشته باشد تا بر اساس همان مدارم و اسناد ثبت در دفتر روزنامه و كل بزند و ثبت هاي حسابداري انبار گوناگون است.
الف- ثبت خروج مواد:
ح كالاي در جريان ساخت ×××
ح موجودي مواد و كالا ×××
انبار مواد اوليه ×××
ب- ثبت ورود مواد به انبار:
موجودي مواد كالا ×××
انبار مواد اوليه ×××
وجوه نقد و موجودي نزد بانك ها ×××
تنخواه گردان ×××


اطلاعات نرم افزاري انبار
پس از ورود به محيط انبار صفحه اول كامپيوتري فرم از نمايش مي دهد كه شامل 4 قسمت اصلي نرم افزار انبار است.
حسابداري
در واحدهاي صنعتي به طور كلي جهت نگهداري حسابداري مالي شركت و آمارهاي توليد و انجام عمليات مقتضي بر مبناي آنها دو بخش حسابداري وجود دارد. يكي حسابداري مالي و ديگري حسابداري صنعتي
ولي از آنجاييكه حسابداري مالي ارتباط كمتري با سيستم اطلاعاتي انبار دارد


وظيفه اصلي حسابداري صنعتي محاسبه قيمت تمام شده است. منبع اصلي درآمد شركتها و كارخانجات فروش محصولات و يا خدمات مي‌باشد. گاهي اتفاق مي افتد كه در يك كارخانه كه چند محصول را توليد مي كند، يك يا چند محصول ضرر داده مابقي سود مي دهند.


منتها به دليل اينكه قيمت تمام شده براي هر محصول محاسبه نگرديده است مديران متوجه موضوع نگرديده و خط توليد محصولاتي كه ضرر مي دهند كماكان كار ميكند. اين موضوع اهميت محاسبه قيمت تمام شده را به وضوح نشان مي دهد. بايد يادآور شد كه محاسبه دقيق قيمت تمام شده بدون داشتن يك سيستم اطلاعاتي صحيح امكانپذير نخواهد بود. حسابداري صنعتي براي محاسبه قيمت تمام شده به اطلاعاتي در زمينه هاي زير نياز دارد:
1- مواد اوليه، كار مستقيم و هزينه مستقيم توليدي
2- هزينه هاي غير مستقيم توليدي ( مثل استهلاك) و كار غير مستقيم توليدي ( مثل دستمزد تعميرات)
3- هزينه هاي اداري و هزينه هاي فروش


ساير وظايف حسابداري صنعتي
الف: ثبت و نقل و انتقالات مواد:
اطلاعات مربوط به نقل و انتقالات مواد در كارخانه از لحظه ورود تا خروج، در هر قسمت كه باشند بايستي در سريعترين زمان ممكن به حسابداري صنعتي برسد تا اين قسمت پس از ثبت آنها بتواند وظايف خويش را انجام دهد. معمولا در اين قسمت براي هر قطعه يا هر جنس ( اعم از مواد اوليه، مواد ساخته شده و ..) كارتي بنام، كارت حساب انبار وجود دارد. در اين كارت تاريخ و شماره فرمهايي كه طبق آنها نقل و انتقالات صورت گرفته است و مقدار و مبلغ كالاي وارد شده به يا صادر شده از انبار و همچنين موجودي مقداري و ريالي و بهاي آنها ثبت مي شود. سپس اطلاعات مذكور به دفاتر حسابداري منتقل ميشوند.


ب: قيمت گذاري مواد صادره از انبار:
روشهاي مختلف و متعددي براي قيمت گذاري مواد صادره از انبار وجود دارد كه اين قسمت يكي از روشهاي وابسته به نوع كالا، شرايط موجود و سياست شركت انتخاب خواهد كرد.
متداولترين اين روشها عبارتند از:
ب 1- روش استاندارد
در اين روش يك نرخ استاندارد توسط مسئولان در اول سال يا اول دوره مالي براي مواد انبار محاسبه شده و تا پايان دوره، قيمت هاي مصوبه براي ثبت نقل و انتقالات به كار مي روند.
در پايان هر دوره مالي اختلاف قيمت استاندارد با قيمت واقعي اقلام صادره از انبار محاسبه شده و به عنوان مغايرت مواد در حسابهاي مربوطه ثبت مي شوند تا قيمت تمام شده، محصول براساس ارقام واقعي محاسبه گردد.
ب 2- روش ميانگين
اين روش بدين شكل انجام مي پذيرد كه از قيمت خريد كالايي كه در دفعات مختلف ابتياع گرديده معدل گرفته و نتيجه را به عنوان قيمت كالايي كه ميخواهد از انبار صادر شود به حساب مي آورند.
تا رسيدن محموله جديد اين رقم بعنوان قيمت كالاي صادره محسوب مي شود. روشهاي ديگري نيز براي قيمت گذاري وجود دارند ماننده روش fifo( اولين صادره از اولين وارده)
روش lifo ( اولين صادره از آخرين وارده) و روش نرخ روز بازار
ج: موجودي برداري
موجودي برداري يا انبار گرداني كه تطبيق مقدار آماري موجودي با مقدار واقعي آن است به دو شكل دائم و يا دوره اي انجام مي پذيرد.
انبار گرداني دائم به اينصورت انجام مي شود كه شخصي توسط حسابداري صنعتي مامور ميشود كه بطور دائم ( روزانه هفتگي) اقلامي را در انبار بصورت تصادفي انتخاب كرده شمارش نمايد و سپس اطلاعات موجود در كارت انبار و كارت حساب انبار را با نتيجه شمارش مقايسه كند و در صورت وجود مغايرت نسبت به تصحيح آن اقدام لازم را به عمل آورد.


انبارگرداني دوره اي كه مي‌تواند سالانه يا هر ششماه يكبار انجام شود و بدين شكل عمل ميشود كه در پايان هر دوره مالي، كميته اي درحسابدري تشكيل ميشود كه به كمك انبار دار تمام اقلاب موجود را به دقت شمارش كرده و نتيجه آن را با اطلاعات موجود در بايگاني و كارتها مقايسه كند و در صورت مشاهد هرگونه مغايرتي آن را بررسي و براي تصحيح آن اقدام لازم را به عمل آورد.
د: بررسي دوره گردش موجودي
حسابداري صنعتي ميتواند اسناد مربوط به كالاهاي موجود در انبار را تجزيه و تحليل كرده و با توجه به نتايج آن تصميات لازم اتخاذ كند.
بعنوان مثال اگر كالايي داراي قيمت نسبتا زيادي باشد كه در مدت طولاني از آن استفاده نشده و از اين طريق هزينه زيادي به خاطر راكد بودن سرمايه به شركت تحميل شده باشد، برنامه ريزي را طوري انجام مي دهد كه اين كالا بيهوده نگهداري نشود.


هـ : تعيين حداقل و حداكثر موجودي و نقطه سفارش
حداقل موجودي مقدراي است كه تحت هيچ شرايطي موجودي انبار نبايد از آن مقدار كمتر شود.
حداكثر موجودي مقدراي است كه بيشتر شدن موجودي انبار از آن غير لازم بوده و اقتصادي نميباشد.
نقطه سفارش مقداري است كه وقتي موجودي انبار به آن برسد انبار دارد اقدام به صدئور درخواست خريد مينمايد.
نقطه سفارش با توجه به فاصله زماني بين درخواست خريد تا رسيدن كالا به انبار و مقدار متوسط مصرف آن كالا و عواملي نظير آن تعيين ميگردد، به نحوي كه در شرايط عادي هنگام رسيدن كالاي درخواستي به انبار، موجودي آن كالا تقريبا برابر حداقل موجودي باشد. اين اطلاعات بر روي كارت انبار و كارت حساب انبار درج مي گردد.
بدين وسيله همواره كنترلي وجود دارد كه هر كالا بيشتر از مقدار معيني انبار نشود تا هزينه اي از اين طريق به كارخانه تحميل گردد، و نيز آنقدر كم انبار نشود كه قسمت توليدي بدليل نبودن مواد از كار بايستد.


حداقل يك نسخه از فرمهايي كه در رابطه با موجوديهاي انبار صادر ميگردند ( از قبيل حواله انبار يا برگ مصرف كالا، برگ رسيد كالا، برگ كالاي مرجوعي به انبار، برگ درخواست خريد و …) بايد به اين قسم ارسال شود.
حسابداري پس از اينكه اطلاعات موجود در هر فرم را كنترل نمود، عمليات مالي لازم براي وارد كردن اطلاعات در دفاتر انجام ميدهد.
براساس فرمهاي رسيده توسط حسابداري سند صادر ميشود.
درج تاريخ ملبغ مقدار و مشخصات ديگر از روي فرم رسيده بر روي سند.
امضا سند به عنوان حسابدار
امضا سند توسط رئيس حسابداري و مدير امور مالي
درج اطلاعات سند در دفاتر قانوني روزنامه و كل
درج اطلاعات سند در دفتر معين
بايگاني نسخه اول سند به همراهي فرمهاي ضميمه
بايگاني نسخه دوم سند انتقالي به ترتيب شماره مسلسل


بايگاني
اداره خريد
فعاليتهاي مربوط به خريد كالا در كارخانه در قسمتي بنام اداره خريد متمركز است.
اين اداره نماينده كارخانه براي تماس با فروشندگان و انجام عمليات مربوط به خريد ميباشد.
به طور كلي كالاهاي مورد نياز كارخانه را كه توسط اين قسمت خريداري ميشوند برحسب نحوه خريدشان ميتوان به سه گروه تقسيم كرد.
1- كالاهايي كه بصورت برنامه ريزي خريداري ميشوند.
2- كالاهايي كه براساس درخواست خريد از طرف قسمتهاي مختلف كارخانه توسط مامور خريد تهيه مي شوند.
3- كالاهايي كه براساس درخواست خريد از طرف قسمتهاي مختلف كارخانه بدون دخالت مامور خريد تهيه مي شوند و براي خريد آنها نميتوان در آغاز سال برنامه ريزي كرد.


خريدهايي كه بدون دخالت مامور خريد انجام ميگيرند مستلزم انجام عملياتي بصورت مقدماتي ميباشند.
ابتدا اداره خريد نامه هايي به فروشندگان مختلف كالاي مورد نظر ارسال نموده از آنها در مورد مشخصات و قيمت كالاهايشان سوال ميكند پس از دريافت جواب يكي از فروشندگاني كه كالايش مشخصات و قيمت بهتري دارد جهت انجام خريد انتخاب ميكند.
براي خريدهايي كه براساس برگ درخواست خريد انجام ميگيرند اداره خريد عمليات زير انجام مي دهد.
1- پس از دريافت برگ درخواست خريد، برآورد مبلغ لازم براي خريد جنس و در صورت لزوم ارسال آن به حسابداري جهت روشن شدن وضع اعتبار آن
2- در صورت تصويب اعتبار خريد كالا از طرف حسابداري، تصميم به خريد اجناس با توجه به آيين نامه و شرايط خريد تعيين شده از طرف مديريت كارخانه
3- ارجاع كار به مامور خريد در صورت امكان ( بودجه براي خريد بنام تنخواه در اختيار مامور خريد گذاشته ميشود. پس از اينكه تنخواه مامور خريد به ميزان مشخصي ريد وي فاكتورهاي خريد را به حسابداري تحويل داده و در ازاي آن پول دريافت ميكند)


بازرسي
براي كنترل كالاهاي وارده و يا صادره قسمتي به نام بازرسي وجود دارد. مسئوليت اين قسمت كنترل كالاهاي وارده و يا صادره از نظر نوع و كميت ميباشد. مثلا پس از بازرسي اگر كالا از نظر كميت قابل قبول باشد خروج آن بلامانع است و اگر قابل قبول نباشد اين قسمت عدم قبول آن را در صورتجلسه بازرسي ذكر ميكند تا سريعا به آن رسيدگي شود.
قسمت بازرسي به كالاهايي اجازه خروج ميدهد كه جواز خروجي را كه توسط يك فرد مجاز امضا شده باشد همراه داشته باشند.
در اين قسمت فرمي بنام رسيد كالا به قسمت بازرسي كه به دو صورت وارده و صادره ميباشد وجود دارد كه مشخصات كالاي وارده به كارخانه يا صادره از آن در آنها ثبت شده و در پايان روز يك نسخه از آنها جهت اطلاع مديريت نزد وي فرستاده ميشود.
همچنين دفتري بنام دفتر بازرسي هست كه ورود و خروج كالاها در طي روز در آن نوشته ميشود.


دستورالعمل اجرايي ورود كالا
1- دريافت و كنترل كالا با فرمهاي مربوطه ( مثل برگ درخواست خريد كه در دست مامور خريد است)
2- در صورت لزوم وزن كردن كالا بوسيله باسكول و يا شمارش آن
3- ثبت اطلاعات مربوطه در فرم رسيد كالا به قسمت بازرسي ( وارده) و دفتر بازرسي صفحه واردات.
4- ارسال كالا به انبار مربوطه همراه يك نفر مامور
5- ثبت شماره مسلسل فرم رسيد كالا به قسمت بازرسي ( وارده) زير فرمهاي مربوطه و ثبت شماره هاي بازرسي
6- ارسال فرمهاي مربوطه به قسمتهاي ذينفع
دستورالعمل اجرايي صدور كالا
1- كنترل كالا با جواز خروج و فرمهاي مربوطه ( مثل برگ برگشت از خريد و…)
2- دادن اجازه براي خروج كالا از كارخانه
3- ثبت شماره دفتر بازرسي و يا شماره مسلسل فرم رسيد كالا به قسمت بازرسي (صادره) در زير فرمهاي مربوطه
4- بايگاني جواز خروج
5- ارسال فرمهاي مربوطه به قسمتهاي ذينفعليست گيري:
ليست كامل موجودي
گردش اجناس (كاردكس)
رسيدها
حواله ها
سفارش خريد
برگشتي از رسيد
برگشتي از حواله
انبار به انبار

ليست هاي كنترلي انبار

ليست كدهاي جانبي

ليست گيري:
ليست كامل موجودي:
كه در آن تمام اجناس و كالاها براساس اينكه بواسطه شماره كارت و يا نام كالا Sort شده باشند ارائه مي گردد. در ضمن ميزان موجودي هر كدام نمايش داده مي شود. و نيز ليست كالاها براساس نام كالا يا ميزان موجودي مي تواند ارائه شود.
گردش اجناس (كارتكس):
در اين ليست گيري براساس نام كالا يا شماره كارت كالاي موردنظر ليست تمام ورود، خروج، برگشت از رسيد و حواله، انبار يك كالا ارائه مي گردد. و يا براساس يك تاريخ هر يك بازه مشخص مي تواند اطلاعات فوق نمايش داده شود.
رسيدها:
براساس نام و يا شماره كارت يك كالا در يك بازة زماني ورودهاي آن كالا در انبار ارائه داده مي شود. و يا براساس يك بازة زماني تمامي ورودهاي كالاهاي مختلف به انبار ارائه مي گردد.
حواله ها:
دقيقاً به شكل ليست گيري در رسيدها خواهد بود.

 

سفارش خريد:
در بخش اول:
به اين موضوع رسيدگي مي شود كه در يك بازه زماني چه اجناسي سفارش براي خريد داده شده است و نيز اينكه در يك باز زماني و يك نام كالا يا شماره كارت آن كالا آيا آن جنس سفارش داده شده است يا نه؟ (ليست دفعات سفارش داده شده).
در موارد فوق نيز امكان اينكه در هر سفارش خريد چه مقدار خريداري شده نيز امكان ليست گيري وجود دارد.
در بخش دوم:
در اين بخش به اين موضوع پرداخته مي شود ليست اجناسي كه در انبار موجود است ميزان حداقل و حداكثر موجودي براي هر جنس يا كليت اجناس ارائه داده شود.
برگشتي از رسيد:
دقيقاً شبيه رسيدها و حواله مورد بررسي قرار مي گيرد.
برگشتي از حواله:
دقيقاً شبيه رسيدها و حواله ها مورد بررسي قرار مي گيرد.
انبار به انبار:
دقيقاً شبيه رسيدها و حواله ها مورد بررسي قرار مي گيرد.


ليست هاي كنترلي انبار:
اجناس در نقطه سفارش:
زماني كه يك جنس به حداقل ميزان خود در انبار رسيد.
اجناس بيش از حد مجاز:
زماني كه يك جنس به حداكثر ميزان خود در انبار رسيد.
ليست جانبي:
كد و نام اجناس:
ليست و جستجو در زمينه اجناس موجود براساس دو مشخصه فوق.
مشخصات انبارها:
جستجو در انبارها براساس نامشان و دريافت اطلاعات بيشتر.
واحد كالا:
جستجو در كالاها و دسته بندي به واحد آنها.
افراد تحويل دهنده و گيرنده:
دسترسي به مشخصات افراد مسئول در انبار با توجه به جستجو براساس نام و
نام خانوادگي آنها.

برگشت از حواله:
تاريخ حواله:
تاريخ برگشت:
تحويل دهنده:
تحويل گيرنده:

شماره كد كالا:
نام كالا:
واحد كالا:
تعداد برگشتي براي ورود به انبار:
قيمت واحد:

برگشت از حواله:
تاريخ:
زمان موردنظر بصورت خودكار ثبت مي گردد.
تحويل دهنده:
كسي كه كالا را ارجاع داده است.

تحويل گيرنده:
مسئول انبار خواهد بود.

شماره كارت:
بصورت خودكار ارائه خواهد شد.
نام كالا:
بواسطه شماره كارت درج مي شود.
واحد كالا:
بواسطه شماره كارت درج مي شود.
تعداد برگشتي براي ورود به انبار:
تعداد كالاي ارجاع داده شده از هر جنس خواهد بود.
قيمت واحد:
قيمت جنس ارجاع داده شده خواهد بود.

برگشت از رسيد:
تاريخ برگشت
تحويل دهنده
تحويل گيرنده

شماره كد كالا
نام كالا
واحد كالا
تعداد برگشتي براي خروج از انبار
قيمت واحد
برگشت از رسيد:
تاريخ برگشت:
زمان خروج از انبار درج مي گردد.
تحويل دهنده:
كسي كه مسئوليت ارائه كالا را دارد.
تحويل گيرنده:
شخص دريافت كننده كالا از انبار.

شماره كارت:
كه توسط برنامه در اختيار استفاده كننده قرار مي گيرد.
نام كالا:
براساس شماره كارت درج مي گردد. (خودكار درج مي گردد)
واحد كالا:
براساس شماره كارت و نام كالا بصورت خودكار درج مي گردد.
قيمت واحد:
قيمت رسيد كالا در آن درج مي گردد.
تعداد برگشتي براي خروج:
كاملاً واضح است تعداد كالاي خارج شده از يك جنس.

موجودي فعلي:
كه همانند اطلاعات قبلي درج مي گردد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید