بخشی از مقاله

پيش گفتار:
1 - IEC ( کميسيون بين المللي الکترونيک ) يک سازمان جهاني براي استاندارد سازي تمام کميتهاي الکترونيکي ملي ( کميته ي ملي IEC ) است . هدف از IEC ارتقاي همکاري بين المللي براي تمام درخواست ها در مورد استاندارد سازي در زمينه ي الکترونيکي و الکتريکي است . به اين منظور و علاوه بر فعاليتهاي ديگر ، IEC استانداردهاي بين المللي را منتشر کرد ، آمادگي آسنا به کميته هاي فني محول شد ، هر کميته ملي IEC علاقه مند به اين موضوع در اين کار آماده سازي

شرکت مي کند . سازمانهاي بين المللي ، دولتي و غير دولتي همکار با IEC هم در اين برنامه ريزي مقدماتي شرکت مي کنند . IEC با توجه به شرايط تعيين شده توسط توافقي ميان دو سازمان همکاري نزديکي با سازمان بين المللي براي استاندارد سازي ( SO1 ) دارد.
2- تصميمات يا توافقات رسمي IEC بر سر موضوعات فني ، آماده شده توسط کميته هاي فني که در آنها تمام کميته هاي فني سود خاصي دارند ، تا حد ممکن ارائه شده اند ، اتفاق نظر بين

المللي درباره ي موضوعات هم پرداخته شده است .
3- شکلي از توصيه براي کاربرد بين المللي دارند که به شکل استانداردها ف گزارشها يا هدايتهاي فني منتشر شده اند کميته هاي آن را پذيرفته اند
4- به منظور افزايش يکپارچگي بين المللي ، کميته هاي ملي IEC تعهد کرد که استاندارد هاي بين المللي IEC را تا حد ممکن به طور شفاف در استاندارد هاي ملي و منطقه اي شان اعمال کند . هر اختلاف عقيده ميان استانداردهاي IEC و استاندارد منتج ملي يا منطقه اي بايد در دومي به طور واضح بيان شود .
5- IEC براي اثبات تاييدش هيچ شيوه ي بر جسته اي تامين نمي کند و براي تجهيزات اعلام شده اي که با يکي از استانداردهايش هماهنگي داشته باشد مسئوليتي را نمي تواند واگذار کند .
استاندارد بين المللي 1330 IEC را کميته فرعي C 17 آماده کرده است : ولتاژ بالا ابزار کنترل و ابزار سوئيچ را فرا مي گيرد ، از کميته فني IEC : ابزار سوئيچ و ابزار کنترل


متن اين استاندارد بر مبناي اسناد ذيل است :
گزارش در راي گيري DIS
RVD /174/C17 DIS/168/C 17

اطلاعات کامل در مورد راي گيري براي تصويب اين استاندارد در گزارش راي گيري بيان شده در بالا موجود است .
ضميمه هاي C,B,A بخشي از اين استاندارد را شکل مي دهند .
ضميمه ي D فقط بزيا اطلاعات است .


مقدمه
ايستگاههاي فرعي پيش سلخته به عنوان تجهيزات تست شده شامل ترانسفورماتور ، ابزار کنترل ولتاژ زياد و ولتاز کم ، اتصالات و تجهيزات فرعي در يک محصور سازي براي تامين انرژي کم ولتالژ از سيستم پر ولتاژ مي باشد . اين ايستگاههاي فرعي در مکانيکايي هستند که براي عموم قابل دسترسي است و بايد برزاي افراد با توجه به شرايط ويژه شده ي خدمات امنيت را تضمين کند .
اين بدان معنا ست که علاوه بر ويژگي هاي مشخص ششده ، طبقه بندي ها ي و شيوه هيا مربوط به تست ، توجه خاصي و به ويژگي هاي مربوط به حفاظت از افراد شده است . اين حفاظت با استفاده از مولفه هاي تست شده و طراحي مناسب و ساخت درست محصور سازي تضمين مي شود.
ولتاژ زياد / ولتاژ کم
ايستگاههاي فرعي پيش ساخته
1- کلي


1-1 گسترده
اين استاندارد بين المللي شرايط خدمات ، خصوصيات طبقه بندي شده ، تجهيزات کلي ساختاري و متدهاي تست ايستگاههاي فرعي پيش ساخته اي را مشخص مي کند ، که قابليت اتصال دارند تا از داخل يا خارج براي تغيير جريان ولتازهاي طبقه بندي شده ياوليه از KV 1
و تا و مشمول KV52 و براي ترانسفورماتور حداکثر قدرت KVA 1600 ، بريا فرکانس هاي سرويس تا و در بردارنده ي 60 هرتز براي نصب بيرون از ساختمان با موقعيتهاي قابليت دستياب

عمومي استفاده شوند .
ايستگاههاي فرعي پيش ساخته را مي توان در روي زمين يا کاملاً يا نسبتاً زيرزمين قرار داد و نصب کرد . چون هيچ استاندارد ISO يا IEO کاملاً پذيرفته اي در مورد سن يا زنگ زدگي وجود ندارد ، تجهيزات تحت پوشش اين ابهاد در اين استاندارد شامل مي شون

د .
2-1 رفرانس هاي معياري
اسناد معياري ذيل ، شامل تبصرهايي است که از طريق رفرانس به متن ، تبصرهايي از اين استاندارد بين المللي مي سازد . در زمان انتشار ، ويرايش بيان شده معتبرند . تمام اسناد معياري در معرض اصلاح و تجديد نظر هستند و جناحهاي توافق بر مبناي اين استاندارد بين المللي توصيه مي شود که احتمال به کارگيري جديديدترين ويرايش هاي اسناد معياري ذيل را بررسي مي کنند . اعضاي ISO,IEO فهرست استانداردهاي بين المللي اخيراً معتبر را حفظ کند .
ابزارهاي الکتريکي و مغناطيسي : فصل 151- (IEV) واژگان الکتريکي

بين المللي ، 1978 : IEC50(151)
3-1 تعاريف
براي هدف اين استاندارد بين المللي ، تعاريف ذيل کاربرد دارند . براي تعاريف واژه هاي کلي در اين استاندارد ، رفرانس به ( 441 ) 50 IEC شده است .
1-3-1 ايستگاه فرعي پيش ساخته : مونتاژ پيش ساخته و تست شده ي نوعي شامل اجزايي است که در 1-1 و بند 3 اين استاندارد مي باشد .
2-3-1 واحد انتقال : بخشي از يک ايستگاه پيش ساخته مناسب براي انتقال بدون از هم باز کردن
3-3-1 محصور سازي : بخشي از يک دستگاه فرعي پيش ساخته که عليه تاثرات خارجي به ايستگاه فرعي حفاظت را تامين مي کند و در مقابل دستيابي يا تماس به بخشهاي فعال و در برابرتماس با قطعات متحرک درجهي ويژه يحفاظتي ايجاد مي کند .


4-3-1 محفظه : بخشي از ايستگاه فرعي از پيش ساخته که غير از روزنه هاي لازم براي اتصا ل داخلي ، کنترل و تهويه محصورات . نکته توسط قطعه هاي اصلي محصور در آن طراحي مي شود ، مثلاً ترانسفرماتور ، ابزار کنترل و سوئيچ پرولتاژ و کم ولتاژ
5-3-1 قطعه ي سازنده : بخشي از ايستگاه فرعي پيش ساخته که کار خاصي انجام مي دهد ( مثلاً ترانسفورماتر ابزار کنترل و سوئيچ پرولتاژ و کم ولتاژ )
6-3-1 پارتيشن : بخشي از ايستگاه فرعي پيش ساخته که يک قطعه را از قطعات ديگر مجزا مي کند .


7-3-1 مدار اصلي : تمام بخشهاي رساناي ايستگاه فرعي در يک مدار مورد نياز براي انتقال انرژي الکتريکي قرار دارند .
8-3-1 مدار فرعي : تمام بخشهاي رساناي ايستگاه فرعي پيش ساخته در يک مدار( غير از مدار اصلي ) به منور کنترل ، اندازه گيري ، سينگال دهي ، تنظيم و روشنايي قرار دارند .
9-3-1 ارزش طبقه بندي شده : مقدار کميت معمولاً توسط سازنده تعيين مي شود و اين براي موقعيت اجرايي خاص از يک ايستگاه فرعي پيش ساخته است ( 30-04-151 HEV9
10-3-1 درجهي حفاظت : ميزان حفاظت تامين شده توسط محصور سازي در مقابل دستيابي به بخشهاي خطرناک ، عليه ورود اشياي جامد بيروني و / يا در مقابل ورود آب و تاييد شده توسط متدهاي استاندارد سنجش
11-3-1 درجه حرارت هوايي محيط : درجه حرارت هواي محيط : درجه حرارت ، تعيين شده تحت شرايط خاص ، از هواي محصور سازي ايستگاه فرعي پيش ساخته
12-3-1 طبقه بندي محصور سازي : اختلاف افزايش دما ميان ترانسفورماتور در محصور سازي و همان ترانسفورماتور بيرون محصور سازي در شرايط نرمال سرويس دهي طبق تعريف در 1-2 اين استاندارد را شامل مي شود . مقادير طبقه بندي شدهي ترانسفورماتور ( نيرو و افت ) با حداکثر مقادير طبقه بندي شده يايستگاه فرعي پيش ساخته مرتبط است .
13-13-1 فاکتور بار ترانسفورماتور : مقدار جرايان ثابت در ولتاژهاي ثابت طبقه بندي شده قابل درک است . مبناي ارزش فاکتور نبايد از حداکثر دماي نقطهي داغ و درجه حرارت سيال فوقاني طبقه بندي 76 HE يا حداکثر دماي نقطه ي داغ کلاس عايق بندي مورد استفاده در 726IEC فراتر رود .
1-1-2 محصور سازي
مگر اينکه جور ديگر در اين استاندارد شده باشد ، محصور سازي ايستگاه فرعي پيش ساخته طراحي مي شود تا تحت شراسط نرمال سرويس دهي بيرون از سشاختمان مطابق با 5

94IEC استفاده شود .
نکته : درجه حرارت محيط داخل محصور سازي ايستگاه فرعي پيش ساخته از درجه حرارت محيط خارج از محصور سازي فرعي متفاوت است .
2-1-2 ابزار کنترل و سوئيچ پر ولتاژ
داخل محصور سازي مي توان تصور کرد که شرايط نرمال سرويس دهي داخل ساختمان با توجه به 694 IEC پا بر جاست
-1-2 ابزار کنترل و سوئيچ پر ولتاژ
داخل محصور سازي مي توان تصور کرد که شرايط نرمال سرويس دهي داخل ساختمان با توجه به1-439 IEC پا بر جاست .
4-1-2 ترانسفرماتور
يک ترانسفور ماتور
يک ترانسفرماتور بارگيري شده با جريان نرمال داخل محصور سازي افزايش دمايي دارد که بيشتر از شرايط نرمال است ومحدوده ي درجه حرارت طبق تعريف در 2- 76 EC1 يا 726 EC1 مي تواند فراتر رود .


شرايط سرويس دهي ترانسفورماتور با توجه به شرايط سرويس دهي خارج محلي و کلاس محصور سازي تعيين مي شود . نتايج سازنده يا کاربر ترانسفورماتور را قادر مي سازد که شرايط آن را محاسبه کنند.
2-2 شرايط ويژه سرويس دهي
وقتي يک ايستگاه فرعي پيش ساخته تحت شرايطي متفاوت از شرايط نرمال ذکر شده در 1-2 استفاده مي شود ، موارد ذيل کاربرد دارد .
1-2-2 ارتفاع
براي تجهيزات ذيل بايد احتيلط صورت بگيرد .
1-1-2-2 ابزار کنترل و سوئيچ پر ولتاژ
براي نصب در ارتفاعي بالاتر از 1000 متر به 1- 439 IEC مراجعه شود .
2-1-2-2 ابزار کنترل و سوئيچ کم ولتاژ
براي نصب در ارتفاعي بيش از 200 متر ، به 1- 439 IECرجوع کنيد
3-1-2-2 ترانسفورماتور
براي نصب در ارتفاعي بالاتر از 1000 متر به726 IEC يا 2-76 IEC مرجعه کنيد
2-2-2 آلودگي
براي نصب در هواي محيطي آلوده ، درجه يآلودگي بايد با توجه به استاندارهاي مربوط براي تجهيزات ذيل مشخص شود
1-2-2-2 ابزار کنترل و سوئيچ پرولتاژ
به 694 IEC مراجعه کنيد .
2-2-2-2 ابزار کنترل و سوئيچ پرولتاژ
به 1-664 IEC مراجعه کنيد
3-2-2-2 ترانسفورماتور


استانداردي موجود نيست .
3-2- 2 درجه حرارت
براي يک ايستگاه فرعي پيش ساخته که در جايي واقع شده که درجه حرارت محيط به طور قابل ملاحظه اي خارج از گسترهي شرايط نرمال سرويس دهي براي محصور سازي مذکور در بند 1-2 است ، گستره هاي ترجيحي درجه حرارت مشخص بايد :
براي آب و هواي بسيار سرد •C 40+و•C50 –
براي هواي بسيار گرم •C50+ و •C 5 –
2- ملزومات براي اجزاء سازنده
3- اجزاي اصلي يک ايستگاه فرعي پيش ساخته ترانسفورماتور ، ابزار کنترل و سوئيچ پر ولتاژ ، ابزار کنترل و سوئيچ پرکم ولتاژ ، اتصالات مربوط ( کابل و کل و غيره ) و تجهيزات جانبي مي باشد
تمام اجزاء سازنده بايد از استانداردهاي IEC مربوط تبعيت کنند :
- ترانسفورماتورها با توجه به 726 IECيا 1-76 IEC
- ابزار کنترل و سوئيچ پرکم ولتاژ466 IEC يا 298 IEC
- ابزار کنترل و سوئيچ پرکم ولتاژ1-439 IEC يا 1-947 IEC
4- درجه بندي ها
5- طبقه بندي يک ايستگاه فرعي پيش ساخته عبارتند از :
الف – ولتاژهاي طبقه بندي شده ؛
ب- سطوح عايق بندي طبقه بندي شده ؛
ج- فرکانس طبقه بندي شده و تعداد فازها ؛
د- جريانهاي نرمال طبقه بندي شده براي مدارهاي اصلي ؛
ه-جريانهاي مقاومت کوتاه مدت طبقه بندي شده براي مدارهاي اصلي و زميني ؛
و- جريانهاي مقاومت اوج مصرف طبقه بندي شده در صورت امکان براي مدارهاي اصلي و زميني ؛
ز- تداوم طبقه بندي شده مدار کوتاه ؛
ح- اندوختهي ولتاژ طبقه بندي شده از وسايل در حال کار و مدارهاي کمکي و فرعي ؛
ط- فرکانس اندوخته ي طبقه بندي شده از ايستگاه فرعي پيش ساخته ؛


ک- نيروي طبقه بندي شده ي ترانسفورماتور
ل- افت هاي طبقه بندي شده ي ترانسفورماتور
م- کلاس طبقه بندي شده محصور سازي
1-4 ولتاژهاي طبقه بندي شده
براي ابزارهاي کنترل و سوئيچ پر ولتاژ به 496 IEC رجوع کنيد
براي ابزارهاي کنترل و سوئيچ کم ولتاژ به 1-974 IEC يا 1-439 IEC رجوع کنيد
4-2 سطوح عايق بندي طبقه بندي شده
براي ابزارهاي کنترل و سوئيچ پرکم ولتاژ به694 IEC و کم فشار به 1-974 IEC

و 1-439 IEC رجوع کنيد .
حداقل مقاومت تشذيد ناگهاني جريان – ولتاژ طبقه بندي شده ي ابزار کنترل و سوئيچ پرکم ولتاژ بايد حداقل مقدار فرضي براي ولتاژ بيش از حد در طبقه بندي IV در جدول 1 از 1- 664 IEC باشد . بسته به شبکه در کشورهاي متفاوت انتخاب سطح عايق بالاتر ضروري مي شود .
3-4 فرکانس طبقه بندي شده و تعداد فازها
به 694 IEC ، 1-947 IEC ، 1-439 IEC به علاوه ي مقادير طبق بندي شده ي ذيل مراجعه کنيد :
16 هرتز و 25 هرتز
4-4 جريانهاي نرمال طبقه بندي شده و افزايش دما
1-4-4 جريانهاي نرمال طبقه بندي
694 IEC و 1-439 IEC رجوع شود.
2-4-4 افزايش دما
براي ابزارهاي کنترل و سوئيچ پرولتاژ به 496 IEC رجوع کنيد
براي ابزارهاي کنترل و سوئيچ کم ولتاژ به 1-439 IEC رجوع کنيد .
اجزاء سازنده ايستگاه فرعي پيش ساخته که در معرض ويژگي هاي فردي و منحصر به فرد هستند و در گستره ي 694 IEC و 1-439 IEC تحت پوشش قرار نگرفتاه اند نبايد از حداکثر درجه حرارتهاي و محدوده هاي افزايش دما مذکور در استاندارد مربوطه براي هر سا

زه فراتر رود .
حداکثر افزايش دماي مجاز براي اتصالات داخلي آنهايي است که در 694 IEC و 1-439 IEC به عنوان قابل استفاده بودن براي تماسها ، اتصالات و بخشهاي فلزي در تماس با عايق بندي مشخص شده اند براي ترانسفورماتور ، فاکتور بار مورد توجه قرار مي گيرد تا از بند 2 اين استاندارد تبعيت کند . به ضميري D مراجعه کنيد به 354 IEC و 905 IEC رجوع کنيد
5-4 جريانهاي مقاومت کوتاه مدت طبقه بندي شده
براي ابزارهاي کنترل و سوئيچ پرولتاژ به 694 IEC و براي کم ولتاژ به 1-439 IEC و براي ترانسفورماتور به 5-76 IEC و 756 IEC مراجعه کنيد
6-4 جريانهاي مقاومت اوج طبقه بندي شده
براي ابزارهاي کنترل و سوئيچ پرولتاژ به 694 IEC و براي کم ولتاژ به 1-439 IEC و براي ترانسفورماتور به 5-76 IEC و 756 IEC مراجعه کنيد.
7-4 تداوم طبقه بندي شده ي مدار کوتاه
براي ابزارهاي کنترل و سوئيچ پرولتاژ به 694 IEC و براي کم ولتاژ به 1-439 IEC و براي ترانسفورماتور به 5-76 IEC و 756 IEC مراجعه کنيد.
8-4 ولتاژ طبق بندي شده ياندوخته از ابزار در حال استفاده و مدارهاي فرعي
براي ابزارهاي کنترل و سوئيچ پرولتاژ به 694 IEC و براي کم ولتاژ به 1-439 IEC مراجعه کنيد
9-4 ولتاژ طبق بندي شده ياندوخته از ابزار در حال استفاده و مدارهاي فرعي
براي ابزارهاي کنترل و سوئيچ پرولتاژ به 694 IEC و براي کم ولتاژ به 1-439 IEC مراجعه کنيد
10-4 حداکثر نيروي طبقه بندي شدهي ايستگاه فرعي پيش ساخته
حداکثر نيروي طبقه بندي شده ي ايستگاه فرعي پيش ساخته با حداکثر مقادير طبقه بندي شده ي ترانسفورماتورهاي داده شده است که ايستگاه فرعي براي آن طراحي شده است .
مقادير طبقه بندي شده ي ترانسفورماتور نيروي طبقه بندي شده ي و کل افت خهاي طبقه بندي شده ي ترانسفورماتور طبق تعريف در 1-76 IEC يا 726 IEC است

.
نکته : نيرويي که بايد از ايستگاه فرعي پيش ساخته گرفته شود را مي توان به مقداري کمتر از حداکثر نيروي طبقه بندي شده با توجه به کلاس محصور سازي و شرايط دمايي محيط محدود کرد .
11-4 کلاس طبقه بندي شده ي محصور سازي
کلاس طبقه بندي شده ي محصور سازي کلاس محصور سازي هماهنگ با حداکثر نيروي طبقه بندي شده ي ايستگاه فرعي پيش ساخته است .
سه کلاس طبقه بندي شده از محصور سازي وجود دارد : کلاسعهاي 10و

 

20و30 به ترتيب مطابق با حداکثر مقدار تفاوت افزايش دماي K 10و K 20 و K 30 است
کلاس طبقه بندي شدهي محصور سازي فاکتور براي تعيين فاکتور بار ترانسفورماتور به کار مي رود بدون اينکه از محدودهي درجه حرارت در 726 IEC يا 76IEC در ضميمه ي D فراتر رود .
نکته – سازنده براي محصور سازي کلاسهاي متعددي را مطابق با مقادير مختلف نيرو و افت ترانسفورماتور اختصاص مي دهد . اين کلاسهاي اضافي بايد با تست مطابق با 2-6 هماهنگ باشد
6- طراحي و ساخت
7- ايستگاه فرعي پيش ساخته به گونه اي طراحي شود که سرويس نرمال ، نظارت و نگهداري به طور ايمن انجام گيرد .
8- 1-5 اتصال به زمين
9- هادي يا رساناي اتصال به زمين بايد تامين شود تا به هر جز ء سازنده ي ايستگاه فرعي پيش ساخته متصل گردد . تراکم جريان در رساناي به زمين ، اگر از مس است نبايد از /A 200 براي تداوم طبقه بندي شده ي مدار کوتاه 1 ثانيه و براي تداوم طبقه بندي شدهي مدار کوتاه 30 ثانيه از /A 125 تجاوز کند . گر چه برش قطعي ناحيه نبايد از 30 ميلي متر مربع کمتر باشد . بايد توسط يک پايانه ي مناسب براي اتصال به سيستم زمين نصب خاتمه يابد .
نکته – اگر رسانه ي اتصال به زمين از مس نباشد ، ترمينال مه تراز و ملزومات مکانيکي بايد برطرف شود .
تداوم سيستم اتصال به زمين بايد تضمين شود در حالي که فشارهاي پايانهاي و مکانيکي ناشي از جرياني که احتمالاض مجبور به محل آن است بايد مورد توجه قرار گيرد . حداکثر مقدار جريانهاي زمين – خطا به نوع سيستم خنثي متصل به زمين مورد استفاده بستگي دارد و کاربر بايد آن را بيان کند .
نکته: به عنوان راهنمايي ، رفرانس به متد محاسبه مواد برش عرضي رسانگر ها در 298 IEC ضميمه BB ارائه شده است.
اجزايي که بايد به مدار اتصال به زمين متصل شوند عبارتند از :
- محصور سازي ايستگاه فلزي پيش ساخته اگر فلزي باشد.
- محصور سازي ابزار کنترل و سوييچ پر ولتاژ، اگر فلزي باشد از ترمينال تهيه شده به اين منظور
- ديواره هاي فلزي و کابل اتصال زميني پر ولتاژ
- مخزن ترانسفورماتور يا قالب فلزي ترانسفورماتورهاي نوع خشک
- قالب و يا محصور سازي اگر فلزي باشد ، ابزار کنترل و سوييچ کم ولتاژ
- اتصال زميني کنترل هاي اتوماتيک و ابزار کنترل از راه دور
اگر محصور سازي ايستگاه فرعي پيش ساخته فلزي نيست درها و ديگر بخش هاي فلزي قابل دسترسي محصورسازي بايد به مدار زمين متصل شود. اگر متصلند يا در مورد محصور سازي فلزي برآورد هاي کافي اتصال به زمين در اطراف ايستگاه فرعي پيش ساخته بايد تامين شود تا از ولتاژهاي خطرناک لمس جلوگيري کنند.
بقيه اتصالات داخلي فرعي پيش ساخته بستن با پيچ و مهره پرچ کردن يا جوشکاري براي تامين پيوستگي الکتريکي ميان قالب ، کوشش ها ، در ها و يا ديگر بخش هاي ساختاري قابل قبول است ولي فشارهاي پايانه اي و ميکانيکي ناشي از جرياني که به حمل آن است بايد مد نظر قرار کيرد.
2-5 – تجهيزات جانبي براي نصب کم ولتاژ درون ايستگاه فرعي پيش ساخته ( متلا روشنايي ، ذخيره فرعي و ... ) به يک – 439 IEC يا 41-4- 364IEC مراجعه کنيد.


3-5 پلاک نام
هر ايستگاه فرعي پيش ساخته بايد با يک پلاک نام کاملاً خوانا و بادوام مجهز شود که حداقل اين اطلاعات را در بر داشته باشد :
- نام يا نام تجاري سازنده
- تعيين نوع
- شماره ي سريال
- شمارهي اين استاندارد


- سال ساخت
4-5 درجه ي حفاظت و خطاي داخلي
1-4-5 درجه ي حفاظت
حفاظت فرد در مقابل دستيبابي به بخشهاي خطرناک لازم است و حفاظت تجهيزات در مقابل ورود اشياء خارجي جامد و ورود آب ضرورت دارد .
حداقل درجه ي حفاظتي محصور سازيهاي ايستگاه فرعي پيش ساخته بايد 230 IP بر طبق 529 IEC باشد . درجه ي بالاتر حفاظتي بر حسب 529 IEC مشخص مي شود .
نکته- طي استفاده از ايستگاه فرعي پيش ساخته از بيرون ، درجه ي حفاظتي کاهش مي يابد . احتياط هاي ديگري هم براي حفاظت از افراد در مقابل نزديکي به بخشهاي خطرناک ضروري است .
2-4-5 حفاظت از ايستگاههاي فرعي پيش ساخته در مقابل فشار مکانيکي
محصور سازي از ايستگاههاي فرعي پيش ساخته بايد مقاومت مکان

يکي کافي داشته باشد و تاثيرات و بارهاي ذيل را تحمل کند :
الف- باربام
- حداقل M²/N 2500 ( بارهاي ساخت يا ظرفيت هاي ديگر )
حداقل KN 50بر سطح 600 سانتي متر مربع (M²/ KN 830 ) براي بامهاي زير سطح زمين ايستگاه فرعي پيش ساخته در محلهاي پر رفت و آمد مثلاً جايي که يک کاميون بتواند پارک کند .
- بارهاي برفي بر طبق شرايط آب و هواي محلي
ب- بارهاي بادي بر محصور سازي
- بارهاي بادي مطابق با 694 IEC
ج – تاثيرات مکانيکي بيروني بر پوشش ها ، دردها و روزنه هاي تهويه
- تاثيرات مکانيکي بيروني با انرژي موثر 20 ژول
اثرات مکانيکي ديگر بيشتر از اين مقدار ( مثلاً تصادفات ترافيکي ) تحت پوشش اين استاندارد نيستند و بايد در صورت لزوم توسط ابزارهاي ديگر تامين شده براي بيرون و اطراف ايستگاه پيشگيري شوند .
3-4-5 حفاظت محيط زيست به علت نقصهاي داخلي
براي جلوگيري ازنشت روغن از ايستگاه فرعي پيش ساخته و به حداقل رساندن خطر آتش سوزي بايد برآورهايي صورت بگيرد .
4-4-5 خطاي داخلي
نقصان در ايستگاه فرعي پيش ساخته يا به علت يک نقص ، موقعيت سرويس دهي استسنايي يا سوء عملکرد يک جرقه داخلي ايجاد مي کند . احتمال کمي وجود دا

رد که چنين حادثه اي در سازه ها رخ دهد که ملزومات اين استاندارد را رفع مي کند ، اما به طور کامل نمي توان آن را ناديده انگاشت .
چنين حادثه اي به ريسک جراحت منجر مي شود ، اگر افراد حاضر بياشند ، اما با يک احتمال کمتر
مطلوب است که بالاترين درجه يعملي حفاظت براي افراد تامين شود .
هدف اصلي بايد اجتناب از چنين جرقه ها يا محدود کردن تداوم و عواطف آنها باشد.
تجربه نشان داده است که داخل محصور سازي احتمال بروز خطاها در بعضي مکانها بيشتر از جاهاي ديگر است . به اين مکانها بايد توجه خاصي شود .
براي راهنمايي، يک ليست از چنين مکانها و دلايل مرتبط با ابزار کنترل و سوئيچ پر ولتاژ و اتصال آنها به ترانسفورماتور در جدول 1-A ، ستونهاي 1و 2 آمده است . اندازه گيري براي کاهش احتمال داخلي يا براي کم کردن ريسک در ستون 3 توصيه شده است . نمونه اندازه گيري ها نتايج خطاهاي داخلي در جدول 2.A از ضميمه ي A به وجود آمد .
اگر تصور مي شود چنين اندازه گيريهايي ناکافي است پس يک قسمت بر حسب ضميمه ي A بين سازند و کاربر مي تواند مورد توافق قرازر گيرد . اين تست فقط مساله ي بروز جرقه کاملاً در هوا يا ديگر گازهاي عايق درون محصور سازي ابزار کنترل و سوئيچ و اتصالات پر ولتاژ را تحت الشعاع قرا مي دهد ، و اجزاي سازنده ي ابزار کنترل و سوئيچي را که محصور سازي مجزا دارد ، مثلاً ابزارهاي روشن و خاموش کرد و فيوزها ، يا اجزاي سازنده اي مثل ترانسفورماتورها را در بر نمي گيرد .
چنين سنجشي بر آن بخشهاي مدار که توسط وسايل محدودکننده ي جريان مثل فيوزها حفاظت شده اند غير ضروري تلقي مي شود .
5-5 محصور سازي


1-5-5 کلي
محصور سازي بايد شرايط زير را برآورده کند :
1-1-5-5 درجه يحفاظت بايد با بند 4-5 اين استاندارد تبعيت کند .
2-1-5-5 بخشهاي اين محصور سازي از مواد غير رسانا بايد ملزومات ذيل را رفع کند :
الف – عايق بندي ميان بخشهاي برق دار بدون حفاظ از اتصالات بين ابزار کنترل و سوئيچ پر ولتاژ و ترانسفورماتور و سطح قابل دسترسي محصور سازي بايد تست ولتاژهاي مشخص شده در 4-1-1-6 را تحمل کند .


ب- در عايق بندي ميان بخشهاي برق دار بدون حفاظ از اتصالات ابزار کنترل و سوئيچ پر ولتاژ و ترانسفورماتور مقابل اينها بايد حداقل 150 درصد از ولتاژ طبقه بندي شده ي ايستگاه را تحمل کند .
ج- جايي که اتصالات بدون حفاظ پرولتاژ استفاده مي شود ، غير از مقاومت مکانيکي ، مواد غير رسانا بايد تست ولتاژهاي مشخص شده در 4-1-1-6 را تحمل کند . متدهاي مشخص شده در 1-243 IEC بايد براي تستها استفاده شوند تا ملزومات مربوطه را رفع کند .
3-1-5-5 تام برآوردها بايد انجام شوند تا از هر گونه تغيير که هنگام جابه جايي يا نقل و انتقال با توجه به دستور العمل سازنده ايجاد مي شود ، جلوگيري کند .
4-1-5-5 وسايلي که بايد تامين شوند تا دستيابي ايمن به عملکدر هاي تغيير دهندهي تپ ترانسفورماتور يا براي کنترل مثلاً باز کردن دريا ، در صورت لزوم ، توسط باز کردن يک کارور را تضمين کنند.
5-1-5-5 خنک کردن ايستگاه فرعي پيش ساخته بايد با تهويه طبيعي صورت بگيرد .
نکته – ايستگاه فرعي پيش ساخته که از وسايل خنک کننده ديگري هم استفاده مي کنند ( مثلاً خنک کنندگي اجباري ) بايد در معرض توافقنامه اي ميان کاربر و سازنده قرار بگيرد .
2-5-5 رفتار آتش
موادي که در ساخت محور سازي ايستگاه فرعي پيش ساخته به کارمي روند بايد حداقل سطح رفتاري در مقابل آتش سوزي رخ داده درون يا بيرون ايستکاه فرعي را د

اشته باشد.
مواد بايد يا غيرمشتعل باشند يا اگر مواد مصنوعي به کار مي روند بايد مطابق با 2-2-5-5 باشد .
نکته – در رفتار آتش ، فقط عکس العمل به آتش مورد توجه قرار مي گيرد . مقاومت در برابرآتش شايد مورد توجه باشد ، با توجه به قوانين محلي در معرض توافقنامه ميان سازنده و کاربر قرار دارد .
1-2-5-5 مواد سنتي


ليست ذيل از مواد غير مشتعل تلقي مي شوند :
- بتون يا سيمان
- فلز ( فولاد ، آلومينيوم و غيره )
- آجر
- گچ
- فايبر گلاس يا پشم شيشه
2-2-5-5 مواد مصنوعي
مواد مصنوعي با توجه به 1501210 ، متد A سنجيده مي شوند . رفتار نمونه بايد از 1FH يا 80-2FH ميلي متر تبعيت کند.
3- 2-5-5 مواد ديگر
سازنده بايد غير مشتعل بودن مواد مورد استفاده را اثبات کند يا حداقل برابر با 2-2-5-5 باشند
3-5-5 کاورها و درها
کاورها و درها بخشي از محصور سازي اند . وقتي بسته اند ، بايد دجه اي از حفاظت مشخص شده برايمحصور سازي را تامين کنند . وقتي روزهاي تهويه در درها و کاورها يکپارچه شده ا ند ، رفرانس به 4- 5-5 توصيه مي شود .
دو دسته از کاورها يا درها باتوجه به دستيابي به مولفه هاي سازنده ي ايستگاه فرعي پيش ساخته شناخته مي شوند :
الف- آنهايي که لازم است براي عملکرد نرمال ( کاورها يا درهاي متحرک ) باز شوند . اينها براي باز شدن يا جابه جايي شان به ابزار نياز ندارند . بايد با امکانات قفل کردن تجهيز باشند مگر اينکه امنيت افراد با وسيله ي مناسب به هم قفل کردن تضمين شود
ب- تمام کاورها و درها يا بام ديگر بايد با امکانات قفل کردن مجهز باش

ند يسا پيش از آنکه درهاي مورد استفاده براي عملکرد نرمال باز شده باشند ، باز کردن يا جابه جايي شان غير ممکن باشد .
درها بايد به طرف بيرون در زاويه اي حداقل 90درجه باز شوند و بايد با وسيله اي مجهز باشند که بتواند آنها را در موقعيت باز نگهدارد . ايستگاههاي فرعي پيش ساخته ي زير سطح زمين به در بهاي خوابيده ي در دسترس نياز دارند ، که براي پرسنل و رهگذران امنيت کافي تامين کند . بايد طوري باشد که يک نفر قادر باشد که اين درب

را استفاده کند .
4-5-5 روزنه هاي تهويه
روزنه هاي تهويه بايد طوري مرتب باشند که همان درجه يحفاظتي که برزاي محصور مشخص شده حاصل شود . چنين روزنه هايي ممکن است از توري هاي سيمي يا مشابه آن باشند ، به شرطي که قدرت مکانيکي کافي داشته باشد .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید