بخشی از مقاله

بتن اسفنجی

7-3-3. بتون
توصيف: اين بتون پر منفذ مخلوطي از يك ماده زبر، سيمان پرتلند و آبي است كه مانع تعمير سريع آب و يك سنگ ميباشد. اين مخزن آب در ذخايري را فراهم مي كند مثل تعميرات سطح زيرين خاك از طريق سيستم هاي زير زميني.

دلايلي براي كاربرد محدود:
• فاصله زندگي كوتاه مدت و نرخ بالايي به طور سنتي
• اهداف براي حجم كم در مناطق ترافيك دار يا براي كاربرد پاركينگ دار
• نيازمندي هاي زياد.

• تصميم خاص براي ساخت و طراحي مورد نياز
• در مناطقي خاكي با دوام كم نبايد استفاده شود، يا مناطق كه آب آن ها دوباره تقويت شده است.
• محدوديت استفاده از وسايل سنگين.

رمز منظورات (مندرجات)
• تعمير نرخ حاك از 5/0 اينچ مورد نياز
• مناطق حاصل خيزي كه با سنگ، ماسه وشن به خوبي ديده مي شود.
• رسوبات قبل از اين كه ته نشين شوند.
• كاهش حجم تداركات.
• زماني كه سنگ فرش بررسي مي شود و مي بينيم كه ارزش زيادي دارد.
• اگر به شكل ناچيز طراحي و ساخته شود كه در مناطق بي ثبات است نرخ بالا ضروري است.
• آب هاي زير زميني ضروري.

كيفيت آب  حمايت غذا/كانال  پيش درماني
 شدت زياد  كاربرد در پارك ها/ راهنمايي و رانندگي

1-7-3-3. توصيف عمومي. بتون منفذ دار (به بتون هاي حجيم، بتون منفذدار، سيمان پرتلند، سنگ فرش قبلي بر مي گردد) جانشين يك سنگ فرش قبلي خانوادگي شامل آسفالت منفذدار و انواع متفاوتي از سيستم هاي پياده رو ملي است. بتن منفذ دار توانايي زيادي از آسفالت منفذدار به خاطر گرما و يك كنترل محدود دارد. اگر چه بتن منفذ دار در جرجيار رشد كردن و هنوز تجربه اين اندازه ها را ندارد. بر اساس اي پي آي ايالت متحده سايت هاي سنگ فرش منفذدار نرخ بالايي دارند ـ تقريباً هفتاد و پنج درصد. طراحي ناچيز تخريب شده اند. با تكينك ساختاري كالفي، خاك با دوام كم، ترافيك وسايل نقليه سنگين و اهميت كم آن ها نسبت داده مي شود. اين اندازه گيري اگر استفاده شود بايد دقت داشته باشيم كه بيشتر از توسعه زندگي مانيتوري شده است. بتن منفذدار شامل مخلوطي از سيمان پرتلند، يونيفرم، ماسه هاي زبر و آّب مي باشد. لايه بتن دوام زيادي دارد، كه غالباً چندين بار لايه هاي زيرين، لايه هاي خاكي آن مناع و روند سريع آب باران از سطح و داخل لايه هاي زير زميني شده اند. فضاي محسوسي از بتن منفذدار در 15% تا 22% برنج با سه پنجم درصد براي سنگ فرش ها بررسي مي شود. سطح مدوام بالاي يك لايه شني به باز و سنگ ترك خورده قرار مي گيرد. فضاهاي محسوس از عملكرد سنگ به عنوان يك انبار به كار برده مي شود.

بتن منفذدار با كيفيت و دوام اوليه طراحي شده است و با مواد آلاينده تغيير خواهد كرد. با اين وجود، آن ها توانايي كنترل كيفي، به خصوص براي حوادث و اتفاقات طوفاني را ايجاد كنند. براي چنيدن سايت كوچك تر، كانال ها براي تعمير طراحي مي شوند علاوه بر نسبت بلليوكيو . بتن منفذدار نياز به ارتباط با ديگر ساختارهاي كنترلي براي تدارك غذاي اضافي دارد.
اضافات طراحي استاندارد براي رد كردن چيزهاي حجيم از كيفيت آب يا افزايش ظرفيت ذخاير انبار. اين ها شامل:

• قرار گيري يك نرده نزديك قسمت بالاي سنگ ترك خورده براي عبور بعد از آب انبار پر شده.
• تدارك سطح ذخير در پاركينگ، با پرتاب مناسب.

• ارتباط سنگ با لايه آب انبار نسبت به كانال پر شده از سنگ.
• اضافه كردن يك لايه شني و نرده هاي زير زميني لايه سنگي براي تعميرات كيفيت حجم آب.

• قرار گيري يك تانك زير زميني يا سيستم لايه اهي زيرين.
نرخ تعميرات اساسي خاك ها در قسمت هاي زيرين براي حجم با ظرفيت 24 تا 48 ساعت كاهش يافته است. دقت بايد روي ساختار با اجتناب از ارتباط خاك هاي زير زميني كه تاثير در گنجايش خاك هاي ترميم شده دارند.

سيستم بتن منفذدار در مناطقي با ترافيك ضعيف با كاربردهاي متفاوت:
• مسير پاركنيگ در قسمت هاي پاركينگ دارد.
• مناطق داراي پاركينگ هاي زير زميني.
• قسمت هاي باقي مانده پاركينگ
• خطوط مجدد راه اندازي شده
• مسيرهاي رهگذران و گلف كارت
• قسمتي مخصوص وسيال اضطراري و پنجري گرفتن

شكاف ها بايد به شكل دراز تعمير شوند بر خلاف تخته سنگ هاي آب دار كه بر حسب فصول حداقل دو ميني موم زير سطح لايه شني تعميرات حجم ذخاير آن ها تغيير خواهد كرد.
بتن منفذ دار ويژگي هاي مثبتي از كاهش حجم كه منجر به تعميرات اساسي ، تقويت آب هاي زير زميني و توانايي آميختن با فضاي شهري مرتبط مي شود. هم چنين مانع كاهش در هزينه ساختارهاي ديگر نمي شود، در واقع ممكن است ارزش مكاني زيادتري داشته باشد.

عقب نشيني سيستمي از بتون منفذدار پيچيده و با ارزش را نسبت به سنگ فرش بررسي مي كند. سيستم بتن منفذ دار سطح بالايي از ساختار مطمئن كه طراحي شده است را دارد. طراحان نرخ تورم بالا رادر صورتي كه اگر آن ها طراحي نكنند يا نسازند را تجربه كرده اند.شبه كنترلهاي تعميراتي، بتوان منفذدار نبايد در مناطقي‌كه نرخ بالايي از باد وجود دارد، استفاده شوند.

2-7-3-3. گنجايش قابل تغيير مواد آلاينده
همان گونه كه براي تعميرات استرم واتر تهيه مي كنند سيستم بتن منفذدار تغييرات زيادي در آلايندگي قابل حل و قابل تقسيم شدن دارد، جايي كه آن ها جذب مي شوند در لايه زيريني خاك دليل بارگيري ضروري سطح بتن منفذداري است كه نبايد براي تغيير رسوبات يا مواد آلاينده زبر ديگر استفاده شود.
طراحي مواد آلاينده زير نرخ قابل تغييري براي كاهش آلودگي محافظ لازم براي طراحي اهداف گرفته شده از آمار نمونه ها، معدل ها و قضاوت به طور حرفه اي مي باشد.
• مجموع خاك هاي معلق ـ بي كاربرد.
• مجموع فسفرات ـ 50%
• مجموع نيتروژن ـ 65%
• كاليفرم ـ آمار موثر
• فلزات سنگين ـ 60%

آلاينده هاي قابل تغيير از طريق فشار زياد ماشيني بهبود مي يابد و در عرض 24 ساعت پيشگيري مي كند و مواد داخلي و كاربرد از ماسه هاي داخلي شسته شده مي گيرد (اي پي آي) (1999).

3-7-3-3. نقدو خصوصيت طرح
• سيستم هاي بتن منفذدار در قسمت هاي زيرين خاك استفاده مي شوند كه نرخ زيادتري از 5/0 اينچ در هر ساعت تعمير آن مي برد. بنابراين، سيستم هاي بتن منفددار براي سايت هايي با گروه هيدروليك دي يا چندين گروه خاك سي يا خاك هايي بار سن زياد مناسب نمي باشد. در طول ساختار و آماده كردن چندي زير زمين، خصوصاً مراقبت هاي لازم براي خاك نياز مي باشد.
• سيستم هاي بتن منفذ دار به طور ويژه در كاربرد جايي كه سنگ فرش استفاده مي شود تنها از طريق مناطق قبلي تخليه مي شود. سطح قبلي واقعي اندازه گيري اش بستگي به دريافت حداقل 24 ساعت و حداكثر 48 ساعت براي طراحي حجم طوفان دارد.

• اگر تخليه آب از رطيق مناطق قبلي انجام شود، ضروري است كه اين مناطق به طور ثابت پر مي شوند و بارهاي رسوبي كاهش مي يابد. و از سطح سنگ فرش منفذدار جلوگيري مي شود. كاربرد پيش درماني نوارهاي فيلتر براي تغيير رسوبات زبر پيشنهاد شده است.

• سيستم هاي بتن منفذدار نبايد روي نوارهاي بزرگتري از 5% با شكافي بيشتر از 2% پيشنهاد شود. براي شكاف هاي بيتر از 1% مانعي از تخليه شود كه در مواد زير زميني نصب مي شود و از همان طريق هم شسته مي شوند، يا فيلتر بر يك بايد گذاشته شود در قسمت پايين و به سمت دانه هاي ماسه كه خاك را از طريق رفتن به ماسه هاي ديگر و كاهش پذيرش حفاظت مي كنند.
• حداقل چهار پا توصيه مي شود، كه بتن قسمت پايين ماسه زبر و تخته سنگ هاي زيرين يا آب هاي زير زميني بر حسب فصول.
• سيستم هاي بتن منفذ دار بايد در ليست 10 پا از طريق ساختماني و 100 پا دورتر از آب هاي نوشيدني باشد.
• حمايت آب هاي زير زميني از طريق پوشش ضروري، تخليه از طريق فعاليت هايي كه نبايد دوباره درست شوند. بتن منفذدار نبايد براي توليد و سايت هاي صنعتي، جايي كه مركز آلاينده هاي قابل حل در قسمت هاي مركزي و فلزات سنگين وجود دارد. علاوه بر بتن منفذ دار نبايد براي مناطقي با قسمت هاي بالايي منظور شود. بتن منفذدار در مناطقي با قسمت هاي بالايي نامناسب است. كه به همراه ويژگي هاي بارز و مطابق با نيازمندي هاي منطقه اي مي باشد.

• طراحي سيستم بتن منفذدار، بايد از چندين شيوه استفاده شود. يك قسمت از طوفان به آرامي در بلاي قسمت سنگ فرش قرار مي گيرد. اين ها ممانعتي براي تريكب كردن در قمست هاي بالايي ندارد، اما بايد عبور آن ها توسط سيستم بتن منفذدار تعمير اساسي شود.
• به هدف اندازه گيري ريزش جويبارهاي و سيستم كنترل ساختاري، مناطق سطح بتن منفذدار با 35% پايه ريزي شده است. علاوه بر اعتباري براي حجم تخليه شده از طريق مناطق قبلي ديگر در بخش 1-3 استفاده مي شود.

• جهت كنترل كردن سطح حجم حداقل تساوي حجم كيفيت آب مناسب باشد. حجم ذخاير كيفي آب در سطح لايه است، انبار ماسه ها و چندين درجه بالاتر از فصول آب زياد است. در صورتي كه زير زميني شني باشد. دوام توفان به طور معمولي كوتاه مي شود و نرخ تعميرات زير زميني بررسي مي شود، يك دوره دو ساعته براي اهداف اين طرح مناسب است. مجموع ذخاير يك لايه مساوي درصدي از بارهاي متمادي حجم لايه مي باشد. ذخاير جايگزيني روي سطح از طريق تركيب مداوم ايجاد مي شود و از اين طريق تمايل به تسريع دارد اگر رسوبات زبر روي سطح باشد.
• عبور قسمت ها به شكل معمولي شامل چهار لايه هستند همان گون كه در تصور 1-7-3-3 ديده شده است انبار هاي دانه ريز گاهي اوقات مي توانند اجتناب كنند. اگر زير زمين شني باشد و زمان كافي براي تعمير حجم تخليه شده به خاك شن بدون عبور از حجم كيفي آب نياز است. توصيف هر لايه در قسمت زير وجود دارد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید