دانلود مقاله بررسی اثر تعریف ترکیبات بافت چشم بر روی نتایج دزیمتری در پروتونتراپی تومورهای چشمی

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان


مقدمه:

اصل مهم در پرتودرمانی، تحویل بیشینه دوز به تومور است؛ بدون آنکه بافتهاي سالم اطراف، تابش غیرضروري دریافت نمایند.[i ]ذرات باردار و به ویژه پروتون ها گزینههاي مطلوبی براي دستیابی به این هدفبه حساب میآیند. این امر ناشی از ویژگیهاي فیزیکی چنین ذراتی است.[i i ] از آنجا که براي تومورهاي کوچک مانند ملانوماي چشم، لازم است تابش به منطقه تحت درمان به طور موضعی صورت گرفته و سایر ساختارهاي حساس چشم نظیر عصب بینایی و لنز،کمترین میزان دوز ممکن را دریافت نمایند، استفاده از پروتون روش مناسبی براي درمان آنها به شمار میرود .[iii]

بیشینه تخلیه انرژي پروتونها در قلهاي موسوم به قله براگ صورت میگیرد. موقعیت قله براگ، متناسب با انرژي پرتوي فرودي است. با افزایش انرژي پروتونهاي فرودي، قله براگ در قسمتهاي عمیقتر، و با کاهش انرژي، قله در بخشهاي سطحیتري از هدف تشکیل میگردد. با توجه به اینکه هر قله براگ، محدوده عمقی بسیار کمی از هدف را تحت پوشش قرار میدهد،لازم است با مدولاسیون برد، قلههایباریک براگ مربوط به پروتونهایی با انرژي متفاوت به منطقهاي یکنواخت از بیشینهي دوز،که(SOBP)Spread Out Bragg Peakنامیده میشود، تبدیل

21st Iranian Nuclear Conference 25-26Feb 2015 University of Isfahan


_ ت و ی_ ن ا س _ ه _ی ان


۶و۷ ا" د ماه ۳۹۳۱ دا+ گاه ) هان


شوند.بکارگیري مناسب این روش منجر به توزیع دوز یکنواخت سهبعدي و متناسب با ابعاد هدف میشود .[i v] روشهاي مختلفی براي دستیابی به مدولاسیون برد وجود دارد که طی آن، ضخامتهاي قابل تغییر از مادهاي جاذب در مسیر پرتو قرار داده میشوند.[v] این ضخامتها به صورت پیدرپی افزایش،و انرژي پروتونهاي خارج شده ازآنها به صورت پیدرپی کاهش مییابد. با کاهش عمق نفوذ، قله در بخشهاي سطحی هدف تشکیل میشود و به این ترتیب، تمام منطقه مورد نظر تحت پوشش پرتوهاي پروتون قرار میگیرد. براي دستیابی بهSOBP یکنواخت، لازم است قلههاي براگ اولیه با اعمال وزن مناسب و بهینه، با هم جمع زده شوند.با اعمال این فرایند، هدف تحت درمان در راستاي عمق، دوز یکنواخت و بیشینهاي را دریافت خواهد کرد.

تغییر انرژي پرتو جهت مدولاسیون از دو طریق ممکن است: در روش اول، تغییر انرژي از شتابدهنده صورت میگیرد و پس از آن پرتو بر روي حجم هدف اسکن میشود. این روش، به اسکن پرتو معروف است.در روش دوم، با قرار دادن مادة جاذب نظیر لگزان و یا آب به عنوان انتقال دهندة برد،تغییر انرژي در مسیر پرتو انجام میگیرد و سپس به تومور تحویل داده میشود. در این مقاله از هر دوي این روشها جهت شبیهسازي درمان تومورهاي چشمی به روش مونتکارلو استفاده شده است.

طی مطالعات اخیر در زمینه براکیتراپی چشم، نتایج محاسبات دزیمتري در فانتوم آب و مدل واقعی چشم، هم از نظر هندسه و هم از نظر ترکیبات تشکیل دهنده، تفاوتهاي قابل ملاحظه و مهمی را نشان میدهند.[vi ] این در حالی است که در شبیهسازي پروتونتراپی چشم، محاسبات با فانتوم سادة آب صورت میگیردومطالعه اثرات استفاده از مدلی واقعی جهت انجام محاسبات دزیمتري و طراحی پیش از درمان، تاکنونصورت نگرفته است.[vi i ] از اینرو،مطالعه مشابهی در پروتونتراپی به منظور بررسی میزان اهمیت تعریف بافت چشم در نتایج دزیمتریو طراحی پیش از درمان ضروري به نظر میرسد. در این مقاله،محاسبات دزیمتري در پروتونتراپی تومورهاي چشمی با استفاده از فانتوم سادة آب و مدل واقعی چشم انجام گرفته و میزان تفاوت در نتایج به دست آمدهمورد بررسی قرار گرفته است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 7 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله شبکیه و تومورهای داخل چشمی

word قابل ویرایش
81 صفحه
28700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
I . شبكيهشبكية انسان يك ساختمان بسيار سازمان يافته است كه از لايه هاي متناوب اجسام سلولي و زوايد سيناپسي تشكيل يافته است. عليرغم اندازة فشردة‌ آن و سادگي ظاهري، در مقايسه با ساختمانهاي عصبي مانند قشر مغز، قدرت پردازش شبكيه از سطح بسيار پيشرفته تري برخوردار است. پردازش بينايي توسط شبكيه شروع و در مغز تكميل مي ...

دانلود مقاله آرایه ها و نگاره های مرتبط با چشم زخم در دستبافته های اقوام ایرانی

word قابل ویرایش
16 صفحه
21700 تومان
مقدمهچشمزخم١ در فرهنگ عامه آزار یا گزندی است که فرد از نگاه کسی دیگر (دشمن یا حسود) میبیند. کسی را که گمان میرود چشمش تأثیر بد دارد بدچشم، شورچشم، چشمرسان، و فعل او را چشمزدن، چشم رسانیدن و نظر زدن مینامند. برای دوری و محافظت فرد در برابر چشمزخم، از تعویذ و دعا و اشیایی مانند خرمهره، سپند، ضَماد، نظر قربانی ی ...

دانلود مقاله ارزیابی میزان خطای ناشی از بهکارگیری فانتوم آب در محاسبات دوزیمتری پلاکهای Ru - 106 در براکیتراپی تومورهای چشمی

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقدمهملانومای چشــمی، بدخیمی نادری اســت که در رنگدانههای لایه میانی کره چشــم شــامل مشــیمیه ، جســم مژگانی و عنبیه ایجاد میشـــود و باعث ایجاد تومور در این ناحیه میگردد. این نوع تومورها از نادرترین و خطرناکترین تومورهای درونچشـمی و با احتمال رویداد یک نفر در صد هزار نفر در سال میباشد که می تواند منجر به فق ...

دانلود فایل پاورپوینت لنزهای چشمی

PowerPoint قابل ویرایش
35 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته فیزیک
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : ساختمان چشم    چشم خارجی :   پلک (Eyelid) مردمک (Pupil) صلبیه (Sclera) عنبیه (Iris )   اسلاید 2 : ساختمان چشم   قرنیه (Cornea) اتاقک قدامی (Anterior Chamber) عدسی (Lens) زجاجیه (Vitreous Humour) شبکیه (Retina) مشیمیه (Choroid) ...

دانلود فایل پاورپوینت بررسی مکانیسم اثرگذاری فاضلاب های شهری برروی اکوسیستم دریا مطالعه مورد دریای خزر

PowerPoint قابل ویرایش
25 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مقدمه:   زمانی که صحبت از فاضلاب و تصفیه آن به میان می آید اولین موضوعی که در ذهن تداعی می نماید بحث محیط زیست و حفظ آن از آلوده شدن است چرا که فاضلاب همواره به عنوان یک پارامتر آلاینده اصلی در محیط زیست انسانی و طبیعی مطرح می باشد . فاضلاب چیزی جز آب م ...

مقاله بررسی روشهای تحلیل طیفی امواج میکروترمور در مطالعات تعیین اثرات ساختگاهی

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی روشهای تحلیل طیفی امواج میکروترمور در مطالعات تعیین اثرات ساختگاهی چکیده یکی از روشهای موثر در مطالعه اثر ساختگاه بر مشخصات حركات توانمند زمین استفاده از امواج میکروترمور میباشد. با استفاده از نتایج تحلیل این ارتعاشات می توان اثر پارامترهای دینامیکی رسوبات سطحی را بر مشخصات حركات توانمند زمین محاسبه ن ...

مقاله مقایسه اثر بخشی روش درمانی حساسیت زدایی منظم با حرکت چشم و پردازش مجدد ( ( EMDR با روش هیپنوتراپی شناختی رفتاری ( ( CBH در کاهش علائم و درمان اضطراب

word قابل ویرایش
25 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقایسه اثر بخشی روش درمانی حساسیت زدایی منظم با حرکت چشم و پردازش مجدد((EMDR با روش هیپنوتراپی شناختی رفتاری((CBH در کاهش علائم و درمان اضطراب چکیده هدف از این پژوهش بررسی و مقایسه اثر بخشی روش درمانی حساسیت زدایی منظم با حرکت چشم و پردازش مجدد (EMDR) با روش هیپنوتراپی شناختی رفتاری (CBH ) در میزان علائم و ...

مقاله بررسی اثر ترکیبات بر ویژگیهای پنیر پروسس

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
بررسی اثر ترکیبات بر ویژگیهای پنیر پروسس چکیده تولید پنیر پروسس به اوایل قرن بیستم مربوط میشود. پنیرهای پروسس ابتدا بدون نمکهای امولسیون کننده تهیه می گردید و اولین تلاش برای ساخت این نوع پنیرها به قبل از سال 5981 میلادی بر میگردد اما بعد از معرفی سیتراتها و فسفاتها به عنوان عامل امولسیون کننده، تولید پنیره ...