دانلود مقاله ارزیابی میزان خطای ناشی از بهکارگیری فانتوم آب در محاسبات دوزیمتری پلاکهای Ru - 106 در براکیتراپی تومورهای چشمی

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان

مقدمه

ملانومای چشــمی، بدخیمی نادری اســت که در رنگدانههای لایه میانی کره چشــم شــامل مشــیمیه ، جســم مژگانی و عنبیه ایجاد میشـــود و باعث ایجاد تومور در این ناحیه میگردد. این نوع تومورها از نادرترین و خطرناکترین تومورهای درونچشـمی و با احتمال رویداد یک نفر در صد هزار نفر در سال میباشد که می تواند منجر به فقدان بینایی و یا حتی مرگ بیمار نیز گردد.1]،[2 ملانومای چشـمی، از دسته تومورهایی است که رادیوتراپی به دلیل توانایی در نزدیک ساختن منبع تابشی به

اطراف تومور، قادر به درمان آن میباشد. استفاده از منابع تابشی بتازای مهروموم شده یک شیوه درمانی قابل اجرا در درمان این تومور به شــمار میآید. برد کوتاه تابشــی، به اندازه چند میلیمتر و یا کمتر به همراه پهن شــدگی کوچک تابشــی در بافتهای ســالم اطراف، به این نوع رادیوایزوتوپها ارجحیت بخشــیده اســت.

236


اپلیکاتورهای چشــمی 106Ru نزدیک به 40 ســال اســت که در درمان ملانومای چشــمی مورد اســتفاده قرار میگیرنـد. 16 نوع مـدل اســـتـانـدارد از این پلاکهـا هم اکنون توســـط BEBIG GmbH در آلمان تولید میشوند.پلاکهای بتازای روتنیوم برای ملانومای سایز کوچک مورد استفاده قرار میگیرد.6]،3،4،[5 از آنجا که چشـم از جمله بافتهای بسیار حساس به شمار میآید، دوز تابشی بالا به طور جدی میتواند به

آن صــدمات غیر قابل جبرانی وارد ســازد. بنابراین میزان دوز رســیده به بافتهای مختلف چشــم در حین درمان از اهمیت بالایی برخوردار اسـت. [3]در این راستااز فانتومهای مختلفی از جمله آب برای دوزیمتری این پلاکها اسـتفاده میشود. اما نتایج حاصل از آنها، به دلیل تفاوت در مواد و ویژگیهای تضعیف پرتوی آنها، با خطا همراه خواهد بود و در نتیجه دوز اعمالی با مقدار درست آن تفاوت خواهد داشت.

در این پژوهش توسـط کد MCNP-4C، با شـبیه سـازی پلاک، تومور و آناتومی چشـم، به بررسی اختلاف مواد آب و بافت برای دو پلاک CCA و CCBپرداخته شده است.

مواد و روشها

لایه رادیواکتیو پلاک بین دو پنجره از نقره به ضخامت 0,1 میلی متر(از سطح مقعر) و 0,7 میلی متر(از سطح پشــتی)، که از پرتوگیری غیرضــروری بافتهای پشــتی جلوگیری میکند، قرار گرفته اســت.(شــکل(1 این اپلیکاتورهای چشـمی از ایزوتوپ بتازای106Ru با نیمهعمر 373,59 روز و با ماکزیمم انرژی39 KeVساخته شـدهاند.3]،7،[8پرتوهای بتای کمانرژی روتنیوم به دلیل برد کوتاهشـان قادر به خارج شدن از پنجره نقرهای پلاک نیســتند؛بنابراین در محاســبات وارد نمیشــوند. معادله1، واپاشــی روتنیوم را نشــان میدهد. هســته دختر106Rh طیف پیوســـتـهای از بتا که عمده آنها، 1,5MeVبا احتمال %79،0/97MeV با احتمال %9/7 و 1,27 MeV بـا احتمـال %8/4 تولیـد میکنـد. این هســـته با نبمه عمر 30 ثانیه به پالادیوم-106 واپاشـــی میکند.[3]
44106 → 45106 ℎ + − + −
45106 ℎ → 46106 + − + − (1)×


237

×

شکل :1 اپلیکاتورهای چشمیRu-106

جدول(1 مشخصات دو پلاک مورد استفاده در پؤوهش

قطر شعاع اکتیویته
نوع پلاک (mm) انحنا (MBq)
(mm)
CCA 15/3 12 13/4


CCB 20/2 12 24/6


در این پژوهش، به منظور ارزیابی مواد مختلف بر روی دوز رسـیده به درون کره چشــم ، شبیه سازی کامل کره چشــم شــامل صــلبیه، مشــیمیه، شــبکیه، عدســی، قرنیه، اســتخوان جمجمه و بافت های اطراف توســط MCNP-4C انجام شــد(شــکل.(2 دو پلاک CCA و CCB با مشــخصــات دقیق آن بر روی قاعده تومور و صـــلبیه تعریف گردیدندو میزان و توزیع دوز بر روی محور مرکزی پلاک در دو فانتوم آب و بافت چشـــم محاسبه گردید.

جدول :1 ترکیبات و درصد مواد تشکیل دهنده بافت کره چشم که در شبیه سازی بکار برده شده است.[9]

O Mg P S Cl N C H چگالی
(گرم بر سانتی
متر مکعب)

0/1 0/3 0/1 2/2 0/9 0/3
0/4 0/1 -

- - -


0/1 64/6 5/7 19/5 9/6 1/07 عدسی
0/5 74/4 2/2 9/9 9/6 1/09 صلبیه
0/3 38/2 1/1 4/1 10/8 1/03 زجاجیه
- 84/3 1/2 3/8 10/7 1/04 بافت


238


برای بدسـت آوردن دوز رسـیده به درون کره چشـم، میکرو کره های به شعاع 0/2 میلی متر بر روی محور مرکزی پلاک در فواصـل 0/3 تا 8/3 میلیمتر از سـطح پلاک در نظر گرفته شده و با استفاده از تالی *F8:e میزان دوز رسیده به داخل میکروکرهها اندازهگیری شد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 6 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

میزان خطای اندازه گیری متغیرها

میزان خطای اندازه گیری متغیرها: برای اندازهگیری هر متغیر مشهود مقداری خطای اندازه گیری در نظر گرفته می شود. این مقدار خطا در رابطه بین دو متغیر اثر گذاشته و با آن جمع می شود نکته: متغیرهای تحقیق بر اساس نوع مقادیری که میتوانند اختیار کنند به دو دسته متغیرهای کمی و کیفی تقسیم می شوند اما انواع متغیرها بر اس ...

میزان خطای اندازه گیری متغیرها

برای اندازهگیری هر متغیر مشهود مقداری خطای اندازه گیری در نظر گرفته می شود. این مقدار خطا در رابطه بین دو متغیر اثر گذاشته و با آن جمع می شود نکته: متغیرهای تحقیق بر اساس نوع مقادیری که میتوانند اختیار کنند به دو دسته متغیرهای کمی و کیفی تقسیم می شوند اما انواع متغیرها بر اساس نقش آنها در تحقیق عبارتند از: ...

دانلود پاورپوینت ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی

PowerPoint قابل ویرایش
68 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مقـــــدمــــــه ‌ ‌آموزش‌ و بهسازي‌ منابع‌ انساني‌ در عصر كنوني‌ به‌ لحاظ‌ شرايط‌ خاص‌ زماني، يكي‌ از وظايف‌ اجتناب‌ناپذير سازمانها و موسسات‌ محسوب‌ مي‌شود و ضرورت آموزش به صورت يك امر طبيعي در آمده است چراكه پيشرفت و توسعه سازمانها و موسسات درگرو ارتقاي ...

دانلود پاورپوینت نحوه محاسبه میزان رشد ناشی از اجرای کتاب و کنترل اسناد مالی پرداختی

PowerPoint قابل ویرایش
25 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مواد مرتبط: *تنها در سال اول اجرای این دستورالعمل، کارانه تعدیل شده بند ج-1، براساس متوسط میزان رشد کارکرد پزشکان با اجرای کتاب، تعدیل می‌گردد: *متوسط رشد کارکرد پزشکان با اجرای کتاب در بیمارستان × کارانه تعدیل شده براساس بند ج-1 = کارانه نهایی تعدیل شده بخ ...

مقاله ارزیابی ضوابط و الزامات شهرسازی در کشور با دیدگاه پدافند غیرعامل

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
کد مقاله: 1-161 ارزیابی ضوابط و الزامات شهرسازی در کشور با دیدگاه پدافند غیرعامل چکیده پدافند غیرعامل عبارت است از مجموعه اقدامات غیرمسلحانهاي که به کارگیري آنها موجب افزايش بازدارندگی، کاهش آسیب پذيري، ارتقاء پايداريملّی، تداوم فعالیتهاي ضروري و تسهیل مديريت بحران در برابر تهديدات و اقدامات نظامی دشمن ...

مقاله بررسی تاثیر میزان آرماتورگذاری بر شکل پذیری و ضریب رفتار دیوار برشی بتنی دارای بازشو

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بررسي تاثير ميزان آرماتورگذاري بر شکل پذيري و ضريب رفتار ديوار برشي بتني داراي بازشو چکيده : ديوار برشي بتن آرمه يکي از سيستمهاي مناسب در برابر نيروهاي جانبي مي باشد که تعبيه بازشوها تاثير مهمي بر عملکرد آن مي گذارد. .نسبت ابعاد بازشو و ...

مقاله ارزیابی ریسک سرطان ناشی از تنفس تری هالومتان هادر طی دوش گرفتن

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** ارزیابی ریسک سرطان ناشی از تنفس تری هالومتان هادر طی دوش گرفتن   چکیده هدف از این تحقیق ارزیابی ریسک سرطانی در نتیجه استنشاق ترکیبات تری هالومتان هـای موجـود در هـوای حمام که در طی دوش گرفتن تبخیر می شود می باشد. برای این منظور ابتدا غ ...

مقاله ارزیابی اثرات ساختگاهی عوارض سطحی در مطالعات ریزپهنه بندی شهر کرمانشاه

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقاله ارزیابی اثرات ساختگاهی عوارض سطحی در مطالعات ریزپهنه بندی شهر کرمانشاه خلاصه زلزله به عنوان پدیده ای طبیعی زمانی مخاطره آمیز است که جامعه واقع در معرض آن نسبت به آن آسیب پذیر باشد. برای مقابله با مخاطرات زمین لرزه در مقیاس منطقهای نقشه های ریزپهنه بندی لرزهای تدوین میشوند. باتوجه به این نقشهها می توان ...